دانلود رایگان

بررسی ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن

دانلود رایگان بررسی ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن فرمت فایل:word ـ تعداد صفحه :21

چکیده
به منظور ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فورایومی سنبله گندم در شرایط مزرعه ، آزمایش هایی بر روی نه رقم و یک لاین گندم در سال زراعی 83-1382 انجام گرفت . تجزیه و تحلیل دادهه های مربوط به پیشرفت بیماری نشان داد که در زیر میست و با مایه زنی مصنوعی در ارقام اترک ، فلات ، کوهدشت ، پاستور و تجن مدل لوجستیک و در رقم زاگرس مدل منوملکولار مدلهای مناسب می باشند . در دو رقم کوهدشت و پاستور مدل لوگ لوجستیک نیز به اندازه مدل لوجستیک برازش قابل قبولی داشت . در شرایط زیر میست و بدون مایه زنی در ارقام فلات ، پاستور و زاگرس مدل های لوجستیک و لوگ – لوجستیک مدلهای مناسبی برای توجیه روند پیشرفت بیماری تشخیص داده شدند . در شرایط بدون میست و با مایه زنی در ارقام فلات و تجن مدل های لوجستیک و لوگ – لوجستیک برازش خوبی نشان داد . بر روی سایر ارقام در تمام آزمایش ها به دلیل پیشرفت اندک بیماری هیچیک از مدل ها داده های حاصل را توجیه نکرد . در این پژوهش مدل های لوجستیک و لوگ – لوجستیک در رقمهای فلات ، تجن ، زاگرس ، کوهدشت ، اترک و پاستور به عنوان مناسب ترین مدلها برای پیش بینی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم در شرایط مزرعه معرفی می شوند . در بخش دیگری از این تحقیق به منظور توسعه یک مدل پیش آگاهی برای این بیماری ، شدت بیماری در کرتهای آزمایشی با آلوده سازی مصنوعی و در مزارع با آلودگی طبیعی استان گلستان طی سالهای 1379-1376 یاداشت برداری شد . به علاوه داده های هواشناسی در طی همین سالها از ایستگاه هواشناسی عراقی محله گرگان جمع آوری گردید . این مدل براساس داده های دو فاکتور محیطی شامل بارندگی (pm) و دمای (T) متوسط هفت روز قبل از گلدهی و با استفاده از آنالیز رگرسیون چند متغیره توسعه داده شد . در این مدل فاکتورهای محیطی (PM وt) به عنوان متغییرهای مستقل و احتمال وقوع بیماری با شدت بیش از 10 درصد (p) به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شد . معادله این مدل به همراه پارامترهای برآورده شده آن عبارت از : In(p/(1-p))=-12.8527 + 13.7494*pm + 0.729721 * T – 0.871783 * T *pm بوده که ضریب تبیین آن برابر 85/92 درصد می باشد . براساس این مدل درp بزرگتر از 2/0 بیماری بروز خواهد کرد و در صورتی که p مساوی یا بزرگتر از 5/0 باشد ، بیماری بصورت اپیدمیک ظاهر می شود . مدل ارایه شده با توجه به فاکتورهای مورد استفاده نسبت به مدل دی ولف و همکاران (Dewolf et al . 2003) ساده تر بود و بعلاوه ضریب تبیین بالاتری نیز دارد . با وجود این برای محاسبه میزان صحت پیش آگاهی (prediction accuracy) که از دو بخش حساسیت (sensitivity) و اختصاصی بودن (specificity) تشکیل شده است ، بایستی از داده های سالهای آتی جهت اعتباریابی مدل برای کاربرد در منطقه گلستان استفاده نمود . این اولین مدل پیش آگاهی ارائه شده برای بیماری بلایت سنبله گندم در ایران می باشد .


بلایت فوزاریومی گندم


اپیدمیولوژی


مدل پیشرفت زمانی


مدل پیش آگاهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی ...

بررسی ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه
یک مدل پیش آگاهی برای آن.

دانلود مقاله ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی ...

ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل
... از این تحقیق به منظور توسعه یک مدل پیش آگاهی برای این بیماری ، شدت بیماری در
.... میست بدون اسپورپاشی و خارج از میست با اسپورپاشی مورد بررسی قرار گرفت .

ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ...

30 ژانويه 2017 ... GMT+2 03:23. صفحه اصلی ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت
فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان ...

تحقیق و بررسی در مورد ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت ...

12 فوریه 2017 ... تحقیق و بررسی در مورد ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی
سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان.

تحقیق درباره ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی ...

4 فوریه 2017 ... تحقیق درباره ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم
و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان. بهمن ۱۶, ۱۳۹۵ ...

بررسی ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی ... - خانه

بررسی ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه
یک مدل پیش آگاهی برای آن. فرمت فایل: word تعداد صفحه :21 چکیده به منظور ...

تحقیق در مورد ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی ...

16 ا کتبر 2016 ... ... بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در ... ج-
بررسی برازش مدل های مختلف الف- بررسی پیشرفت بیماری FHB در ...

تحقیق در مورد ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی ...

22 نوامبر 2016 ... ... بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن ... مصنوعی
ج- بررسی پیشرفت بیماری FHB در شرایط بدون میست با مایه ...

دستورالعمل فوزاريومي سنبله گندم - موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ داﻣﻐﺎن . ﺻﻔﺎﯾﯽ، ن . ، و ﻋﻠﯿﺰاده، ع . . 1385. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪﻟﻬﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻼﯾﺖ. ﻓﻮزارﯾﻮﻣﯽ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﮔﻨﺪم و اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﯿﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي آن در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن . ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫ.
ﯽ.

تحقیق در مورد ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی ...

7 فوریه 2017 ... صفحه اصلی تحقیق در مورد ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی
سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان ...

- روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ) 1 ﺑﯿﻤ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎرچ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎری. روﯾﺸﯽ. و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ... ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ روش
زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ... ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪﻟﻬﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻼﯾﺖ ﻓﻮزارﯾﻮﻣﯽ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﮔﻨﺪم
و اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﯿﺶ. آﮔﺎﻫﯽ .... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﯿﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎرﻧﺎل ﺑﺎﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ
.

تحقیق ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی ...

... زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی ...
در شرایط بدون میست و با مایه زنی در ارقام فلات و تجن مدل های لوجستیک و لوگ ...

آکادمیک فایل – تحقیق درباره ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری ...

27 ژانويه 2017 ... ... پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای ...
به منظور ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فورایومی سنبله گندم در ...
بعدی آکادمیک فایل – تحقیق درباره بررسی ارزش تغذیه ای هفت نوع ...

ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻤﻲ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﭘﻴﺪﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﻼﻳﺖ ﻓﻮﺯﺍﺭﻳﻮ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪ ﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﻼﻳﺖ ﻓﻮﺯﺍﺭﻳﻮﻣﻲ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﮔﻨﺪﻡ. ﻧﺎﺷﻲ
ﺍﺯ ﻗﺎﺭﭺ ... ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﻝ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ...

ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت - دانلود تحقیق

مدل پیش آگاهی بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم. کلمات کلیدی: ارزیابی مدلهای
زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی
برای آن در استان گلستان, دانلود تحقیق ... مقاله بررسی کاهش ضايعات بذر مصرفی
گندم ...

دانلود بررسی ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی ...

7 فوریه 2017 ... بررسی ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه
یک مدل پیش آگاهی برای آن لیفان 820 خودرو آیفون 7 برلیانس ...

دانلود تحقیق ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی ...

7 فوریه 2017 ... تحقیق ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه
یک مدل پیش آگاهی برای آن در عملیات مورد حجاب فصل پاییز انواع ...

دانلود مقاله درباره ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت ...

3 ساعت قبل ... دانلود مقاله درباره ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله
گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان ۲۰ ص.

معرفی و دانلود تحقیق در مورد ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری ...

