دانلود رایگان

بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری دانش میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری دانش میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

دانلود رایگان بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری دانش میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بررسی تأثير اعتماد و معنویت محيط کار بر رفتار به اشتراك گذاری دانش ميان کارکنان دانشگاه ، است. هدف از انجام پژوهش حاضر
می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کليه کارکنان بخش های اداری مالی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی - آزاد اسلامی واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به تعداد 327 نفر تشکيل دادهاند. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، و به روش نمونه گيری
احتمالی طبقه بندی شده تعداد 177 نفر انتخاب شد. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصيفی از نوع علّی
میباشد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه به روش ميدانی جمع آوری شده و با تکنيک های آماری و نرم افزار های 19 SPSS
و 20 amos مورد تحليل قرار گرفت. در این پژوهش برای تجزیه و تحليل داده ها در سطح توصيفی از ميانگين، انحراف معيار،
درصد، فراوانی و در سطح استنباطی، برای ارزیابی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف اسميرنوف، برای بررسی وضعيت مؤلفه -
های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای، برای آزمون فرضيه ها از مدل یابی معادلات ساختاری و برای سنجش ارتباط بين مؤلفه ها از
ضریب همبستگی پيرسون استفاده شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و جهت بررسی روایی سؤالات هم از اعتبار
محتوایی و هم از اعتبار صوری استفاده شده است. برای سنجش اعتبار صوری پرسشنامه از نظرات چند تن از اساتيد دانشگاهی استفاده
شده و برای سنجش اعتبار محتوایی از تحليل عامل تأیيدی استفاده گردید. همچنين پرسشنامه برای تطبيق با جامعه آماری در اختيار
استاد راهنما قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان میدهد که اعتماد از طریق ریسک درك شده بر رفتار به اشتراك گذاری دانش تأثير
دارد، همچنين معنویت محيط کار بر رفتار به اشتراك گذاری دانش تأثير دارد.
کلمات کلیدی: اعتماد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، رفتار به اشتراك گذاری دانش، ریسک درك شده، معنویت محيط کار.


بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری دانش میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری ...

17 مارس 2017 ... این محصول با ارزش “ بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک
گذاری دانش میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز “را از علی ...

بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری ...

بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری دانش میان
کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

سایت( میان بر) بهترین میانبر برای دریافت پایان نامه کارشناسی ارشد ...

بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری دانش میان
کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری ...

بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری دانش میان ... -
کار-بر-رفتار-به-اشتراک-گذاری-دانش-میان-کارکنان-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-اهواز ...

بررسی رابطه معنویت سازمانی، عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با رفتار ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه معنویت در محیط کار، عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی
با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان است. پژوهش به
روش توصیفی از نوع همبستگی است. ... اشتراک گذاری اشتراک گذاری ... بررسی
تأثیر معنویت محیط کاری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش نواحی
...

بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه ی بین درک کارکنان از ...

JSR - سيستم نشريات دانشگاه آزاد اسلامى - واحد خوراسگان. ... دانش و پژوهش در
روان‌شناسی کاربردی- دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اصفهان (خوراسگان) ... تعداد نمونه با
استفاده از جدول مورگان 217 نفر محاسبه گردید و نمونه گیری به روش تصادفی ساده
انجام شد. ... نتایج نشان داد که بین درک کارکنان از معنویت محیط کار و هوش معنوی
رابطه مثبت و ...

بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری ...

بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری دانش میان ...
کلمات کلیدی: اعتماد، آزاد ی واحد اهواز، رفتار به اشتراک گذاری دانش، ریسک درک شده،
... -کار-بر-رفتار-به-اشتراک-گذاری-دانش-میان-کارکنان-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-اهواز
...

دریافت مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری

8 جولای 2016 ... بررسی تأثیر باورهای دینی در سازگاری زناشویی مطالعه موردی والدین ... پیش بینی
جهت گیری هدف دانش آموزان براساس مؤلفه های ادراک از محیط کلاس ... ادراک و مواجهه معلمان
نسبت به برنامه درسی کار و فناوری دوره اول متوسطه ... با عزت نفس و خود کارآمدی در
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند ..... اشتراک گذاری نوشته در:.

مدیریت (تمامی گرایش ها) - پارس پروژه

SA30- پایان نامه بررسی نقش و تأثیر خلاقیت در افزایش بهره وری کارکنان اداره
تعاون ... SA64- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اعتیاد به کار از دیدگاه دبیران
زن در مدارس ... SA106- پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در دانشگاه
پیام نور ... SA71- بررسی تأثیر به کارگیری مفاهیم اعتماد و پاسخگویی بر اثر
بخشی ...

5 - طلا فایل , گلداک goldoc.ir

بررسی تاثیر نسبتهای مالی و معیار ساختاری فاصله تا نکول جهت پیش بینی
درماندگی مالی شرکتها. بررسی تاثیر ... بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر
رفتار به اشتراک گذاری دانش میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. بررسی
تأثیر ...

