دانلود رایگان

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حقوق ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان Law File بهترین و جامع ترین سامانه پایان نامه ها و مقالات رشته حقوق

دانلود رایگان کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حقوق ایران فهرست مطالب
چکيده : 1
مقدمه : 2
فصل اول : کليات.. 5
مبحث اول : روش تحقيق. 6
گفتار اول : بيان مسئله. 6
گفتار دوم : اهميت و ضرورت انجام تحقيق. 8
گفتار سوم : پيشينه تحقيق. 9
گفتار چهارم : اهداف تحقيق. 10
بند اول : هدف اصلي.. 10
بند دوم : اهداف فرعي.. 10
گفتار پنجم : سؤالات تحقيق. 11
بند اول : سوال کلي.. 11
بند دوم : سوالات جزئي.. 11
گفتار ششم : فرضيه‏هاي تحقيق. 11
بند اول : فرضيه اصلي.. 11
بند دوم : فرضيه هاي جزئي.. 11
گفتار هفتم : تعريف واژه‏ها و اصطلاحات.. 11
مبحث دوم : مفاهيم ، تاريخچه و مباني نظري تحقيق. 13
مفهوم عدالت ترميمي ، ارزش ها و اصول آن. 13
گفتار اول : مفهوم عدالت ترميمي.. 13
بند اول : تعريف و تبيين عدالت ترميمي.. 13
بند دوم : ارزشها و اهداف عدالت ترميمي.. 19
گفتار دوم : اصول عدالت ترميمي.. 23
بند اول : اصول ناظر به مباني نظري عدالت ترميمي.. 23
الف) اصول کلي واساسي عدالت ترميمي.. 24
ب) اصول جزئي و فرعي عدالت ترميمي.. 25
بند دوم : اصول ناظر به اجراي عدالت ترميمي.. 31
گفتار سوم : انتقادهاي وارد بر عدالت ترميمي.. 39
بند اول: انتقادهاي ناظر به ماهيت برنامه هاي ترميمي.. 39
بند دوم : انتقادهاي ناظر به نتايج برنامه هاي ترميمي.. 41
گفتار اول : عدالت ترميمي در جوامع بدون دولت.. 44
بند اول : گونه هاي اجراي عدالت کيفري در جوامع بدون دولت.. 44
بند دوم : مصادره عدالت توسط دولت.. 49
گفتار دوم : ظهور عدالت ترميمي.. 62
بند اول : احياي عدالت ترميمي در عمل. 63
بند دوم : احياي مباني نظري عدالت ترميمي.. 67
بند سوم : مقايسه نظام عدالت کيفري سنتي با عدالت ترميمي.. 69
آرمانها و الگو هاي اجراي عدالت ترميمي.. 75
گفتار اول : آرمانهاي اجراي عدالت ترميمي.. 75
بند اول : باز پذيري بزهکار. 75
بند دوم : بازتواني بزه ديده 76
بند سوم : بازتواني اجتماع ( جامعه محلي ) 77
گفتار دوم : الگو هاي اجراي عدالت ترميمي.. 79
بند اول : الگو هاي نظري.. 79
الف ) الگوي بهسازي.. 79
ب) الگوي ساختاري.. 82
بند دوم : الگو هاي کاربردي.. 86
الف) الگوي شرمساري باز پذيرکننده 86
ب) الگوي متوازن. 92
روشهاي اجراي عدالت ترميمي.. 96
گفتار اول : ميانجي گري.. 97
بند اول : تاريخچه ميانجي گري.. 98
بند دوم : اهداف ميانجي گري.. 100
بند سوم : اصل و مياني ميانجي گري.. 101
بند چهارم : فرايند ميانجي گري.. 105
بند پنجم : ارزيابي و برنامه هاي ميانجي گري.. 108
گفتار دوم : نشست.. 110
بند اول : تاريخچه روش نشست.. 111
بند دوم : روشهاي اجراي برنامه نشست.. 112
بند سوم : اهداف روش نشست.. 116
بند چهارم : فرايند اجراي روش نشست.. 116
بند پنجم : مقايسه ميانجي گري و روش نشست.. 118
بند ششم : ارزيابي روش نشست.. 121
گفتار سوم : حلقه ها يا محافل. 125
بند اول : اصول و اهداف روش حلقه ها يا محافل. 126
بند دوم : فرايند اجراي برنامه حلقه هاي يا محافل. 127
بند سوم : ارزيابي برنامه حلقه ها يا محافل. 133
گفتار چهارم : هيئت هاي ترميمي جامعه محلي.. 135
بند اول : فرايند و اهداف.. 135
بند دوم : ارزيابي برنامه هيئت هاي ترميمي.. 138
فصل دوم : رويکرد هاي عدالت ترميمي در نظام حقوقي ايران. 139
مبحث اول : پيشينه عدالت ترميمي در ايران. 140
مبحث دوم: رسمي شدن عدالت کيفري از ايران عصر مشروطه. 140
مبحث سوم : جلوه هاي عدالت کيفري غيررسمي در ايران. 145
مبحث چهارم : به سوي عدالت ترميمي.. 153
مبحث چهارم : عدالت ترميمي در لايحه جديد. 156
فصل سوم : نتيجه گيري و پيشنهادات.. 163
مبحث اول : نتيجه گيري.. 164
مبحث دوم : پيشنهادات.. 168
منابع. 172


چکيده :
تحقيقات انجام شده اخير در حوزه جرم شناسي نشان دهنده آن است که عدالت کيفري سنتي در دو رويکرد سزاده و باز پرورانه خود نتوانسته است معماي افزايش نرخ بزهکاري را آن گونه که از آنها انتظار مي رود حل کند اين ناتواني عدالت کيفري سنتي موجب پديدار شدن رويکردهاي جديدي نسبت به پديده مجرمانه، آثار و چگونگي مقابله با آن شده است که از مهمترين آنها رويکرد " عدالت ترميمي" است. در اين رويکرد برخلاف عدالت کيفري سنتي، توجه ويژه اي به بزه ديده و خسارات او شده است و هدف اصلي فراينده ها و ضمانت اجراهاي به کار برده شده ترميم خسارت بزه ديده و مسئووليت بخشي به بزهکار است. عدالت ترميمي از اين رهگذر با درگير کردن فعال بزه ديده در فرايند عدالت و نيز فعال کردن نقش بزهکار( که در فرايند رسمي عدالت کيفري نقش منفعلي دارد) و همچنين سهيم کردن جامعه محلي در اين فرايند سعي در مرتفع ساختن آثار محلي جرم و همچنين يکپارچه سازي اجتماعي دوباره بزهکار را دارد.اگر چه به عنوان راهکار مقابله با بزهکاري عدالت ترميمي رويکرد نويني است و راه سوم ناميده شده است. ولي سازوکارهاي آن ريشه در سنتهاي پيشين دارد از اين رو با مراجعه به مقررات قانوني کشورمان که گفتمان غالب آن رويکرد عدالت کيفري سنتي دارد. از اين رو با مراجعه به مقررات قانوني کشورمان که گفتمان غالب آن رويکرد عدالت کيفري سنتي است جلوه هايي از سازو کارهاي ترميمي قابل شناسايي است. نوشتار حاضر بر آن است تا اين جلوه ها را در دو بخش کلي حقوق کيفري ماهوي و حقوق کيفري شکلي در ايران بازشناسايي کند و آنها را با اصول و مباني عدالت ترميمي مقايسه و مورد سنجش قرار دهد.

واژه هاي کليدي :
عدالت ترميمي ، عدالت سنتي ، لايحه جديد ، حقوق ايران ، بزه ، جرممقدمه :
در کشمکش براي عدالت ، تنها پاداش ، اعطاي
فرصتي جهت حضور در اين کشاکش است
"فردريک داگلاس "
نظام عدالت کيفري سنتي با محدوديتها و تنگناهاي عمده اي رو به روست که تقاضا براي اصلاح و تغيير آن را افزايش داده است . در قلمرو ملي و بين المللي ، اين نظام يا انتقاد ها و ايراد هاي اساسي مواجه است . افزايش ناامني و وقوع انواع مختلفي از جرايم شديد – مانند خريد و فروش انسان ، تجارت غير قانوني مواد مخدر ، تروريسم و ارتکاب جرايم خشونت آميز – انتظاره اي فزايند هاي براي حفظ نظم و امنيت و کاهش وقوع بزه به وجود آورده است . در عين حال نظام عدالت کيفري سنتي از جهات ديگر نيزدر معرض انتقاد است ؛ جهات و دلايلي از قبيل فساد و عدم سلامت ارکان مختلف اين نظام ، عدم دسترسي کافي و برابر همه به آن ، دخالت مراجع سياسي در اجرا يا عدم اجراي عدالت کيفري ، ناکارايي آن نظام ، عدم حمايت شايسته از بزه ديدگان و گروه هاي آسب پذير در مقابل بزه ، وبه طور کلي ظرفيت محدود اين نظام براي پاسخگويي به نياز ها و ضرورتهاي ناشي از وقوع بزه و اجراي عدالت در امور کيفري.
بر اين اساس ، عدالت کيفري سنتي که درک و فهم ، شناخت و تأييد و اجراي بي رقيب و مطلق آن توسط دولت صورت مي پذيرد با چالشهاي عمده اي روبه روست که ضرورت تلاش براي گذار از بحران مشروعيت تا بحران عدم کارايي اين نظام را اجتناب ناپذير نموده است . زيرا با وجود همه تحولات نظري و عملي و اجراي عدالت کيفري سنتي که موجب ظهور و اجراي الگو هاي سرکوبگر ، سزادهنده و باز پرورانه شده است ، نه تنها مشکلات و معضلات ناظر به اجراي عدالت در امور کيفري پابرجاست ، بلکه پرسشهاي جديد و عميقي را در اين خصوص مطرح مي کند که اصولاً عدالت کيفري چيست ؟ آيا دولت تنها يا بهترين مرجع و منبع درک ، شناخت ، تأييد و اجراي عالت در امور کيفري است ؟ نقش وجايگاه بزه ديده . جامعه در تبيين و ارائه درکي جديد از عدالت و اجراي آن چگونه است ؟ آيا رويکرد هاي " بزه محور " يا " بزهکار محور " همه نياز ها و انتظار هاي مربوط به عدالت در امور کيفري را برآورده مي کنند ؟ به راستي آيا اجراي عدالت کيفري دولت محور ، قديمي ترين و تنها روش اجراي عدالت کيفري بوده است ؟ آيا مي توان نقش وجايگاه فعلي دولت در اجراي عدالت کيفري را با نقش و جايگاه ساير سهامداران عدالت در امور کيفري معاوضه کرد ؟ به طور کلي از اجراي عدالت در امور کيفري چه اهداف و انتظارهايي بايد داشت ؟
پرسشهاي فوق بنياد غير قابل رد بسياري از مفاهيم عدالت کيفري سنتي را در قالب مطالعه پارادايم عدالت ترميمي مورد تشکيک و ترديد قرارد اد . اين رويکرد با درک جديدي از عدالت در امور کيفري ، در جستجوي آن است که ضمن ارائه تبييني ديگر از نقش و جايگاه سهامداران عدالت کيفري، به احياي حقوق از دست رفته بزه ديده و ايجاد ساختاري مشارکت پذير و داراي ظرفيت گفتگو براي شناخت عدالت و اجراي آن اقدام نمايد .
اگر چه از ظهور و احياي عدالت ترميمي تنها در حدود 25 سال مي گذرد ، ليکن در حال حاضر در حدود صد کشور جهان به نحوي از انحاء به اجراي آموزه هاي ترميمي در حل وفصل اختلافات کيفري روي آورده اند . عدالت ترميمي با مجموعه اي از اصول ،مفاهيم و روشها و نيز با ارائه و تبيين متفاوت نقشها ، نيازها و مسئوليتهاي سهامداران اجراي عدالت در امور کيفري ، به عنوان رقيب عدالت کيفري سنتي مطرح شده است . همگوني و سازکاري آموزه هاي ترميمي و قابليت انعطاف و احترام آن به ارزشها و مفاهيم و دريافتهاي بومي مذهبي ، فرهنگي ، اجتماعي و عدالت در امور کيفري ، زمينه پذيرش آن را در قلمرو بين المللي ، منطقه اي و ملي بيش از پيش فراهم کرده است .
در نتيجه تحت تاثير مؤلفه هاي عدالت در قلمرو ملي و بين المللي، عدالت ترميمي پاسخ هاي جديدي به جرم مي دهد . در برنامه هاي ترميمي شامل ميانجي گري ، نشستها ( کنفرانسها ) حلقه هايا محافل و غيره به جاي روش رسيدگي ترافعي و توأم با مخاصمه که بزهکار و دولت را در مقابل يکديگر قرار ميد هد ، مواجهه رو در روي بزه ديده – بزهکار و ساير سهامداران عدالت در امور کيفري مدنظر قرار مي دهد . بدين ترتيب نتيجه يک فرايند ترميمي در صورت موفقيت ، حصول به توافقي است که در آن بر خلاف نتايج اجراي عدالت کيفري سنتي يک نفر بازنده و ديگري برنده نيست . از ديدگاه ترميمي ، چنين نتيجه اي نه تنها موجب کاهش وقوع بزه و افزايش امنيت اجتماعي نمي شود ، بلکه زمينه تعميق اختلاف و خصومت ميان آنها را فراهم خواهد ساخت .
عدالت ترميمي در عين حال که با آموزه هاي فرهنگي – بومي پيوند دارد منتفي وناقض ارزشهاي عالي و تأمين کننده حقوق افراد در فرايند رسيدگي ترميمي نيست . به همين دليل ، شوراي اقتصادي – اجتماعي سارمان ملل متحد در سال 2002 ضمن پذيرش " اعلاميه اصول اجراي برنامه هاي ترميمي در موضوعات کيفري " و تشويق کشور هاي عضو آن سازمان به استفاده از برنامه هاي ترميمي در امور کيفري ، بر ضرورت رعايت حقوق بنيادين افراد در رسيدگي کيفري ( اصول ناظر به محاکمه عادلانه / منصفانه ) تأکيد کرده است .
در ايران ، با توجه به گوناگوني فرهنگي و تجربه طولاني حل وفصل اختلافات به شيوه هاي غيررسمي و بومي و نيز با درک عميق آموزه هاي ديني به خصوص با توجه به ظرفيت هاي گفتگو و مذاکره طرفين دعوا و به رسميت شناختن توافق آنها در امور کيفري ، امکان عفو وگذشت و جبران خسارت ، تأکيد بر اعلام ندامت و توجه به نتايح بزه ارتکابي و غيره مي توان جلوه هايي از مفاهيم مورد تأکيد عدالت ترميمي را مورد بحث و مداقه قرا داد ، چنان که ممکن است با اجراي اين مفاهيم در ساختاري ترميمي ، زمينه اجراي آموزه هاي ترميمي را نيز تقويت کرد .
آشنايي و شناخت روز افزون اين الگو در ايران ، در سال هاي اخير موجب انجام تحقيقات و ارائه و انتشار پژوهش هاي متعددي به زبان فارسي شده است که اکنون در قالب کتاب ، پايان نامه و مقاله در دسترس قراردارند .
در اين پايان نامه ضمن تلاش براي تبيين مفهوم عدالت ترميمي و اهداف و آزمونهاي اجراي آن کوشش شده است کيفيت زوال و ظهور اين پارادايم بررسي و نتايج التزام به آموزه هاي آن تبيين گردد . در بخش دوم اين اثر ضمن بررسي آرمان ها و الگو هاي عدالت ترميمي به مطالعه روش هاي اجراي عدالت ترميمي در برخي کشور ها پرداخته شده است . مطالعه اين بخش نشان مي دهد که اين برنامه ها تا چه حد متفاوت و منعطف بوده ، در نتيجه با توجه به شدت يا خفت موضوع مورد رسيدگي ، پيوستگي يا گسستگي اجتماعي و قابليت ها وظرفيت ها ي فرهنگي – اجتماعي چگونه قابل اعمال و اجرا خواهد بود.


