دانلود رایگان

تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل موجک و بهینه سازی - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله با عنوان: تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل موجک و بهینه سازی

دانلود رایگان تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل موجک و بهینه سازی • مقاله با عنوان: تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل موجک و بهینه سازی
• نویسندگان: میترا خرسندی ، سید رضا سرافرازی ، محسن خطیبی نیا
• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94
• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.چکیــــده:
در این مقاله، روش ترکیبی تبدیل موجک و بهینه سازی برای تولید شتاب نگاشت های منطبق بر طبق طرح ارائه شده است. تبدیل موجک برای تحلیل سیگنال ها در حوزه زمان -فرکانس بوده که دقت بالایی در آنالیز سیگنال های حاوی خصوصیات گذرا دارد. در سال های اخیر، تولید شتاب نگاشت های مصنوعی بر پایه تبدیل موجک مورد توجه محققین بوده است. برای این منظور، فرآیند با انتخاب یک شتاب نگاشت واقعی و انتقال آن به فضای موجک شروع می شود، سپس با اصلاح توابع جزئیات آن و بازگشت مجدد به فضای زمان، می توان شتاب نگاشت مصنوعی با طیفی نزدیک به طیف هدف بدست آورد. این عملیات تا رسیدن به نتیجه مطلوب تکرار می شود. عیب عمده این روش، خصوصیات متفاوت شتاب نگاشت های مصنوعی، از جمله شاخص انرژی، با شتاب نگاشت واقعی می باشد. لذا در این مقاله، فرکانس های غالب در تبدیل موجک با استفاده از روش بهینه سازی به گونه ای بهینه شده اند که اختلاف شاخص انرژی بین شتاب نگاشت مصنوعی تولید شده و شتاب نگاشت واقعی به حداقل رسیده است.


شتاب نگاشت مصنوعی


تبدیل موجک


بهینه سازی


شاخص انرژی


دانلود مقالات کنفرانس ها


دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تولید شتاب نگاشتهای مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب ...

تولید شتاب نگاشتهای مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل موجک ...
تبدیل موجک و بهینه سازی برای تولید شتاب نگاشت های منطبق برطیف طرح ارایه ...

تولید شتاب نگاشتهای مصنوعی منطبق بر طیف طرح ... - سیویلیکا

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺘﺎﺏ ﻧﮕﺎﺷﺘﻬﺎﯼ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻃﯿﻒ ﻃﺮﺡ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﻭﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ...
ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺘﺎﺏ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮﻃﯿﻒ ﻃﺮﺡ.

تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب ...

مقاله با عنوان: تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب
تبدیل موجک و بهینه سازی.

تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب ...

18 ژانويه 2017 ... عنوان مقاله : تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب
تبدیل موجک و بهینه سازی. محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی ...

تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب ...

3 فوریه 2017 ... مقاله با عنوان: تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب
تبدیل موجک و بهینه سازی • نویسندگان: میترا خرسندی ، سید ...

مقاله تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح بر اساس ...

در این مقاله، روش ترکیبی تبدیل موجک و بهینه سازی برای تولید شتاب نگاشت های
منطبق بر طبق طرح ارائه شده است. تبدیل موجک برای تحلیل سیگنال ها در حوزه ...

شتاب نگاشت مصنوعی , تبدیل موجک , بهینه سازی , شاخص انرژی , دانلود ...

تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل موجک و
بهینه سازی • مقاله با عنوان: تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح ...

دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه علم و صنعت ایران

بدین لحاظ شناخت ویژگیهای زلزلههای حوزه نزدیک و تولید شتابنگاشت مصنوعی آن، ...
مصنوعی زلزله سازگار با طیف طرح بر اساس مقدار بزرگا، فاصله از گسل و طیف ...
مصنوعی و تکنیک تبدیل بسته ویولتی، آنالیز اجزای اصلی و بهینهسازی مجموع ذرات
... شبیهسازی نموده و با ترکیب زلزله تولید شده برای قسمت غیر پالس با استفاده از
...

دانلود مقاله تولید شتاب نگاشتهای مصنوعی منطبق بر طیف طرح ...

... مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل موجک وبهینه سازی ... دراین
مقاله روش ترکیبی تبدیل موجک و بهینه سازی برای تولید شتاب نگاشت های منطبق ...

تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب ...

22 ا کتبر 2016 ... عنوان مقاله : تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب
تبدیل موجک و بهینه سازی محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی ...

ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺷﺘﺎ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺘﺎب ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻚ ﭘﺎﻛﺖ، ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، آﻧﺎﻟﻴﺰ دﻳ ... ﺗﺮﻛﻴﺐ روش اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ و
ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟـﻚ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺷـﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي. ﭼﻨﺪ ﺷﺘﺎب. ﻧﮕﺎﺷﺖ. ﻛﺮدﻧﺪ . روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼـﺒﻲ و ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟـﻚ
روش ... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ... ﻧﮕﺎﺷﺖ. ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﺑـﺎ ﻃﻴـﻒ ﺣـﻮزه. ي. ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ . در ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﻳﻦ روش. ﻫﺎ از ﻃﻴـﻒ ﻃـﺮح ارﺗﺠـﺎﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ... ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷـﺘﺎب ﻃﻴﻔـﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺪ اول ﺳـﺎزه و.

تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب ...

5 فوریه 2017 ... تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل موجک و
بهینه سازی bull; مقاله با عنوان: تولید شتاب نگاشت های مصنوعی ...

