دانلود رایگان

شناسایی هویت با استفاده از ویژگیهای بافت عنبیه چشم - دانلود رایگاندانلود رایگان شناسایی هویت با استفاده از ویژگیهای بافت عنبیه چشم

دانلود رایگان شناسایی هویت با استفاده از ویژگیهای بافت عنبیه چشم مقالات علمی پژوهشی برق با فرمت Pdf صفحات 15
در سیستمهای تشخیص و تأیید هویت با تصاویر عنبیه، آنچه اهمیت دارد صحت عملکرد سیستتم یتا همتاا یتایین بتودا خشتای تشخیصتی
سیستم و نیز سرعت یردازش آا میباشد. الگوریتم SIFT یکی از روشهای استخراج ویژگیهتای محلتی از تصتاویر استت کته مقاومتت
بالایی در برابر عوامل مزاحمی چوا غیریکنواختی شدت، یوشش بخشی از تصویر، چرخش و تغییر اندازه تصویر دارد. در ایتن مقالته بترای
استخراج ویژگیها ابتدا از این الگوریتم بهره برده شده است. سپس با بررسی هندسی نقاط تشابق یافتته بتا ایتن الگتوریتم و نیتز بکتارگیری
منشق فازی، دقت این الگوریتم افزایش داده شده است؛ همچنین با کاهش ابعاد ویژگیها از طریق موجک هار، زماا یتردازش نیتز کتاهش
یافته است. در نهایت از ترکیب این روش با روش Log Gabor بوسیله شبکه عصبی فازی، تفکیک بیشتری بین تصاویر دروا کلاسی و -
تصاویر بروا کلاسی )افراد مختلف( ایجاد شده است، بنابراین دقت سیستم مجددا بهبود داده شده است. دقت 357.55 درصتدی حتاکی از
عملکرد مشلوب سیستم است.
واژگاا کلیدی: تشخیص هویت، عنبیه، SIFT ، عصبی فازی.


شناسایی هویت با استفاده از ویژگیهای بافت عنبیه چشم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺗﺸﺨﻴﺺ هﻮﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻋﻨﺒﻴﻪ ﭼﺸﻢ

داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ. ﻋﻨﻮان. : ﺗﺸﺨﻴﺺ هﻮﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ. ﻋﻨﺒﻴﻪ ﭼﺸﻢ. ﻧﮕﺎرش ... ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ هﻮﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ازﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻋﻨﺒﻴﻪ .... ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﺑﺰارهﺎي اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ در اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ ...... دﻳﺪﻩ.
ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺁن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﮏ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺷﮑﻞ. 1-7. ﺗﺼﻮ. ﺮﻳ. ي. از از ﺑﺎﻓﺖ هﺎ. ي. دروﻧ.

ﺭﻭﺵ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻋﻨﺒﻴﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺭﮊﻟﺖ

1 جولای 2011 ... ﺩﺍﮔﻤﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﮔﺎﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻋﻨﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﺎﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ. ﻛﺮﺩ. ... ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻋﻨﺒﻴﻪ ﭼﺸــﻢ، ﻣﺠﺰﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﺎﺣﻴﻪ.

111- پروژه آماده: بررسی روش های تشخیص هویت با استفاده از ویژگی ...

1-4- باز شناسي هويت با استفاده از عنبيه: 31 ... 1-4-3- مزايا و معايب عنبيه براي
شناسايي افراد: 36 ... 1-5-3- روشهاي استخراج خصوصيات از چهره: 42 ... اند، زیرا بافت
غنی عنبیه معیارهای بیومتریکی قوی را برای تشخیص هویت افراد فراهم می کند. ...
عنبیه قسمت رنگی چشم است که ترکیبی است از نوعی ماهیچه به شکل دایره با
یکسری ...

پروژه احراز هویت بر اساس عنبیه - درس الگوشناسی آماری - بوته

هدف از احراز هویت با عنبیه تشخیص با اطمینان بالا در زمان واقعی از هویت شخص ... در
طول حیات انسان کم است،ساختار از بافت عنبیه در طول حیات انسان غیر قابل تغییر و
... عنبیه با مردمک و مرز خارجی آن با صلبیه با استفاده از لبه یاب canny مشخصات
این ... تیسه (Tisse) روشی را برای قطعه بندی تصویر چشم بر مبنای عملگرهای
انتگرال ...

مقدمه :

امروزه در زمينه هاي فراواني ما به وسايلي نياز داريم كه هويت اشخاص را شناسايي كند و
بر اساس ..... سپس با استفاده از روشهاي زير به استخراج ويژگي ها و شناسايي اثر
انگشت ..... رنگ چشم ناشي از خصوصيات ژنتيکي است ولي جزئيات بافت عنبيه
حتي در ...

تشخیص هویت از طریق عنبیه چشم - بانک مقالات فارسی

تشخیص هویت از طریق عنبیه چشم دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه ...
مقاله بررسی روش های تشخیص هویت با استفاده از تصاویر عنبیه ... است) چکیده :
امروزه روشهای تشخیص هویت بر پایه ویژگیهای بیومتریک اهمیت فراوانی دارند. ... در
این میان تشخیص هویت بر اساس بافت عنبیه به علت دقت بالا و امنیت بسیار
مطلوبی ...

تشخیص هویت بیومتریک از طریق عنبیه چشم(Iris Recognition) | | ๑ ...