پایان نامه تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر ...

پايان نامه تأثير مشاوره گروهي با رويکرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري ....
بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری دانش میان
کارکنان ... -کار-بر-رفتار-به-اشتراک-گذاری-دانش-میان-کارکنان-دانشگاه-آزاد-اسلامی-
واحد-اهواز ...

مقایسه دیدگاه های کارکنان و اعضای هیات علمی پیرامون وضعیت ابعاد ...

بررسی رابطه بین اشتراک دانش و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آتش نشانی کیش
..... بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری دانش میان ...
-کار-بر-رفتار-به-اشتراک-گذاری-دانش-میان-کارکنان-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-اهواز ...

دانلود مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد ...

10 سپتامبر 2016 ... بررسی تاثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر رفتار اشتراک دانش با ... بررسی
تأثیر رضایت از برند،اعتماد به برند و تعهد به برند بر ... بررسی تاثیر متغیرهای
فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم .... بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و
تعهد سازمانی در بین کارکنان واساتید دانشگاه آزاداسلامی واحد بوکان

بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان (مطالعة دانشجویان ...

مقالة حاضر به بررسی مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌پردازد که نوعی احساس التزام به
عمل یا ... این پژوهش درمیان 404 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهیدباهنر
کرمان صورت ... و پایگاه اقتصادی اجتماعی متغیرهای تأثیرگذار بر مسئولیت‌پذیری
اجتماعی هستند. ... نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
اهواز.

لیست پایان نامه های مدیریت | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن ...

دانلود پایان نامه:میزان نگرش مدیران و کارکنان نسبت به اهداف و مفاهیم سیستم مدیریت
... پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی ... دانلود
پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تأثیر محیط بر رفتار مشتری ... تحقیق:بررسی
رابطه بین اخلاق کار با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در دبیران شهرستان ارسنجان.

سكینه شاهی - دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم تربیتی ...
مجلات , شماره مجله 3 , صفحه 127 - 144 , ناشر دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساری , 1393/01/
30 ... كاركنان سازمان آب و برق استان خوزستان , ازاده كردزنگنه : نویسنده اول,سكینه
شاهی ... دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر اهواز , حبيب كاوندی : نویسنده اول,عبداله
پارسا ...

ادامه پایان نامه های مدیریت - سامانه نوین مسداک

... ارشد مدیریت ساخت: ارزیابی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
یزدبا ... نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی رابطه میان استقلال زنان و
رفتاری ..... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ...... نامه کارشناسی ارشد: تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به
اشتراک دانش ...

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر محمدرضا بابایی

دکتر محمدرضا بابایی دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علوم ... 4, ارائه مدلی جهت سنجش انگیزش درونی موثر در تمایل کارکنان به تسهیم دانش
... 18, بررسی تاثیر فرهنگ و جو سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان سازمان های ... 42
, بررسی رابطه میان رهبری معنوی و عملکرد شغلی کارکنان دانشکده توانبخشی
دانشگاه ...

آرشیو مقاله های مجازی ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش

استخراج میزان تاثیر مدیریت دانش با نوآوری سازمانی در صنعت ساخت وساز ...
بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر اشتراک گذاری دانش بین دانشجویان (مطالعه موردی ...
دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان ... بررسی نقاط ضعف قانون کار و تأمین
اجتماعی در راستای جبران خدمات کارکنان دانش ..... تبیین مدیریت دانش با رویکرد
اعتماد سازمانی.

کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و سلامت سازمانی در دانشگاه علوم ...
بررسی رابطه هوش هیجانی با انگیزش تحصیلی دانشجویان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد
بوکان ... بررسی تاثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر رفتار اشتراک دانش با
توجه به ...... بررسی تأثیر معنویت در محیط کار بر احساس شادکامی و سرسختی
کارکنان ...

برنامه ریزی آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

اهواز و. مقایسه ی آن با ارزیابی دانش آموزان همان مراکز از. دبیران خود. 8 . حسین شهابی.
عزت دیره. ناصر امینی. بررسی دیدگاه معلمین استثنایی شهر بوشهر درباره تاثیر.

بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری (براساس نظریه لیکرت) مدیران مدارس ...

از میان سبک‌های رهبری لیکرت، سبک مشورتی پیش‌بینی کننده بهتر رضایت ... 3
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی، تبریز،
ایران. ..... براتی (1379) به بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران (براساس نظریه
لیکرت) ... به دبیران، اعتماد به آنان و برانگیختن آن‌ها به کار باعث افزایش رضایت
شغلی ...

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

52, بررسی تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد روابط عمومی سازمان (مورد مطالعه، شرکت ......
322, بررسی تطبیقی نقاشی ایرانی با نقوش و رنگهای به کار رفته در زیورآلات تا
.... تکمیلی از ارتباطات انسانی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده
علوم ... 392, بررسی نقش ارتباطات میان فردی معلمان در ارتقاء تحصیلی دانش آموزان ...

ليست مقالات دانشگاه مرودشت - دانشگاه آزاد مرودشت

129, فردین, بوستانی, نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در تولید علم, همایش علمی
... به آسیب های اجتماعی, همایش بررسی نقش روانشناسی ، مشاوره و مدد کاری اجتماعی در
..... محیطی آن در استان فارس, همایش منطقه ای کشاورزی محور رشد و توسعه, دانشگاه آزاد
..... 648, مسلم, صالحی, بررسی تأثیر روش جیگ ساو بر رشد مهارت های اجتماعی دانش ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... معرفی مجلات با دسترسی آزاد ... 4004 - تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر در ک
مططلب دانش آموزان (چکیده) ... 4040 - بررسی برخی اثرات بوم شناختی Atriplex
canescens بر محیط ... 4047 - رویکردی جدید به ارزیابی اقتصادی طرحهای مرتعداری
در ایران (چکیده) .... 4134 - زمان بندی فازی کار موازی در محیط ناهمگن (چکیده)

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | پایان نامه های ...

23 سپتامبر 2016 ... ... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات :بررسی نقش و تأثیر فیس بوک
بر ... میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد ارتباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ...
گرایش پژوهش علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی ..... بین
معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تامین اجتماعی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ...

به اشتراک گذاری: ... عدالت سازمانی نقش انصاف و مخصوصاً ادراک از انصاف در محیط
کار را بررسی می کند ... گیری دقیق اعتماد به مدیران سخت می باشد، بطوریکه
کارکنان به دنبال رفتارهای ... طبقه سوم رفتار ضد بهره‌وری است که به طور منفی بر
سازمان تأثیر می‌گذارد. .... سازمان، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی
واحد سنندج.

دیده بان علم ایران – Iran Science Watch » مقالات اولین همایش علمی ...

21 ژوئن 2016 ... نقش رهبري تحول آفرين در توانمند سازي كاركنان واحدهاي شهرك صنعتي عجب شير ...
بررسي تاثير ساختار سازماني بر استرس شغلي( مورد مطالعه ... بررسي جايگاه
بازاريابي سبز بر تمايل به خريد و رفتار مصرف كننده ... الكترونيك پورتال دانشگاه
هاي ايران(مطالعه موردي دانشگاه هاي آزاد اسلامي، رازي ... به اشتراک بگذارید :.

Word - وب سایت دانشگاه آزاد یاسوج

17 ژانويه 2017 ... دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ... درخواست آقای حمیدرضا کشت کار دانشجوی
کارشناسی ارشد رشته ... شرکتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادارتهران " به "
بررسی تاثیر ... بررسي رابطه بين عناصر سازمانی با توسعه سیستم مدیریت دانش
در .... مدلسازی تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار نوآورانه کارکنان و چابکی ...

فراتحلیل متغیرهای همبسته با خلاقیت - ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اندازه اثر متغیرهای همبسته مربوط به خلاقیت در
ایران بود. ... 3دانشجوی روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،
تهران .... خلاقیت، هوش معنوی، استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه. ...
بررسی رابطه هوش و خلاقیت در بین دانش آموزان پسر مقطع دوم نظری دبیرستان‌های شهر
تهران.

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

23 آوريل 2014 ... -بررسی تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان در بخش
... 10-بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان ... 44-بررسی و
شناخت مشکلات موجود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد 180 صفحه ..... شناسایی عوامل اصلی
تمایل و عدم تمایل پرسنل در به اشتراک گذاری دانش و تجربیات خود با ...

بایگانی پرونده های پژوهشی - دانشگاه آزاد کیش

... 1993/2/21, 1994/2/1, اثر حقوقی امظاء الکترونیکی و ارزش اثباتی آن در رابطه با
نحوه ... 1993/2/28, ok, آزار های جنسی زنان در محیط کار در قانون مجازات اسلامی 1392 ....
1993/2/28, 1994/3/19, بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس ومنبع کنترل در زنان
شاغل ...... عوامل موثر بر رفتار کارکنان در اشتراک گذاشتن دانش در موسسات مالی (
مطالعه ...

آرشیو مقالات و پایان نامه‌ها - کمیته امداد امام خمینی ره

بررسي تاثير دوره هاي آموزش كارآفريني بر گرايش كارآفرينانه مددجويان كميته امداد
امام ... تاثير عدالت سازماني بر رضايت شغلي كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان
فارس ..... بررسي اثرات فن آوري نوين به تسهيل كنندگي اشتراك گذاري دانش در سازمان
..... برسي تاثير مديريت تعارض بر عملكرد كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.

نتایج جستجو برای ' دانش ' - پایگاه داده های علمی تمام متن

همچنین بین دانش زیست محیطی زنان روستایی مجرد و متاهل تفاوت آماری معنی داری وجود
ندارد. ... بررسی سلامت روانی دانشجویان پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی کلیبر ... هدف:
این پژوهش به بررسی تاثیر طرح واره درمانب بر اهمال کاری تحصیلی پرداخته است.
...... را برای به اشتراک گذاری ابزار مهم MNEs برای شکل دادن به توانایی کارکنان، ...

