دانلود رایگان

نمونه پرسشنامه سازگاری اجتماعی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود بهترین پرسشنامه سازگاری اجتماعی

دانلود رایگان نمونه پرسشنامه سازگاری اجتماعی پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی سازگاری اجتماعی، طراحی شده که به صورت فرمت PDF در 54 سوال در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.
نکته: در این پرسشنامه شیوه نمره گذاری و پایایی و روایی به صورت کامل شرح داده شده است.


پرسشنامه


سازگاری


اجتماعی


روانشناسی


دانلود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه سازگاری اجتماعی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری - ایران مشاور

19 فوریه 2016 ... وی در زمینه سازگاری، دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به دانش آموزان و
دانشجویان و دیگری برای بزرگسالان(فرم حاضر) است که از یکصد و ...

دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل | کالج پروژه | دانلود ترجمه ...

دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل. بل در زمینه سازگاری، تلاش های
گسترده ای را انجام داده و از جمله افراد سرشناسی است که در این رابطه کارهای تحقیقی ز
.

پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی بل - پرسشنامه رایگان

8 مارس 2016 ... پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل ... تشخیص اختلال شخصیت مرزی با سابقه بستری
در بیمارستان ابن سینا بوده است، نمونه آماری تحقیق، با توجه به ...

پرسشنامه سازگاری اجتماعی سینها و سینگ - مادسیج

12 آوريل 2015 ... پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان در سال ۱۹۹۳ توسط سینها و سینگ ... در ایران
قدسی احقر فرم ۵۵ سوالی این مقیاس را در نمونه ۳۰۰۰ نفری از دانش ...

سازگاری اجتماعی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

رابطه انسجام و انعطاف‌پذیری خانواده با سازگاری اجتماعی در دانش‌آموزان سال اول ...
استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و پرسش نامه های سازگاری اجتماعی بل،
امید ...

دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل | collegeprozheh.ir کالج ...

10 آوريل 2016 ... دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل ... آموزش نگارش پایان نامه - دانلود پروژه
، مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی، نمونه سوال، جزوه ، حل المسائل.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺳـﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن

ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺳـﺎده اﻧﺘﺨـﺎب. ﺷﺪه اﻧﺪ و اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ... ﺳﺆاﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻠﻲ، ﺧﻴﺮ و ﻧﻤﻲ داﻧﻢ ﻛﻪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﻞ اﻗﺘﺒـﺎس ﺷـﺪه. اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ...

Determination of components sharing of perceived social support ...

ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻬـﻧ. ﺎﻳﻲ. 333. ﻧﻔﺮ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ. ﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺪارس و. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ...
ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ادراك ﺷﺪه، ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ..... ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻮد،.

مقایسه سازگاری اجتماعی-عاطفی و احساس ناامیدی بین کودکان مبتلا به ...

ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ: ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ (7 ﺗﺎ 13 ) ﺳﺎﻝ.
ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻔﺎﺀ ... ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻡ ﺗﻮﺳﻂ
ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻫﺪ و ﻏﻴﺮﺷﺎﻫﺪ - دانشگاه تهران

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ .....
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎهﺪ و ﻏﻴﺮﺷﺎهﺪ. ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻳﻨﺪاري. ﺑﺮ رﻓﺘﺎر .... اﻋﺘﺒﺎر و رواﻳﻲ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ..... ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻧﻮع ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در داﻧﺸﮕﺎه ..................
. .

پرسشنامه سازگاری بل - انجام پروژه SPSS

در پژوهش یاد شده از فرم بزرگسالان استفاده شده است، این فرم پنج سطح اندازه گیری
جداگانه سازگاری شخصی و اجتماعی را در بر می گیرد که عبارتند از: الف- سازگاری در
...

رواﻳﻲ و ﻲ، ﻳ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ آزﻣﻮن ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

4 نوامبر 2013 ... واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي: ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺳﺎزﮔﺎري آﻣﻮزﺷﻲ،. ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،. ﺳﺎزﮔﺎري. ﻋﺎﻃﻔﻲ، ..... ازﻃﺮﻳﻖ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ و آزﻣﻮن. ﻫﺎي. ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ. ﺷﺪه ﺟﻤﻊ. آوري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ.

بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع ...

چکیده: هدف عمده این پژوهش، بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش ...
به همین منظور یک نمونه 230 نفری از دانش آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل در ... 32
سؤالی به صورت سه گزینه بلی، خیر و نمی دانم که از پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل ...

نمونه پرسشنامه سازگاری بل با فرمت ورد - کلوب

23 مه 2016 ... نمونه پرسشنامه سازگاری بل با فرمت ورد. ... خانه ، سازگاری بهداشتی ، سازگاری
اجتماعی ، سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی یا تحصیلی بود ، محاسبه ...

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻣﺤﺮوم ا - ResearchGate

ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻞ. LXXXVII. ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺮاي ﻫﺮ. ﯾﮏ از ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس. (. ﺑﻌﺪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﺎﻃﻔﯽ،
ﺳﺎزﮔﺎري. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري ﺧﺎﻧﻪ، ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﻼﻣﺘﯽ. ) ﺗﻌﺪاد. 32. ﺳﺌﻮال وﺟﻮد دارد . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت.

پیش بینی سازگاری روانی- اجتماعی با بیماری براساس ابعاد کانون ...

پیش بینی سازگاری روانی- اجتماعی با بیماری براساس ابعاد کانون کنترل سلامت در
... افراد گروه نمونه با تکمیل پرسشنامه کانون کنترل سلامت و پرسشنامه سازگاری ...

338 K - مشاوره و روان درمانی خانواده

ﺳﺎزﮔﺎري در اﺑﻌﺎد ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻠﯽ زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺷﺪه. اﺳﺖ. ..... ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ... ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ،
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.

اصل مقاله - فصلنامه تحقیقات روانشناختی

6 مه 2013 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮏ ﮔﺮوه. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ. 480. ﻧﻔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭼﻨـﺪ
ﻣﺮﺣﻠـﻪ اي اﻧﺘﺨـﺎب و ﺑـﻪ ﺳـﯿﺎﻫﻪ ﺳـﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭘﺎﺳـﺦ. دادﻧﺪ . ﺳﯿﺎﻫﻪ ﻣﺬﮐﻮر، ﺷﺎﻣﻞ.

پرسشنامه سازگاری بل :: مشاور امین

28 آوريل 2015 ... پرسشنامه سازگاری بل [1] پرسشنامه سازگاری در سال 1961 توسط ... شده است، این فرم
پنج سطح اندازه گیری جداگانه سازگاری شخصی و اجتماعی را در ...

بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

حجم نمونه مطابق با جدول مورگان (1972)، 298 نفر برآورد گردید. شیوه نمونه گیری خوشه
ای و به صورت تصادفی ساده بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه سازگاری اجتماعی وایلند ...

ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﻣ - دوفصلنامه علمی- پژوهشی ...

ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي. ﻃﺒﻘﻪ. ا. ي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﻫـﺎ. ي اﻓﺴـﺎﻧﻪ. ﭘﺮدازي ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﯿﺎل.
ﭘﺮدازي. ) 1967(. ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻮد ﻣﯿﺎن. ﺑﯿﻨﯽ و. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ) 1939(.

آموزان دارای اجتماعی و خودابرازی دانش عملکرد تحصیلی، سازگاری مقایسه ...

14 ا کتبر 2016 ... با روش نمونه گیری. تصادفی. طبقه. ای. چند مرحله. ای. انتخاب شدند. جهت جمع. آوری
اطالعات از دو پرسشنامه. ی. ، پرسشنامه سازگاری فردی. -. اجتماعی ...

نمونه پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 1961 - کافه بازار

28 فوریه 2017 ... پرسشنامه حاضر با هدف بررسی سازگاری اجتماعی در 5 مولفه، طراحی شده که به صورت
فرمت PDF در 32 سوال در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، لازم ...

ﺗﺄﺛﻴﺮ روش اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼ 88

ﻧﻔـﺮ ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻧﺎرﺳـﺎ را ﺑـﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴـﺮي در دﺳـﺘﺮس اﻧﺘﺨـﺎب ﻛـﺮد . روش ﮔـﺮدآوري
داده. ﻫـﺎ و اﺑـﺰار آن. : ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ روي داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺣﺴﺎب ﻧﺎرﺳﺎ اﺟـﺮا ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ...

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر سازگاری اجتماعی و ...

با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس دو کلاس با 60 نفر به عنوان نمونه آماری ...
برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد شده سازگاری اجتماعی کالیفرنیا و ...

مقایسه گرایش به اعتیاد و سازگاری در دانش‌آموزان دختر و پسر

ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض اﻋﺘﻴﺎد دﻫﻜﺮدﻳﺎن و ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻞ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧـﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﭘﮋوﻫﺶ .... ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎدﻫﺎي ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﻫﻤـﺴﺎﻻن و. ﻣﻬﺎرت.

Full Text

ﺍﮐﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺩﺭﺻﺪ ٤/٥٣(ﻫﺎ. ﻴﻭﺿﻌ ﻱﺩﺍﺭﺍ). ﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ. ﻴﺿﻌ ﻱ. ﻒ ﺑﻮﺩﻧـﺪ . ﺩﺭ ﺑﻌـﺪ ﺳـﺎﺯﮔﺎﺭ. ﻱ. ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋ. ٤/
٤٤ﺰ، ﻴـ ﻧ .... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ. ﺧﺮﺩﻩ ﻣﻘﻴـﺎﺱ. ﺑﻌـﺪ. ﺳـﺎﺯﮔﺎﺭﻱ. ﻋﺎﻃﻔﻲ. ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
.

دوره 4, شماره 13

روش: روش پژوهش همبستگی و نمونه گیری به روش تصادفی چندمرحله ای بود.به این
منظور ... نقش نیازهای بنیادین و حمایت اجتماعی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع
متوسطه ... استوارت1986) و پرسشنامه سازگاری دانش آموزان (سینها و سینگ،1993) بود.

پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان ,دانلود رایگان سازگاری بل ,نمره ...

پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان ,دانلود رایگان سازگاری بل ,نمره گذاری , فرم
... خانه ، سازگاری بهداشتی ، سازگاری اجتماعی ، سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی یا
...

بررسی رابطه دلبستگی محیطی با میزان سالمت روان و سازگاری اجتماعی ...

22 ژوئن 2013 ... در بررسی حاضر، نمونه ای شامل 340 نفر دانش آموز دختر و پسر )پسر 170 نفر و دختر
170 نفر( به روش ... و یک پرسشنامه جمعیت شناختی )CTP( گلدبرگ، پرسشنامه
سازگاری ... دلبستگی محیطی، سالمت روان، سازگاری اجتماعی، نوجوان.

بررسی سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع(18-12 سال) شهر ...

هدف از این پژوهش سنجش سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مبتلا به صرع 18-12
ساله در شهر اصفهان بود. ... حجم نمونه 61 نفر بود که برابر با جامعه آماری است. ...
جمعیت شناختی و پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا (زیر مقیاس سازگاری اجتماعی)
بود.

رابطه سازگاري اجتماعي و هيجان خواهي با اعتياد به پيامك در دانش آموزان ...

پرسشنامه هيجان خواهي (فرم پنجم) (زاكرمن،. ١٩٩٥. ) ..... ضرايب پايايي پرسشنامه
سازگاري اجتماعي سينها وسينگ ( ... توزيع فراواني نمونه آماري به تفكيك پايه
تحصيلي.

نظام ارزشي ديني و سازگاري اجتماعي - صفحه اول

9 ژوئن 2007 ... در اين تحقيق ميزان ديني بودن و سازگاري اجتماعي جوانان بر حسب ... براي جمع‌آوري
اطلاعات از پرسشنامه آزمون نظام ارزشي ديني و آزمون سازگاري اجتماعي كاليفرنيا ... در
اين تحقيق نمونه آماري 300 نفر از جوانان 25-18 سال شهر قم است كه از ...