عدالت ترمیمی


قانون مجازات اسلانی


قبل از انقلاب اسلامی


بعد از انقلاب اسلامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد ... - تایمز

شناسه این فایل در سایت «تایمز»: '101159' - اطلاعات بیشتر درمورد کارشناسی ارشد
حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حقوق ایران در ...

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از ...

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در
حقوق ایران فهرست مطالبچکيده : 1مقدمه : 2فصل اول : کليات.. 5مبحث اول : روش تحقيق
...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی | کالج پروژه ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی - دانلود پایان نامه با موضوع
حقوق - کالج پروژه ... بررسی اختیارات قضات در نظام دادرسی کیفری ایران(قبل و بعد
از انقلاب) ... معاونت در جرائم مشمول حدود،قصاص و تعزیرات در قانون مجازات اسلامی
ایران ... مطالعه ی مقررات (نهاد) دیه از منظر آموزه های بزه دیده شناسی و اصول عدالت ترمیمی

موضوعات دفاع شده کارشناسی ارشد - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

عناوین پایان نامه های دفاع شده در سال ۱۳۸۷در مقطع کارشناسی ارشد ... مراد کاظمی, حقوق
جزا و جرم شناسی, سیاست جنایی قضایی ایران در مورد اطفال بزهکار ... علی جوان, حقوق
جزا و جرم شناسی, حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ...
مرتضی پور مظفر, حقوق جزا و جرم شناسی, تحلیل فقهی -حقوقی جرایم علیه عدالت ...

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق. ... بررسی اختیارات قضات در نظام دادرسی
کیفری ایران(قبل و بعد از انقلاب) 6. ... روش تفسیر در قوانین کیفری و فقه اسلامی
12. ... مطالعه ی مقررات (نهاد) دیه از منظر آموزه های بزه دیده شناسی و اصول عدالت ترمیم

ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺣﻘﻮق ﮥرﺷﺘدر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ در

ﺮوه ﺣﻘﻮق. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ درﺟﮥ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. ﮥرﺷﺘدر. ﺣﻘﻮق. ﺟﺰا و ﺟﺮم. ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﻋﻨﻮان. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت زﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎن ﺟﺮم ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. دﮐﺘﺮ ... ﻗﺎﻟﺐ اﻟﮕﻮي
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ... اي در ﻓﻘﻪ اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ...... دﯾﺪه در ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي داﺧﻠﯽ اﯾﺮان، ﭼﻪ ﻗﺒﻞ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه.
اﺳﺖ.

1392 اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺷﻨﺎﺳﯽ در دﯾﺪه ﺑﺰه ﻫﺎي

ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺟﺮم. ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي،. ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ. *. ﻟﻤﯿﺎ رﺳﺘﻤﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰي، اﺳﺘﺎدﯾﺎر. ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺟﺰا. داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘﯽ lamyatabrizi@gmail.com. **. ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق اﮐﺒ. ﺮي ﮐﺎرﺷﻨﺎس. ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم. ﺷﻨﺎﺳﯽ
.... ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﺟﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﯽ اﻧﻌﮑﺎس. ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

جایگاه رویکرد عدالت ترمیمی در مکتب عدالت حقیقت گرا(عریانیسم) در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه با عنوان
«پویایی و رویکرد عدالت ترمیمی با تاکید و توجه به حقوق کیفری ایران» ....
تغییرات حاصل در قانون گذاری کیفری قبل از انقلاب اسلامی، در قلمرو حقوق کیفری
عرفی .... گرایش مقنن بعد از انقلاب به ایجاد امکان مشارکت غیرحرفه ایها- منظور
غیرقضات و ...

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران ...

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A ... پژوهش حاضر و نيز مطالعه حقوق
كيفري تطبيقي حاكي از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از ... گفتار سوم: آسیب
شناسی ماهوی پاسخهای نظام عدالت کیفری 18 ... گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری
حجاب برای مردان 39 ... مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب
اسلامی 97

نكوداشت استاد دكتر محمد آشوری و انتشار مجموعه مقالاتی ... - انتشارات سمت

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮﻻت ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی. -. دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ. ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ. -. دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ. اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ .... ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳـﺮان ... ﻋﺪاﻟﺖ
ﮐﯿﻔﺮی. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت. اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﻨﺞ داﻧﺶ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﮫﺎی زﻧﺪان ﻳﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎی. ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ. ﺗﺄﻟﯿﻒ ... آﻳﺪ ﺑﻌﺪ از.
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم دﻛﺘ. ﺮ. ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻢ . ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﺟﻨﺎب. آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ا .... ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻳ.

متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و ...

به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه نفـع عـدالت ... 2
کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ....
اصلاحی و تربیتی به متهم، جبران خسارت بزهدیده به خصوص در راستای عدالت
ترمیمـی، ..... 8پس از انقلاب اسلامی و به دنبال اصل چهارم قانون اساسـی ،1 Fمقـررات
کیفـری متحـول شدند.

جایگاه عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید – دنیای حقوق

21 نوامبر 2016 ... دسته: حقوق جزا ... واژگان کلیدی: عدالت ترمیمی،بزه دیده ،بزهکار،جرم شناسی،مجازات .
.... عدالت ترمیمی در تعریف بیزمور و وال گریو ؛ عدالت ترمیمی، هر اقدامی که قبل از هر
چیز .... بر این اساس از ابتدای نظام قانون گذاری ایران یعنی از سال ۱۳۰۴ به بعد، این ....
قضایی تأکید می کرد،( شجاعی؛۱۳۸۲؛پایان نامه کارشناسی ارشد).

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎ

21 نوامبر 2010 ... ﺧﺎﻃﺮ، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ اي؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ... داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ. ** ... ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا. **** ... ﮐﻪ در ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮ
ﺳﺰادﻫﯽ ﻣﺠﺮم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺗ ..... ﺑﻌﺪ ازﺣﯿﺎت ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯿﺶ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﯽ ....
ﮐﯿﻔﺮي دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻠﯿﺪي اﻧﻘﻼب دوﻟـﺖ ﺳـﺎﻻر وﻟـﯽ ﺳـﺘﺎﻧﺪن.

سلیمان رحمانی سامانی - موضوعات کارنشده حقوق جزا و جرم شناسی

2- حقوق پيشگيري از بزهکاري در نظام حقوقي ايران; 3-عوامل مرتبط با بزهکاري
نوجوانان ... اسلامي ايران; موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم
شناسی : ... دادرسی کیفری ایران(قبل و بعد از انقلاب); بررسی تطبیقی جرم
کلاهبرداری از ... بزه دیده شناسی و اصول عدالت ترمیمی; وظایف و اختیارات دیوان عالی
کشور ایران و ...

–706 – سایت دانلود

10 جولای 2017 ... پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی .... فصل دوم:
رویکردهای ترمیمی دادرسی کیفری ایران در بستر عدالت ترمیمی… ... گفتار دوم:
میانجیگری در قوانین پس از انقلاب تا سال 1392 … ..... ای که می توان گفت در سطح
قوانین داخلی، پس از انقلاب اسلامی 1357، مقنن در بند یکم اصل 156 قانون ...

موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

21 نوامبر 2014 ... موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی 536 موضوع حمایت کیفری از اشخاص
... دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خ . ..... سقوط مجازات در حقوق کیفری ایران و اسلام;
عدالت ترمیمی(مبانی وکنشگران) PHD; بررسی آراء ... دادرسی کیفری ایران(قبل و
بعد از انقلاب); بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری از شرکت های بیمه در ...

حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی - 27-منابع وسوالات آزمون ارشدودكترا:

نحوه مطالعه منابع آزمون وکالت و کارشناسی ارشد حقوق. ابتدا باید انواع منابع را ....
سوالات متون حقوقی( انگلیسی )دکترای حقوق جزا و جرم شناسی. سوالات درس متون ...

حقوقدانان فردا - حقوق جزا و جرم شناسی

شرایط جبران خسارات در عدالت ترمیمی به 4 دسته تقسیم می‌شود: ... دانشجوی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. ... توجه :
حمایت شامل پایان نامه ها و رساله هایی خواهد بود که از فروردین سال 94 به بعد تصویب
شده باشد. .... نشست «جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران» با همت
دانشکده حقوق ...

مجله تحقيقات حقوقي - سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

ﻧﻈﺎم ﮐﯿﻔﺮي اﯾﺮان،. ﻣﺠﺎزات. ﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ... داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮﻣﺸﻨﺎﺳﯽ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠـﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت. ﺗﻬﺮان . .... ﺑﺴﯿﺎري ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺠﺎزات ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎن. ﭘﺎدﺷﺎه اﻋﺪام ﺑﻮده ... ﻣﺤﻤﺪ، آﺷﻮري؛ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي، ﭼﺎپ او ل، ﮔﻨﺞ داﻧﺶ،
ﺗﻬﺮان،. 1376. ، ص ..... دﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﭘﺎي ﺳﺎرق اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﺬاء ﻧﯿﺴﺖ، و ﻟﺬا در ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎت اﻣﺎم. -.
ﻋﻠﯿﻪ.

دانشگاه تهران

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ. ،. ﺗﻬﺮﺍﻥ. ،. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﻤﺖ . -. ﺣﻖ. ﺷﻨﺎﺱ. ،. ﻋﻠﻲ
... ﭼﻬﻞ ﺣﺪﻳﺚ. ،. ﺗﻬﺮﺍﻥ. ،. ﺭﺟﺎ . -. ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ. ،ﻧﻴﺎ. ﺣﻤﻴﺪ (. 1384. )،. ﺿﺮﺭ ﻭ. ﺯﻳﺎﻥ. ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ. ،. ﺗﻬﺮﺍﻥ
.... ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑـﺮﺍﻱ. ﺑـﺰﻩ. ﺩﻳـﺪﮔﺎﻥ. ،. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻳﺎﻥ، ﺗﻬﺮﺍﻥ. ،. ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ . -. ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ( .... ﺩﻳﺪﻩ
ﻗﺒﻞﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻃـﺮﺡ ﺷـﻜﺎﻳﺖ ﺩﺭ .... ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﺎﺟﺎ.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

پایان نامه،تحقیق،مقاله،دانلود پایان نامه ارشد،پایان نامه ارشد حقوق،دانلود رايگان ...
رشته حقوق-گرایش جزا و جرم شناسی ... مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو
قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق .... ج) قانون
مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) ۱۳۹۲۷۹; چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که
بطور خاص ...

موسسه حقوقی آریا نسیم عدالت - عدالت ترمیمی

عده اي از جرم شناسان و حقوقدانان ، تحت تأثير دستاوردهاي عمدتا بزه ديده شناسي
حمايتي و ... پديده مجرمانه قبل از هر چيز به عنوان يك واقعيت حقوقي مورد توجه جرم
شناسان قرار مي .... «انقلاب تحققي» يا اثباتي كه حدود يك سده بعد به دنبال انتشار
كتاب انسان ...... ايران، (پايان نامه كارشناسي ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامي، واحدمركزي
تهران، 1376ش.