3 - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

یکی از انواع روش های تولید شتاب نگاشت مصنوعی روش های حوزه زمان - فرکانس است
که ... ترکیب بهینه‌سازی و تبدیل موجک برای تولید زلزله‌های مصنوعی منطبق بر طیف
طرح ... برای طرح سازه های مقاوم در مقابل زلزله، آنالیز دینامیکی سازه ها بر اساس طیف ...

تولید شتابنگاشت مصنوعی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

ترکیب بهینه‌سازی و تبدیل موجک برای تولید زلزله‌های مصنوعی منطبق بر طیف طرح
... تبدیل موجک و بهینه‌سازی برای تولید شتاب‌نگاشت‌های منطبق بر طیف طرح ارائه
شده ... عیب عمده این روش، خصوصیات متفاوت شتاب‌نگاشت¬های مصنوعی، از جمله
شاخص ... امکان‌سنجی تعیین آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح براساس شاخص
خسارت با ...

تولید شتابنگاشت مصنوعی زلزله با استفاده از شبکه عصبی فازی

ف اصلی این تحقیق ارائه روشی نوین، بر اساس تبدیل بسته. موجک. و روش های. هوش
مصنوعی برای تولید شتابنگاشت مصنوعی زلزله سازگار با طیف طرح بر اساس مقدار
...

مقالات دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - Nasir-Institute

... و ستون; بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه های تحت اثر بار
حرارتی ... ساختمان های بتن مسلح با سیستم قاب خمشی; تولید بتن پودری واکنش
پذیر با ...... مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل موجک و بهینه‌سازی;
روشی ... تحلیل حساسیت قاب های خمشی فولادی تحت اثر شتاب نگاشت های پالس گونه
...

فهرست مقالات (پوستر)

9, A-10-2127-1, بهینه سازی گسسته پیوندی جامعه ذرات و جستجوی تبو برای .... 114
, A-10-1553-2, بررسی تولید بتن با مقاومت بالا با استفاده از مصالح منطقه و .....
مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل موجک و بهینهسازی .... 353, A-
10-2369-2, تحلیل حساسیت قاب های خمشی فولادی تحت اثر شتاب نگاشت های پالس
گونه.

اصل مقاله - نشریه مهندسی سازه و ساخت

بر اساس نتایج مستدل عددی، در فرآیند تهیه یک آیین ... های گذشته و خصوصاً ماهیت
تصادفی زلزله، اهمیت رویکرد احتماالتی به مسئله و ضرورت ..... مرحله طراحی اولیه بوده
و در ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی نیز، مطابق رابطه. 1 ... های مصنوعی متناظر بر
طیف طرح ... نگاشت انتخابی به فضای موجک و اصالح توابع جزئیات آن با نسبت
طیف.

پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله - Symposia.ir

تعیین سطوح عملکرد سیستم های دوگانه با ترکیبات مختلف شکل پذیری · دامنه اثر
مدل سازی دیوار برشی بر روی پاسخ لرزه ای سازه های بتن مسلح در تحلیل های غیرخطی .
... انجام شده در زمینه پیش بینی زلزله با استفاده از الگوریتم های شبکه های عصبی
مصنوعی .... تولید شتاب نگاشت های منطبق بر طیف طرح با استفاده از تبدیل موجک و
...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 4196 - بهینه سازی روش مستقیم تولید ماست غلیظ شده (چکیده) ... 4208 - طراحی یک
الگوریتم مبتنی بر تبدیل موجک و روشANFISجهت حفاظت .... 4310 - بررسی کاربرد
طیف سنجی مادون قرمز در ارزیابی کیفیت درونی میوه های سیب، پرتقال (چکیده) .....
4661 - کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پدیده تحریک لایه مرزی ...

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي | طرح های پژوهشی پژوهشکده سازه

تهيه طيف سرعت بر اساس ركوردهای زلزله های ايران برای طراحی سازه های خاص و بخش های
مدفون ... بررسی مهاربند كمانش تاب فولادی بهينه و آناتومی منحنی های شكنندگی آن,
اربابی ... و متوسط تحت تحريكات چند مولفه اي زلزله و ارائه روش مقاوم سازی تركيبی
ستون برای ... انتخاب شتاب نگاشتهای حرکت قوی زمین برای انجام تحلیل های
دینامیکی ...

دانشگاه تهران - مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران

متالورژی در تولید. فارسی در حال تکمیل 5 جلسه. > علیرضا صادقی ... جلسه پنجم -
تکسچر و بافت کریستالی در مواد. شبیه سازی شی گرای سیستم های الکترونیکی.

دانلود فایل nv- data گوشی سامسونگ SM-G925I با لینک مستقیم ...

... تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل
موجک و بهینه سازی · رام فارسی و فایل فلش فارسی gt3 nmo-l31 اندروید ۶٫۰با بیلد
۱۷۱ ...

ليست پايان نامه - دانشكده فني و مهندسي - دانشگاه اصفهان

31, موجود - کارشناسی, 1372, دكتر محمد نعمت بخش, شكري، محمود, شبكه هاي مختلط, 1/
30 .... محسني، ‌زهرا, طرح مطالعاتي بهينه سازي روش جمع آوري مرسولات پست تلفني و
...... طراحي يك معماري براي تشخيص آواي صدادار از بي صدا بر اساس تبديل موجك نسل
دوم ...... مقایسه روش زمان دوام و آنالیز دینامیکی بر اساس شتابنگاشت های منطبق با
طیف ...

