دانلود رایگان

مقاله بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي-ژرمني-كامن لا و حقوق اسلامي - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود رایگان مقاله بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي-ژرمني-كامن لا و حقوق اسلامي این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 170 صفحه می باشد.

دسته بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي بزرگ حقوقي

مشابهت نظامهاي حقوقي به يکديگر امر انکار ناپذيري است و قوانين و مقررات در کشورهاي گوناگون شباهت فراواني به يکديگر دارند . کساني که به خارج از مسافرت و در آنجا به خريد ، فروش ، اجاره هتل ، کرايه ماشين ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت مي کنند ، تفاوت ماهوي بين اين قراردادها و قراردادهاي منعقده در کشورهاي خود نمي بينند . همين طور مسافران مزبور مي دانند که در کشور خارجي نيز دزدي جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طريق کلاهبرداري و حيله موجب مسئوليت مي شود و از بين بردن اموال عمومي مجاز نيست . با وجود اين ، همانندي و مشابهت بين برخي از نظامهاي حقوقي به اندازه اي روشن و شفاف است که مي توان اين نظامها را متعلق به يک خانواده حقوقي بزرگ تر دانست.

طبقه بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي حقوقي بزرگ تر يک فعاليت علمي و نظري براي مقاصد آموزشي و ايجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق تطبيقي است . در علوم ، طبقه بندي امر رايجي بوده و فوايد آن انکاناپذير است . براي نمونه ، دانشمندان علوم طبيعي گياهان يا جانوران را طبقه بندي مي کنند و اين طبيقه بندي به دانش آموزان کمک مي کند تا راحت تر بتوانند گونه هاي گوناگون گياهي يا حيواني را شناسايي و نسبت به مشخصه هاي عمومي آنها اطلاع پيدا کنند.

در اين صورت با آگاهي از اينکه يک گياه يا يک حيوان متعلق به کدام طبقه است ، مي توان نسبت به خصوصيات کلي آن اطلاع يافت . مثلاً با دانستن اينکه کانگورو جزء پستانداران است ، مي توانيم به خصوصيات کلي آن حيوان پي ببريم بدون آنکه به طور مشخص آن را مورد مطالعه قرار دهيم.

در حقوق نيز طبقه بندي نظامهاي حقوقي متفاوت به دانستن پژوهان حقوقي کمک مي کند که نسبت به نظامهاي حقوقي متفاوت و متنوع آگاهي کلي بيابند . مثلاً وقتي اطلاع حاصل مي شود که کشور برزيل جزء کشورهاي متعلق به خانواده روي – ژرمني است ، فرد بدون مطالعه حقوق برزيل مي تواند نسبت به ساختار ، اصول حاکم ، نهادها و مفاهيم حقوقي ، منابع حقوقي ، سلسله مراتب منابع و امثال آن ، آگاهي کلي بيابد ، زيرا فرض اين است که نظامهاي حقوقي متعلق به يک خانواده پيشينه تاريخي مشترک و نهادها و ساختارهاي مشابهی دارند . اين آگاهي عمومي به درک جزئيات مسائل حقوقي آن کشور و به حقوقدان کمک مي کند که بداند با چه ديدگاهي با قوانين و مقررات آن کشور برخورد کند و چه انتظاري از آنها داشته باشد.

طبقه بندي نظامهاي حقوقي گوناگون در خانواده هاي بزرگ تر مفيد ولي با محدوديتها و مشکلاتي مواجه است ، زيرا اين امر مستلزم تعيين معيارها و ملاکهايي است که براساس آن بتوان کشوري را در يک خانواده به خصوصي قرار داد. تعيين تعداد خانواده هاي بزرگ حقوقي نيز به سادگي ممکن نيست و در نهايت برخي از کشورها نظام مختلط دارند و گنجاندن آنها در يک طبقه دقيق نيست. اين مشکلات در سه گفتار به شرح ذيل بررسي مي شود.گفتار اول : معيار و ملاک دسته بندي نظامهاي حقوقي