دانش عدالت - عنوان مقاله: از عدالت کیفری «کلاسیک» تا عدالت «ترمیمی»

18 ا کتبر 2016 ... برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی که‌ جرم‌شناسی و رشته‌های مرتبط با آن در ...
مجرمانه قبل از هرچیز بـه عـنوان یـک واقعیت حقوقی مورد توجه‌ جرم‌ شناسان‌ .... «انقلاب
تحقیقی»یا اثباتی که حدود یـک سـدهء‌ بـعد به‌ دنبال انتشار ...... گذشته و حـال ایـران،
(پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد)،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران،1376 ش.

نگرشی بر عدالت کیفری ترمیمی - نشریه الکترونیکی حقوق

7 مارس 2015 ... (رئیس دادگاه کیفری استان قم و کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید قم) ...
آن چه که امروزه به عنوان عدالت کیفری ترمیمی مطرح است و درحقوق پرسابقه اسلام مطمح
... است قانون نامه حمورابی در 4000 الی 2000 سال قبل از میلاد مسیح تدوین .... و درحقوق
موضوعه ایران هم پس از انقلاب اسلامی به زیور تصویب درآمده است.

معامله ی اتهامی‌ در فرآیند دادرسی کیفری با تاکید بر نظام حقوقی‌ایران

حقوقی کیفری به دلیل تأثیر پذیری از آموزه های سیاست جنایی، جرم شناسی و ...
منظور از معامله ی اتهامی، نوعی توافق بین نظام عدالت کیفری در سطوح مختلف با متهم
است، مبنی ..... -2 موسوی، سید مهدی؛ دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان،
انتشارات ..... -1 شکری، رضا؛ خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم
شناسی، ...

جايگاه عدالت ترميمي در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 - پرديس البرز ...

عدالت ترميمي روش جديد انديشيدن، هم درباره‌ي جرم و هم درباره‌ي چگونگي پاسخ به آن
است. ... به عدالت كيفري در رويكردي جرم شناسي و بطوركلي تحول در تفكر ناظر به
جرم در ... حقوق و جايگاه بزه‌ديده‌گان و اجتماع ، زمينه ظهور عدالت ترميمي و استفاده از
برنامه‌ها و .... ماده 189 قانون برنامه سوّم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران ...

فهرست پایان نامه های دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گرایش ... - احقاق

1377 علی حسین نجفی ابرند آبادی مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و .....
1374 رضا نوربها جرم سیاسی و بررسی تطبیقی آن با حقوق جزای اسلامی ... 1386 علی
صفاری جلوه های عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران سلیمانپور شیری،علمدار 1211 ....
قضات در نظام دادرسی کیفری ایران(قبل و بعد از انقلاب) قرشی زاده،میرناصر 694.

عدالت کیفری و حقوق بشر - IHRN.ir

غیردولتی شدن حقوق کیفری با نگاه ویژه به حقوق کیفری ایران ..... عدالت ترمیمی
حوزه ایی نوین در حوزه جرم شناسی است از انجا که جرم موجب جریحه دار .... حقوق اطفال
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی .... مسئولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب
اسلامی .... های مجازات در حقوق ایران/ پایان نامه کارشناسی ارشد/ دانشگاه آزاد اسلامی
تهران/ سال ...

1 نحوه انعکاس آورده های بزه دیده شناسی درمجازات قصاص (رویکرد فقهی ...

مطالعه تطبیقی رویکرد فقهی – حقوقی با مکتب جرم شناسیِ بزه دیده شناسی در ابعاد
.... در قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازات قتل عمد، اعدام بود که در ضمن ماده 170 بیان
شده ... و بایسته های بزه دیده شناسی و نحوه انعکاس آن در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران
می .... بعلاوه سقوط قصاص در قتل فرزند توسط پدر بیشتر با مبانی عدالت ترمیمی ...

آزاد - حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی - وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه ... قسمت اعظم کار دادسراها در ایران قضایی است و این بخش توسط قضات اداره
می شود، ... محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
نیز به .... تعریف جرم سیاسی در قالب طرح و لایحه از ابتدای انقلاب مطرح شد و از حدود
10 ...

بیان ... اکبر نقدی سپهوند

لطفا برای دریافت فهرست درسهای دورة کارشناسی ارشد حقوق جزا و نحوة ارائة آنها به
کارشناس آموزش ... انقلاب اسلامی و فرهنگ دینی ما, داعیه دار نهضتی است که در نهایت آن
انسانیت و استعدادهای انسان در همه ..... بررسی تاسیس معامله اتهام با رویکرد به جرم
شناسی و حقوق کیفری ایران ... تاثیر یافته های جنبش عدالت ترمیمی درسیاست
تقنینی.

بازبه یادتو - حقوق جزاوجرم شناسی

منابع آزمون دكتري دانشگاه تهران رشته حقوق جزا و جرم شناسي ... افق هاي نوين عدالت
ترميمي؛ميانجي گري كيفري نوشته مصطفي عباسي يا ديباچه بر مفاهيم ... 1-
تقريرات متون حقوقي دوره كارشناسي ارشد دكتر نسرين مهرا از سال 82 الي 87 ... نکته :
بنابراین هرگونه فعالیت سیاسی عليه اصل نظام جمهوري اسلامي ايران و ... لحظاتی قبل
ازسال نو.

دادرسی ترمیمی در نظام عرفی | مشاوره حقوقی رایگان |مشاوره حقوقی| حقوق ...

3 سپتامبر 2015 ... صفحه اصلی مقالات حقوقی مقالات حقوق جزا دادرسی ترمیمی در نظام عرفی ... از سال
۱۹۸۰ میلادی مکتب عدالت ترمیمی با تکیه بر یک ایدئولوژی نوین ... نویسنده
پاسخگو: دادسرای عمومی و انقلاب رامسر ..... دانا، امیررضا، جلوه های عدالت ترمیمی در نظام
کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه ...

سوالات درس حقوق جزای عمومی ,آیین دادرسی کیفری آزمون كارشناسی ارشد ...

سوالات درس حقوق جزای عمومی ,آیین دادرسی کیفری آزمون كارشناسی ارشد سراسری سال
1388 ... قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب ... 3) عدالت ترمیمی ... 11- طبق قانون
مجازات اسلامی « اجتماع و تبانی در جرم اخلال در نظم عمومی» از ... اجرای حکم اول، سرقت
دیگری از وی کشف می گردد که قبل از جرم نخست مرتکب شده است. ..... سایت حقوق
ایران

عناوين پايان نامه هاي جزا و جرم شناسي - سايت گروه حقوق دانشـگاه آزاد ...

17 ژانويه 2013 ... كارشناسى · كارشناسى ارشد ... بررسي كيفر حبس در نظام كيفري اسلام و قانون
موضوعي ايران. 3 ... نقش بزه ديده در تعقيب جرم و اجراي حكم در حقوق ايران. 17 ... عدالت
كيفري وو ترميمي در قبال مفاسد اقتصادي در منابع ملي و فراملي. 10 ..... بررسي تورم
جزايي در قوانين قبل و بعد از پيروزي انقلاب با نگاهي به قانون مجازات.

پورتال حقوقی محمد عزیزپور - لیست پایان نامه های حقوق جزا

لیست پایان نامه های حقوق جزا ج جایگزین زندان 6- تحلیل پیامدهای کار عام المنفعه به
... عمل منافی عفت غیراز زنا در فقه حقوق کیفری ایران 94- سیاست جنایی اسلام و
ایران در ... شناسی بر حقوق کیفری 48- مبانی جرم شناختی رویکرد عدالت ترمیمی جرم
ارتداد ... 86- بررسی حقوق متهم قبل از محاکمه بارویکردی تطبیقی 98- الزامات نظام
عدالت ...

وبلاگ اختصاصی حقوق جزا و جرم شناسی

ارا وحدت رویه از شماره 736 به بعد ... رشته حقوق یکی از رشته های پرطرفدار در ایران می
باشد ،به طوری که رتبه های ... چنین نباشد توصیه من به داوطلبان و افراد دیگر این
است، قبل از انتخاب رشته در ... دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در سال
1376, کارشناسی ارشد حقوق .... عدالت ترمیمی امام صادق (ع) کارشناسی ارشد ۱۳۸۲
دریافت.

کیفر یا ترمیم در کنش با مفاسد اقتصادی - چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و ...

25 دسامبر 2012 ... عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، مفاسد اقتصادی، جرایم اقتصادی. ..... قانون جستجو کرد
؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط در بند پنج اصل .... از بعد حقوقی، به
نظر می‌رسد مقررات جزایی، نباید کیفر را برای نفس مجازات، ... پایان نامه کارشناسی
ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد،1386.

عناوین پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی (کارشناسی ارشد و دکتری)

عناوین پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی (کارشناسی ارشد و دکتری) ... 1380 حسین
میر محمد صادقی بررسی جرم منازعه در قانون مجازات اسلامی 1375 جعفری،هادی 744 ....
1384 علی حسین نجفی ابرند آبادی عدالت ترمیمی: تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا
.... قضات در نظام دادرسی کیفری ایران(قبل و بعد از انقلاب) قرشی زاده،میرناصر 694

جايگاه عدالت ترميمي در قانون مجازات اسلامي قديم و جديد - حقوقی و امور ...

مقالات حقوقي > حقوق جزا و جرم شناسي > ۱۳۹۴/۰۳/۲۷. ۱۸۷ بازدید. جایگاه عدالت ترمیمی
در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید. چکیده: ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از ...

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد ... - تایمز

24 آگوست 2017 ... کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در
حقوق ایران فهرست مطالب چکیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: کلیات.

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

ایران 199898. اما 196965 ... داده 106135. انقلاب 105287. من 105242. اسلامی 105226
... مهم 68614. بعد 68305 ... قبل 55136. اقدام 54903 ... حقوق 54481. حتی 54446 ....
عدالت 20756 .... ارشد 12806 ... شناسی 10846 ... جرم 10626. باور 10622. اسناد
10622. محروم 10621. نشر 10617. منتقل 10610 ..... کارشناسی 7037 ...... ترمیم
1589.

موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی 536 موضوع :: پشتیبان ...

13 ا کتبر 2015 ... موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی 536 موضوع >> حقوق بزه دیده در ...
بررسی تطبیقی سرقت در حقوق ایران،مصر،لبنان; محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ...
بزه دیده شناسی و اصول عدالت ترمیمی; وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور ایران و ...
تغییرات حاصله در سیستم قضایی کشور بعد از انقلاب; تحقیق راجع به ...

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از ...

13 ا کتبر 2017 ... فایل با نام کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب
اسلامی در حقوق ایران که از پر دانلود ترین فایلها در سایتهای ...

منابع آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانلود كتاب آموزش - باشگاه ...

19 ا کتبر 2016 ... دانلود منابع آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۲۱۵۵ منابع
... ۵- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش
کشور. .... ۷- کتاب افق های نوین عدالت ترمیمی در میانجی گری کیفری، تالیف ...
داوطلبان آزمون دکتری بعد ازقبولی در آزمون دکتری و قبل از آزمون جامع ...

ﮔﻨﺎه؛ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺑﯽ زداﯾﯽ از ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن، ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺧﺴ - مجله حقوقی دادگستری

ﺳﻠﺐ. ﮐﻨﺪ. ». .3. ﻣﺮﻏﻮب، ﻣﻬﺪﯾﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﺘﺒﺎه. ﻗﻀـﺎﯾﯽ. در. دادرﺳـﯽ. ﮐﯿﻔـﺮي در ﺣﻘـﻮق اﯾـﺮان و اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن،
ﭘﺎﯾـﺎن. ﻧﺎﻣـﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم. ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. 1386. ، ص. 13.

پورتال حقوقی قاسم مدنی - سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیده

در جوامع ابتدایی و قبل از تشکیل حکومت و قوای عمومی بزه دیده خود اجرای عدالت و .... و
موازین شرع که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر حقوق ما حکم فرما شده است، جرائم از
.... موضوع سیاست جنایی ایران در قبال حقوق بزه دیده، در گفتار بعد، حقوق بزه دیده را
در ..... جرمشناسی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی،انتشارات دانشکده حقوق
...

بانک تخصصی اطلاعات حقوقی - حقوق جزا و جرمشناسی

بانک تخصصی اطلاعات حقوقی - حقوق جزا و جرمشناسی - ... ۱۹ـ لایق میرحسینی؛ جرایم
مطبوعاتی؛ پایان‌نامه كارشناسی ارشد دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۲؛ ص ۱۵۴. ... مسئوليت جزايي
اطفال و مجانين در قانون مجازات اسلامي و خللها ..... در واقع عدالت ترميمي، عدالت كيفري
كلاسيك را از لاك بسته خود خارج مي كند و با جلب همكاري فعال بزه ديده، بزهكارو جامعه ...

220725: پایان نامه کامل و جامع حقوق جزا و جرم شناسی در مورد وضعیت بزه ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ ﻧﻘﺶ رازداری ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺰه ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ ﻧﻘﺶ ...
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻓﻬﺮﺳﺖ.

منابع آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی براساس آخرین تغییرات ...

14 سپتامبر 2016 ... جزوات کنکوردکتری حقوق جزا و جرم شناسی,سوالات آزمون دکتری حقوق جزا و جرم
شناسی ... منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری کانال تلگرام سنجش ... پس
از آموزش مطالب، تمام تست های سال های قبل مربوط به آن فصل را مرور کند. ..... ۷- کتاب
افق های نوین عدالت ترمیمی در میانجی گری کیفری، تالیف مصطفی ...

آبان ۱۳۹۱ - حقوق جزا و جرم شناسی.(مسایل مهم کیفری )

(دهخدا) اما آنچه از تعدد در اصطلاح حقوق کیفری مد نظر قرار می گیرد، ارتکاب متعدد و ...
اما آنچه در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی فارق بین تعدد و تکرار جرم محسوب می ....
حقوق متهم و حمايت از خانواده وي، حفظ حقوق بزه ديده وسعي در ترميم آثار جرم، توجه ....
جزای اختصاص ( مقطع کارشناسی ارشد)، قم، مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی،
1389، 4.

ویژگی و مشخصات احزاب سیاسی ایران قبل از انقلاب نسبت به بعد از ...

ویژگی و مشخصات احزاب سیاسی ایران قبل از انقلاب نسبت به بعد از انقلاب ...
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در
حقوق ...

حقوق جزا و جرمشناسی

حقوق جزا و جرمشناسی - جرمشناسی - حقوق کیفری - حقوق جزا و جرمشناسی. ... عدالت
ترمیمی. عدالت ترمیمی .... سخنراني دكتر نجفي ابرندآبادي در همايش ملي پژوهش در نظام
عدالت كيفري ..... كارشناس اداره سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت:
... قرار داده و در جلسه انجمن جامعه شناسان ایران، این آمار تکان دهنده را ارائه داده است.

وبلاگ حقوقی گام نو (game nou) - حقوق جزا و جرم شناسی

1- حقوق بشر ، مفاهيم انصاف و عدالت، دكتر محمد آشوري ... هاي نوين عدالت ترميمي؛
ميانجي گري كيفري نوشته مصطفي عباسي يا ديباچه بر مفاهيم بنيادين .... مسعود
جباری- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز و وکیل پایه
یک ... از آنجا که موضوع بررسی و تصویب قانون مجازات اسلامی جدید قبل از بررسی و
تصویب ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی | مرجع دانلود متن ...

14 مه 2015 ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی .... قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور کیفری. ق.آ.د. ... این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران[4] و نیز در اسناد بینالمللی و ..... به زور · دانلود پایان نامه
کارشناسی ارشد رشته حقوق : عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی ...

پایان نامه کامل و جامع حقوق جزا و جرم شناسی در مورد وضعیت بزه دیده ...

3 سپتامبر 2017 ... بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - پایان نامه جهت دریافت ...
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از ...

آزمون‌ آنلاین حقوقی - صفحه اصلی

کارنامه اوليه آزمون تحصيلات تکميلي (دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل )سال ...
ترمیمی و عدالت درمانی» در «همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم» ارائه
... برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد. ...
را به وجود می‌آورد البته در بعد از انقلاب کمک‌های شایانی صورت گرفت و عدم توازن در ...

: کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از ...

26 فوریه 2017 ... مطالب مرتبط با: کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از
انقلاب اسلامی در حقوق ایران در این صفحه قرار داده شده است.

دادرسی ترمیمی در نظام عرفی - وبگاه حقوقی نرخ عدالت

در دادرسی ترمیمی با اقتباس از فلسفه وضع جرم در عدالت ترمیمی در اغلب موارد پیش
.... بعد از این توافقات حَکمها به میان جمع آمده و تصمیم مقرر شده، اعلام می‌گردد و پس ازآن
... شیخ قبیله مقتول قبل از بازکردن دستمال بر طبق سنتهای موجود مبلغی را از مبلغ
.... ترمیمی در نظام کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، ...

پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار ...

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد «M.SC». گرایش : حقوق جزا و جرم
شناسی. چکیده : - پایان نامه ای که فراروی شما قرار دارد به بررسی جرایمی که ممکنست
...

دسته‌بندی جزوات حقوق جزا - عدالت

جزوه جرم شناسی (دوره کارشناسی ارشد)- دکتر عباس شیری ... بررسی اثر انتقالی
تجدید نظر خواهی در دعاوی مدنی در حقوق ایران و فرانسه .... استاد دانشگاه آزاد اسلامی
قمکارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ..... لطفا به عنوان یک حقوق دان و حقوق خوان
نظر علمی و انتقادی خود را قبل از چاپ این آثار ارزشمند اعلام دارید تا نسبت به اصلاح
آن اقدام ...

مقاله جایگاه انگیزه در حقوق جزا |24682| گیگ

5 ا کتبر 2017 ... انگیزه و قانونگذار ایران انگیزه و معاونت در جرم انگیزه در جرایم عمدی انگیزه و تاثیر
آن در ... ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه
زوجیت ... کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب
اسلامی در حقوق ایران فهرست مطالب چکیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: کلیات.

بررسی جرم سیاسی در حقوق ایران |15740| گیگ

15 ا کتبر 2017 ... کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در
حقوق ایران فهرست مطالب چکیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: کلیات.

صلح و سازش در دعاوی کیفری - خبرگزاری میزان

7 ژوئن 2016 ... شکست سیاست یک‌جانبه گرایی حقوق بشر غربی در مواجهه با ایران ... وی با بیان
اینکه بر اساس مکتب عدالت ترمیمی، هدف از حقوق کیفری، ... به گفته این کارشناس
ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، بر اساس مکتب عدالت ترمیمی، ... وی با اشاره به خانه‌های
انصاف و عدالت و نیز شوراهای داوری در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی عنوان ...

پروپوزال (حقوق جزا و جرم شناسی) حمایت از کرامت انسانی در تحقیقات ...

23 مه 2017 ... کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی... کارشناسی ارشد حقوق جزا و
جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حقوق ایران ...

مرتبط با: ویژگی و مشخصات احزاب سیاسی ایران قبل از انقلاب نسبت ...

این فایل با عنوان ویژگی و مشخصات احزاب سیاسی ایران قبل از انقلاب نسبت به ....
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ...

شوراي عالي انقلاب فرهنگي - شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني - عناوین ...

ارائه الگوي اسلامي ايراني فعاليت‌هاي اجتماعي اقتصادي زنان در رويکرد خانواده‌گرا
... آثار آشنايي‌هاي قبل از ازدواج بر بهداشت رواني زندگي زناشويي; آسیب شناسی ....
برای انحاء خشونت خانگی نسبت به زنان; جايگاه زنان در ادله اثبات جرم از ديدگاه اسلام
... های نظام مندی حقوق زن در اسلام; عدالت ترميمي در جرائم عليه خانواده و جرائم عليه عفت
و ...