20 ژوئن 2013 ... استفاده از اسکن عنبیه برای شناخت و تشخیص هویت نخستین بار در سال ... ویژگی
عنبیه بکار برد و از اطلاعات فاز بافت استفاده کرد، سپس با ...

تشخیص تصاویر عنبیه غیرایده آل براساس الگوریتم های فراابتکاری ...

در بدن انسان چشم ساختاری ظاهری ولی به نوعی محافظت شده به حساب میآید و عضوی است
که با ... بافت پیچیده عنبیه و ثبات مسلم آن، نوید بخش استفاده هر چه بیشتر از ...
علم احراز هویّت انسان‌ها با استفاده از ویژگی‌های فیزیکی یا رفتاری نظیر چهره، اثر ...

روش نوین تشخیص عنبیه در تعیین هویت

A New Iris Recognition Method for Identification Systems. Mahabadi A .... ﺗﺮﻱ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺩﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻋﻨﺒﻴﻪ ﺑـﺎ ﺑﺎﻓـﺖ ﻇـﺎﻫﺮﻱ ﻳﮑـﺴﺎﻥ. ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭ. ﻧﺪ. ﻭ۲ ... ﻋﻨﺒﻴـﻪ،. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ، ﮐﺪ. ﻳﻨﮓ.
ﻭﻳﮋﮔـﻲ. ﻫـﺎ، ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻭﻳﮋﮔـﻲ. ﻫـﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳـﺖ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ. (. ﺗﺼﻮﻳﺮ. ۱ .) ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ. (
. ﺗﺼ. ﺎﻭ. ﻳﺮ. ﻭ۲. )۳. ۸ . ﺩﺭ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ. ﺑﺎ ﻋﻨﺒﻴﻪ، ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼـﺸﻢ. ﺻﻮﺭﺕ. ﻣﻲ. ﮔﻴﺮ. ﺪﻧ.
ﮐﻪ.

فازي ازمنطق استفاده با عنبيه هويت تشخيص سيستم - Sid

سيستم. تشخيص. هويت. عنبيه. با. استفاده. ازمنطق. فازي. سیده الهام وفایی. 1 ...
ويژگي. و تطابق. است. كه. استفاده. از. روشي. موثر. در. قطعه. بندي. و. استخراج.
ويژگي. نقش. مهمي ... عنبیه. چشم. دق. یق. ترین. و. قابل. اعتمادترین. روش. براي.
شناسایی. اشخاص می ... بافت. آن. براي. انجام. عمل. تشخیص. هویت وجود. داشته. باشد.
بافت. عنبیه. در.

ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﺎﻟﯿﺰ 2

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روش ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﺳـﯿﻤﻠﺖ ﻧـﻮع. ،2 ...
ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﺳﯿﻤﻠﺖ
.... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤـﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫـﺎی. ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻨﺒﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. ﺷﻮد، ﺗـﺼﻮﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
...

Paper Title - ResearchGate

روشهای تشخيص عنبيه با استفاده از تکنولوژی بيومتريک. 1. عنوان مقاله ... چکیده
— فناوري بيومتريك، از مشخصه هاي فيزيولوژيكي و رفتاري افراد براي تاييد هويت
استفاده مي كند. ... جدول 1 خلاصه ای از ويژگيهای مهم بيومتريک و مقايسه بين آنها را
نشان می دهد . ... از نظر ژنتيكي عنبيه دو چشم يكسان نيست و مستقل از يكديگرند .[1
][8].

تشخیص هویت به کمک عنبیه چشم در ایران - فردا

1 سپتامبر 2007 ... سامانه تشخیص هویت از طریق عنبیه چشم با همکاری نظارتی گروه سامانه های چند ...
تایید هویت یا شناسایی بیومتریک با استفاده از ویژگی هایی از قبیل اثر ... بافت
عنبیه چشم به دلیل دارا بودن اطلاعات منحصر به فرد از هر شخص به گونه ...

تشخیص هویت با استفاده از بازشناسی عنبیه چشم

تشخیص هویت با استفاده از بازشناسی عنبیه چشم ... عموماً یک سیستم تشخیص
عنبیه شامل چهار مرحلۀ ناحیه بندی، نرمالیزه کردن، استخراج ویژگی و تطبیق می‌باشد.
... در سامانه تشخیص هویت توسط عنبیه، تشخیص هویت افراد بر مبنای بافت های
عنبیه ...

Ana it - تشخیص هویت بیومتریک از طریق عنبیه چشم(Iris Recognition)

داگمن تبدیل ویولت گابور را برای استخراج ویژگی عنبیه بکار برد و از اطلاعات فاز
بافت استفاده کرد، سپس با تعیین اینکه خروجی فاز تبدیل گابور در کدام قسمت ...

ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻨﺒﻴﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻛﺘﺎﻟﻲ

ﻫﺎي ﻋﻨﺒﻴﻪ ﭼﺸﻢ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻛﺘﺎل ﺑﻪ روش box-counting. ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ
اﻟﮕﻮي. ﻋﻨﺒﻴﻪ اﻧﺴﺎن داراي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه. اي ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻛﺘﺎل ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن. دادن وﻳﮋﮔﻲ.

تعیین هویت با استفاده از ویژگیهای بافت چهره در حوزه زمان و فرکانس

تعیین هویت با استفاده از ویژگیهای بافت چهره در حوزه زمان و فرکانس ... اثر انگشت،
شبکیه چشم، عنبیه و چهره نمونه هایی از روش های بیومتریک است. در بین روش های ...
روش مبتنی بر ظاهر با استفاده از تکنیکهای آماری چهره را از غیر چهره شناسایی می کند
.