بررسی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان حوزه معاونت آموزشی ...

فصل نامه زن و فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز. ... چنانچه شومر هورن و همکارانش با
اشاره به تاثیر رضایت شغلی بر رفتار انسان در محیط کار می نویسد: رضایت شغلی
...

پایان‌نامه‌های کتابداری دانشگاههای ایران - آزاد - علوم و تحقیقات تهران

براساس اين مساله، پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل موثر بر رفتار اشتراك دانش
اعضاي ... آنان به منظور اشتراك گذاري دانش در حد خيلي زياد (5/81%)، اعتماد به
يكديگر در حد ..... پایان نامه دکتری، به راهنمایی دکتر نجلا حریری، دانشگاه آزاد اسلامی
، واحد علوم و ..... بررسی ارگونومیک و آسیب های جسمانی ناشی از محیط کار کتابداران
کتابخانه ...

پرسش‌های حقوقی و قضایی‌تان را به وکیل‌آنلاین بفرستید

27 نوامبر 2016 ... اشتراک گذاری ... یک دختر مالباخته:خواستگارم تغییر رفتار داد و اموالم را دزدید ......
پاسخ کارشناس: پیشنهاد می شود موضوع را اداره حقوقی دانشگاه مربوطه در میان بگذارید.
...... دهس ایاب و ذهاب کارکنان به کار بگیرند و وجه هایی از کارکنان به حساب ......
بررسی بشه و سند آزاد بشه ، اما بعد از مدت چند سال فهمیدیم که پرونده به ...

پايان نامه بررسي رابطه بين سبک رهبري دانشي با ميزان به کارگيري

14 مارس 2017 ... SA77- بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و مدیریت دانش کارکنان اداره ... 6, 6, بررسی
و تجزیه و تحلیل عوامل موثر میزان سرمایه گذاری داخلی ... پایان نامه های دانشجوئی -
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ... رابطه بین معنویت کارکنان با عملکرد آنان در . ...
تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به ...

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن - دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

17 سپتامبر 2008 ... ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺮ ... ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﺤﻴﻂ word
.... ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي رﻫﺒﺮان ﺗﻐﻴﻴﺮ. (. ﻣﺪﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي آزاد. اﺳﻼﻣﻲ. ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻫﺸﺖ. ) ... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺑﻴﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل آ ﺧﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ .... ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺒﺎدل در ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري داﻧﺶ در اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ ﻣﻮﺛﺮ ... ﻧﺒﻮدﻧﺪ، ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه.

سوژه های خبری مردمی خود را اينجا بنويسيد - باشگاه خبرنگاران

13 آگوست 2012 ... Iran, Islamic Republic of ..... لطفا طرح استخدام دانش آموختگان ممتاز دانشگاه ها را در
ادارات دولتی ..... آیا میان افرادی که در روستا ها خدمت می کنند و برای رسیدن به محل کار
خود ...... رفتار کارکنان با دانشجویان بسیار بد می باشد . ...... نباشید خدمت دست
اندرکاران بسته پر بيننده و تاثير گذار اخبار 2030 ...... اعظم معنوی.

1660 K

ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ، اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ... ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ
اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن ... داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ... در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﻳﻜﻲ از
اﺑﺰارﻫـﺎﻳﻲ. ﻛﻪ ﻣﻲ .... ﻗـﻮي و اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ..... ﮔـﺬاري در اﺳـﺘﻘﺮار ﭼﺮﺧـﺔ. داﻧﺶ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﺒﺮد ﻧﻮآوري، ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ. دﻟﻴـﻞ. ﻣﺤﻴﻂ رﻗﺎﺑﺘﻲ .... ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ و رﻓﺘﺎر اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣـ
.

به اشتراک بزارید - پرنسیا

بررسی رابطه بین اشتراک دانش و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آتش نشانی کیش
.... ترجمه مقاله بررسی نقش اعتماد در اشتراک دانش درون سازمانی این مقاله به بررسی
نقش .... و معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری دانش میان کارکنان آزاد ی واحد
اهواز ... -بر-رفتار-به-اشتراک-گذاری-دانش-میان-کارکنان-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-اهواز
...

همایشهای بین المللی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

بررسی تأثیر رفتار اخلاقی کارکنان بروفاداری مشتریان بانک رفاه کارگردان
استان مازندران. علی اصغر یاری، مرتضی موقر. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و ...

ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ...

ﯾﺎ روش ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ اﺟﺰاء. ) اﻧﺠﺎم و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ. 916/0. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﮔﺮدﯾﺪ . در. اﯾﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﺮاي. ﺑﺮرﺳﯽ ...
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن، و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ و وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ راﻫﺒﺮد ...
ﺳﺎزي داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت درون و ﻣﯿﺎن ... و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ را در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران و
درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ..... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، و ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺗﺴﻬﯿﻞ. ﮐﻨﻨﺪة ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك. ﮔﺬاري ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ رو. ي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
داﻧﺶ.