شتاب نگاشت مصنوعی , تبدیل موجک , بهینه سازی , شاخص ... - کافه بازار

برچسب مطالب: شتاب نگاشت مصنوعی , تبدیل موجک , بهینه سازی , شاخص انرژی ,
دانلود ... تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب
تبدیل ...

فصلنامه فيزيك زمين و فضا، - Magiran

9 مه 2012 ... استفاده از روش تبديل گسسته موجك براي محاسبه گراني باقي مانده و ... تعيين طيف
هاي طراحي افقي و قائم براي ساختگاه هاي سنگي براساس داده .... روشي براي محاسبه
شتاب گراني متوسط بر اساس حل مسئله مقدار مرزي و اسپيلاين هاي هماهنگ .... وارون
سازي خطي داده هاي گراني با استفاده از كمينه مقدار ممان اينرسي (انگليسي)

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ و ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﻴﻮﺳﻴﺴ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ﻫـﺎي ﻃﺮاﺣـﻲ. و ﺳـﺎﺧﺖ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ. ﻫـﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑﻴﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ،. ﻃﺮاﺣـﻲ و. ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮ. ﻳﺖ ...
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ و ﻓﺮآوري ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛﺸـﺎورزي و ﻏـﺬاﻳﻲ ... ﻫﺎي.
ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺗﺮاﻛﺘﻮر. -7. ﻣﺠﻤﻮع دروس ﺑﻴﻮﺳﻮﺧﺖ. ﻫﺎ. )1(. ،. )2(. و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮ ...
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ..... ﻃﺮح. ﻫﺎي. آزﻣﺎﻳﺸ. ﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد و اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ در آزﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ . ﺳﺮﻓﺼﻞ درس. :
ﻧﻈــﺮي.

دانلود مقاله تولید شتاب نگاشتهای مصنوعی منطبق بر طیف طرح ...

17 نوامبر 2016 ... ... منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل موجک وبهینه سازی با ... موجک و بهینه
سازی برای تولید شتاب نگاشت های منطبق برطیف طرح ارایه شده ...

کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری (1391-1380)

تصفيه پساب هاي صنايع نفتي با استفاده از روش جديد تركيب رآكتورهاي بستر ....
توسعه مدل LP براي بهينه سازي واحد تقطير اتمسفريک و تبديل كاتاليستي
پااليشگاه ها ..... بررسي آثار اقتصادي طرح هاي افزايش ظرفيت توليد بنزين در ايران
...... حاصل از جاذب هاي مصنوعي مقايسه شده و مکانيزم جداسازي يون هاي فلزات گران بها
بررسي.

دانشگاه فردوسی مشهد

3 مارس 2015 ... تولید. علم. و. جنبش. نرم. افزاری. است . کنفرانس. های ساالنه انجمن ..... هوش مصنوعی و
پردازش ...... ترکیب. الگوریتمهای. کلونی. مورچگان. و. بهینه. سازی. مبتنی. بر .....
بردار پشتیبان، الگوریتم جستجوی گرانشی باینری، تبدیل ویولت، تبدیل ......
های کلیدی3. واترمارکینگ،. تبدیل. موجک. ،. نگاشت. آشوب،. خوشه. بندی.

برترین مطالب 1007 - 0 - صفحه اصلي

مقایسه رفتار دینامیکی طیفی و تاریخچه زمانی غیرخطی سازه‌های خمشی بتنی مسلح
با ... بررسی تاثیر روش های فرآوری خاکستر پوسته (شلتوک) برنج بر عملکرد آن
روی ... ارزیابی یکپارچه منابع آب با استفاده از نشانگرها بر اساس چارچوب DPSIR: ...
ترکیب بهینه‌سازی و تبدیل موجک برای تولید زلزله‌های مصنوعی منطبق بر طیف طرح
...

مقالات حاوی کلیدواژه "شاخص انرژی" - جویشگر علمی فارسی (علم نت)

توليد شتاب نگاشتهاي مصنوعي منطبق بر طيف طرح براساس تركيب تبديل ...
ترکیب بهینه‌سازی و تبدیل موجک برای تولید زلزله‌های مصنوعی منطبق بر طیف طرح.

ایران سازه، وبسایت مهندسی عمران

مرجع کاربردی طراحی سازه های فولادی با نرم افزار ETABS 2013 و SAFE .... بررسی
موردی تشخیص آسیب های سازه ای موجود بر روی یک صفحه، با استفاده از تبدیل موجک
.... اولویت بندی نگاشتهای مورد استفاده در تحلیل لرزه ای بر اساس تطبیق ..... بهینه
سازی قاب دوبعدی با استفاده از ترکیب الگوریتم جامعه پرندگان و مدل ...

Shebak_ACA.pdf (2.47 mb) - تخصصی شباک|صفحه اصلی

بررسی رفتار خطی قاب ها تحت اثر شتاب نگاشت های مصنوعی تولید شده ...( ................
.......... .... بهینه سازی توپولوژی سازه های فضاکار تخت دوالیه با استفاده از الگوریتم
...( . ... ارزیابی آسیب پذیری سازه های فوالدی براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای. ......
شتاب نگاشت مصنوعی، تبدیل موجک، طیف طرح، تطبیق طیفی، تحلیل تاریخچه.

ادبیات و آرایه های ادبی | Mank1

4 سپتامبر 2016 ... تحقیق : empty · پاورپوینت درباره تفسیر سوره های ناس و فلق · دانلود فایل روت
گوشی سامسونگ گلکسی A3 مدل SM-A300YZ اندروید 5.0.2 با لینک ...

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

16, طراحی و بهینه سازی باریکه نوترونی مناسب برای BNCT بر اساس استفاده از ....
71, تشخیص زنده بودن اثرانگشت با استفاده از ترکیب ویژگی های الگوی ...... 399,
کاربرد تبدیل موجک در شناسایی آسیب در تیرهای فولادی با تکیه‌گاه ساده ...... 907,
طرح ساماندهی و باززنده سازی بازارچه معیر, پرگل واعظی, دانشکده هنر, مرمت, 1394-10-
16.

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و ...

یک طرح مقاوم برای نهان نگاری با استفاده از تبدیل موجک با حفظ کیفیت ......
تشخیص جعل کپی نواحی تصویر براساس ترکیب تبدیل های پردازشی ..... یک روش
جدید رمزنگاری تصویر با ترکیب نگاشت اشوب و فوق آشوب و DNA و ...... استفاده از
الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل در سیستم محاسبات ابری با هدف بهینه سازی
ماشین ...

Domains3

... رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد. صفحه
اصلی; + | درباره همایش. محورهای کنفرانس · کمیته علمی · تاریخ های مهم · پوستر همایش.

اراﺋﻪ رواﺑﻄﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻓﻼت ﺷﺘﺎب اﯾﺮا

13 فوریه 2016 ... اراﺋﻪ. رواﺑﻄﯽ. ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻓﻼت اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺘﺎب. ﻧﮕﺎﺷـﺖ. ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ ﺑـﺮ .... يا. از ﺣﺮﮐﺎت
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ زﻣﯿﻦ دﺳـﺖ ﯾﺎﻓـﺖ. ]8-9.[. پ). ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. ﺷﺒﯿﻪ. ﺳـﺎزي ... رﺿﺎﯾﯿﺎن و ﮐﺎﯾﻮرﺧﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻌﺪادي از زﻟﺰﻟﻪ. ﻫـﺎي رخ داده در ... زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﻬﺖ ... ﻃﯿـﻒ ﭘﺎﺳـﺦ. ﺷـﺘﺎب. ﻧﮕﺎﺷـﺖ. ﻫـﺎي. ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ آوج. ،. ﺑـﺎ ﻃﯿـﻒ ﻃـﺮح. آﯾـﯿﻦ ...... ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ (ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از.

فنی و مهندسی - صفحه 22 از 60 - بانک مقاله و تحقیق

مقاله با عنوان: تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب
تبدیل موجک و بهینه سازی • نویسندگان: میترا خرسندی ، سید رضا سرافرازی ...

پایان نامه های مهندسی برق - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

19 سپتامبر 2016 ... پایان نامه بهینه سازی (۱) ...... طرح وپیاده سازی شبکه کامپیوتری دانشکده مهندسی
برق وبهبود عملکرد آن ... نهان نگاری Watermarking / تبدیل موجک گسسته Discrete
Wavelet .... حذف نویز سیگنال های اینترایکتال مبتنی بر ترکیب روش های تحلیل
..... توزیع انرژی طیف Spectral Energy Distribution / سیگنال ها Signals ...

ﭘﺎﻳﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﺮ ﻫﺎﻱ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺘﺎﺑﻨﮕﺎﺷﺖ

ﻫﺎﻱ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺘﺎﺑﻨﮕﺎﺷﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻃﻴﻒ ﻫﺪﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ. ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﺩ
... ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﮔﺴﻞ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻚ ﺗﺠ. ﺰﻳﻪ ﻭ ﺑﺎ .... ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺯﻣﻴﻦ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻴﻒ ﭘﺎﺳﺦ ﻃﺮﺡ
) ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺪﺳـﺖ ... ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻃﻴﻒ ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ ... ﺍﻳﺴﺘﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺗﺮﻛﻴـﺐ
ﺧﻄـﻲ ... ﮔﻴﺮﺩ. ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ. ARMA. ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎﺯﻱ. ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ. ﺍﻧـﺪ (.
Chang.

بهینه سازی – 0f0.in

مقاله با عنوان: تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب
تبدیل موجک و بهینه سازی • نویسندگان: میترا خرسندی ، سید رضا سرافرازی ...

( ﭘﮋوﻫﺸﯽ - ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ) : ت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺄﻫﯿ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺻﻨﺪوق 0 - Journal Of Soft ...

ﺳﺎزي ﺗﺼﻮﯾﺮ. ،. ﻧﺎﺣﯿﻪ. ﺑﻨﺪي ﺗﺼﻮﯾﺮ .1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺧﻮﺷﻪ. ﯾﺎﺑﯽ داده. ﻫﺎ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ در ﻣﺒﺤﺚ داده ﮐﺎوي اﺳﺖ .....
ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ. اي ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آﻣﺪه اﺳـﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮم. ﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺷﻮد و ..... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ارزﯾﺎﺑﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ. DB. از. 3. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده. ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. ]
23[. ﺑﻪ ...... ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻃﯿﻒ. از وﯾﮋﮔـﯽ. ﻫـﺎي ﺗﺒـﺪﯾﻞ. ﻣﻮﺟـﮏ. ،. دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻧﺪارﯾﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪ.