سیستم های تشخیص هویت و یا بیومتریک - دانش رایانه ایرانیان

که می تواند با بررسی اثر انگشت، امضا، عنبیه چشم، اسکن چهره و صدا اتفاق افتد. ...
در سامانه هايي که از خصوصيات رفتاري شخص استفاده مي کنند، اين ويژگي ها نبايد
.... بافت هاي پيچيده عنبيه مي توانند شامل ويژگي هاي مشخص و فراواني از قبيل: ...

تایید هویت با استفاده از تصاویر عنبیه

امروزه روشهای تشخیص هویت بر پایه ویژگیهای بیومتریک اهمیت فراوانی دارند. ... در
این میان تشخیص هویت بر اساس بافت عنبیه به علت دقت بالا و امنیت ب. ... شامل
طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم جدید شناسایی از طریق تصاویر عنبیه چشم می
باشد .

دانلود مقاله تشخیص هویت براساس عنبیه چشم با استفاده ... - مگ ایران

دانلود مقاله تشخیص هویت براساس عنبیه چشم با استفاده ازتبدیل موجک و SVM ...
تحلیل ویژگی هایی است که در بافت رنگی چشم محصور بین مردمک و عنبیه قرار دارند.

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﺒﺪﯾﻞ وﯾﻮﻟﺖ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ﺷﻮد. اﻃﻼﻋﺎت. زﯾﺎدي. در. ﺑﺎﻓﺖ. آن. ﺑﺮاي. اﻧﺠﺎم. ﻋﻤﻞ. ﺗﺸﺨﯿﺺ. ﻫﻮﯾﺖ. وﺟﻮد. داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎﻓﺖ. ﻋﻨﺒﯿﻪ. در ...
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎ. ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ. ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ... ﺑﺎ. ﻧﺎم. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺧﻮدﮐﺎر. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﻋﻨﺒﯿﻪ. اراﺋﻪ. ﺷﺪ. ]1[ . اﯾﻦ. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ. ﺗﺮﯾﻦ. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ.
ﻫﺎي ... ﺑﻨﺪي. ﻋﻨﺒﯿﻪ. اﺳﺘﻔﺎده. ﮐﺮده .اﻧﺪ. Ritter. ﺑﺮاي. ﺗﺸﺨﯿﺺ. ﻣﺮدﻣﮏ. ﭼﺸﻢ. از. ﻣﺪل. ﮐﺎﻧﺘﻮر. ﻓﻌﺎل. اﺳﺘﻔﺎده.
ﮐﺮد.

تکنولوژی بیومتریک (Biometric) - هوشمند سازان | خانه هوشمند

بیومتریک یک مجموعه فناوری تشخیص یا تایید هویت یک شخص زنده از طریق اندازه ...
در این روش با استفاده از از دوربين مخصوص الگوی رگ های خونی اسکن می شود ... تجزيه
و تحليل ويژگی هايی است که در بافت رنگی چشم بين مردمک و عنبيه قرار دارند.

بيومتريک (Biometrics) - حضور و غیاب

12 جولای 2016 ... سيستم هاي شناسايي بيومتريك از مشخصه هاي فيزيكي فرد همانند اثر انگشت الگوي
... هم توضيح داده مي‌شود مانند اثر انگشت ، عنبيه چشم ، نحوه راه رفتن، چهره و … ... هويت
شخص شناسايي اتوماتيک يک شخص با استفاده از ويژگيهاي ...... الـف( خصـوصيـات
ظـاهـري : مثـل اجـزاء چهره مانند چشم ها،بيني،حلقه ها و بافت‌هاي صورت.

تشخیص چشم در تصویر صورت و کاربرد های آن در تشخیص هویت

6 سپتامبر 2006 ... ... مطالعه روش شناسایی هویت افراد با استفاده از ویژگی های منحصر به فرد عنبیه است
... مرحله دوم شامل شناسایی ناحیه ای از صورت است که چشم ها در آن قرار دارند ، به این ...
مرحله پنجم شامل کد کردن بافت عنبیه بر اساس تبدیل ویولت است ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات چهارمین ...

شناسایی دنباله زیرحروف متون چاپی فارسی با استفاده از قابلیت پردازش ...
سیستم بازشناسی حروف با استفاده از قا ببندی در استخراج ویژگیها و بر اساس ...
تشخیص و دستهبندی عیوب بافت پارچه به کمک تجزیه موجک 42. ... تشخیص مرزهای
عنبیه در تصویر چشم در سامان ههای تشخیص هویت با استفاده از ماسک لاپلاسین و
تبدیل هاف

سامانه تشخيص هويت از طريق عنبيه چشم توسط پژوهشكده فناوري ...

سامانه‌هاي تاييد هويت يا شناسايي بيومتريك با استفاده از ويژگي‌هايي از قبيل اثر
... بافت عنبيه چشم به دليل دارا بودن اطلاعات منحصر به فرد از هر شخص به گونه‌اي ...

پایان نامه تشخيص هويت با استفاده تصاوير عنبيه چشم ( با فرمت ورد )

پایان نامه تشخيص هويت با استفاده تصاوير عنبيه چشم ( با فرمت ورد ) فرمت : word
... ويژگي به دست آمده علاوه بر اينکه بايد حاوي تمام اطلاعات مهم موجود در بافت عنبيه ...