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، - Magiran

هم دلي دستياران رشته هاي مختلف پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در برخورد با
بيمار ... رابطه بين حمايت هاي محيطي و خودآگاهي هيجاني با درگيري تحصيلي: نقش
ميانجي .... تاثير آموزش ارتباط با بيمار به روش ايفاي نقش بر رفتارهاي مراقبتي ...
وضعيت اشتراك گذاري دانش در كانون تصميم گيري معاونت آموزشي وزارت بهداشت،
درمان و ...

پایان نامه بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با هوش هیجانی دانش آموزان ...

آیا بین حل مسله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه رابطه وجود
.... 54) پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان دانشگاه .
... هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار نسبت به ميزان تسلط استادان بر مهارتهاي ...
بررسی رابطه بین هوش معنوی، تعهد سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان شرکت .

زمانبندی آزاد واحد، | جستجو در اسپیناد

زمانبندی آزاد واحد، در بین اطلاعات و محتوای سایت جستجو شده و نتایج زیر به نمایش
در آمده است. ... ادامه مطلب درخواست حذف مطلب منبع : http://hdaneshjoo.blog.ir/1395/11/
03/دانلود-کارآموزی-حسابداری-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-میانه ... بررسی تأثیر اعتماد و
معنویت محیط کار بر رفتار به اشتراک گذاری دانش میان کارکنان آزاد ی واحد اهواز.

پربیننده ترین خبرهای 4ساعت گذشته خبرگزاری ها - فرهنگیان نیوز ...

آخرین مطالب نوروز 1396 مبارک مدال برنز دانش آموز مرندی در نمایشگاه بین المللی
... معنوی و ایمانی حرم امام علی(ع) شدم شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری . ...
به گزارش تهران نیوز" ، رزمایش های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سال 95 با ...
باعث نشده اعتماد به نفسش را از دست دهد و اینک پس از 12 سال، گزارش کار می دهد و ...

۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید – میدان

27 آوريل 2015 ... مرزهایی که روی نقشه‌ها و توی ذهنمان میان ایرانیان و عرب‌ها کشیده‌ایم، کمتر .... در عین
حال ایرانی‌ها هم در شکل دادن به فرهنگ اسلامی و عربی نقش قابل توجهی ...... اسناد، نشان
می‌دهد که مرد و زن برای انجام کارهایِ واحد و یکسان، مزدی برابر می‌گرفته اند. ...... روی
متجاوزان عرب تقلید کرده تا آزاد زندگی کنند و از طرف اعراب آسیبی بر ...

سوابق علمی و اجرایی وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

16 آگوست 2013 ... اشتراک · EN · home ... مدرس گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات
... چاپ مقاله من به کسی اعتماد ندارم (جستاری در پیامدهای اثر اینترنت بر رفتار ...
چاپ مقاله بررسی عوامل موثر بر مدیریت دانش در موسسه آموزش عالی علمی ... چاپ مقاله
پژوهش کیفی از فرآیند سیاست گذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران.

لیست پایان نامه های با موضوعات قرآنی + چکیده و نویسنده - ماهِ پژوهش

21 ژانويه 2013 ... طرح پژوهش: پس از جمع‌آوری مطالب مربوطه به بررسی و انطباق آیات، ... برابر آنچه در
قرآن کریم می‌خوانیم مصلحان قرآنی پا به پای مردم در میان مردم .... روش کار : به صورت
کتابخانه این دانش برداری . ..... دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ......
پیشینه‌ی بررسی: باورهای آدمی و میزان تأثیر آنها بر رفتار، خداگرایی از ...

سامانه جامع عضویت سازمان جوانان هلال احمر - ماه نو

انتخاب نوع کانون, آزاد, بشردوستانه اصلاح و تربیت, دانش آموزی, دانشجویی,
روستایی, طلاب, عشایری, غنچه‌های هلال احمر, مدیران معاونان مشاوران. نام کانون. انتخاب نام
کانون.

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عملکرد گرافیک در تبلیغات توریسم همدان

9 آگوست 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. .... ایجاد اعتماد
میان کارکنان و مدیران بوده و یکی از گام های مهم حرکت به سوی شکل دهی ... می کند به
حضور در جلسات، به اشتراك گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل .... رویكرد
دیگر، رفتار شهروندی سازمانی را جدا از عملكرد كاری مورد توجه قرار می دهد.

روان شناسی صنعتی و سازمانی چیست؟ | وب سایت روانشناسی صنعتی و ...

روان شناسی صنعتی و سازمانی دانش بررسی رفتار انسان ها در محل کار است این دانش
می کوشد تا با به اجرا گذاشتن نتایج و روش های روان شناختی به کارگران و سازمان ها
کمک. ... (دکترای روان‌شناسی صنعتی از برکلی امریکا محل خدمت دانشگاه شهید چمران
اهواز). .... تناسب میان نیروی کار و محیط کار، هنگامی که هر دو به سرعت در حال تغییراند
.

مدیر روابط عمومی واحد ساری - روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

دانشگاه آزاد اسلامي ظرفيت هاي بزرگي را براي توسعه علم و دانش در كشور فراهم كرده
است ... به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ساری در اين همايش پس از اجراي چند
برنامه ... وي تاكيد كرد : محيط دانشگاه فرصت بسيار خوبي براي ترويج انديشه هاي
تابناك .... ريزي اساتيد ، دانشجويان و كاركنان پرتلاش و دلسوز ، داشگاه آزاد اسلامي
ساري در ...

جدیدترین شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی | انجام ...

19 نوامبر 2014 ... به منظور دستیابی به اهداف بلند دانشگاه آزاد اسلامی در بهبود کیفیت ... کمیسیون
بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ... .JRK نمایانگر ضریب تاثیر مجله
مورد نظر در میان مجله‌های همان رشته علمی است ... و نیز محاسبه تشویق مقالات در بودجه
پژوهشی واحد، لازم است معرفی محل خدمت ..... اشتراک مطالب آموزشی رایگان.

احتياجات روحي كارگر-پایگاه مقالات علمی استاد

روان‌شناسی صنعتی دانش بررسی رفتار انسان در محیط کار است. ... کمک زیادی به
صاحبان صنایع و سازمانها در جهت تعالی و رشد سازمانی واحد آن‌ها بکنند. ... شکرکن (
دکترای روان‌شناسی صنعتی از برکلی امریکا محل خدمت دانشگاه شهید چمران اهواز). ...
محیط کار، میزان دستمزد و پاداش و نوع کار و روابط موجود میان کارگر و کارفرما را ذکر
نمود.

وبلاگ گروهی کتابداران ایران - پايان نامه های کتابداران

حقوق مالکیت معنوی ... ارزش‌آفرینی هم‌افزا میان کاربران، کتابداران و طراحانِ
نرم‌افزارهای کتابخانه ... به نظر میرسد این پیش نویس حسابی نیاز به چکش کاری دارد
. ... 1389 پایان نامه ای با اطلاعات زیر در گروه کتابداری دانشگاه شهید چمران اهواز دفاع
خواهدشد .... بررسي تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان توليد علمي اعضاي هيات علمي
دانشگاه آزاد ...

عنوان:آفت کشهای نانوئی وکاربرد ان ها

ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺷﻜﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ
ﺍﺯ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ .... ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ... ﺍﻛﺒﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ. ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﺌﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻋﻠﻮﻡ ..... ﭘﻮﺳﺘﺮ. 34. ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ. ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ. ﺷﻐﻠﻲ. ﺑﺎ. ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ. ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻚ. ﺩﺭ. ﺑﻴﻦ. ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ. ﺷﺒﻜﻪ.
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ. ﻭ.

پایان نامه بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر

به اشتراک گذاری: ... این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی در میان
450 نفر (160 مرد و 290 زن) ... ”مثبت نگری“ و ”رضایت از دانشگاهتأثیر شایانی در
رضایت از زندگی دارند. ... به تدریج به اقتضای رشد هر بخش تقسیم کار و انواع مشاغل
بوجود آمد. ..... پایان نامه بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
از ...

رابطه تیپهای شخصیتی واسترس شغلی باسلامت روان کارکنان - مدیریار

چکیده:[1]: پژوهش حاضر به بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و استرس شغلی با ...
کاهش فشارهای استرس در محیط کار منجر به افزایش سطح سلامت روانی کارکنان می
گردد. ... ارتباط اجتماعی، ایجاد حس ارزشمندی، اعتماد به نفس و شایستگی را بر آورده
سازد. ..... روانی و سبک زندگی اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان ارائه گردیده
است.مق.

مقالات مدیریت منابع انسانی - انجمن پاتوق یو

معرفی مدیریت منابع انسانی چکیده: مدیریت امور کارکنان حوزه‌ای است که ... 2- تولید
رفتارهای علمی و متعادل در کارکنان ... کارکنان آزادانه دانش و تجربیات خود را به
اشتراک گذارند. .... برای توانمند کردن کارکنان، مدیران علاوه بر ایجاد محیط کاری جذاب
و ... منابع انسانی در سازمانهای دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

طوطي استار

24 سپتامبر 2016 ... كاملترين فايل مقاله بررسي نگرش معلمان و دانش آموزان به شيوه هاي ارزشيابي ....
دانلود (پاورپوينت اشتراك ‌گذاري دانش در سازمان‌ها) ... برترين پكيج مقاله تأثير
ياددهي مهارت هاي اداره و كنترل رفتار به مادران مضطرب داراي كودكان پيش دبستاني .....
دانلود گزارش كارآموزي حسابداري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه -كامل و جامع

ویژه نامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری،مامایی و ...

ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻃﺮﺡ ...
ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺩﺭﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺑﺤﺚ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ. ﺍﺳﺖ. ﻣﺤﻘﻖِ. ﺑﺎ ﺍﺧﻼﻕ. ﺑﺎﻳﺪ. ﺣﻘﻮﻕ ﻓﻜﺮﻱ ﻭ. ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ. ﻣﻌﻨﻮﻱ ...
ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، .... ٦. ﻭﻳﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭی،ﻣﺎﻣﺎﻳﯽ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺮﻕ ﮔﻴﻼﻥ.
ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻦ. ﻛﺎﺭ ... ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺯﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﻲ. ﭘﮋ.

جشن نیکوکاری با شعار اکرام فاطمی شور نیکوکاری برگزار می شود ...

محمد مسعود مناقبی ◅ گزارش تصویری :جشن بزرگداشت دهه فجر و تقدیر از دانش .... از
دهه مبارک فجر همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی یزد برگزار ....
پیام تبریک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد به مناسبت فرا رسیدن ایام ا. ......
شعار اکرام فاطمی، شور نیکوکاری نام گذاری شده است که باید با درس گرفتن از
رفتار و ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد پروپوزال مدیریت کارآفرینی ...

27 سپتامبر 2014 ... بررسی تاثیر کارآفرینی بر پیشبرد تعاونی ها مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال ...
پارک های علم و فناوری بر میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...
بررسی رابطه اعتماد سازمانی و یادگیری سازمانی با کارآفرینی در کسب و کارهای ......
لزوم توجه به انگیزه های مادی و معنوی کارکنان درپیاده سازی مدیریت دانش ...

زندگینامه سمیه محمودی - دهاقان‌نا

21 آوريل 2016 ... زندگینامه سمیه محمودی کاندیدای انتخابات دهمین مجلس شورای اسلامی حوزه شهرضا ،
دهاقان ، منظریه ... پایان تحصیلات متوسطه در شهرضا و ورود به دانشگاه اصفهان و اخذ ...
دوران جوانی، همزمان با خدمت گذاری در دستگاه های اجرایی شهرستان موفق به اخذ مدرک
کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش - وزارت جهاد کشاورزی

بررسی علل تاثیر پذیری فرهنگ و مدیریت جهادی از نظام بوروکراسی ( سید جواد .....
تنظيم كننده رابطه ميان مردم و دولت ..... 5) حفظ محيط زيست 6) توسعه فرصت هاي شغلي
7)افزايش مشارکت و اعتماد به نفس. ..... و معنوي، اعتبار دادن به دانش بومي، دستيابي
به منابع درآمدي شغلي، مشارکت در ...... دانشگاه آزاداسلامی تهران ، واحد علوم وتحقیقات .

عنوان پایان نامه ‌های دانشگاه آزاد اسلامی در موضوع - کد تماس با ما

جامعه دانش مدار (۳) ..... 14- بررسی نقش به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) در
رونق بازاریابی و ... (ترفیعات) در مدیریت بازاریابی شرکت‌های داروسازی تابعه
شرکت سرمایه گذاری ... 44- تاثیر بازاریابی داخلی بر میل به ماندگاری کارکنان در
سازمان ... 79- ارزیابی اثرات نگرش مدیریت در به کار گیری آمیخته بازاریابی در
افزایش ...

دکتر شهرام محمدخانی روانشناس بالینی | مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ...

5 نوامبر 2016 ... دکتر شهرام محمدخانی روانشناس بالینی، روان درمانگر اختلال های هیجانی و مشکلات
زناشویی و مدرس مهارتهای زندگی و مشاوره پیش از ازدواج.

Department | Page 7 - انجام پایان نامه

1 ا کتبر 2016 ... مدلسازی توزیع بار اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی ... بررسی تأثیر سیستم
اجرایی تولید(MES ) بر استراتژی رهبری هزینه .... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و
سلامت روانی کارکنان دانشگاه پیام نور ... نقش نظام سلامت در ارتقاء سلامت معنوی ....
تبیین رابطه فرآیند به اشتراک گذاری دانش باقابلیت نوآوری سازمانی: ...

پایان نامه رشته روانشناسی شناسايي شاخص‌هاي پيش‌بيني كنندة ...

2 سپتامبر 2016 ... و همچنين از نظر فراواني، ويژگيهاي رفتاري، در بين كودكان عادي و L.D تفاوت ...
ناتواني هوشي يا محدوديت‌هاي محيطي، فرهنگي، يا اقتصادي به مشكلات يادگيري ... دانش
پزشكي اختلالات يادگيري را از ديدگاه بيمارشناسي مورد توجه قرار مي‌دهد و ... سهم
روان‌شناسان در بررسي و تحقيق اختلالات يادگيري ، اساساً در ... اشتراک 0.

شهریور 1386 - شورای صنفی کارکنان دانشگاه صنعتی شریف - blogfa ...

نفر کارمند دانشگاه داشته باشند و برای بررسی و حل این ... و تمایل به ایجاد ارتباط با
کارکنان حتی چند عضو شورای صنفی کار کنان را ندارند . ... عملی و مقرون به مصلحت
دانشگاه برای جلب حس اعتماد کارکنان که از سوی اعضا شده را نادیده گرفته و اهمیتی ...
شاید انعکاس رفتار های انان در بیرون از دانشگاه اثر خود را بگذارد و انان به خود ایند .

مدیریت تحول - مديريت منابع انساني

نيروي انساني به عنوان بزرگترين و با ارزش‌ترين دارايي و سرمايه هر سازماني محسوب
... ورود او را به فصل جديدي از زندگي اش تبريك گويند كه اين خوش آمد اعتماد به نفس را
در آغاز راه ... 8- بازنشستگان براي تامين نيازهاي معنوي شان توقع زيادي ندارند . ...
منابع انساني به آن پرداخته شده به تبيين و بررسي موضوع مي پردازم اميد است كه مورد
...

شهریور ۱۳۹۱ - ملاثاني نيوز

آیین عبادی - سیاسی نمازجمعه ملاثانی در فضایی معنوی و روحانی آکنده به ابراز عشق و
.... مسئولين شهرستان ملاثاني، اعضاي هيأت علمي و پرسنل دانشگاه در تالار اجتماعات
دانشگاه ... و گويش آن تغيير كند؛ چون در مكتب اسلامي با همه انسان‌ها يكسان رفتار
مي‌شود. .... اهواز. 16. امین عامری. حسابداری. آزاد اسلامی. شوشتر. 17. میلادلفته بغلانی.

پمفلت ایمنی در مکانیکی ها | A To Z File

1 ساعت قبل ... ... در مورد واکسیناسیون کودکان · بررسی تأثیر اعتماد و معنویت محیط کار بر رفتار
به اشتراک گذاری دانش میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ...

شهردار اهواز در جلسه هم اندیشی با اساتید دانشگاه های استان: فرهنگ های ...

9 نوامبر 2014 ... رئیس شورای اسلامی شهر اهواز با تقدیر و تبریک به شهردار اهواز به دلیل ... ابریشم
کار اضافه کرد: ایجاد هویت اهوازی در میان قومیت هایی که با ... اهواز یاری رساند خواستار
بررسی مصداقی مشکلات نواحی و محلات شهر اهواز به ..... معاون هماهنگی دانشگاه آزاد
اسلامی در استان خوزستان گفت: بنابراین اگر ..... مهندس کیوانی؛ اهواز واحد.

برگزاری منظم نمایشگاه های پژوهشی و فناورانه با تأکید بر اقتصاد ...

8 مارس 2017 ... دویستمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر میرزاده و با حضور اع
. ... و کانون های قرآن و عترت دانشگاه با همکاری قرآن‌پژوهان حوزوی و دانشگاه، کار انس با
... در واحدهای شهر تهران برای دانشجویان ورودی 95 و 96 انجام شود و به کارکنان و ... منظم
نمایشگاه های پژوهشی و فناورانه با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان و ...

خراسان رضوی | شماره :19482 | تاریخ 1395/12/5

23 فوریه 2017 ... rasad2; rasad1; منتخب تهران; آگهی. حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به «مؤسسه
فرهنگی هنری خراسان» است . شرکت نوآوران تارنماگستر.

عوارض نبود کنترل درونی در جامعه‌ی ایرانی - پایگاه خبری ائلبان

13 فوریه 2017 ... اینها تنها بخشی از موضوعاتی است که بتدریج و در اثر تکرار، قبح خود را در جامعه از
دست می‌دهند. در نهایت ممکن است یک فرد خیلی راحت دزدی کند و توجیه او برای کار خود
این ... در صورتی که طرف مقابل جریمه نشود ما نیز آن رفتار را تکرار خواهیم کرد. ... هر
فرد به عنوان واحد اصلی و اولیه‌ی اجتماع در کارکردهای اجتماعی تاثیر ...

دانلود پاورپوینت گیاه توتون و تنباکو

عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

نرم افزار ساخت بنر در سایت

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی

طرح لایه باز آگهی ترحیم

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 6 تهران

اسپکتروسکوپی لیزر

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

تاثیر پرتودهی ماوراء بنفش و پالس های نوری در مواد غذایی مایع

تولید روغن های تک یاخته ای توسط میکروارگانیسم ها (Single cell oil)

تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP) در عرضه مواد غذایی

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی

آلبوم عکس ساده

از قدیم گفتن تفنگ دست میمون ندید

قالب سایت

دانلود قالب مجله خبری الیوم Alyoum فارسی نسخه 4.4 برای وردپرس

ارسال رایگان پیام sms

قالب چند مظوره شرکتی، مجله ای، خبری - نهنگ

آموزش HTML

آزمونهاي الكترونيكي رياضي ششم تيزهوشان

پروژه به زبان اکشن اسکریپت زمان سنج با سویش مکس

سورس پروژه ذهن خوان - در قالب فایل فلش

پایان نامه طراحی سایت با flash و front page

دانلود مقاله آموزش مباني فلش (FLASH)

تقویت قوای ذهنی و جسمی کودکان با استفاده از بازی های مناسب

دانلود فایل فلش گوشی سونی sony z2 l50u با لینک مستقیم