دانشسرا مرکز پروژه های دانشجویی ایران سی خبر

همچنین اگر بتوان با ساخت دیواره هایی با سنسور های تبدیل انرژی در مسیر .... منبع :
دانشسرا مرکز پروژه های دانشجویی ایرانطرح(کارآفرینی) تولید و بسته بندی آبلیمو
pdf ...... مقاله بهینه سازی طراحی بلانک اولیه قطعات تحت کشش عمیق مقطع مستطیلی
pdf دارای 5 ...... پروژه دانشجویی پاورپوینت شبکه های عصبی مصنوعی تحت word.

برترین مطالب 1007 - 0 - صفحه اصلي

بررسی تاثیر روش های فرآوری خاکستر پوسته (شلتوک) برنج بر عملکرد آن روی ...
ارزیابی یکپارچه منابع آب با استفاده از نشانگرها بر اساس چارچوب DPSIR: ... توسعه
روشی ساده برای انتخاب شتاب‌نگاشت زلزله جهت برآورد شاخص فروریزش سازه‌ها ...
ترکیب بهینه‌سازی و تبدیل موجک برای تولید زلزله‌های مصنوعی منطبق بر طیف طرح
...

كارنامه پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي در سال ۹۱

فعالیت. های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. تعداد طرح ....
های مصنوعی بیوالکتریك ... آزمایشگاه محاسبات علمی در بهینه سازی و مهندسی سامانه ها
) اسکوپ( ..... های تولید. دکتر ظهور. مکانیک. 67. 88. درآمدی بر میکروتکنولوژی نیمه
هادی ...... طراحي کنترل کننده چند ورودي مقاوم به روش تلفيقي ترکيب نرم ها و آناليز.

تغییرات عمق موهو در زیر زاگرس مرکزی (منطقه شیراز) با استفاده از ...

امواج دورلرز تابع انتقال گیرنده فاز تبدیل شده Ps نسبت VP/VS 2012 11 21 15 24
... و ساختار سرعتی پوسته، طی مراحل مدل سازی وارون به‌طور هم‌زمان بهینه می‌شوند. ....
متداول‌ترین روش‌‌ها در واهمیخت داده‌‌های لرزه‌‌ای فرض می‌‌‌کنند که موجک چشمه دارای فاز کمینه
باشد. ... در صورت استفاده از فیلترهای مناسب قله به دست آمده در طیف های دامنه حاصل از
...

نسخه قابل چاپ

ارایه مدل مفهومی تعیین شناور طرح بر اساس مولفه‌های سرمایه‌گذاری در ساخت و ... 6205
بررسی اثرات انتشار امواج صوتی بر اندازه گیری های آزمایش آنالیز طیفی امواج ...
6232 بهینه سازی موقعیت و عرض سکو بمنظور کاهش بالاروی دردایکهای ساحلی .....
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANNs) برای تخمین رسوب در دریاچه سد
سپیدرود

ارائه پايان نامه دكترا و کارشناسي ارشد سنسور - Google Groups

20 ژانويه 2011 ... GPS data fusion تکمیل فیلتر کالمن / هوش مصنوعی برای سنسورهای حرکتی /
جیپیاس ... neural networks در خط ابزار پوشیدن برآورد در تبدیل از طریق سنسور
فیوژن .... streaming in wireless sensor networks پیشنهادات و انتقادات بر اساس ...
radar systems بهینه سازی اطلاعات ، نظری از شبکه های حسگر بی سیم و

تحقیق در مورد روان شناسي مصرف كننده – فایل سبز ایران

14 ژانويه 2017 ... با به كارگيري روش هاي مطالعه در حوزه رفتار مصرف كننده و پيش بيني ... تولید
شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب ...

تکین طرح آذربايجان - Rssing.com

يکي از مهم ترين ابزار به ثمررساندن طرح خزنده هويت زدايي تاثير بر معماري است. ...
شود در حالي که آثارش به طور اتفاقي توسط دستياران او با برنامه هاي رايانه اي توليد
مي .... سپس در دوره رضاخانی با احداث سالن تئاتری در مجاورت بنای ارگ و تبدیل آن به
.... هفت ایستگاه شتاب‌نگاری ایران نیز در ناحیه سیه چشمه و خوی شتاب نگاشت‌های این
...

پایان نامه ارشد | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن کامل - همه رشته ها ...

پایان نامه آنالیز تولید شتابنگاشتها ی مصنوعی زلزله با استفاده از تبدیل ویولت،
فوریه ... در روش پیشنهادی ابتدا تعدادی شتابنگاشت آموزشی بر اساس سرعت موج
برشی زیر ... در بسیاری از حالات، طرح نهایی تسهیلات بحرانی یا سازه‌های مهم از قبیل
... استفاده از تبدیلات نوین برای تولید شتابنگاشت مصنوعی منطبق بر طیف طرح.

گزارش عملکرد سال 88 - شرکت ملی نفت ایران

بهینه سازي سیستم هاي بهره برداري از منابع نفت و گاز ...... رگرسیون چند متغیره و
شبكه هاي عصبي مصنوعي جهت تخمین تراوایي نسبي ... صنعت و معادل 31/2 درصد
بخش تبدیل انرژی کشور، گاز CO2 تولید خواهد کرد. ...... تهیه طیف طرح ویژه
خاستگاه و تعیین پیشینه شتاب حاصل از زمین لرزه در محل طرح ...... باز سازي چند
مرحله اي نگاشت.

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس عمران ... - گروه مهندسی عمران

از فارغ التحصیالن دوره کارشناسی ارشد عمران انتظار می رود در طرح های عمرانی مهم .... و
تحصیالت تکمیلی می باشد که بالطبع انتظار می رود در تولید علم و تبدیل علم به
ایده .... بهینه سازی ...... پیچش تیرها، مقاطع مختلف، ترکیبات خمش و پیچش، کمانش
پیچشی، تیره ...... و کاربرد آن در مهندسی زلزله )انتخاب شتابنگاشت برای تحلیل.

تیر ۱۳۹۲ - انواع پروژه های برق از کارشناسی تا دکترا

انواع پروژه های برق از کارشناسی تا دکترا - مشاوره در پایان نامه و پروژه های تمامی
گرایش های ... 13- تولید برق با استفاده از سلولهای فوتو ولتایی ... 71- بررسی نقاط
تکین توابع با استفاده از تبدیل ویولت ... 77- طراحی و شبیه سازی یک تراشه
فرستنده- گیرنده طیف گسترده ... 114- پیاده سازی شبکه های عصبی مصنوعی بر
روی FPGA

editor_file/کتابچه چکیده مقالات چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های ...

استادیار و عضو هیات علمی گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه ..... )بهینه.
سازی و اصالح الگوی مصرف انرژی در ساختمان(. مدیریت انرژی و ممیزی ... گذاری، پایش
اثربخشی طرح و در نهایت بازبینی و برو ...... کارمزد. تراکنش. ها. ی. مشتر. انی. بانک.
براساس. فعال. ی. ت. در. شبکه. شتاب. با ...... ها منطبق بر نتایج بدست آمده از تحلیل.

پايان نامه هاي دانشجويي - PWUT.AC.IR

فعال سازی امکانات خاص ase.sbu.ac.ir > پارسی .... مدیریت طرح های عمرانی ...... آن‍ال‍ی‍ز
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍د خ‍اک‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ت‍اث‍ی‍ر م‍دت‌ زم‍ان‌ م‍وث‍ر ش‍ت‍اب‍ن‍گ‍اش‍ت‌ ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر ......
ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ طی‍ف‌ طراح‍ی‌ ش‍ت‍اب‌ اف‍ق‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ب‍رای‌ خ‍اک‌ ن‍وع‌( Iب‍س‍ت‍ر س‍ن‍گ‍ی‌ )ای‍ران‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌
ب‍ا طی‍ف‌ ..... تشخيص خطاي امپدانس بالا در شبكه هاي توزيع با استفاده از تبديل موجك
...

تحصیلات تکمیلی مهندسی پزشکی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

روزرسانی. بهینه. سازی. دانش و. فن. آوری. های. حوزه مهندسی پزشکی در تمام سطوح ... های.
معتبر دنیا سعی شده است که ترکیبی از اختیار و الزام مالک کار قرار گیرد و
تفکیک .... مواردی که در حین طرح و اجرای یک پروژه مهندسی پزشکی راه حل مشخص و
مدونی وجود ... در تولید علم و تبدیل علم به ایده و ثروت نقش موثری داشته باشند ..... های
مصنوعی.

وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک - مقالات فارسی در زمینه ژئوتکنیک

تدوين يک مدل بهينه سازي براي محاسبه تراز و ظرفيت بهينه دريچه هاي مخزن سد با ...
قوسهاي ترکيبي قائم و افقي در جاده هاي دو خطه برون شهري جهت بهينه سازي طرح هندسي
مسير .... مقايسه طيف طرح چند آيين نامه طرح لرزه اي با طيف پاسخ زلزله هاي نزديک
گسل ...... توليد شتاب نگاشت هاي مصنوعي با استفاده از تبديل موجک و ارزيابي
رفتار ...

کاربرد الگوی نمونه برداری مکانی شبکه بندی شش ضلعی منظم در طراحی ...

17 دسامبر 2016 ... پروژه های مشابه. بررسی و ارزیابی زیست محیطی ساخت ساختمان های مسکونی · تولید
شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل موجک و بهینه
سازی · بهینه سازی محل و نوع هسته سد ... شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده ازپاسخ
های حوزه زمان و یک روش بهینه سازی · بررسی سناریوهای شکست سد ...

(BSc) - EE Sharif

45- آشکار سازی های زير بهينه برای کدهای فضايی زمانی لايه ای ... 88- بررسی نحوه
توليد و انتشار سيگنال های تلويزيونی ... 103- کاربرد تبديل Wavelet در پردازش
داده های نا منظم .... 200- طراحی و پیشنهاد ساخت عملی یک شبکه ی مخابرات نوری بر
اساس WDM پر تراکم * ..... 114- پياده سازی شبکه های عصبی مصنوعی بر روی FPGA
.

دانلود سرای دانشجویی: للبیت

دانلود رایگان اسلاید های هوش مصنوعی استورات راسل به زبان فارسی ...... برنامه نویسی
وب با زبان برنامه نویسی PHP + آموزش های سئو و بهینه سازی ..... و توان تولیدی ،این
سیستم ها را ، به شبکه های به هم پیوسته تبدیل کرده است از ...... موتور جت نیز همچون
ملخ بر اساس اصل سوم نیوتن کار می کند با این تفاوت که mass کمی از هوا را شتاب ...

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

اندازه گيري و اناديم به روش سينتيکي - فتومتري براساس#اثر کاتاليزوري آن ...
استفاده از طراحي آزمايش و بهينه سازي چندمعياري و شبکه#عصبي مصنوعي براي .....
جبرهاي جدولي تعميم يافته و طرح هاي شرکت پذير .... شبيه سازي موثر رسانش متناوب
مواد ناهمگون دردماهايپايين:کاربرد تبديل موجک درسه بعد ...... نگاشت‌های اتال از طرح‌ها

دانلود مقاله تولید شتاب نگاشتهای مصنوعی منطثق تر طیف طرح ...

دانلود مقاله تولید شتاب نگاشتهای مصنوعی منطثق تر طیف طرح تراساس ترکیة
تثدیل موجک ... تبدیل موجک . ... شبیه سازی رویداد گسسته، عملیات خاکبرداری،
بهینه سازی .... در فلوتاسیون، ترکیب معرف های شیمیایی اغلب با بازدهی بیشتر از
آنچه از هر یک از ... روش مورد بر اساس تعریف یک مسئله بهينه سازی بوده كه مينيمم
سازی ماكزیمم ...

استاد راهنما - پایانامه های دانشگاه صنعتی شاهرود

تضمین تولید با ادغام شاخص‌های عملکردی مختلف اعم از قابلیت دسترسی، اطمینان، ...
شناسایی رفتار عملکردی این سیستم‌ها بر اساس خرابی‌ها و شرایط محیطی کارکرد و در
... TN668: تخمین عمق کوری با استفاده از آنالیز طیفی داده های مغناطیس هوابرد جهت ....
TN647: بررسی و بهینه سازی درصد تسلیح بتن در تونل انحراف آب سد بختیاری.

ششمین همایش صنایع فراساحل - انجمن مهندسی دریایی ایران

کنترل عملیات انتقال سازه های دریایی از خشکی به دریا بر اساس کنترل فازی ...
شناسایی خرابی در سازه های جکتی با حل مسئله بهینه سازی مبتنی بر تغییرات
فرکانسی ..... مقایسه کارایی مدل های هوشمند ترکیبی عصبی موجک با روش رگرسیون
خطی در ..... ﻣﻮج اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻃﯿﻒ ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب ﻣﻮج ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻮرﯾﺴﻮن
ﻃﯿـﻒ ﻧﯿـﺮوي.

مشاوره پایان نامه MATLAB - محصولات نرم افزاری matlab

آشنایی با پنجره های MATLAB / مقدمات کار با MATLAB / محاسبات عددی آرایه ها / آرایه
های استاندارد / اندازه ..... مقایسه روش های بهینه سازی تصادفی جهانی : برآورد وزن شبکه
عصبی ..... استفاده از تبدیل موجک و شبکه های آبشار ارتباط عصبی به طیف توده
تحرک و یون ... شبکه های عصبی مصنوعی بر اساس طرح برای جبران ولتاژ و همساز.

A Process for Automatic Detection and Proposition of Transformation ...

بر اساس این چشمانداز ، جمهوری اسالمی ایران در افق 3181 کشوری توسعهیافته با
...... رضا میبدی تولید خودکار الگو برای کرم واره های آرزو رحمانی 31:58 – 35:
38 ..... بندی با واگرایی برگمن کامل ارائه یک الگوریتم بهینه سازی با ترکیب
اقدس ...... را با قابلیت شناسایی تغییرات غیرمجاز با استفاده از تبدیل موجک ،
نگاشتهای ...

نتایج جستجو برای ' مکان ' - پایگاه داده های علمی تمام متن - شرکت ها

امکان سنجی فنی و تولید بیودیزل از روغن پسماند رستوران های شهر تهران ..... لذا در
نهایت براساس تعداد تسهیل مورد نظر، مکان های بهینه جانمایی. ...... شبیه سازی
شتابنگاشت های همبسته مکانی در حوزه زمان جهت تحلیل لرزه ای غیریکنواخت ...... 7
شتابنگاشت ساختگی منطبق بر طیف طرح، مورد تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی قرار
گرفته است.

دانلود مقاله بهینه سازی - Part 104

دانلود مقاله تاثیر واحدهای تولید پراکنده در بهینه سازی سود شرکتهای توزیع برق با
در ... شتاب نگاشتهای مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل موجک ...

تیبا آی فا - 15

الگوریتم های ژنتیک در حل مسائل بهینه سازی کاربرد فراوانی دارند. مسئله ی ... ۳-۲-۱-
روش محاسبه ترکیبات تعادلی با استفاده از ثابت تعادل. ۳-۲-۲- روش ..... شکل۳-۸:
تبدیل سیگنال از حوزه زمان- دامنه به حوزه زمان –مقیاس با آنالیز موجک …………………
……۵۹ ..... شکل (۴-۵) طیف طرح و طیف شتاب نگاشتهای مورد استفاده (مقیاس نشده) ۵۶

پایان نامه مهندسی برق | ايران متلب

5 آگوست 2014 ... مساله پردازش و بهینه‌سازی این سیگنال اطلاعات جدای از اینکه شکل فیزیکی این .....
مکان‌يابي و هدايت رباتهاي متحرک بر اساس نظريه ترکيب اطلاعات ..... شناسايي و
طبقه‌بندي عيب در شبکه‌هاي توزيع قدرت به کمک تبديل موجک .... آناليز، توليد و
دسته‌بندي تصاوير حرارتي زمينه‌هاي بياباني در طيف مادون قرمز دور

روش عناصر محدود غیرخطی - برگزیده ها

ارائه يك عنصر جايگزين براي ستون مشبك بر اساس روش عناصر محدود تئوري و ... از
روش ‌هاي شبيه‌ سازي تركيبي ارزيابي خسارت خرپاهاي مستوي با روش اجزاي محدود ...
تحت آناليز ديناميكي غيرسطحي 26 تئوري تبديل موجك و كاربرد آن در مهنسي عمران 27
اثر ... گراديانها در مسائل بهينه‌سازي شكل سازه‌ها 7139 ارائه نگاشت مناسب در طرح
بهينه ...

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺘﺎب ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮ ا

ﻫﺎی. ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ، ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮای. ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزی اﺳﺖ، از ﻗﺒﯿﻞ روی ﻫﻢ ﮔﺬاری ﻣﻮﺟﻬﺎی
ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ. ﮐﻪ ... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻄﺒﺎق ﻃﯿﻒ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺘﺎب ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻃﺮح آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ از روش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ.
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ... از ﺷﺘﺎب ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎب ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ..... ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎم، ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ، ﺷﺘﺎب ﻧﮕﺎﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻃﯿﻒ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

فصلنامه - ResearchGate

نقش سیستم اطالعات جغرافیایی در استقرار بهینه سیستم های پزشکي از راه دور.
محمدبافقی زاده، ... بررسی الزامات و چالشهای قانونی مورد نیاز در پیاده سازی سیستم های
تله مدیسین ..... ابرت]11] چگونگی آموزش شبکه های عصبی مصنوعی به منظور .... روش
دسته هاي بیماران بر اساس مشخصات و ویژگي هاي سابقه ...... منطبق بر جامعه بوده.

چکیده مقالات چهاردهمین همایش صنایع دریایی 3

آنالیز خستگی در رایزرهای سکوهای ثابت دریایی به روش طیفی ..... طراحی و ساخت
شناور بدون سرنشین هوشمند "آفر" با طرح ترکیبی کایاک کاتاماران ..... بررسی
ضریب توزیع هوا در موتورخانه شناور براساس روش عددی ..... بهینه سازی ساختار لوله های
کامپوزیتی توسط تحلیل های اجزای محدود و مقایسه با ...... ﻫـﺎ در ﺟـﺬب اﻧـﺮژي ﺑـﺎر وارده و
ﺗﺒـﺪﻳﻞ آن.

اسفند ۹, ۱۳۹۵ – دانلود فایل

بررسی مقایسه میزان وسواس در بین دانشجویان پسرو دختر دانشگاه های آزاد و سراسری
می باشد . .... امید است در این سمینار به بررسی نقش سیستم های تولید پراکنده و
تولید همزمان .... مساله در مدار قراردادن نیروگاهها یک مساله بهینه سازی برای پیدا کردن
بهترین .... و نگاشت ویژگیهای سیگنال گفتار با استفاده از نوعی شبکه عصبی
مصنوعی ...

پایگاه مجازی برق الکترونیک - مطالب آذر 1388

7- کاربرد های شبکه های عصبی در پیش بینی و بهینه سازی عملیات حفاری. 8-
بررسی ... 62- بررسی و شبیه سازی تعادل در توابع تولید با در نظر گرفتن محدودیت
خطوط انتقال *. 63- نرم ... 5- نهان نگاری تصاویر دیجیتال بر اساس تبدیل موجک. 6-
طراحی و ساخت بخش آشکار سازی و آماده سازی سیگنال مربوط به سیستم طیف سنجی
پلاسما.

مهندسی عمران و معماری | مصالح ساختمانی

ضرايب تصحيح بر مبناي بهترين انطباق بر توابع تبديل پاسخ طيفي در محدوده ...
بودن تابع تبديل پاسخ نسبت به سختي ديناميکي، قيدهاي اعمال شده در روند بهينه
سازي کاهش ... حال آنکه با در نظر گرفتن مدل هاي رفتاری مناسب خاك و سنگ بر اساس
مدلهاي .... در این مقاله شتابنگاشت مصنوعی با استفاده از روش ترکیب موج های
کسینوسی ...

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 10 تهران

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری (2) تألیف دکترساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، سیدمصطفی سیدحسینی و مهتاب جهرومی

رساله دکتری رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی در 340 صفحه

كتاب تخصصي مسئوليت اجتماعي سازمانها

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

دانلود جزوه فیزیک پزشکی

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

راهنمای نگهداری سگ در منزل

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته امور مالی

مقاله غده هاي درون ريز

تاریخچه و مراحل تدوین استانداردهای جهانی آب

روش های حذف آهن و منگنز از آب

سابقه استفاده از آب باران و نحوه ی جمع آوری آن و تصفیه آب باران

زباله های الکترونیکی (E-WASTE)

بررسی خصوصیات، کمیت و کیفیت فاضلاب صنعت گوشت

بررسی مدیریت پسماند شهری

فرآیند تصفیه پساب ناشی از استخرهای پرورش ماهی

بیانیه بازیافت ،تعریف بازیافت ،اهداف اصلی پردازش و بازیافت مواد زاید جامد

توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن)

ایمنی علیه تومورها Immune response to tumores

پاورپوینت درباره كنترل كيفي ديسكهاي آنتي بيوتيك

دانلود پایان نامه رشته علوم آزمایشگاهی - بیماری آنفلوانزای طیور با فرمت ورد

پایان نامه کارشناسی بررسي آلودگي سالمونلايي در گربه هاي خانگي شهرستان كرج با فرمت ورد

دانلود آشنایی با رشته میکروب شناسی ( میکروبیولوژی )

دانلود نمونه پروپوزال رشته گیاه پزشکی با عنوان بررسی ترکیبات اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی در گلها - با فرمت word

دانلود پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی نهم آثاری از گذشته زمین