1) مسئولیت کیفری - حقوق جزا وجرم شناسی - رشد کیفری

11 فوریه 2012 – معضلی که در رابطه با ایران و برخی دیگر از کشورهای اسلامی وجود
دارد، ... قبل از انقلاب اسلامی می‌باشند- تحول بنیادینی در حقوق کیفری اطفال ایران
.... حال چگونه است که بعد از این مدت به یکباره تمام کودکان به رشد عقلی دست
می‌یابند؟ ...... درس جرم‌شناسی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مجتمع آموزش
عالی قم، ...

بررسی و نقد اعاده حیثیت در حقوق ایران - حقوقدانان

تهیه کننده: محمدگشتاسبی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ... ماده ی 62 مکرر
قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده ی .... ب-
اعاده حیثیت قانونی: اعاده حیثیت قانونی بدون مداخله دادرس و بعد از تحمل مجازات ...
محکوم در جامعه است مورد توجه مقررات کیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی1357 قرار
گرفت تا آن ...

حقوق: از عدالت کيفري کلاسيک تا عدالت ترميمي-قسمت سوم(قسمت ...

24 سپتامبر 2011 ... رويکرد پيشينه خواهانه به عدالت ترميمي که آن را با نتيجه حاصل از اعمال آن، يعني ...
دادستان شهرستان قبل از تصميم درباره دعواي عمومي (مي تواند) ازجمله اقدام به ... عامه
حقوقي قضايي ايراني و نيز به جهت ويژگيهاي فقه اسلام«54» که با توجه ..... (پايان
نامه کارشناسي ارشد حقوق کيفري و جرم شناسي)، دانشکده حقوق و علوم ...

مطالب قدیمی‌تر - همکلاسی؛ صفحه ای برای درس و جزا و کیفر

سوم- پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تطبیقی سیاست جنایی ایران در قبال ارتشا
... آدرس جهت رفرنس به مقاله: مجله علوم جنايي موسسه جرمشناسي دانشكده حقوق و علوم ....
برخی از این جرایم بالاخره نتیجه آن شد که سیاست های نظام عدالت کیفری قضایی در
.... اسلامی قبل و بعد از حیات پیامبر (ص) و انقلاب پیامبرگونه فاطمه (س) را نشان دهد.

— (306) – پایان نامه کارشناسی ارشد

29 جولای 2017 ... پاياننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان:
سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال حبس زدایی .... اما حبس با گذشت
زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. ... و اهمیت جرم ارتکابی
و ویژگی‌های فردی و شخصیتی مجرم قبل، هنگام یا بعد از ارتکاب جرم و ...

نوآوریهای قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان - جرم شناسی

قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی و چه در قوانین پراکنده دیگر،قانونگذار ...
تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان،یک نوآوری در عرصهء حقوق جزای ایران به
نحو ..... بنابراین قانونگذار چه قبل و چه بعد از انقلاب هیچ وقت در صدد احصای کامل و
منظم ..... در حقوق ایران و انگلیس،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
دانشکده ...

پرتال جامع علوم انسانی - رویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال

در حقوق انگلستان از قرن چهاردهم رویکرد نخست مد نظر قرار گرفت. ... قبل از انقلاب
اسلامی می‌باشند- تحول بنیادینی در حقوق کیفری اطفال ایران پدید می‌آورند. .... با
توجه به اهمیت این اماره مباحث بعد را اختصاص به برخی از مسائل عملی پیرامون این اماره
...... درس جرم‌شناسی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مجتمع آموزش عالی قم،
نیم ...

Sheet1 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

57, آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی :مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد ......
1606, تازه هایی از علم امروز : جرم شناسی, ماترن ، جوانه۱۹۶۳, ترجمه حمیده علمی غروی,
فاطمی ..... 1890, همکاری های بین المللی در مبارزه با مواد مخدر از دید گاه حقوق بین الملل,
باقر ..... 2145, تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسلام, درانی، کمال, سازمان
مطالعه و ...

پاورپوینت حقوق جزا و جرم شناسی | جاست مقاله

10 آوريل 2017 ... بررسی پدیده ی کودک آزاری در حقوق ایران ... کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حقوق ایران فهرست مطالب چکیده: 1 مقدمه:
2 فصل اول: کلیات. ... مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی درباره قرار
بازداشت موقت دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 5 بار فرمت فایل: zip ...

بررسی کامل و تحلیل اعاده حیثیت در حقوق کیفری - دادران

4 نوامبر 2016 ... در این مقاله بصورت کامل و جامع به نقد و بررسی اعاده حیثیت در حقوق کیفری از جنبه
... ماده ی ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از .... آمیز
محکوم در جامعه است مورد توجه مقررات کیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی۱۳۵۷ قرار .....
تهیه کننده: محمدگشتاسبی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.

چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی) - Browse the Latest Snapshot

بعد دیدیم خداوکیلی دست به دنبک هر کی بزنی صدا می دهد ، پس ادب را در اطاعت دانسته
. ... عدالت گرایی و اصول گرایی در اندیشه دکتر کاتوزیان و دکتر شهیدی .... تشدید
مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی در قبل از انقلاب اسلامي اشاره کرد. ....
مهر انگیز خندان(وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی).

تحقیق ادله اثبات دعوی کیفری | دانشجوی سریع

27 سپتامبر 2017 ... مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب ... جدید مجازات
اسلامی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی ... قوانینی که
به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل .... توضیحات: پایان
نامه کارشناسی ارشد موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام ...

دانشکده - موضوعات بایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی

نحوه نگارش پروپزال ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی جمعه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۲ 21:
... مروري بر پیشینه تحقیق در گذشته ؛ نگارنده بايد قبل از بررسی موضوعِ مورد ...
حقوق بشر، جرم شناسي، عدالت کیفری و پلیس علمی، حقوق جزای بین الملل، آئین ...
زمينه ها و رویکردهای عدالت کیفری (عدالت سزادهنده و عدالت ترميمي) در حقوق كيفري
ايران

پاورپوینت درس هفتم تاریخ معاصر ایران یازدهم ( کودتای 1299)

پاورپوینت چاه آب و قنات

سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

دانلود مقاله درباره فسیل

دانلود نقشه کامل توپوگرافی شهر رشت

اسپکتروسکوپی لیزر

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود درس پژوهی مطالعات پایه پنجم ابتدایی درس منابع آب ایران

دانلود جزوه و خلاصه کتاب علم النفس (روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان) - بر اساس کتاب هاشمیان - روانشناسی پیام نور - pdf

دانلود پاورپوینت سوءرفتار

نقشه اتوکدی شهرستان چابهار-سیستان و بلوچستان

تحقیق درباره نقش دین در سبک زندگی

پیامبر اکرم از کودکی تاوفات

مقاله درباره بهـره و ربـا در اسـلام

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود گزارش بررسی اسناد فرادست منطقه 22 تهران

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

مجموعه گزارش کارهای شیمی آلی 1

پاورپوینت جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

پاورپوینت با عنوان سنگ مخزن نفت و انواع آن در 30 اسلاید