دانلود رایگان

نقد جامعه شناختی رمان سووشون - 194 صفحه + DOC - دانلود رایگاندانلود رایگان نقد جامعه شناختی رمان سوشون

دانلود رایگان نقد جامعه شناختی رمان سووشون - 194 صفحه + DOC ميراث روايي فرهنگ ما عملاً محدود به انواع قصه است. در همه ي گونه هاي قصه ي كهن از حماسه ها و ماجراهاي عاشقانه گرفته تا روايت هاي تعليمي و عرفاني و حتي حكايت هاي عاميانه بيش و كم سايه روشني از احوال زمانه و مناسبات اجتماعي يافتني است اما نسبت جامعه و روايت همواره در هاله اي از ابهام مي ماند. دست كم براي مخاطب ناآشنا، قصه ي كهن در نگاه نخست تصوير و تصوري روشن از جامعه نمي آفريند.
آشنايي با روايت داستاني فرنگي در روزگار معاصر قلمرو يكسره تازه اي در ادب روايي ايران گشود. اثرپذيري گسترده و آشكار از جامعه، اساساً يكي از شاخصه هاي ادبيات پس از مشروطه قلمداد مي شود. رمان و داستان كوتاه فارسي غالباً به شكلي روشن و آشكار آيينه دار جامعه مي شود. اين البته تا حدود زيادي هم سو با روح زمانه در جهاني ترين مفهوم آن است. از پايان سده ي نوزدهم و به ويژه از سده ي بيستم به اين سو جامعه در مركز توجه قرار گرفت و آدمي شناختي خود آگاه به جنبه ي اجتماعي خويشتن يافته است. غالباً آثار ادبي حتي پژوهش هاي نقد ادبي از منظري اجتماعي نگاشته و ارزيابي مي شوند. در اين زمينه ادبيات داستاني و به ويژه رمان جايگاهي بي بديل دارند.
گزافه نيست اگر رمان را اجتماعي ترين قالب ادبي و حتي هنري به شمار آوريم. رمان فارسي نيز با آن كه سابقه اي ديرپاي ندارد از چشم انداز جامعه شناختي بسيار تأمل برانگيز است. سووشون كه بي ترديد يكي از كامياب ترين رمان هاي معاصر است از اجتماعي ترين رمان هاي فارسي نيز به شمار مي رود.
در اين فصل مي كوشيم جوانب پيوند سووشون و جامعه را بررسي كنيم. در مرحله ي نخست در گردشي كوتاه، چشم اندازي عمومي از فضاي جامعه ي سووشون به دست مي دهيم، به دور از هرگونه داوري و تأمل. كار ما در اين مرحله شبيه به نقشه برداري از فراز آسمان است و به عبارتي معرفي يك جامعه به روايت دو بعدي عكس. در اين جا ما با شيراز و پيرامون آن و سال هايي كه وقايع رمان ظاهراً به آن تعلق دارد سروكار داريم. عناصر متنوع جامعه اعم از طبقات و گروه هاي انساني يا نهادهاي اجتماعي، فارغ از هرگونه داوري و ارزش گذاري جستجو مي شوند. در مرحله ي بعد به تعامل و تحول اين عناصر توجه مي شود و جامعه را از چشم اندازي تحولي ـ و نه ايستا ـ بررسي مي كنيم و از عكاسي به فيلم برداري مي رسيم. در حقيقت مظاهر تغيير و تضاد مورد توجه قرار مي گيرند و به ويژه جامعه را به عنوان ساختاري در حال گذار و ديگرگوني مي نگريم. جامعه اي كه با تعليق و بي ثباتي دست به گريبان است، جامعه اي كه از هنجارها و نظام ثابت پيشين گسسته و در جستجوي وضعيت تعادلي تازه است. پس از آن به راوي نزديك مي شويم، مي كوشيم دريابيم چه چيزهايي توجه نويسنده ـ راوي را جلب كرده است و او با كدام چشم و نگاه جامعه را مي نگرد، در حقيقت مي خواهيم روايت راوي را روايت كنيم، در نسبت راوي با جامعه و تأثيري كه اين نسبت بر نسبت روايت و جامعه مي نهد درنگ كنيم. شخصيت پردازي و داوري آشكار و پنهان راوي نسبت به شخصيت ها و طبقات و جريان ها را تحليل كنيم و مخصوصاً نيك بنگريم كه راوي در باب تحول جامعه ي ايران كه جان مايه ي روايت است چگونه مي انديشد. در نوبت بعد روايت راوي از منظري تحليلي و بيش و كم نقادانه ارزيابي مي شود. پرسش مركزي اين بخش آن است كه روايت چه مايه آينه ي واقع نما و تمام نماي جامعه است. آيا روايت بازتاب جامعه اي معين از يك مقطع تاريخي ـ جغرافيايي مشخص است يا احياناً در آن جابه جايي ها و تصرفاتي نيز راه يافته است؟ آيا روايت چند لايه است؟ به ويژه برسر نمادپردازي هاي روايت و ارجاعات تاريخي ـ افسانه اي آن درنگ مي كنيم. سرانجام در نسبت ساختار روايي سووشون و ساختار جامعه تأمل مي كنيم.

بخش اول: سووشون در نخستين ديدارسووشون در شيراز مي گذرد. به تعبير دقيق تر در شيراز و پيرامون شيراز. در سراپاي اين رمان چشم اندازهاي مختلفي از اين شهر كهن پيش چشم خواننده گشوده مي شود. اساساً يكي از ويژگي هاي اين رمان و برخي رمان ها و حتي اشعار هم روزگار آن رنگ محلي يا صبغه ي اقليمي آن ها است. در اين آثار برخلاف شعر كلاسيك و قصه ي كهن بافضايي كلي و موقعيتي غالباً بي نام و نشان، روبه رو نيستيم. بلكه فضايي كه شاعر و نويسنده در آن نفس مي كشد به شيوه اي روشن در اثر نمايانده مي شود. از اين رهگذر هنرمندان برپايه ي تعلق محيطي خود، چشم اندازهاي تازه اي مي آفرينند. چشم اندازهايي كه از لحاظ زبان، عناصر تخيل، عاطفه و حتي انديشه متمايزند. در حالي كه آثار شاعر و راوي قديم و حتي بسياري از شاعران و نويسندگان معاصر نسبت وثيق و روشني با زيستگاه و به طور كلي جهان پيرامون هنرمند ندارد. اساساً فضاي توصيف شده در اثر فاقد دقت و هويت است. شعر امروز ايران با نيما به طور جدي رنگ محلي گرفت. شعرنيما بي هيچ پروا و تكلف از نشان هاي بومي و اشارات جغرافيايي به شمال و حتي واژه هاي طبري سرشار مي شد. دنباله روان نيما نيز بيش و كم به صبغه ي اقليمي توجه نشان دادند. مثلاً شعر اخوان رنگي خراساني دارد و شعر فروغ يادآور فضاي تهران است و در شعر منوچهر آتشي فضاي جنوب را باز مي يابيم.1 در ادبيات داستاني نيز رنگ محلي و توجه به بخش هاي مختلف ايران از اساسي ترين تمايزات روايت معاصر به شمار مي رود. اصولاً داستان امروز به نسبت قصه ي كهن بر توصيف موشكافانه، دقيق و مستند فضاها و وقعيت ها تأكيد مي كند. در قصه ي قديم غالباً حتي كشور مشخص نيست. اگر نامي از سرزمين يا شهري برده مي شود به آساني با هر شهر و كشور ديگر قابل جابه جايي است. به تعبيري قصه ي قديم بي بهره از هويت جغرافيايي است، چنان كه نشان از هويت تاريخي نيز در ميانه نيست اما داستان در معناي امروزي آن با جامعه اي ملموس و داراي هويت تاريخي و جغرافيايي سروكار دارد. حتي اگر در شهري موهوم و فرضي بگذرد مانند داستان هاي فاكنر كه در شهر خيالي يوكناپافاتا مي گذرد. روايت هايي كه رنگ محلي غليظي دارند از چشم انداز جامعه شناختي اهميت ويژه اي دارند و گونه گوني جوامع و فضاهاي اجتماعي يك سرزمين را در درون كليت به ظاهر يك دست آن نشان مي دهند. در ميان رمان ها و داستان هاي كوتاه فارسي برجسته اي كه از لحاظ رنگ محلي تشخص دارند، سووشون مقامي ارجمند دارد. البته در كنار سووشون بايد از داستان هاي صادق چوبك و احمد محمود ياد كرد كه انعكاس فضاي جنوب را در بسياري از آن ها مي توان بازيافت. محمود دولت آبادي نيز چهره ي شاخص ديگري است كه به رنگ خراساني روايتش شناخته مي شود. توضيح اين نكته ضرورت دارد كه رنگ محلي صرفاً با اشاره به نام يك يا چند موقعيت جغرافيايي و احتمالاً نام چند محله و خيابان و به كارگيري چند واژه و ضرب المثل حاصل نمي شود، بلكه بازسازي كامل و همه جانبه ي يك فضاي محلي در روايت است كه مي تواند حال و هوا و چشم اندازي متمايز را بيافريند. براي فهم دقيق اين معنا مي توان سووشون را با يكي از مشهورترين داستان هاي هدايت ـ داش آكل ـ سنجيد كه هر دو در شيراز مي گذرند. اما روايت هدايت از نظر محلي پررنگ نيست. در سووشون اشارات مكاني و روايت موقعيت ها بسيار گسترده است و چه بسا در كشاكش وقايع رمان چندان توجه مخاطب را جلب نكند اما مخاطب ناخواسته خود را در فضاي شيراز كه با دقت و ظرافت بسيار راوي ترسيم شده، احساس مي كند. شيرازي كه ويژگي هاي محلي و ممتاز خود را به روشني مي نمايد. البته شيراز سووشون حتي در زمان نگارش آن، گردآلود غبار تاريخي است. شيرازي است كه با آن فاصله داريم. از اين رهگذر بيش و كم روايت سرشار از حس نوستالژي است. درست است كه روايت هدايت نيز در داش آكل آميخته با حس غربت و نوستالژي است اما روايت دانشور در عين حال بسيار ملموس تر است. در شيراز دانشور مي توان زيست اما شيراز هدايت ملهم از فضاي افسانه اي شيراز كهن است؛ فضاي آرماني اي كه در شعر مغانه ي حافظ جلوه مي يابد. شيراز هدايت چندان از عالم قصه به در نيامده است. اما شيراز دانشور راستين و داستاني است. البته در اين كه شيراز سووشون در كجاي تاريخ جاي دارد چون و چراي بسيار است كه در جاي خود به آن اشاره خواهيم كرد. اما در آغاز مي خواهيم در تورقي شتابان، سيماي كلي اين شهر رندان را از خلال روايت باز يابيم.


سوشون


نقد رمان سوشون


نقد جامعه شناختی رمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

طرح لایه باز آگهی ترحیم

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

طرح درس تدریس مفهوم ضرب

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

پروژه آماده SPSS شامل آمار توصیفی و نمودار ، آزمون T ، آزمون one way anova و آنالیز واریانس 13 صفحه

آموزش کامل درس آمار مهندسی بصورت پاورپوینت

آمار اثبات فرضيه علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد