دانلود رایگان

ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ و بیزینس پلن ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ظرفیت 1000و 1250 کندو - دانلود رایگاندانلود رایگان پرورش و نگه داری زنبور عسل

دانلود رایگان ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ و بیزینس پلن ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ظرفیت 1000و 1250 کندو ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻋﺴﻞ ﺣﺎوي ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺎده ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎ ﻋﺴﻞ از ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻓﺮوﻛﺘﻮز و ﻣﻨﻮ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺴﻞ داراي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪي از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻴﻼز، ﺳﻮﻛﺮاز، ﻛﺎﺗﺎﻻز، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز و ﻟﻴﭙﺎز ﺑﻮده و در رده ﺑﻨﺪي ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺮﺷﺎر از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، آﻫﻦ، ﻛﻠﺮ، ﻓﺴﻔﺮ، ﮔﻮﮔﺮد و ﻳﺪ ﻧﻴﺰ در ﻋﺴﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻛﺎﻣﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻟﻲ ) اﺳﻴﺪ ﻣﺎﻟﻴﻚ، وﻳﻨﻴﻚ، ،(B1,B2,B3,B5,B6,C,E,K) داراي اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ) ﺑﻪ ازاي 335 ﺗﺎ 315 ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ، ﻻﻛﺘﻴﻚ و اﮔﺰاﻟﻴﻚ ( و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﺑﻮده و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻳﻜﺼﺪ ﮔﺮم ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. از دﻳﮕﺮ ﺳﻮ ﻋﺴﻞ داراي ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ) در ﻣﻮرد ﻣﻌﺠﻮن ﻓﻼﺳﻔﻪ ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻓﺴﺎد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ اﻳﺮان در ﻛﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن در ﻫﻨﮕﺎم زﻳﺎد ﺷﺪن ﺑﻠﻐﻢ، اﻧﺪرون را ﺗﻘﻮﻳﺖ، ﻧﻴﺮو را زﻳﺎد، اﺷﺘﻬﺎ ... : ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ( ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮاﻧﻲ را ﺟﺎوﻳﺪان ﻣﻴﺴﺎزد، ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﻧﻴﺮو ﻣﻴﺒﺨﺸﺪ و ﮔﺬﺷﺘﻪ ، را ﺑﺎز ﻣﻴﻜﻨﺪ، ﻋﺴﻞ . را در ﺧﺎﻃﺮه زﻧﺪه ﻣﻴﻜﻨﺪ، اﻧﺪﻳﺸﻪ را ﭘﺎك و زﺑﺎن را ﻣﻴﮕﺸﺎﻳﺪ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻘﻮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮوﺣﻪ داروﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ .از دﻳﮕﺮ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ، ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ رﻗﺎﺑﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ، از ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن و ارزان ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻮد . ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ازدﻳﺎد ﻛﻨﺪوﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺗﻠﻔﺎت و ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم ﻣﻴﭙﺬﻳﺮد .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮان از ﻫﺮ ﻛﻨﺪو ﻳﻚ ﺑﭽﻪ ﻛﻨﺪو ﮔﺮﻓﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل ، ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺎﻫﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آورد


پرورش و نگه داری زنبور عسل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ و بیزینس پلن ﭘﺮﻭﺭﺵﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ظرفیت 1000و ...

ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ و بیزینس پلن ﭘﺮﻭﺭﺵﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ظرفیت 1000و 1250 کندو. 15
صفحه. pdf. ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻋﺴﻞ ﺣﺎوي ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺎده ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎ ﻋﺴﻞ از ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻓﺮوﻛﺘﻮز و
...

طرح توجیهی و بیزینس پلن پرورش و نگهداری زنبور عسل به ظرفیت ...

28 مه 2017 ... طرح توجیهی و بیزینس پلن پرورش و نگهداری زنبور عسل به ظرفیت 1000و 1250
کندو 15 صفحه pdf مقدمه: عسل حاوی بیش از هفتاد ماده مفید برای بدن ...

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 1250کندو | مقالات ...

29 جولای 2017 ... طرح توجیهی و بیزینس پلن پرورش و نگهداری زنبور عسل به ظرفیت 1000و 1250
کندو 15 صفحه pdf مقدمه: عسل حاوی بیش از هفتاد ماده مفید برای بدن ...

لیست تمامی فایلهای کارآفرینی و طرح توجیهی - لیست فایل های آموزشی ...

65, دانلود پروژه کارآفرینی طرح تولید کود کامل به صورت جامد (NPK). 66, دانلود
پروژه ..... 91, طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت های 1000 و 1250
کندو. 92, طرح توجیهی ..... 1136, طرح کسب و کار (Business plan). 1137, دانلود ......
314, دانلود نمونه سوم طرح بازاریابی(مارکتینگ پلن) Marketing plan فارسی. 315,
ایمیل ...

طرح توجیهی پرورش زنبورعسل - طرح توجیهی زنبورداری 95

با توجه به تماس های زیادی که شما عزیزان در خصوص طرح توجیهی پرورش زنبور عسل
داشتید امروز تصمیم ... طرح موجود جهت نگهداری 100 کندو زنبور عسل نوشته شده است.

پروژه کارآفرینی، طرح توجیهی و طرح کسب و کار عسل

دانلود پروژه کارآفرینی عسل، طرح توجیهی و طرح کسب و کار و business plan در مورد
عسل شامل طرح ... طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل به ظرفیت 1250 کندو.

تحقیق پرورش و نگهداری زنبور عسل | مقاله گیگ

3 نوامبر 2016 ... طرح توجیهی و بیزینس پلن پرورش و نگهداری زنبور عسل به ظرفیت 1000و 1250
کندو 15 صفحه pdf مقدمه: عسل حاوی بیش از هفتاد ماده مفید برای بدن ...

عناوین مطالب - زپو دانلود

شیت کامل و یدون نام ویلا =نما +پلانها +سایت پلان - 1395-11-20 04:38:00 ...... کتاب
Business English - ویرایش دهم - 1395-11-17 11:27:00 ...... طرح توجيهي پرورش و
نگهداري زنبور عسل به ظرفيت 1250 كندو - 1395-04-29 07:41:00 ...... طرح توجیهی
پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت های 1000 و 1250 کندو - 1395-06-21 01:38:
00

فروشگاه مدیرفایل (مقاله،تحقیق،پایان نامه و ...) - 56

پاورپوینت پروژه کارآفرینی پرورش قارچ در 32 اسلاید قابل ویرایش(همراه با فایل
pdf) ...... پاورپوینت پروژه کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل در 66 اسلاید
قابل ویرایش ..... طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت های 1000 و
1250 کندو . ...... طرح توجیه فني ، مالي و اقتصادي(Business Plan) طرح تجاري پرورش
گل و ...

پایان نامه طراحی تاسیسات مکانیکی برج تجاری به وسیله نرم افزارهای ...

پایان نامه طراحی تاسیسات مکانیکی برج تجاری به وسیله نرم افزارهای ductsaze و
corrier بهمراه محاسبات دستی چکیده: تهیه محیط مناسب برای زندگی در فصول مختلف ...

مقاله ای درباره کامپیوتر پایگاهای توزیع شده - شبکه فایل

که منطقا به این سیستم تعلق دارند، ولی در مانه های (گره ها: کامپیوتر) مختلف یک یا ...
معماری در سطح طراحی بر اساس یک استراتژی توزیع و یک طرح تخصیص مشخص ...

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل (با ظرفیت هشتصدوپنجاه ...

10 آگوست 2017 ... طرح توجیهی و بیزینس پلن پرورش و نگهداری زنبور عسل به ظرفیت 1000و 1250
کندو 15 صفحه pdf مقدمه: عسل حاوی بیش از هفتاد ماده مفید برای بدن ...

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور 1000 کندو | تایمز

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺒﻮر 1250 ﮐﻨﺪو ﻋﺴﻞ ﺣﺎوی ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺎده ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
... ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﭘﻠﻦ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 1000و 1250 ﮐﻨﺪو 15 ﺻﻔﺤﻪ pdf.

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور 1000 کندو | تایمز

طرح توجیهی و بیزینس پلن پرورش و نگهداری زنبور عسل به ظرفیت 1000و 1250
کندو 15 صفحه pdf مقدمه: عسل حاوی بیش از هفتاد ماده مفید برای بدن انسان است.

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل به ظرفیت 1250 کندو | تایمز

30 ژانويه 2017 ... طرح توجیهی و بیزینس پلن پرورش و نگهداری زنبور عسل به ظرفیت 1000و 1250
کندو 15 صفحه pdf مقدمه: عسل حاوی بیش از هفتاد ماده مفید برای بدن ...

دانلود طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل به همراه پاورپوینت ...

5 آوريل 2017 ... طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل در قالب pdf به همراه فهرست, ... طرح: پرورش و
نگهداری زنبورعسل ظرفیت اسمی تولیدات: 1250 کندو نوع .... طرح توجیهی و بیزینس
پلن پرورش و نگهداری زنبور عسل به ظرفیت 1000و 1250 کندو ...

پاورپوینت طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل | تایمز

23 مارس 2017 ... ظرفیت اسمی تولیدات: 1250 کندو ... پاورپوینت طرح توجیهی زنبور داری و پرورش
زنبور عسل پاورپوینت درباره طرح توجیهی .... طرح توجیهی و بیزینس پلن پرورش و
نگهداری زنبور عسل به ظرفیت 1000و 1250 کندو 15 صفحه pdf مقدمه: ...

دانلود طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل بهمراه پاورپوینت | تایمز

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در ﻗﺎﻟﺐ pdf ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻬﺮﺳﺖ, ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮح, ﺟﺪاول
.... ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﭘﻠﻦ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 1000و 1250 ﮐﻨﺪو 15 ﺻﻔﺤﻪ pdf
.

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت یکهزار کندو | تایمز

ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ازدﯾﺎد ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻣﯿﻢ ...
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﭘﻠﻦ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 1000و 1250 ﮐﻨﺪو 15 ﺻﻔﺤﻪ pdf.

طرح توجیهی و بیزینس پلن پرورش بره پرواری به ظرفیت در هر دوره ...

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﭘﺮورش ﺑﺮه ﭘﺮواری ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 750 راس در ﻫﺮ دوره 30 اﺳﻼﯾﺪ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ...
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﭘﻠﻦ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 1000و 1250 ﮐﻨﺪو 15 ﺻﻔﺤﻪ pdf.

پاورپوینت پرسشنامه شخصیت رنجور کندو | تایمز

17 فوریه 2017 ... طرح توجیهی و بیزینس پلن پرورش و نگهداری زنبور عسل به ظرفیت 1000و 1250
کندو 15 صفحه pdf مقدمه: عسل حاوی بیش از هفتاد ماده مفید برای بدن ...

پاورپوینت پرسشنامه شخصیت رنجور کندو | تایمز

داﻧﻠﻮد ﭘﺮوژه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ 1250 ﮐﻨﺪو (ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ (ppt ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ...
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﭘﻠﻦ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 1000و 1250 ﮐﻨﺪو 15 ﺻﻔﺤﻪ pdf.

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور 1000 کندو | پرفیوم دانلود

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﭘﻠﻦ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 1000و 1250. ﮐﻨﺪو 15 ﺻﻔﺤﻪ pdf
ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻋﺴﻞ ﺣﺎوی ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺎده ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺪن اﻧﺴﺎن. اﺳﺖ. اﺳﺎﺳﺎ ﻋﺴﻞ از ﮔﻠﻮﮐﺰ، ﻓﺮوﮐﺘﻮز و ﻣﻨﻮ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ...

طرح توجیهی ید ماشین آلات برای شرکت حمل و نقل برون شهری جستجو

طرح های توجیهی business plans .... موضوع طرح : بسته بندی عسل به ظرفیت ٢۴٠ تن
در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در ..... موضوع طرح :پرورش و نگهداری زنبور عسل
ظرفیت : هفتصد کندوی لانگسروت محل ..... پرورش و نگهداری زنبور عسل(1250کندو) :
...... است قادر است با سرعت های 600 – 800 – 1000 و یا 1200 در هنگام خشک لباسها عمل
کند.

طرح توجیهی ید ماشین آلات کارخانه تولید شیر ماست پنیر و دوغ جستجو

طرح های توجیهی business plans .... موضوع طرح : بسته بندی عسل به ظرفیت ٢۴٠ تن
در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در ..... موضوع طرح :پرورش و نگهداری زنبور عسل
ظرفیت : هفتصد کندوی لانگسروت محل ..... پرورش و نگهداری زنبور عسل(1250کندو) :
...... ویژه ترسیم پلان پرسنل در کنار ماشین آلات; بررسی برنامه های کنترل کیفیت و
...

قالب WHMCS حرفه ای مترونیک

برنامه ای برای آموزش برنامه نویسی در vb.net با پایگاه داده sql server

سورس برنامه n وزیر در vb.net با رابط گرافیکی

سورس مثلث خیام(پاسکال) در vb.net

حل معادلات غیر خطی به کمک روش نیوتون رافسون در نرم افزار متلب (به همراه کد MATLAB)

قالب زیبای مجله خبری و فروشگاه ووکامرس فارسی 2

آموزش وردپرس از مبتدی تا حرفه ای - WordPress-Training

قالب مجله خبری وردپرس و فروشگاه ووکامرس فارسی

در این کتاب شما میتوانید بدون دانش کد نویسی سایت خود را بسازید . مخصوص افراد مبتدی تا حرفه ای

کد روش Bairstow در MATLAB

قالب شرکتی پیامک و کانون آگهی

قالب مذهبی