29 سپتامبر 2016 ... ... در مورد ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله. ... بیماری
بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در ... زیر میست با
مایه زنی مصنوعی ب- بررسی پیشرفت بیماری FHB در شرایط زیر ...

علوم پزشکی - گنجینه فایل

بررسی ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه
یک مدل پیش آگاهی برای آن فرمت فایل: word تعداد صفحه :۲۱ چکیده به منظور ...

پزشکان گیاهان - مدیریت مبارزه با بیماری های گیاهی

5 - پاساوان‌ محموله‌ به‌ گمركات‌ داخلي‌، صرفا بعد از بررسي‌ و تاييد مدارك‌ مورد نياز در .....
ارزيابي مدلهاي زماني پيشرفت بيماري بلايت فوزاريومي سنبله گندم و ارائه يك ...
بیماری در مناطق مختلف دنیا ارایه شده است که هر کدام سعی در پیش آگاهی بیماری دارند.

campiran – دنیای فایل

بررسی ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه
یک مدل پیش آگاهی برای آن · اسفند ۸, ۱۳۹۵ campiran بدون دیدگاه · ادامه · ← پیش ...

دانلود مقاله رایگان گل گندم - پیپرداک

دانلود مقاله رایگان گل گندم اسم علمی : centaureadepessa تیره کاسنی خواص درمانی:
این گیاه در ... دانلود مقاله بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و
گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها ... دانلود تحقیق ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت
بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان
گلستان.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 4097 - بررسی و ارزیابی روش شیخ طوسی در نقد رجال و آثار (چکیده) .... 4209 - طراحی
یک الگوریتم مبتنی بر خوشه سازی کاهشی در حفاظت دیفرانسیل ..... 4381 - ارائه مدل
رگرسیونی رابطه رضایت شغلی با دلبستگی شغلی در مدیران ..... 4714 - تأثیر
مدلهای تدریس نوین(پیش سازمان‌دهنده) بر سازماندهی محتوای کتاب های ...

تحقیق و بررسی در مورد گرما

تحقیق درباره ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم
و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان. 2 ساعت پیش دسته‌بندی نشده 0.

دانلود رساله و پايانامه - بدون موضوع

فایل ورد پروژه دانشجویی بررسی چگونگی آبکاری فلزات و کاربرد آن word کاملا ...
زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی ... به
منظور ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فورایومی سنبله گندم در ... این
اولین مدل پیش آگاهی ارائه شده برای بیماری بلایت سنبله گندم در ایران می باشد .

بلایت فوزاریومی گندم بایگانی - مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

7 فوریه 2017 ... نوشته بررسی ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم
و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن اولین بار در مرکز دانلود پروژه و ...

فروشگاه انواع فایل دانشجویی و دانش اموزی کشاورزی دام شیلات

... آماده پرينت ) تعداد صفحه15 فهرست مطالب آمار قنات‌هاي‌ كشور بررسي‌ وضع‌ قنات‌ها در
سه‌ .... اسب بالغ بر 45 تا 55 میلیون سال پیش از یک موجود چند پنجه ای کوچک تا
بزرگ ... زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش
آگاهی ... به منظور ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فورایومی سنبله گندم
در ...

تحقیق در مورد بررسي نمرات يك دانش آموز – پارت برند

26 دسامبر 2016 ... تحقیق در مورد بررسي نمرات يك دانش آموز ... مورد ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت
بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای ...

میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار آموزی ، طح ...

2 - بررسی تأثيرات محدوديت نور در روابط منبع و مخزن در گندم 30 ص 3 - بولدزر به
همراه ... 86 - محور ارزيابی فنی اقتص - ضایعات و پسماندهای 7 محصول کشاورزی 23 ص
87 - مدل رقومی زمین و .... 379 - ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت
فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان 20 ص
380 - ازت در ...

پروژه بتون حجيم – ..::مجله آنلاین انفورماتیک آی تی نیوز – اخبار ...