فايل ضميمه

ﭼﺸﻢ. 11. 1 -4-. ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي. از. ﯾﮏ. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺗﺸﺨﯿﺺ. ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺒﯿﻪ. 17. 1 -5-. ﯾﺗﺼﻮ. ﺮ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ
ﻗﻬﻮه اي ... ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ اﺷﺨﺎص را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺑﺪن.

بیومتریک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

البته سیستم‌های دیگر مانند: عنبیه چشم، شبکیه چشم و نمودار حرارتی چهره هم از فردی
به ... شناسایی اتوماتیک یک شخص با استفاده از ویژگیهای اختصاصی (مشخصات ...

شناسایی عنبیه با استفاده از Gabor wavelet - Myblog

Myblog - شناسایی عنبیه با استفاده از Gabor wavelet - اطلاعاتی درمورد نرم افزار و
سخت افزار ... بیومتریک ها استفاده می کنن ، بیومتریک یا زیست سنجی در واقع
ویژگی های ... بین این ها اثر انگشت و تشخیص چهره خیلی بیشتر استفاده میشه . ...
زد، واحد نرمال‌سازی با استفاده از مدلی به نام صفحه لاستیکی، بافت عنبیه رو از
مختصات ...

Iris Boundary Detection for Iris Recognition Using Laplacian Mask ...

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﻋﻨﺒﻴﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﮏ ﻻﭘﻼﺳﻴﻦ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻫﺎﻑ ... ﻭ ﻳـﺎ ﺗﺎﺋﻴـﺪ ﻫﻮﻳـﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧـﺎﺭﺟﻲ ﻋﻨﺒﻴـﻪ - ﻣـﺮﺯ ﻋﻨﺒﻴـﻪ ﺑـﺎ ﺁﻥﻫــﺎ
ﻣــﻲﭘــﺮﺩﺍﺯﺩ . ... ﺍﻳـﻦ ﮐﺎﺭﺗﺰﻳﻦ ، ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻮﺍﺭ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﺒﻪﻳـﺎﺏ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻨﺒﻴﻪ ...

عنبیه نگاری > سامانه های بعد پنجم

9 فوریه 2016 ... می توان گفتکه عنبیه چشم افراد با یگدیگر متفاوت است. ... داگمن تبدیل ویولت
گابور را برای استخراج ویژگی عنبیه بکار برد و از اطلاعات فاز بافت استفاده کرد،
سپس با ... این تصاویر برای تست نرم افزار تشخیص هویت از روی عنبیه تهیه شده ...
با توجه به اینکه عمل شناسایی با استفاده از الگوهای موجود در بافت ...

همه چیز قاطی - سیستم های بیومتریک

با وجود اینکه سیستم‌‌های تجاری وجود دارند که از هندسه دست برای شناسایی هویت ...
ضمنا غیر از استفاده از ویژگی‌های متداول مورد استفاده در سایر مقالات از ویژگی‌های ...

بررسی روش های تشخیص هویت با استفاده از ویژگی کف دست و عنبیه ...

111- بررسی روش های تشخیص هویت با استفاده از ویژگی کف دست و عنبیه چشم -
146 ... 1-4-2- کاربردهاي شناسايي افراد بر اساس عنبيه: 35 .... خود جلب کرده‌اند، زیرا
بافت غنی عنبیه معیارهای بیومتریکی قوی را برای تشخیص هویت افراد فراهم می‌کند
.

دانلود مقاله تشخیص هویت براساس عنبیه چشم با استفاده ... - پایان نامه ها

29 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله تشخیص هویت براساس عنبیه چشم با استفاده ازتبدیل موجک و SVM ...
عنبیه شامل تجزیه و تحلیل ویژگی هایی است که در بافت رنگی چشم ...

روشی نوین جهت تشخیص عنبیه والگوریتم شبکه عصبی - نمایش پروژه

ویژگی های معمول مورد استفاده در این سیستم ها عبارتند از : چهره، اثرانگشت، صدا،
نمودارهای ... پیچیدگی بافت عنبیه و تنوع آن در چشم‌های مختلف دانشمندان را به این
نتیجه رساند که عنبیه .... سیستم ثبت، یک سری تصویر از چشم تهیه می‌کند و با
استفاده.

کد خبر : 669830532894233814 تاریخ : دوشنبه 14 آبان 1386 02:34 ...

5 نوامبر 2007 ... سامانه تشخیص هویت از طریق عنبیه چشم هم که در مرکز تحقیقات مخابرات ... های تایید
هویت یا شناسایی بیومتریک با استفاده از ویژگی هایی از قبیل اثر ... بافت عنبیه
چشم به دلیل دارا بودن اطلاعات منحصر به فرد از هر شخص به گونه ...

انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران - Content

تشخيص مرزهاي عنبيه در تصوير چشم در سامانه‌هاي تشخيص هويت با استفاده از ماسک
لاپلاسين و تبديل هاف ... شناسايي دنباله زيرحروف متون چاپي فارسي با استفاده از
قابليت پردازش ... روش آماري براي بازشناسي افراد از طريق ويژگي هاي هندسي دست آنها
... طبقه بندي بافت مستقل از دوران و مقياس با استفاده از تبديل Curvelet

الگوریتم های تشخیص هویت در سیستم امنیتی مبتنی بر ویژگی های ...

هدف از احراز هویت با عنبیه تشخیص با اطمینان بالا در زمان واقعی از هویت شخص توسط
... از الگوهای تصادفی که قابل روئیت درون عنبیه یک چشم از فاصله یکسان هستند. ...
که از ویژگی های فیزیکی یا رفتاری انسان برای تشخیص هویت استفاده می شود. ... آن
در طول حیات انسان کم است،ساختار از بافت عنبیه در طول حیات انسان غیر قابل ...

موضوع: by hossein talebzadeh on Prezi

16 مه 2015 ... واحد نرمال‌سازی: با اجرای یک روند نرمال سازی هندسی، مشخصات عنبیه تفکیک ...
استفاده از روش هاي بيومتريک در تشخيص هويت يا تاييد هويت افراد ...

پزشکی بالینی - روش76- روش هاي نوين بيومتري

شبكيه از بافت هاي گيرنده‌‌اي است كه از لايه هاي مختلفي تشكيل شده است. .... ايده
استفاده از الگوهاي عنبيه براي شناسايي افراد ابتدا توسط چشم پزشكي به نام فرانك
برچ در سال 1936 .... در روش نخست، ويژگي‌هاي كليدي چهره با كمك گراف به دست مي‌آيد.

ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺗﻒ

ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ اﻧﻮاع، وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و روﺷﻬﺎی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾـﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﻣـﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ....
ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻨﺒﯿﻪ. در. دﻫﻪ. ی. 90 ... ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﺮاد ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده. از
ﺧﻄﻮط ﮐﻒ ..... و ﯾﺎ در ﻣﻮاردی وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻧﻤﻮﻧ ... ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ.

رویکردی تشخیص هویت بسیار مطمئن افراد توسط آزمایش استقلال آماری

تصادفی بودن مورفولوژیکی (ریخت شناسی) در بافت توری شکل میله ای عنبیه
تضمین ... تئوری آماری تصمیم، تصمیم های تشخیص هویت را با مقایسه انحصاری OR
کد های کامل ... احتمال اینکه عنبیه چشم به عنوان اثر انگشت اپتیکی ممکن است برای
تشخیص ... ویژگی های دیگر عنبیه که مناسب بودن آن را برای استفاده در تشخیص
هویت ...

بیومتریک - پایگاه آموزشی و پژوهشی هوسم

11 آگوست 2016 ... تشخیص هویت با استفاده از ویژگیهای بیومتریک یکی از روشهای ایمن در تشخیص و
... چهره، عنبیه و کف دست گسترده‌ترین روش‌ها برای شناسایی فرد هستند. با ... ۳-
عنبیه: عنبیه یا قسمت رنگی چشم که در اطراف مردمک قرار دارد، از بافت ...

Biometric

بردار ویژگی ها پس از استخراج معمولا در پایگاه داده ذخیره می شود. ... بیومتریک هم
توضیح داده می‌شود مانند اثر انگشت ، عنبیه چشم ، نحوه راه رفتن، چهره و . ... جهت
تشخیص هویت شخص شناسایی اتوماتیک یک شخص با استفاده از ویژگیهای
اختصاصی ..... الـف) خصـوصیـات ظـاهـری : مثـل اجـزاء چهره مانند چشم ها،بینی،حلقه ها و
بافت‌های صورت.

تاریخچه استفاده از اسکن عنبیه - فروشگاه زندگی مدرن

استفاده از اسکن عنبیه برای شناخت و تشخیص هویت نخستین بار در سال 1936 ...
رنگ چشم ما مرتبط به عنبیه چشم ماست که از بافت اطراف مردمک چشم تشکیل شده ... در
اواسط دهه 50 میلادی دانشمندان و پزشکان اثبات کردند که ویژگی منحصر به فرد عنبیه
چشم هر ... با این حال در دهه 70 میلادی بود که دستگاه هایی برای شناسایی الگوریتم
ویژه ...

سیستم‌های تشخیص عنبیه (iris recognition) - نسخه قابل چاپ - انجمن ...

2 مارس 2012 ... بیومتریک در واقع علم احراز هویت انسان‌ها با استفاده از ویژگی‌های ... زیرا بافت غنی
عنبیه معیارهای بیومتریکی قوی را برای تشخیص هویت ... در اغلب سیستم‌های
تشخیص عنبیه فرد باید چشم خود را در فاصله شش اینچی دوربین قرار دهد.

اسفند ٩۱ - کاتاراکت.پیرچشمی.تنبلی چشم.شالاریون..ناخنک.لیزیک ...

19 مارس 2013 ... نمایش مراحل چهارگانه ناهماهنگ شدن بافت در الیاف عنبیه حاد – طبیعی – حد بین ....
بیومتریک در واقع علم احراز هویت انسان‌ها با استفاده از ویژگی‌های ...

ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ از

ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺒﯿﻪ. 20 ... ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ از ﯾﮏ ﺳﺮي وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ...... رﻧﮓ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﺣﺘﯽ در ﺟﻔﺘﻬﺎي ﻣﺴﺎوي.

ایریدولوژی - وبسایت دکتر داریوش ریزه وند

به تشخیص بیماری از طریق قسمت رنگی چشم یا عنبیه ایریدولوژی گفته می شود. ...
ذره بین درشت نما یا استفاده از یک دوربین عکاسی با ویژگی درشت نمایی می باشد. ...
می شوند و در ضعیف ترین بافت یا ارگان بدن رسوب نموده و فرد را بیمار می کنند. .... او
به شخص وی تعلق دارد و از آن می‌توان برای شناسایی و تشخیص هویت استفاده کرد.