شناسنامه - کتابخانه ملی

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر راب‍طه‌ آم‍وزش‌ پ‍ی‍ش‌ از دب‍س‍ت‍ان‌ ب‍رس‍ازگ‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ... ازای‍ن‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ س‍اده‌ ی‍ک‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ۲۶۸ ن‍ف‍ری‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍د س‍پ‍س‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌
ت‍ه‍ی‍ه‌ ... ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ح‍اص‍ل‌ از پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ دادک‍ه‌ ۱- ب‍ی‍ن‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ن‍م‍ره‌ س‍ازگ‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌
...

دانلود پرسشنامه سازگاری فردی اجتماعی - دانلود نمونه سوال|کتاب|مقاله ...

11 نوامبر 2016 ... دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی - بررسی ارتباط بین سبک دلبستگی و عملکرد
خانواده بر سازگاری اجتماعیدانلود پروپوزال بررسی ارتباط بین ...

رابطه خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ...

جامعه آماری، دانش ‌آموزان دوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک‌ و نمونه آن 202 نفر که
داده‌ها از طریق پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا و خلاقیت عابدی جمع‌آوری و مورد ...

پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا - برگزیده ها

در سال 1987 گاف ضمن تجديد نظر مجدد در آزمون , دو مقياس ديگر را نيز به مجموعه قبل
اضافه نموده و اين پرسشنامه را به آزمون 20 مقياسي تبديل نمود . فرم تجديد نظر شده ...

ﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﺶ Predicting Social A

14 مه 2016 ... ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘـﻴﺶ. ﺑﻴﻨـﻲ. ﺳـﺎزﮔﺎري. اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ. و. ﻣﻘﺒﻮﻟﻴـﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. دﺧﺘﺮ. از ... ﻧﻤﻮﻧﻪ.
اي ﺷﺎﻣﻞ. 205. داﻧﺶ. آﻣﻮز دﺧﺘﺮ ﺑـﺎ. روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺮﮔﻴ. ي. ﺗﺼﺎدﻓﻲ. ﺧﻮﺷﻪ. اي. ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ. اي ..... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.
ﻫﺎ. ﻣﻴﺎن. آﻧﻬﺎ. ﺗﻮزﻳﻊ. و. اﺟﺮا. ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺳﻨﻲ. اﻳﻦ. ﺗﻌـﺪاد. 9/10. ﺑـﻮد .1/37.

پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان), کلید پرسشنامه ... - فاپو

پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان), کلید پرسشنامه سازگاری بل,
هنجارهای پرسشنامه سازگاری بل,شخصیت ,رایگان ,تفسیر و نمره گذاری ,

محبـوبـه احمـدپـور

نمونه اين پژوهش شامل 60 بيمار مبتلا به اختلال هراس اجتماعي بود به صورت
نمونه‌گيري در ... پرسشنامه سازگاري اجتماعي California: اين پرسشنامه در سال 1939‌
ساخته شد.

0119-رابطه سبك‌هاي هويت و سازگاري اجتماعي با خودكارآمدي تحصيلي در ...

راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﮐﺎرآﻣﻮزان ... ﻣﻮزان ﺣﺎﺿﺮ در دوره
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ. ﺳﺎده ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ... ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻫﻮﯾ. ﺖ. 81. 0/.

بررسی ارتباط نظام ارزشی دینی با سازگاری اجتماعی جوانان25-18 سال ...

این پژوهش براساس مطالعات متعدد دینی که رابطه دین و سازگاری اجتماعی رامورد ....
انتخاب و بعد از آماده سازیو جلب همکاری با افراد نمونه و تکمیل دو پرسشنامه به طور هم
زمان ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای هویت و هوش هیجانی با سازگاری ...

3 آگوست 2016 ... نمونه ای متشکل از ۳۳۰ نفر به صورت تصادفی ساده از دانش آموزان انتخاب شدند و ...
نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که سازگاری اجتماعی با سبکهای هویت .... میزان
سازگاری اجتماعی و از پرسشنامه سبک هویت برزونسکی برای تعیین ...

پرسشنامه سازگاری بل - مرکز تحلیل آماری خوارزمی

فایل داده ها به همراه پرسشنامه خریداری شده را به ایمیل ما ارسال ..... سازگاری در خانه،
سازگاری تندرستی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی. (. <<.
مقیاس.

پرسشنامه سازگاری بل - سایت روانسنجی

این پرسشنامه دارای 160 سوال است که هر سوال از سه گزینه بلی ، خیر و نمی دانم ...
کنید، به نحوی مانع به دست آوردن آن زندگی اجتماعی است که میل دارید از آن بهره مند
شوید؟

پایان نامه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین ...

پایان نامه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش‌آموزان ...
سازگاری نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه سازگاری سینها و سینگ(1993) فرم ...

پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی ...

نمونه این پژوهش به تعداد 338 نفر ( 169 نفر پسر و 169 نفر دختر ) به صورت خوشه
.... سازگاری فردی - اجتماعی در این پژوهش توسط پرسشنامه روانی کالیفرنیا[25] CPI
...

مقایسه سازگاری اجتماعی پدران دارای فرزند با و بدون کم توانی ذهنی

روش نمونه گیری به شیوه د ر د سترس انجام شد . ... نشان د اد که بین سازگاری اجتماعی
پد ران د ارای فرزند با و بد ون کم توانی ذهنی تفاوت معناد اری .... روایی این پرسش نامه.

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ ... - ofmas.ir

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) در ۶ صفحه ورد
قابل ... ساله) با سازگاری خوب را از دانش آموزانی با سازگاری ضعیف در سه حوزه عاطفی،
اجتماعی و آموزشی جدا سازد. ... شرح حال، نمره گذاری و تفسیر یک نمونه واقعی از آزمون
TAT

پرسشنامه سازگاری بل

10 آگوست 2013 ... پرسشنامه سازگاری بل (BAI) در سال 1961 توسط بل تدوین گردید. ... و جواب های
جنابعالی متوجه شدم که فرم ۱۶۰ سوالی سازگاری اجتماعی بل رو دارید.

پرسشنامه سازگاری اجتماعی SAS - مرجع تخصصی فایل - فایل ناب

پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی SAS پی کل و ویسمن (1999) در 9 صفحه وورد
قابل ویرایش به همراه تعاریف مفهومی و عملیاتی و منبع معتبر و همچنین روایی و ...

اصل مقاله (113 K)

اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺧﻮدآﻣﻮزي ﻛﻼﻣﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. داﻧﺶ. آﻣﻮز. ان ﺑﺎ ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻮد . ﻧﺘﺎﻳﺞ. آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺲ از ﺗﻌﺪ. ﻳﻞ اﺛﺮ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن .... ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺷﺎﻣﻞ. 20.

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و ... - bankmaghale.ir

فرم نهایی این پرسشنامه ۶۰ سوال می باشد (برای هر حوزه ۲۰ سوال). حوزه های مورد بررسی
... تا ۱۸ سال طراحی شده است. نمره کل پرسشنامه بیانگر سازگاری اجتماعی فرد است .

تحقیق بررسی رابطه سبک های هویت و هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی ...

نمونه آماری ۷۶ ابزار گردآوری داده ها – پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی ۷۷ –
پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یا شرینگ ۸۰ – پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل ۸۵ فصل
چهارم ...

تأثیر بکارگیری مهارت حل مسئله بر سازگاری اجتماعی در زنان بعد از ...

حجم نمونه شامل 60 نفر از زنانی بودند که در سال 1393-1392 در بیمارستان امام رضا ...
پرسشنامه سازگاری اجتماعی (social adaptation) قبل از مداخله و سپس یک ماه پس از ...

تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سازگاري اجتماعي。 تاب ... - خانه تاب آوری

اداره بهزیستی شهر تهران به روش نمونه گيری در دسترس، انتخاب. شدند و سپس به
پرسشنامه های .... در این پژوهش از پرسشــنامه سازگاری فردی اجتماعی پی کل و ویسمن
.

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ. ﺩﺍﻧﺶ. ﺁﻣﻮﺯ. ﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ. ﭘﻴﺶ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎ ... ﺑﻪ
ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮﻱ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ. ﭼﻨﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ . ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ. ، ﻫﺎ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ.

تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر سازگاري مادران داراي كودك عقب ماندة

مادر به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي، از جامعه مورد نظر انتخاب. و به پرسشنامه
.... مانده ذهنی نســبت به این پديده، با پرسشــنامه سازگاری اجتماعی بل. و در 5 زمینه ...

دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون (استاندارد و رایگان)

دانلود پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی- محقق ساخته · دانلود پرسشنامه ...
دانلود پرسشنامه و فرم انتخاب معلم نمونه- تفسیر و نمره گذاری-۳مولفه-۲۵ گویه.

دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)

فرم نهایی این پرسشنامه 60 سوال می باشد (برای هر حوزه 20 سوال). حوزه های مورد بررسی
... نمره کل پرسشنامه بیانگر سازگاری اجتماعی فرد است . هدف: تفکیک دانش آموزان ...

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ 1993 - آسان داک

2 ژانويه 2016 ... برای آزمودنیها در حوزهی سازگاری عاطفی و اجتماعی بر طبق نمرات خام به ... و سینگ (
۱۹۹۳، ترجمهی ابوالفضل کرمی، ۱۳۷۷) فرم نهایی این پرسشنامه را بر ...

دانلود پرسشنامه سازگاري اجتماعي كاليفرنيا

فرم 19-6 ساله شخصيت سنج كاليفرنيا در سال 1939 ساخته شد و در سال 1953 مورد ...
با خرید و دانلود پرسشنامه سازگاري اجتماعي كاليفرنيا می توانید استفاده کنید از ...

مقایسه کیفیت زندگی کیفیت خواب و سازگاری اجتماعی بیماران ...

ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه کیفیت زندگی (WHO-BREF)، پرسشنامه
کیفیت خواب پترزبورگ (PSQI)، پرسشنامه سازگاری اجتماعی (SAS) و فرم ثبت
اطلاعات ...

بررسی وضعیت سازگاری عاطفی و اجتماعی جانبازان محروم از یک چشم در ...

اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سازگاری بل جمع آوری شد. ... بعد سازگاری خانه
وضعیت مناسبی وجود داشت بطوری که اکثر نمونه ها (7.66 درصد) سازگاری متوسط
داشتند.

ﺎن ﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﻲ ﻠﻴ ﺗﺤﺼ ﺸﺮﻓﺖ ﻴ و ﭘ ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋ ي ﺳﺎزﮔﺎر ﺎن ﻴ را - دانشگاه علوم پزشکی ...

ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. CPI. ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎي. ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ. ﭘﺬﻳﺮي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن. ) ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ. ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس. ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ از ﻓﺮم. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه. ي. اﺣﻤﺪي آﺧﻮرﻣﻪ.

پرسشنامه - پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

همچنین فرم کوتاه (24 سوالی) آزمون ارزش های فعال در عمل نیز موجود است. ... روان‌شناسان
اجتماعی، دانشمندان علوم اعصاب و علوم رفتاری شروع به درمان قضاوت اخلاقی و .....
زیرمقیاس ابراز خشم خود به دو زیرمقیاس ابراز مخرب ( 9 عبارت) و سازگاری مثبت ( 8
...

مقایسه سلامت روان، سازگاری اجتماعی، شادکامی، امید به زندگی و هوش ...

7 مارس 2017 ... با استفاده از جدول کوکران 340 زن بصورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری
انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل1- پرسشنامه سلامت روان (GHQ) 2- ...
نتایج آزمون تی نشان داد که بین سلامت روان، سازگاری اجتماعی، ...

پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان مجرد براساس طرحواره های ...

می باشدکه از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده بااحتمال خطای نوع اول ...
درپژوهش حاضرضریب آلفای کرنباخ پرسشنامه سازگاری اجتماعی روی 20 نفر از
دانشجویان ...

مقایسه میزان سازگاری اجتماعی در کودکان نابینا و عادی در مدارس ...

روش جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی بود که این
پرسشنامه در سال 1974 در آمریکا جهت استفاده برای دانش آموزان 7 تا 13 ساله طراحی شده
...

تاثیر آموزش مثبت نگری بر تعارض والدین و نوجوانان - دنیای اقتصاد

29 مارس 2017 ... ... بالا و در آزمون سازگاری اجتماعی نمره پایینی گرفتند، به عنوان نمونه انتخاب و به ...
پرسشنامه تعارض والد نوجوان همتی (1391) و پرسشنامه سازگاری ...

شیوه نمره گذاری پرسشنامه سازگاری بل | آربیتا فایل

8 مارس 2017 ... پرسشنامه سازگاری بل فرم کوتاه دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه …
اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی) تعداد سوال: ۱۶۰ شیوه ...

تأثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل سازگاری "روی" بر سازگاری روانی ...

ابتدا فرم مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه سازگاری روانی اجتماعی با بیماری در هر دو
گروه تکمیل گردید و در گروه مورد علاوه بر ابزار فوق فرم بررسی و شناخت "روی"نیز ...

پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 1961

پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 1961 Social Adjustment Scale Bell 1961 دانلود
رایگان پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل مقیاس سازگاری اجتماعی.

رابطه هوش هیجانی، خودکارآمدی و حمایت اجـتماعی با سازگاری دانش‌آموزان ...

نمونه پژوهش شامل 430 دانشآموز (230دختر و 200 پسر) بود که بهشیوه نمونهگیری ...
خودکارآمدی شرر، پرسشنامه حمایت اجتماعی (MSPSS) و پرسشنامه سازگاری سینها و ...

بررسی سازگاری روانی اجتماعی بیماران دیابتی نوع دو مراجعه‌کننده به ...

ابزار گردآوری داده‌ها فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه سازگاری روانی اجتماعی با
بیماری PAIS بود که پس از تایید روایی محتوی توسط ده نفر از اساتید دانشگاه، ...

اثربخشی حساسيت زدايی با حرکات چشم و پردازش مجدد در افزايش ...

نمونه ای به حجم 40 نفر از بين زندانيان زندان مرکزی شهر اردبيل با بيش از چهار ماه دوره
... برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سازگاری بل استفاده شد که در پيش آزمون و پس ...
می دهدکه ميانگين نمرات سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی، سازگاری بهداشتی در ...

رابطة بین شیوه‌های فرزندپروری و کمال‌گرایی مادران با سازگاری عاطفی ...

همچنین، بین نمرات سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان، بنا بر دو بعد کمال‌گرایی انطباقی و
... از مادران خواسته شد پرسش‌نامة شیوه‌های فرزندپروری والدین (PAG) (Baumrind, ... در
سازگاری عاطفی نوجوانان دارد؛ اما در کیفیت سازگاری اجتماعی گروه نمونة تحقیق عامل
...

بررسی ارتباط نظام ارزشی دینی با سازگاری اجتماعی جوانان 18 تا 25 ...

بررسي ارتباط نظام ارزشي ديني با سازگاري اجتماعي جوانان 25-18 سال شهر قم حميد
رضا ... از جوانان «زن» و 219 نفر از جوانان «مرد» به عنوان نمونه هاي مورد مطالعه شركت
داشتند . براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه «ديني بودن وابسته به فرهنگ» ، آزمون «
نظام ...

تاثیر عروسک درمانی گروهی بر افزایش سازگاری اجتماعی و

14 مه 2013 ... جهت گردآوری داده از پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر(فرم مربی)، پرسشنامه سازگاری
دخانچی و داده های کیفی از گزارش های مستمر مربیان استفاده شده ...

لیست پرسشنامه های روانشناسی - اطلاعات روانشناسی

8 آوريل 2013 ... پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو( فرم کوتاه) ... 5 زیر مقیاس: سازگاری در خانه،
سازگاری تن‌درستی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی، سازگاری ...

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر مهرانی و سیدحسینی و جهرومی

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

آموزش کامل درس آمار مهندسی بصورت پاورپوینت

مقاله:برنامه ريزي آموزشي

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

کتاب راهکارهای درمان ریزش مو

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

آرایه ها در کنکور

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 89

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 90

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 91