5 آگوست 2016 ... «بتون پيش از جايگزيني» ... گروه تحقيق در يك هفته محدود ، بررسي ويژگيهاي
بتون حجيم و روشهاي ... Previous ارزيابي رابطه فناوري اطلاعات با عملكرد فردي و
سازماني سازمان هاي دولتي · Next تحقیق در مورد ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری
بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در ...

مدل پیشرفت زمانی بایگانی - مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

7 فوریه 2017 ... نوشته بررسی ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم
و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن اولین بار در مرکز دانلود پروژه و ...

شیلات،اموردامی و طیور(1548 عنوان) 1 - پروژه نرم افزاری، پایان نامه ...

291 - بررسی تولید و پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای) 18 ص. 292 - بررسی
تولید ... 378 - ارزيابي تنوع ژنتيكي جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از
نشانگر مولكولي AFLP 44 اسلاید. 379 - ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری
بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان 20
ص.

Uncategorized | پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری، تحقیق دانشجویی ...

آنالیز و بررسی سایت هتل هما – 13 اسلاید + عکس و نقشه های کامل. ابیانه کاشان 20 ص
+ 156 .... مدل پيش بيني كيفيت خطوط راه آهن با استفاده از شبكه هاي عصبي 8 ص. مدل
سازي دبي حداكثر ...... ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی
سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان 20 ص. ارزيابي تنوع
...

دانلود را یگان تحقیق طیف پیوسته – دانلود رایگان

ـموزش روت کردن گوشی هوآوی y520-u22برای تمام مدلها. 7 روز پیش ... بررسی ارزیابی
مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش ...

عمومی و آزاد – برگه 230 – سیستم بازاریابی لوکس فایل

... زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی ...
به منظور ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فورایومی سنبله گندم در ... و
بررسي قرار دهيم اين تاحدودي به پيچيدگي هاي فضاي ساير و تنوع ابزارها ، فنا .

سنجاقک – ویکی پست

11 ا کتبر 2016 ... ... مطلب قبلی تحقیق در مورد ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت
فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان.

یک مدل ریاضی برای هپاتیت نوع A - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

به کارگیری مدل های SIR و SIS در بررسی اپیدمیولوژی بیماری سرخک ...
آنالیززمانی اپیدمی های بلایت فوزاریومی سنبله گندم ...

دانلود سورس اتوماسيون دفتر مخابراتي مدل پيشرفته سي شارپ دات نت

18 فوریه 2017 ... 379 - ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه
یک مدل پیش آگاهی ...... 145 - بررسی و مقایسه محیط جاوا با دات نت ...

بررسی اپیدمیولوژی بیماری مومیایی درختان میوه هسته دار در استان ...

17 سپتامبر 2012 ... پس از مقایسهی مدلهای آماری ساخته شده، مشخص شد که استفاده از دادههای ... میتوانند
نخستین گامها برای دستیابی به مدل پیش آگاهی این بیماری در کشور محسوب گردند.
واژههای کلیدی: درختان میوه هسته دار، بیماری پوسیدگی قهوهای (مومیایی)، پیش آگاهی،
... شناسایی گونه های فوزاریوم عامل بلایت سنبله گندم و بررسی واکنش ...

فصلنامه دانش كشاورزي، شماره 74 - Magiran

شناسايي نواحي كروموزومي مرتبط با مقاومت به يخ زدگي در گندم نان (L. Triticum ...
ارزيابي فني سه نوع بذركار نيوماتيكي و مكانيكي چغندرقند رايج در منطقه ...
ريزماهواره پيوسته با ژن هاي مقاومت به بلايت فوزاريومي سنبله در گندم .... جداسازي،
تشخيص و بررسي بيماري زايي عوامل قارچي پوسيدگي ريشه و طوقه ..... جستجوی
پيشرفته ...

دانلود تحقیق دین زرتشت - مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

1 فوریه 2017 ... از اين بررسي ميتوان نتيجه گرفت كه هدف اصلي زرتشت تربيت انسان و ... مدلهای
زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل ...

تحقیق در مورد شب‌هاي قدر از ديدگاه اهل سنت - مای مارکت

6 ژوئن 2016 ... دانلود مقاله دفاع مشروع · ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی
سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان ... پاورپوینت
بررسی باغ ایرانی و خصوصیات آن 10 ژانویه , 2017. گزارش کارآموزی لحیم ...

دانلود ها - پیشرو بلاگ

27 جولای 2016 ... چگـونگی ارتباط متقابل رفتار و محیط از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته
است و در حوزه روانشناسی، شاخه هایی ...... دانلود ارزيابي مدلهاي زماني پيشرفت بيماري
بلايت فوزاريومي سنبله گندم و ارائه يک مدل پيش آگاهي براي آ.

پروژه - پايان نامه - طرح توجيهي اقتصادي - مقاله - تحقيق - گزارش ...

14 آوريل 2015 ... 335 - پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي .... 437 -
پایان نامه روشهاي پيش بيني ضريب بهره وري TBM 138 ..... 1218 - ارزيابي فعاليت
و كارايي واحدهاي تحقيق و توسعه (R&D) در ..... مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت
فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل ...... 1076 - ميزان آگاهي دانشجويان

fdghfhgf - - blogfa.com

ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل
پیش آگاهی برای آن در استان گلستان 20 ص. ارزيابي تنوع ژنتيكي جمعیت های بومی
...

دانلود مقاله درباره اقتصاد آب در كشاورزي 19 ص - DOCZ.ir

در هر شرايطي توسعه بخش كشاورزي پيش شرط و نياز ضروري اقتصاد كشور است و تا
... زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی ...

فرانید - آگهی ها 24 - آگهی رایگان - تبلیغات رایگان اینترنتی - لیست ...

26 - بررسی تاثیرات برقی نمودن چاههای کشاورزی بر شبکه توزیع 8 ص 27 - بررسی
انواع ... 86 - محور ارزیابی فنی اقتص - ضایعات و پسماندهای 7 محصول کشاورزی 23 ص
87 - مدل رقومی .... 379 - ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی
سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان 20 ص 380 - ازت در ...

خدمات دانشجویی مهران | پروژه های رشته کشاورزی،صنایع غذایی،دام،طور

۱۳, بررسی تولید و پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای) ۱۸ ص. ۱۴, بررسی تولید ...
انسان ۵۹ ص. ۱۰۰, ارزيابي تنوع ژنتيكي جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از
نشانگر مولكولي AFLP 44 اسلاید ... ۱۰۱, ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری
بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان ۲۰
ص.

همه پرسي يا رفراندوم در ايران – نیوپارسی - همکار سایت بزرگ دیدپا

25 ژانويه 2017 ... در اين مقال پس از تحليل مفهوم همه پرسي و بررسي ضرورت مراجعه به آن، به ... مدلهای
زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل ...

خدمات دانشجویی و آرشیو تحقیقاتی پـدر -

... حجیم تست 12 ص + 18 اسلاید 13 بررسی تولید و پرورش قارچ خوراکی (صدفی و
دکمه ای) 18 ص 14 بررسی ... شير در تغذيه انسان 59 ص 100 ارزيابي تنوع ژنتيكي
جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از نشانگر ... ردیف عنوان 101 ارزیابی مدلهای
زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی
برای آن ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

هدف از برگزاری این کنفرانس ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه های مختلف
مهندسی .... در این محور ، مقالات به بررسی و تحلیل ابعاد انسانی و اجتماعی مدیریت
بحران و ..... ارائه یک مدل کنترل دسترسی برای سیستمهای گردشکار در محیط های
سازمانی ..... بذر با اشعة گاما و پیش تیمار سرمایی سنبله ها بر روی پاسخ به کشت
بساک گندم

دانلود رایگان - صفحه 10223 از 10373 - دانلود رایگان پایان نامه مقاله و ...

دانلود مقاله بررسی نقوش و تزئینات مسجد جامع یزد در فایل ورد (word) ..... مدلهای زمانی
پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی ... به
منظور ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فورایومی سنبله گندم در شرایط
...

PCA و SVM - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

پیش بینی دبی جریان رودخانه با استفاده از داده کاوی و سری زمانی ... شبیهسازی
جریان رودخانه به‌منظور آگاهی از دبی رودخانه در دوره‌های زمانی آینده از مسائل مهم و کاربردی
است. ... عصبی و SVM در تخمین حد پایداری و نیز پیش‌بینی پایداری ولتاﮊ بررسی
شده است. ... بیماری F.graminearum زیرمجموعه‌ای از بلایت فوزاریومی سنبله گندم یا
FHB ...

اب - کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

6- استفاده از مدل های تجربی برآورد فرسایش و رسوب (مانند EPM,PSIAC,USLE,…) .....
با بررسي ميزان تأمين رطوبت در ايستگاه هاي مختلف کشور، کشت گندم( ويا ..... دقت
بالای مدل های سری زمانی در شبیه سازی و پیش بینی بلند مدت پارامترهای اقلیمی
نظیر ...... ارائه و انتقال تکنولوژیهای جدید برای افزایش میزان تولید، شامل
پیشرفتهای ...

دانلود مقالات ایران - صفحه 463

21 سپتامبر 2016 ... دانلود تحقيق ارزيابي مدلهاي زماني پيشرفت بيماري بلايت فوزاريومي سنبله گندم و
ارائه يک مدل پيش آگاهي براي آن در استان گلستان pdf دارای ... این اولین مدل پیش
آگاهی ارائه شده برای بیماری بلایت سنبله گندم در ایران می باشد . ... در مبحث دوم به
بررسی عوامل دین گریزی بعضی از نوجوانان وجوانان چون ضعف شناختی ...

262 - فایل فلش,تحقیق,پروژه,مقاله

12 دسامبر 2016 ... دانلود مقاله بررسي ميزان تاثير آموزش هاي دوره كارداني و كارشناسي دانشگاه علوم
انتظامي در ايجاد مهارتها ... ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی
سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان چکیده به ...

276 – دانلود طرح توجیهی: تولید پمپ ترمز خودرو با ظرفیت 50000 عدد ...

22 فوریه 2017 ... بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول – مالی – منابع انسانی – فضا و …) ... نگارش
طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و
باید اهداف کسب ... تحقیق در مورد ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت
فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان.

پاورپوینت ارتباط موثر در روابط عمومی الکترونیک - سل داک

در مورد. قبلی دانلود مقاله تربیت بدنی ۲ · بعدی بررسی ارزیابی مدلهای زمانی
پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن ...

فایل شماره 389072 – دانلود پایان نامه روشهاي موجود براي بررسي شبكه ...

19 ا کتبر 2012 ... در اين سمينار به ارزيابي عملكرد شبكه حمل و نقل براي انجام سفره هاي امدادي ...
برچسبدانلود پایان نامه روشهای موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز ...
بعد فایل شماره ۴۵۶۶۲۸ – تحقیق ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت
فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان ...

تحقیق در مورد ارزش تغذیه ای هفت نوع محصول گوشتی ( سوسیس ...

6 ژوئن 2016 ... علاوه بر حجم بالای پروتئین , گوشت یک منبع مهم پروتئین. ... این بررسی کیفیت
برخی سوسیس ها مثل مورتدلا ، مورتدلا با زیتون ، مورتدلا با ... در اکثر کشورها ،
مصرف گوشت زمانی که پیشرفت و توسعه اقتصادی بهبود می ... بیماری بلایت
فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان.

- صفحه 5812 از 18145 - سامانه بازاریابی در فروش فایل - اولین

تحقیق و بررسی در مورد ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی
سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان، فنی و مهندسی.