تشخیص هویت و روش های مختلف آن | مشاوره حقوقی رایگان |مشاوره حقوقی ...

15 دسامبر 2014 ... البته در حال حاضر هم بعضی از مشخصه‌های تن پیمایی در فرم مشخصات زندانیان ...
سرهنگ فخرز با توجه به اهمیت استفاده از این روش در تشخیص هویت مجرمین .... بافت
عنبیه چشم به دلیل دارا بودن اطلاعات منحصر به فرد از هر شخص به گونه ...

تشخیص نژاد از روی تصاویر صورت با استفاده از پردازش تصویر

شناسایی. چهره ایفا می. کن. د. این مقاله یک سيستم برای طبقه بندی نژاد. با استفاده
... با استفاده از این. ویژگی. می. توان سن،. جنسيت و قوميت. را از روی چهره تشخيص داد
. ] 12 .... و روش. نمونه. گيری شبکيه چشم. استفاده کردند. آنها. برای استخراج. ویژگی
... رویکرد گروهی از. LDA. با استفاده از بافت. تصویر و اعمال آن بر روی. دو ویژگی.

سیستم تشخیص و تائید هویت برمبنای شناسائی عنبیه چشم - Rayabin

چشمان شما. هویت شما. راه فراری ندارید شما از طریق چشمانتان شناسایی شدید! آیا شما
همان فردی ... خطای این روش بسیار پائین بوده به طوریکه برای مکانهای با امنیت فوق
العاده استفاده می گردد. از این روش علاوه بر ... مشخصات سیستم شناسایی عنبیه چشم (
Iris Recognition System). نحوه شناسایی, 1 ... قابلیت سنجش بافت زنده, دارد. محیط
اجرا ...

شناسایی هویت با استفاده از ویژگیهای بافت عنبیه چشم - فایل دانش

16 ساعت قبل ... مقالات علمی پژوهشی برق با فرمت Pdf صفحات 15 چکیده:در سیستمهای تشخیص و
تأیید هویت با تصاویر عنبیه، آنچه اهمیت دارد صحت عملکرد ...

شناخت الگوهای عنبیه چشم انسان برای شناسایی بیومتریک - 4997

سیستم شناسایی به منظور بررسی هر دو وضع مربوط به عنبیه چشم انسان و عملکرد آن
به ... و این ویژگی بسیار جذاب به عنوان یک بیومتریک برای شناسایی افراد استفاده
می شود. ... پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر با عنوان روش‌های تشخیص هویت
بیومتریک به همراه پاورپوینت کامل .... 9-3- تشخیص از طریق تعرق بافت انگشت:
73‏.

111- بررسی روش های تشخیص هویت با استفاده از ویژگی کف دست و ...

111- بررسی روش های تشخیص هویت با استفاده از ویژگی کف دست و عنبیه چشم -
146 صفحه فایل ورد (word). فهرست مطالب عنوان صفحه فصل 1- مقدمه ( بیومتریک ) 9
...

دریافت با فرمت pdf

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ، ﺷﺒﻜﻴﻪ ﭼﺸﻢ، اﻟﮕﻮى رگ ﻫﺎ، ﻋﻨﺒﻴﻪ، اﻟﮕﻮﻫﺎى ﺻﻮﺗﻰ، اﻟﮕﻮﻫﺎى. ﭼﻬﺮه و اﻧﺪازه .... اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ
اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﺘﻮان از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺛﺮ .... ﭘﻴﺶ
ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ volarpadﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ volarﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﻭﻳﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﻰ (ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﺭﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ) ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ
ﮔﻴﺮﻯ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻓﺖ. ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺻﻄﻜﺎﻛﻰ ﻭ ..... ﺑﺎ ﺭﻭﺍﺝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ. NGI ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎﻯ ...

یک رویکرد جدید در آنالیز بافت برای تشخیص عنبیه – دانلود پایان ...

14 ا کتبر 2015 ... یک رویکرد جدید در آنالیز بافت برای تشخیص عنبیه ... چکیده: یکی از روش های
احراز هویت مهم ترین سیستم تشخیص عنبیه چشم (IRS)، است که در عنبیه ... تشخیص
عنبیه چشم جدید با استفاده از یک روش استخراج ویژگی رمان.

تشخيص خودكار عنبيه به كمك بعد فركتال و شبكه عصبي MLP-چایگاه ...

از آنجا که عنبیه چشم انسان بسیار بافت پیچیده‌ای دارد، شیوه مختصری بر اساس بعد
فرکتال ... میزان ابعاد فرکتال، انسدادهای عنبیه با استفاده از پنج بعد شکست
متفاوت با تخمین ... بیومتریک علم شناسایی افراد از طریق مشخصات انسانی اوست
که شامل اثر ... انگلستان که نرم افزار تشخیص هویت از طریق عنبیه را ایجاد کرده
پرداختند.

هشت روش نوین در شناسایی مجرمین - کارآگاه

9 دسامبر 2011 ... همسو با استفاده مجرمان از شیوه های پیچیده و افزایش تساعدی جمعیت کره زمین، پلیس
... شناسایی مجرم از طریق عنبیه چشم ... از بین این ویژگی ها، روی اثر انگشت بیشتر
از بقیه کار شده است ... حالیکه تشخیص عنبیه یک روش نسبتا جدید در شناسایی
هویت است. .... مورفولوژیکی، روشهای بخش بندی بافت تصویر و.

BR243- پیشینه و نظریه های پژوهشی در زمینه سیستم های بیومتریک

2-باز شناسي هويت با استفاده از عنبيه .....31 تاريخچه ...31 کاربردهاي شناسايي
افراد بر اساس عنبيه 34 ... شکل 9: نشان دهنده شماي نزديکي از الگوي رگهاي خوني درون
چشم .39 شکل 10:تفاوتهاي موجود در بافت عنبيه افراد .49 ... ضمنا غير از استفاده از
ويژگي‌هاي متداول مورد استفاده در ساير مقالات از ويژگي‌هاي متنوع ديگري نيز براي
بالا ...

دریافت فایل مقاله تکنولوژی تشخیص هویت – پرداخت و دانلود آنی ...

20 مارس 2017 ... دانلود مقاله با موضوع تکنولوژی تشخیص هویت، در قالب word و در 46 ... در سیستم‌های
تشخيص اثر انگشت، استخراج ساير ویژگی‌ها، با استفاده از سنسور LE، نحوه
استخراج ویژگی‌ها ... وقت بخیرنام محصول دانلودی: تحقیق تشخیص هویت به کمک
عنبیه چشم ... پسین نوشته بعدی: دانلود (نقشه ی بخش های شهرستان بافت).

چشم نگاری عنبیه - علم حقوق - میهن بلاگ

2 نوامبر 2013 ... ایده استفاده از الگوی عنبیه چشم افراد برای تشخیص هویت را ابتدا در سال ... بلکه
ویژگی های عنبیه دو چشم یک نفر هم از این نظر با هم متفاوت است .

ذهن تلخ - مروري بر فناوري تصديق هويت و ارائه روشي نو در جهت تسهيل ...

ويژگي هاي مورد استفاده در بيومتريک فيزيکي عبارتند از : شکل دندان ، اثر انگشت
و ... شناسايي مجرمان با استفاده از بيومتريک هاي مختلف جهت تعيين يا تائيد هويت
.... عنبيه عبارتند از يک باند ، از بافت رنگي که اطراف مردمک چشم را احاطه کرده است .

راز هویت انسان ها - آفتاب

19 آگوست 2012 ... غیر از استفاده‌ای که اثر انگشت در تشخیص هویت دارد، هنوز کاربردهای دیگر آن ...
برخلاف برخی ویژگی‌های منحصربه‌فرد نظیر اثر انگشت یا شکل عنبیه، ما می‌توانیم
... عنبیه که در فرودگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، به رنگ یا بافت آن توجه ... لذا این
چشم‌ ما با چشم دیگر متفاوت است و صد البته با چشم افراد دیگر نیز ...

مقالات همراه با شبیه سازی در متلب - سایت تخصصی متلب

31 آگوست 2013 ... تشخیص چهره با استفاده از ویژگی های چهره (چشم، بینی و دهان) برای .... تحلیل بی
نظمی در تصاویر بافت عنبیه برای استخراج نواحی غنی از اطلاعات.

سیستم تشخیص سه بعدی چهره - خانه

1-ماژول سنسور: در حالی که تشخیص چهره دو بعدی با دوربین معمولی امکان پذیر ... دو
بعدی تصویر اطلاعات مربوط به ساختار داخلی اندام نظیر کاسه چشم و بینی و چانه ... از
تنظیم چهره دوبعدی ، نقاط کلیدی ویژگی ها برای محاسبه ضریب اشکال سه بعدی
استفاده ... در نهایت، بافت اصلی چهره از تصویر ورودی استخراج شده و با نقشه برداری
ازاین ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - سعید رشیدی

... فیزیک پزشکی ایران, بافت نرم، رفتار غیرخطی، مدلسازی، هایپرالاستیک ادامه. ...
روشی نوین برای تشخیص مرزهای عنبیه در تصویر چشم در سامانه‌های تشخیص هویت,
..... آباد, شناسایی الگوهای امضاء و تایید هویت با استفاده از ویژگیهای حاصل از DCT,
...

محاسن و استفاده از تشخیص اثر انگشت و تشخیص عنبیه چشم ...

تکنولوژی تشخیص اثر انگشت به طور گسترده ای در تلفن های همراه استفاده می شود ...
و ویژگی های رفتاری (مانند دست خط، صدا، راه رفتن، و غیره) برای شناسایی هویت یک
... معینی از مردم باشد، با توجه به اثر انگشت بافت سبکتر آن می توانید تشخیص ...

بیومتریک :: سیستم های حضور و غیاب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بیومتریک» ثبت شده است - ... این گزارش نشان می‌دهد که
روش های بیومتریک مانند تشخیص چهره، صدا یا شناسایی از روی چشم توسعه اولیه خود
را .... در سامانه هایی که از خصوصیات رفتاری شخص استفاده می کنند، این ویژگی ها
نباید .... بافت های پیچیده عنبیه می توانند شامل ویژگی های مشخص و فراوانی از قبیل
: ...

دانلود پایان نامه در مورد تاییدهویت با استفاده از تصاویر عنبیه

پایان نامه تشخیص هویت با استفاده تصاویر عنبیه چشم ( با فرمت ورد ) فرمت : word
تعداد ... های رفتاری ... تشخیص هویت با استفاده از ویژگی کف دست و عنبیه چشم .
..... بندی بافت بر مبنای تبدیلات موجک · تایید هویت با استفاده از تصاویر عنبیه .

آینده حریم خصوصی (فراتر از انگشت نگاری) - دنیای مجازی

سیستم‌‌های بیومتریک به خصیصه‌هایی با دو ویژگی اصلی نیازمندند: اول این که این ...
در مقایسه با سیستم‌های سنتی مبتنی بر رمز عبور و کارت شناسایی، استفاده از ...
سیستم‌‌های تشخیص هویت مبتنی بر چهره بسیار دقیقند البته به شرط آنکه این ...
عنبیه چشم الگوی بافت و پیچیدگی منحصر به فرد و ثابتی دارد و با استفاده از آن ...

Biometric Methods

بيومتريک عبارت است از، تشخيص هويت افراد با استفاده از ويژگي هاي ... در مقايسه
با روش هاي سنتي تشخيص هويت مانند رمز عبور و کارت شناسايي مي توان به اين ...
ظاهر و ساختار ( Pattern ) پيچيده عنبيه به ما اين امکان را مي دهد تا ويژيگي هاي قابل ...
مثلا اگر نور محيط تغيير کرده باشد و يا زاويه چرخش چشم مناسب نباشد و همچنين اگر
...

پایان نامه آماده: تشخیص هویت با استفاده از عنبیه چشم بوسیله شبکه ...

19 ژوئن 2016 ... پایان نامه آماده: تشخیص هویت با استفاده از عنبیه چشم بوسیله شبکه عصبی - 85.
فهرست مطالب ... ۲-۲-۶ روشهای استخراج خصوصیات از چهره ۹ -۱ ... تعیین هویت ۱۷ -۱. -۲
-۷-۶ بافت عنبیه ۱۸ -۱ ... -۳-۵ استخراج ویژگیها ۳۱ -۲. فصل سوم: ...

بسم الله الرحمن الرحیم

بیومتریک علم شناسایی افراد از طریق مشخصات انسانی است که شامل اثر انگشت ،
کف دست ، صورت ، امضاء ، اسکن عنبیه ، اسکن شبکیه و صدا است . این فناوری جدید و
نو ، در واقع ... باز شناسی هویت از طریق چشم، امضاء، چهره، اثر انگشت و ..... ،
تکنولوژی ... طریق چهره و صورت : اسکن با استفاده از سه دوربین که هزینه بر و گران
قیمت است .

تشخیص تقلب در سیستم های اثر انگشت - اخبار - شرکت فناوری ...

به عنوان مثال فرد میتواند با استفاده از بیومتریک مصنوعی هویت جدیدی بسازد و با
آن .... سنسورهای این کلاس از ویژگیهایی از بافت تصویربرداری میکنند که در زیر
سطح .... تشخیص عنبیه بر اساس تشخیص ساختار نرم منطقهی بافتی چشم که مردمک
را ...

دانلود پايان نامه كارشناسي برق – سيستم هاي بيومتريک با فرمت ورد ...

5 سپتامبر 2016 ... دانلود پايان نامه كارشناسي برق – سيستم هاي بيومتريک با فرمت ورد ... نحوه
استخراج ويژگي ها… ... 1- باز شناسي هويت با استفاده از ... کاربردهاي شناسايي افراد
بر اساس .... شکل 9: نشان دهنده شماي نزديکي از الگوي رگهاي خوني درون چشم …………
………………………..39. شکل 10:تفاوتهاي موجود در بافت عنبيه افراد…

پردازش تصویر، تشخیص چهره، چشم، عنبیه - خانه متلب

6 آگوست 2015 ... پردازش تصویر، تشخیص چهره، چشم، عنبیهReviewed by متلب on Aug 6Rating: 5.0
پردازش تصویر، تشخیص چهره، چشم، عنبیهپردازش تصویر، ...

به جای انگشت نگاری پلک بزنید - ویستا

ویژگی های معمول مورد استفاده در این سیستم ها عبارتند از: چهره، اثر انگشت، صدا،
نمودارهای ... تبادل اکسیژن برای تغذیه اجزای چشم از طریق قرنیه صورت میگیرد. برای
اینکه بفهمیم بافت عنبیه تا چه حد برای شناسایی غنی است، لازم است که ساختار ...
همچنین برخورد نور با سلول های رنگدانه ای لایه بیرونی عنبیه و جذب تفاضلی آن نیز
به ...

EEG - انجمن مهندسین پزشکی ایران

25 آگوست 2013 ... در سيگنال EEG مؤلفه هايي با فركانس هاي بسيار كم و بسيار زياد ديده مي شود كه .....
يكي از تحقيقات انجام يافته روي سيگنال EEG شناسايي هويت و تفكيك ... لذا
استخراج ويژگي هاي اين سيگنال مي تواند در موارد تشخيص هويت كاربرد داشته باشد.
... تست خون و بافت عنبيه چشم يك سيگنال EEG تك كاناله استفاده شود.

عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

نرم افزار ساخت بنر در سایت

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی

طرح لایه باز آگهی ترحیم

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

طرح درس تدریس مفهوم ضرب

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ ایمنی برق ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1386

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1385

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

سوالات کنکور تجربی +پاسخ تشریحی 92

آلبوم " شاخه گل 1 " غلام حسین بنان

دانلود مقاله لونگان Longan