اولين مشکل در طبقه بندي نظامهاي حقوقي يافتن معيارها و ملاکهايي است که بتوان به استناد آن يک نظام حقوقي را در يک خانواده بزرگ حقوقي قرار داد. در ابتدا بسياري از دانشمندان حقوق تطبيقي مي کوشيدند که يک عامل مثل پيشينه تاريخي يا نظام اقتصادي را ملاک قرار داده و بر اساس آن به تقسيم بندي نظاماي حقوقي مبادرت کنند . در حال حاضر گرايش کلي به اين سمت است که يک عامل به تنهايي کفايت نمي کند و ترکيبي از عوامل گوناگون بايد در تقسيم ملاک عمل باشد. برخي از نويسندگان از يک عامل واحد صحبت کرده اند ، ولي ملاک واحد آنان در واقع حاوي ملاکها و معيارهاي متفاوتي است ( مثلاً اِسوايگِرات [1] معيار واحدي را با عنوان سبک [2] مطرح مي کند ، ولي متذکر مي شود که تعيين سبک يک نظام حقوقي به در نظر گرفتن پيشينه تاريخي ، منطق حقوقي حاکم حقوقي مفاهيم و نهادهاي حقوقي خاص حقوقي منابع حقوقي و سلسله مراتب آنها و ايدئولوژي حاکم بر آن نظام حقوقي منوط است.

رنه داويد براي طبقه بندي نظامهاي حقوقي دو معيار را مطرح کرده است اولين معيار که جنبه فني دارد اين است که حقوقداني که در يک نظام حقوقي آموزش ديده است مي تواند بدون مشکل زياد در نظام ديگر فعاليت کند . چنانچه پاسخ به اين سوال مثبت باشد ، اين فرض مطرح مي شود که منطق حقوقي حاکم و نهاد و مفاهيم حقوقي مشترکي وجود دارد و احتمالاً اين دو به يک خانواده متعلق هستند . معيار دوم مشابهت در فلسفه و ايدئولوژي حاکم بر نظامهاي حقوقي و مشارکت در اصول اقتصادي و سياسي است که مبناي تقسيم بندي خواهد بود . به نظر رنه داويد ترکيب اين دو معيار مبناي قابل قبولي را براي دسته بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي بزرگ تر فراهم مي سازد.[3]

ساختار حقوق يکي ديگر از ملاکهايي است که مبناي طبقه بندي نظامهاي حقوقي قرار مي گيرد . از ديدگاه رنه داويد ، موارد سه گانه ذيل ساختار حقوق را تشکيل مي دهد :


در هر حال ، ترکيبي از عوال ذيل به عنوان معياري براي طبقه بندي مورد توجه قرار مي گيرد :

1-سابقه تاريخي

يکي از عوامل مهم در طبقه بندي نظامهاي حقوقي در نظر گرفتن سابقه تاريخي مشترک در شکل گيري ساختار ، نهادها ، مفاهيم و منابع حقوقي است . مثلاً کشورهاي کامن لو سابقه حقوقي مشترکي دارند که اين سابقه تاريخي آنها را به يکديگر پيوند مي زند.

2- منطق حقوقي حاکم

در کليه نظامهاي حقوقي براي رسيدن به حکم يک موضوع مشخص از منطق حقوقي استفاده مي شود . اين منطق حقوقي ممکن است براساس برهان باشد که ازيک قضيه کلي (هر کس به ديگري خساترت وارد کند بايد آن را جبران کند) و يک قضيه جزئي (حسن به حسين خسارت وارد کرده است ) و نتيجه ( بنابراين حسن بايد خسارت وارده به حسين را جبران کند ) تشکيل مي شود . اين منطق حقوقي ممکن است براساس قياس باشد که از يک قضيه جزئي ( حسن شيشه منزل حسين را شکست و به تعويض شيشه محکوم شد) و يک قضيه جزئي مشابه ( احمد با ماشين خود به ديوار خانه تقي زد و آن را خرابکرد) و يک نتيجه ( احمد بايد ديوار خانه را بازسازي کند) تشکيل مي شود . برخي از نظامهاي حقوقي مثل کشورهاي متعلق به نظام رومي – ژرمني از روش اول و کشورهاي متعلق به نظام کامن لو از روش دوم استفاده مي کنند.