لیست عناوین کشاورزی،شیلات،اموردامی و طیور

۲۶ – بررسی تاثیرات برقی نمودن چاههای کشاورزی بر شبکه توزیع ۸ ص ... ۸۶ – محور
ارزیابی فنی اقتص – ضایعات و پسماندهای ۷ محصول کشاورزی ۲۳ ص .... ۳۷۹ –
ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل
پیش آگاهی برای آن در ..... ۱۱۲۹ – طراحی مدلی برای برنامه ریزی حمل و نقل و ذخیره سازی
غله ۱۱

فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP | مرجع خبر ایران

6 ا کتبر 2016 ... تحقیق در مورد ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم
و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان ...

نمونه سوال ریاضی سوم دبستان فصل اول - 30570

... دوم ابتدایی فصل اول برای شما نمایش داده خواهد شد و یک لینک به ایمیل شما ارسال می
... زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی ...

مشخصات فنی کاسه نمد - 30570

... بافت و میزان شوری آن در آزمایشگاه خاک شناسی عمومی · تحقیق ارزیابی مدلهای زمانی
پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن ...

مهندسی ژنتیک Archives | درگاه اطلاع رسانی مجله زیست فن

ذخیره‌سازی اطلاعات در DNA؛ همه‌ی اطلاعات دنیا در یک اتاق - زیست فناوری .... کرده است
که امید می رود سبب تسریع درک، درمان و پیش گیری از بیماری ها شود. .... در سال ۱۹۹۲،
ایده های پائولینگ بر روی جلد مجله ی Time، تحت عنوان مقاله ی “قدرت واقعی ویتامین ها
ارائه شد که نقش ویتامین .... کشف ژن مقاومت به فوزاریوم سوختگی سنبله در گندم.

فایل ورد درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی راه های ایران. | Mank1

آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن
نماید تا بتواند به افق های ... جستار پیش رو، حاصل این عشق و احساس وظیفه ی توأمان
است. ... گروه درس پژوه تلاش می کند طرح درس خود را نقد و بررسی و به شیوه بهینه
اصلاح نماید. ... ملاک سنجش در موفقیت درس پژوهی یادگیری معلمان است نه تولید یک
درس.

کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست - Symposia.ir

ارزیابی و مدیریت ریسک بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ... بررسی مدل سه بعدی
جریان اب وانتشار آلاینده ها تحت تاثیر الگوی باد .... ارائه یک راه حل دقیق برای
محاسبه زمان گذر جریان افقی آب های زیر زمینی در آبخوان نشتی ..... ارزیابی مقاومت
ارقام مختلف گندم به عوامل بلایت فوزاریومی سنبله گندم و تعیین میزان حساسیت
Fusarium ...

انتشار مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد گياه بادمجان تحت سطوح مختلف آبياري و كود نيتروژن
· بررسي تاثير دو ... بررسي اثرات تلفيق آب شور و غير شور بر عملكرد گندم توسط
مدل SWAP .... ارزيابي كارائي برخي مدل هاي درون يابي در پهنه بندي و تهيه نقشه شوري
خاك ... بررسي كارايي جذب روي و شاخص‌هاي رشد در ارقام مختلف گندم در يك خاك آهكي

آفات و بیماری های گیاه برنج - سایت علمی نخبگان جوان

24 آوريل 2010 ... در روی برگ علایم بیماری به صورت لکه های دوکی با مرکز خاکستری مایل به ...
جستجوی پیشرفته ..... سيستم‌هاي پيش‌آگاهي و بررسي عوامل اثرگذار در شدت و كاهش
بيماري مانند .... بنابراين اثر بلاست برگ در محصول دانه برنج غير مستقيم و در يك
دوره .... كه در بيماريهاي پژمردگي فوزاريومي گوجه فرنگي و هندوانه، بلايت ...

هفته چهارم شهریور ۱۳۸۹ - مهندسی کشاورزی-علوم کشاورزی

بررسی بهبود نفوذ پذیری بسترهای تغذیه ی مصنوعی با استفاده از مالچ ... طراحی و
ساخت یک بیوراکتور تناوبی ساده برای ریز ازدیادی از طریق شاخه زائی(pdf) ....
فوزاریوم سنبله گندم (Fusarium Head Blight) · پروتئین های حشره کشB.t و نحوه ی
عمل آنها ... بررسی روند پیشرفت بیماری لکه برگی سرکوسپورائی چغندرقند در
دزفول با ...

بيماري فوزاريوم خوشه گندم - مرکز پژوهش های غلات ایران

بیشترین زمان آلودگی قارچ در خوشه های نارس است که موجب می شود یک سنبلچه یا تمام
خوشه ... اين بيماري از سالها پيش در مزارع گندم ايران بصورت پراكنده وجود داشته است
ولي در ... زمانيكه دماي خاك به 15 درجه سانتيگراد برسد گياهان سالم حاصل از بذور سالم
نيز .... قارچF.graminearum ، عامل بلايت سنبله گندم را مورد بررسي قرار دادند.

ﺧﻮﺷﻪ ﮔﻨﺪم ي ﻓﻮزارﻳﻮمﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺪﻣﻪ رﻳﺰ داﻧﻪ ﻏﻼت ت ﺗﻤﺎ

ﮔﺮدد ﺑﻠﻜﻪ. رد ﺧﺴﺎرت و. ﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه. ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ. ﺧﻮﺷﻪ ﮔﻨﺪم. ﺧﻮﺷﻪ ﻳﺎ ﺑﺎدزد. اﻳﻦ. ﺑﻴﻤﺎري،. ﻣ. ﺎﻫﺶ ... در
ﻣﺰارع ﮔﻨﺪ. ﻣﺮﻃﻮب و ﻧﻴﻤ. ﺑﻴﻤﺎري. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﻴﻤﺎري. اﺗﻔﺎق. ﻣﻲ. آﻳﺪ. رﻓﺘﻦ ﻛ. ﺣﻴﻮاﻧﺎ. در ﻛﺸ. ﭘﻴﺶ د ... زﻣﺎﻧﻲ. ﻛﻪ
دﻣ. رﺷﺪي ﻋﺎﻣﻞ. ﺧﻮﺷﻪ ﻇﺎﻫﺮ . اﻏﻠﺐ ﻳﻚ. ﻬﺎي ﺧﻮﺷﻪ ﺳ. ﺮاﮔ. ﻴﺮد و ﻣﻨﺠﺮ. ﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ... ﭘﻴﺶ آﮔﺎﻫﻲ و ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري .... ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ؛ ﺑﻼﻳﺖ ﻓﻮزارﻳﻮﻣﻲ ﺳﻨﺒﻠﻪ، ﺑﻼﻳﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ، ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪن ﺳﻨﺒﻠﻪ، اﺳﻜﺐ.
ﮔﻨﺪم ...

مرداد 95 - ایران پروژه

10 آگوست 2016 ... فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق در مورد بررسی انواع اختلالات روانی و ... مثلاً
مبتلایان به این اختلال از روی یک نشانه ی خفیف جسمی یا عوارض ..... پروژه دانشجویی
تحقیق ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه
... این اولین مدل پیش آگاهی ارائه شده برای بیماری بلایت سنبله گندم در ...

فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP – ماشین شاسی بلند

31 دسامبر 2016 ... تحقیق در مورد ازت در چغندر · تحقیق در مورد ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری
بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در ...

سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

مطالعات و طرح تفصیلی منطقه 6 تهران

اسپکتروسکوپی لیزر

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

تحقیق درمورد بررسي شعر نو( نيمايي)

نقشه اتوکدی شهرستان چابهار-سیستان و بلوچستان

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

علم فسیل شناسی

زمين شناسي اقتصادي

زلزله

زمين شناسي در منطقه كپه داغ

سنگهاي دگرگوني

عدد ثابت گاز براي هوا

كانيها

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای دکتر محمود جمعه پور- فصل 8

پاورپوینت برنامه ایمن سازی کودک41 اسلاید

سمینار کارشناسی ارشد طراحی و رفتار سازه ها در زلزله

پمفلت (بروشور) مسمومیت دارویی با ترامادول

پمفلت (بروشور) راههای جلوگیری از بارداری