3-نهادهاي حقوقي ويژه

برخي از نهادهاي حقوقي اختصاصي به يک نظام حقوقي معين دارند و وجود چنين نهادهايي در يک نظام حقوقي مبنايي براي طبقه بندي آن نظام حقوقي تلقي مي شود . مثلاً نهاد وقف مختص نظام حقوقي اسلامي است و وجود اين نهاد در يک نظام حقوقي مبناي منطقي براي قرار دادن آن نظام در نظام حقوقي اسلامي تلقي مي شود . همچنين وجود نهاد عوض يا معوض [5] در حقوق قرار دادها مختص به نظام کامن لوست و وجود اين نهاد در حقوق يک کشور مبنايي براي قرار دادن آن کشور در نظام حقوقي کامن لو تلقي مي گردد.


اشتراک منابع حقوقي ، سلسله مراتب آن منابع و نحوه تفسيرشان از ديگر عوامل مهم طبقه بندي نظام هاي حقوقي محسوب مي شود . در حقوق کامن لو رويه قضايي اهميت و جايگاه ويژه اي دارد و در صدر منابع حقوقي قرار مي گيرد ؛ در صورتي که در حقوق نوشته ، قانون در صدر قرار دارد . همچنين در حقوق کامن لو اصولاً قوانين به صورت لفظي و ادبي و در نتيجه به صورت مضيق تفسير مي شود ، در صورتي که در حقوق نوشته اصولاً قانون به صورت منطقي و با در نظر گرفتن قصد قانون گذار تفسير مي گردد.

5- ايدئولوژي حاکم

زندگي اجتماعي ، اقتصادي و حقوقي در کشوري تحت تاثير ايدئولوژي حاکم قرار دارد . اين ايدئولوژي ممکن است مذهب ، اعتقادات ملي ي گرايشهاي سياسي باشد . مثلاً نظامهاي متعلق به نظام هاي اسلامي ، هندو سوسياليستي از جمله طبقه بنديهايي هستند که براساس ايدئولوژي شکل گرفته اند.گفتار دوم : تعداد نظام هاي حقوقي

با توجه به اختلاف در معيارها و ملاکهاي مربوط به طبقه بندي نظام هاي حقوقي نسبت به تعداد آنها نيز توافق وجود ندارد . برخي از نويسندگان متعلق به بلوک شرق ( کشورهاي کمونيستي و سوسياليستي ) معتقد بودند که فقط دو نظام بزرگ حقوقي وجود دارد : يکي سوسياليستي و ديگري سرمايه داري و بورژ وازي . بنابراين نظام هاي کامن لو و حقوق نوشته ( رومي – ژرمني) تقسيمات فرعي در داخل نظام حقوقي بورژوازي تلقي مي شوند نَپ[6] ، حقوقدان اهل چک ، خانواده هاي حقوقي را به سه گروه تقسيم مي کند : حقوق آمريکايي – انگليسي ( کامن لو) حقوق نوشته ( رومي – ژرمني) و حقوق اسلامي . رنه داويد در کتاب نظام هاي بزرگ حقوقي معاصر اين حقوقي ها را به چهار گروه تقسيم کرده است : حقوقي رومي – ژرمني ، کامن لو ، سوسياليتي و متکي به مذهب يا سنت . تحت پوشش دسته چهارم ، نظام هاي متعددي مثل حقوق اسلامي ، حقوق افريقايي و حقوق کشورهاي خاور دور مطرح شده است که بين آنها تفاوتهاي اساسي وجود دارد . اين نوع تقسيم بندي اين برداشت را به وجود مي آورد که اين نظام ها اهميت زيادي ندارند و ذکر آنها صرفاً براي اجتناب از انتقاداتي است که ممکن است بيان شود : چرا اين نظام ها مطرح نشده است؟

نظام هاي حقوقي ممکن است در يکي از نظام هاي بزرگ حقوقي ذيل طبقه بندي شوند :

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول
دسته بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي بزرگ حقوقي 2
گفتار اول: معيار و ملاك دسته بندي نظامهاي حقوقي 3
گفتار دوم: تعداد نظام هاي حقوقي 5
گفتار سوم: نظام هاي مختلط 6
فصل دوم
تاريخچه تشكيل نظام حقوقي رومي-ژرمني 8
مبحث اول-حقوق مشترك دانشگاهها 11
مبحث دوم-نظام هاي حقوقي ملي و منطقه اي 17
گفتار دوم: دوره ي حقوق قانوني(مبتني بر قانون) 30
گفتار اول:شكل گيري نظام حقوق نوشته و تحولات تاريخي آن 38
گفتار سوم: نقش حقوقدانان 51
مبحث دوم: حقوق فرانسه 52
گفتار اول: تاريخچه شكل گيري حقوقي مدرن 52
گفتار دوم: قانون مدني فرانسه 53
گفتار سوم:ساختار حكومت 54
گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعاليتهاي حرفه اي آن 65
مبحث سوم: حقوق آلمان 67
گفتار اول: تاريخچه شكل گيري حقوق مدرن 67
گفتار دوم : تدوين قانون در آلمان 68
گفتار چهارم: ساختار حكومت 71
فصل سوم:نظام حقوقي كامن لو 78
گفتار سوم: منابع حقوق انگليس 128
مبحث اول: آراي قضايي 129

فهرست
عنوان صفحه
بند اول: سازمان قضايي انگليس 129
بند دوم: قاعده سابقه 137
مبحث سوم : عرف و عادت 144
مبحث چهارم: دكترين و عقل 146
مبحث پنجم: سازمان هاي قضايي در حقوق انگليس 147
بند اول: دادگاه هاي بالا يا مافوق SUPERIOR COURTS 148
نمودار سازمانهاي قضائي در حقوق انگليس 148
دوم :دادگاه عالي جزائي CROWN COURT 150
سوم : دادگاه استيناف COURT OF APPEAL 152
الف: دادگاه هاي بخش COUNTY COURTS 153
ب: دادگاه صلح COURT OF PEACE 154
ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS 155
فصل چهارم: حقوق اسلامي 156
گفتار اول: اساس تغيير ناپذير حقوق اسلامي 157
گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامي با دنياي جديد 160
نتيجه گيري 161
منابع و ماخذ 162


مقاله بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی ژرمنی کامن لا و حقوق اسلامی


دانلود مقاله جدید حقوق


حقوق بین الملل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي، ژرمني، كامن لا ...

بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي، ژرمني، كامن لا و ... انطباق حقوق اسلامي با ...

fdghfhgf - فهرست مطالب: بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي ...

... بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي - ژرمني - كامن لا و ... انطباق حقوق اسلامي ...

مقاله در مورد بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي

دسته بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي بزرگ حقوقي مشابهت نظامهاي حقوقي به يکديگر امر ...

پایان نامه حقوق و فقه - دانلود رایگان تحقیق و پروژه و ...

... فقه اسلامي. 280 برگ. بررسي و ... مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي - ژرمني - كامن لا و ...

تکثیرسازان > مقالات رایگان دانشجویی > حقوق و

بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي - ژرمني - كامن لا و ... پایان نامه های حقوق و ...

حقوق,فقه,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات ...

... مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي - ژرمني - كامن لا و ... بررسي حقوق اسراي جنگي در ...

تحقیق و بررسی در مورد بهبود تغذيه – گوگل شاپ

مقاله بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي-ژرمني-كامن لا و حقوق ... مقاله در ...

پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های

... مكاتب حقوقي در سيستم هاي ... رومي-ژرمني-كامن لا و حقوق ... مقاله بررسي مكاتب حقوقي ...

پروژه حقوق و فقه - دانلود رایگان تحقیق و پروژه و

... مقاله حقوق و ... فقه اسلامي. 280 برگ. بررسي و ... مكاتب حقوقي در سيستم هاي ...

اطلاعیه ها - Part 580

از مگ-ایران خرید کنید با خرید از مگ-ایران میتوانید در قرعه کشی تخفیف های باورنکردنی ...

عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

نرم افزار ساخت بنر در سایت

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی

طرح لایه باز آگهی ترحیم

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

طرح درس تدریس مفهوم ضرب

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ ایمنی برق ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1386

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1385

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

آلبوم " شاخه گل 1 " غلام حسین بنان

دانلود پروژه طراحي سايت اتحاديه مدارس به زبان ASP.NET‎

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک