دانلود رایگان

دانلود مقاله کامل درباره خلوت، قلمروپايي و فضاي شخصي نظريه همجواري - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله کامل درباره خلوت, قلمروپایی و فضای شخصی نظریه همجواری

دانلود رایگان دانلود مقاله کامل درباره خلوت، قلمروپايي و فضاي شخصي نظريه همجواري

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :46

بخشی از متن مقاله
خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواريقطعه اي از مبلمان، يك كار هنري، يك اتاق، يك ساختمان، يا محدوده اي از فضاي سبز هر چند كه از نظر انسان سنجي خوب طراحي شده باشد، ممكن است براي استفاده كنندگان ناراحت به نظر برسد (Hall 1963) . هدف اين فصل كتاب جلب توجه به معيارهاي خاص تري چون خلوت، فضاي شخصي، و رفتار قلمروپايي است. اين عوامل ادراك راحتي و كيفيت محيط را تحت تأثير قرار مي دهند. نياز به خلوت، فضاي شخصي و قلمروپايي در انسان عموميت دارد و به ارضاي نيازهاي ديگري چون امنيت ، خودشكوفايي، و عزت نفس ربط دارد.
Hall 1959 , goffman 1963, Lyman and scott 1967, skaburskis sommer 1969, Altman 1975
چگونگي بيان نيازها و نحوه دست يافتن به آنها، در جوامع مختلف متفاوت است.
(Hall 1966 , Aluman and Chemers 1980)
بعضي از ساختمانهايي كه توسط معماران تحسين شده اند نياز به خلوت و قلمروپايي را به خوبي برآورده نمي سازند. دليل اين مسئله ساده است. در اغلب موارد اين رفتارها به طور ناخودآگاه بروز مي كنند. بدون شناخت يك رفتار نمي توان آن را در طراحي در نظر گرفت. يكي از وظايف رفتارشناسان جلب توجه طراحان به اين گونه رفتارها و چگونگي در نظر گرفتن آنها در طراحي است. يكي از اهداف نظرية طراحي محيط، توصيف و تبيين چگونگي پاسخگويي تركيب كالبدي محيط به اين رفتارها و اهميت طراحي محيطهايي است كه تأمين كننده و حمايت كننده آنها مي باشند.
خلوتمفاهيم خلوت، قلمروپايي و فضاي شخصي با هم ارتباط نزديكي دارند. ايروين آلتمن (1975) مدلي مفهومي را پيشنهاد كرده است كه در آن فضاي شخصي و قلمروپايي ساز و كارهاي اصلي دست يافتن به خلوت قلمداد شده اند. شكل 14-1 ماهيت پوياي خلوت را نشان مي دهد. مردم تلاش مي كنند در انجام فعاليتها به سطح مناسبي از خلوت دست يابند. در نتيجه دانستن معنا و مفهوم خلوت اهميت زيادي دارد.
در تعاريف مربوط به خلوت يك ويژگي مشترك وجود دارد. نكتة اصلي اين تعاريف، توانايي كنترل افراد يا گروهها بر تعامل ديداري، شنيداري و بويايي با ديگران است. براي مثال، راپاپورت (1977) خلوت را توانايي كنترل تعامل اجتماعي، حق انتخاب و امكان تعامل اجتماعي دلخواه فرد تعريف كرده است. خلوت نبايد به گوشه اي از جمع و تمايل به انزوا منجر شود. (Schwartz 1968).
انواع مختلفي از خلوت وجود دارد، كه هر كدام مقصد متفاوتي را تأمين مي كنند. وستين (1970) چهار نوع خلوت را به شرح زير تشخيص داده است: انزوا، آزاد بودن از مشاهده شدن توسط ديگران؛ قرابت، معاشرت با فردي ديگر و رها بودن از محيط خارج؛ گمنامي ، ناشناخته بودن در ميان جمع؛ و مدارا به كار گرفتن موانع روان شناختي براي كنترل مزاحمت هاي ناشناخته، وستين چهار مقصد را كه با خلوت تأمين مي شوند، تشخيص داده است. خلوت، استقلال فردي را تأمين مي كند، هيجانات را تخفيف مي دهد، به خود ارزيابي كمك مي كند و ارتباطات را محدود و از آن محافظت مي كند. بنابراين خلوت از جهت رابطة بين فرد و گروه و ما بقي جامعه قابل اهميت است.
مدل پوياي خلوت
عدول از تأمين نيازهاي خلوت
نوع و ميزان خلوت مطلوب به الگوي جاري فعاليت، زمينة فرهنگي، و شخصيت و انتظارات فردي وابسته است. استفاده از ديوار، پرده و نشانه گذاري هاي نمادين و واقعي براي تعيين قلمرو مكاني و فاصله ها همگي روشهايي براي تأمين خلوت هستند كه تا حدودي تحت كنترل طراحان محيط مي باشند.
سطوح (مات، شفاف، جاذب صدا ) كمابيش جريان اطلاعات را از فضايي به فضاي ديگر قطع مي كنند. يكي از دلايل اصلي نارضايتي از محيط ساخته شده، عدم تأمين سطح مطلوبي از خلوت است.
تحليل لئوكاپر (1953) از يك مجموعه مسكوني در انگلستان بعضي از مسائل مربوط به تأمين خلوت را روشن ساخته است. در خانه هاي نيمه مجزا كه در شكل 14-2 نشان داده شده است. خلوت ديداري قابل تأمين است ولي خلوت شنيداري وضعيت مطلوبي ندارد. ديوارهاي جدا كننده براي اين منظور كافي نيستند و محل قرارگيري پنجره و درها به گونه اي است كه تغيير مكان تختخواب ها را به غير از وضعيت موجود ممكن نمي سازد. ساكنين اين خانه ها از شنيدن اتفاقات منزل همسايه شكايت داشتند و معتقد بودند كه حضور همسايه ها رفتارهاي شخصي آنها را محدود مي سازد.
ازدحامخلوت بيش از اندازه به احساس انزواي اجتماعي، و خلوت كم به احساس ذهني ازدحام منجر مي شود (Altman 1975) . ازدحام به دليل محدود ساختن استقلال و بيان فردي موجب فشار عصبي مي شود و زمينه هاي برقراري ارتباط دلخواه را مشكل مي كند. ازدحام با تراكم جمعيتي كه معمولا با ميزان جمعيت در واحد سطح (مثل نفر در هكتار) اندازه گيري مي شود متفاوت است. ازدحام با احساس عدم كنترل بر محيط همراه است و تحت تأثير ادراك فرد از ميازن كنترلي است كه ديگران بر مزاحمت هاي خود دارند (Rapoport 1977) . بنابراين، صداي راديو يا حمل اثاث نسبت به صداي رفت و آمد اتومبيل مزاحمت بيشتري دارد، دليل آن است كه صداي راديو قابل كم كردن است و اثاث منزل را مي توان در زمان مناسبتري جا به جا كرد.
ازدحام به دليل ربط مستقيم به فشار اجتماعي موجب رفتارهاي منفي مي شود. راسل موري (1976) معتقد است كه رفتارهايي چون تنبيه كودك توسط والدين به ازدحام بستگي دارد. در حاليكه به نظر نمي رسد تراكم با اينگونه رفتارها رابطة قلبي داشته باشد. قرارگاهها يا مكانهاي رفتاري نبايد بيش از اندازه شلوغ باشند؛ به اين معنا كه تعداد افراد بايد با الگوي جاري رفتار تناسب داشته باشد و مردم بايد فضاي شخصي كافي و كنترل قلمروپايي دلخواه خود را داشته باشند (Bechtel 1977).
فضاي شخصيتأمين فضاي شخصي يكي از ساز و كارهاي اصلي دست يافتن به خلوت است. فضاي شخصي نبايد با فضاي شخصي شده اشتباه شود، اگر چه ممكن است اين دو واژه به جاي يكديگر استفاده شوند. اولي به فاصله اي گفته مي شود كه حيوانات هم گونه، به جز در مواردي كه تماسهاي خصوصي بين آنها جريان دارد بين خود رعايت مي كنند.
(Hall 1966, Horowitz , Duff and stratton 1970, Becker and Mayo 1971)
دومي به محدوده اي از محيط طبيعي يا مصنوع كه به عنوان قلمرو تعيين شده باشد گفته مي شود (Becker 1978).
مفهوم فضاي شخصي با انتشار كتاب رابرت سامر تحت عنوان فضاي شخصي: بنيان رفتاري طراحي (1969) مورد توجه طراحان محيط قرار گرفت. در اين كتاب سامر فضاي شخصي را اينگونه تعريف كرده است.
فضاي شخصي محدوده اي غير قابل رؤيت در اطراف است كه مزاحمي به آن راه ندارد. مانند جوجه تيغي در افسانة شوپن هاور ، مردم دوست دارند به اندازه اي نزديك باشند كه گرما و دوستي يكديگر را احساس كنند و به اندازه اي دور باشند كه يكديگر را آزرده نسازند. فضاي شخصي نه الزاماً شكل حجمي دارد و نه به طور مساوي در تمام جهات گسترش مي يابد. بلكه شبيه صدفي حلزوني، حبابي از صابون، تشعشعي نوراني و يا يك چادر اكسيژن است.
اگر شخص ديگري وارد اين فضا شود، فرد احساس مزاحمت مي كند و عدم رضايت خود را نشان مي دهد (Coffman 1963). حتي اگر علائم بيروني عدم رضايت پنهان بماند، در مقابل مزاحمتها، واكنشهايي چون سرخ شدن پوست بروز مي نمايد. در موقعيتهاي كاري اين آزردگي ها انجام وظايف را مختل مي سازند (Evans and Howard 1973). وقتي كه فرد به كار خود علاقمند باشد يا در زمانهايي كه همكاري نزديكي لازم باشد، شرايط عوض مي شود. مردم ، دوستي و همنشيني با ديگران را دوست دارند و افراد ديگر را به فضاي شخصي خود دعوت مي كنند.
اگر چه فضاي شخصي متغير رفتاري جلب توجهي است، ولي آن قدر كه سامر فكر مي كرد به درك محيط و طراحي كمك نمي كند. به هر حال براي طراحي عناصر تثبيت شده محيط و طراحي فضاهاي نشستن، بايد ويژگيهاي فضاي شخصي را درك كرد. مثال اين گونه فضا، سالن انتظار فرودگاهها و پايانه هاي اتوبوس، سالن هاي نمايش و نيمكت پاركهاست (Hall 1963). در موقعيت هاي ديگر، مردم خود را با شرايط آسايش تطبيق مي دهند و يا مبلمان را براي آسايش خود جا به جا مي كنند. صندليهاي قابل حركت از عناصر مكان هاي عمومي مورد علاقه مردم هستند (Whyte 1980).
در برخي از موارد، ورود ناخواسته به فضاي شخصي تحمل مي شود (Hall 1966). اين مطلب در مكانهايي چون آسانسور، فضاهاي ورودي سالن هاي اجتماعات، قطارهاي زيرزميني و پيشخوان ساندويچ فروشي ها امكان وقوع دارد. در اين موارد ورود به فضاي شخصي افراد در حد قابل قبول است (Helmreich 1974).
از سوي ديگر ساز و كارهايي از رفتار به حفظ خلوت نياز دارند. وقتي از تماس رو در رو و گفت و گو خودداري شود، افراد احتياط مي كنند. بسياري از افراد در اين موقعيتها احساس ناراحتي مي كنند.
شخصي سازي و فضاي شخصي شدهشخصي سازي به نشانه گذاري، يا يكپارچگي و همساني اشياي يك مكان كه موجب احساس ماكليت بر آن مكان است گفته مي شود. فرايند شخصي سازي مي تواند خودآگاه باشد، ولي در اغلب موارد فرايندي ناخودآ؛اه است. شخصي سازي جلوه اي از تمايل به كنترل قلمرو مكاني و بيان سليقة زيباشناختي و تلاشي براي سازگاري بهتر محيط و الگوهاي رفتار است.
بعضي از محيط ها بدون خسارت و دخل و تصرف، قابل شخصي سازي هستند؛ محيطهاي ديگري كه سامر آنها را معماري سخت ناميده مشكل تر شخصي مي شوند.
ميزان شخصي شدن يك مكان به قابليت مصالح به كار رفته در ساخت آن، شدت نياز ساكنين به تغيير آن، منافعي كه در آن مكان دارند و هنجارهاي اجتماعي و قوانين رسمي رايج در آن مكان بستگي دارد (Rapopart 1967, Goetze 198\68). در مناطقي كه جمعيت همگون است، خيابانها و محلات به گونه اي شخصي مي شوند كه كل منطقه نمادي از فرهنگ آن گروه شود. محيط ساخته شده پر است از مثالهاي تطبيق پذيري و شخصي سازي. فليپ باودون (1972). در مورد تغييرات ايجاد شده در طرح مجموعه مسكوني پساك لوكوربوزيه در بوردو فرانسه گزارشي را تهيه كرده است. مجموعه پساك شامل هفتاد سازه همگون مكعبي است كه قابليت شخصي سازي بالايي دارد. ديوارها با رنگهاي مختلفي رنگ شده و بسياري از تراس ها و فضاهاي سرپوشيده بسته شده اند، فرم خالص اوليه تغيير كرده و مجموعه اي كه قرار بود داراي معماري سخت باشد به يك معماري نرم تبديل شده است. تغييرات مشابهي در تمام گونه هاي مسكن شهرك لويتاون نيوجرسي انجام شده است. هربرت گنز (1967) مي نويسد:
مردم تنوع ظاهري خانه ها را ترجيح مي دهند، آنها در مورد علاقه به نقل مكان به خانه اي سنتي صحبت مي كنند، در عين حال براي تقليل يكنواختي ظاهري خانه ها و ايجاد نشانه هاي شاخصي براي خانه خود، تغييراتي در داخل و خارج آن ايجاد كرده اند.
بنابراين شخصي سازي مكانها، مقاصد زيادي چون امنيت رواني، زيبايي نمادين و تطبيق محيط با نيازهاي خاص را تأمين مي سازد. از همه مهمتر قلمرو مكاني با شخصي سازي قابل تشخيص است.
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


خلوت


قلمروپایی


و فضای شخصی نظریه همجواری


دانلود تحقیق درمورد خلوت قلمروپایی و فضای شخصی نظریه همجواری


مقاله درباره خلوت قلمروپایی و فضای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله کامل درباره خلوت، قلمروپايي و فضاي شخصي نظريه همجواري

19 ژانويه 2017 ... لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت
) تعداد صفحه :۴۶ بخشی از متن مقاله خلوت، قلمروپايي، و فضاي ...

یک فایل دانلود مقاله کامل درباره خلوت، قلمروپايي و فضاي شخصي ...

دانلود مقاله کامل درباره خلوت, قلمروپایی و فضای شخصی نظریه همجواری.

دانلود مقاله کامل درباره خلوت، قلمروپايي و فضاي شخصي نظريه همجواري ...

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت
) تعداد صفحه :46 بخشی از متن مقاله خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه ...

دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری

دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری خلوت، قلمروپایی، و
فضای شخصی ... دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش ... و فضای
شخصی نظریه همجواری، پروژه دانشجویی درباره خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی
نظریه ...

دانلود مقاله خلوت ، قلمروپايي ، و فضاي شخصي نظريه همجواري | فروشگاه ...

13 ژانويه 2017 ... مشخصات این فایل عنوان : خلوت ، قلمروپايي ، و فضاي شخصي نظريه همجواري فرمت
فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 46. این مقاله درمورد خلوت ...

دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، فضای شخصی نظریه همجواری word ...

فایل ورد دانلود مقاله خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواری word کاملا
فرمت بندی و ... دانلود مقاله کامل درباره اهمیت کاربری فضای سبز در بین کاربری ها.

دانلود مقاله کامل درباره خلوت، قلمروپايي و فضاي شخصي نظريه همجواري

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت
) تعداد صفحه :۴۶ بخشی از متن مقاله خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه ...

دانلود تحقیق خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري - به روز ...

7 فوریه 2017 ... قطعه اي از مبلمان، يك كار هنري، يك اتاق، يك ساختمان، يا محدوده اي از فضاي سبز هر چند
كه از نظر انسان سنجي خوب طراحي شده باشد، ممكن است براي ...

خرید و دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری ...

7 فوریه 2017 ... با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله خلوت، قلمروپایی، و
فضای شخصی نظریه همجواری و بررسی کامل هدایت میشوید. مقاله خلوت، ...

مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری | جی پریم مقاله

22 ژانويه 2017 ... مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری ... برای مشاهده توضیحات کامل
روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه
فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود بصورت آنی خواهد بود. ... دانلودی +{{مقاله بررسی
نظریه فیلسوفان درباره حدوث یا قدم نفس}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز ...

خرید آنلاین مقاله بررسی نظریه پیچیدگی – فایلکده آرتی

17 فوریه 2017 ... نام محصول دانلودی: مقاله بررسی نظریه پیچیدگی ... دانلود مقاله بررسی نظریه اشتباه
در حقوق مدنی -کامل و جامع ما اولین ... مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه مقاله بررسی
نظریه فیلسوفان درباره حدوث یا قدم ... دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی
نظریه همجواری – خرید آنلاین و دریافت کاربران گرامی درود بر شما.

تحقیق خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری | پست - بهتینا

قطعه ای از مبلمان، یک کار هنری، یک اتاق، یک ساختمان، یا محدوده ای از فضای سبز هر
چند که از نظر انسان سنجی خوب طراحی شده باشد، ممکن است برای استفاده کنندگان ...

خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري - پرشین مقاله

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۳۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و ...
خلاصه ای کوتاه از مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجوار را در زیر می
توانید ببینید. .... برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال
آماده ... سفارش پروپوزال · سفارش پایان نامه · تماس با ما · قوانین سایت · درباره ما ·
کسب در آمد.

دانلود خلوت قلمروپايي و فضاي شخصي نظريه همجواري - پروژه ها

دانلود خلوت قلمروپایی و فضای شخصی نظریه همجواری ... مورد زندگینامه امامان دانشمندان
توضیحات کامل داده می شود بخشهایی از این تحقیقات : ارشمیدس دانشمند و ریاضیدان ...

مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری

مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری. مقاله خلوت، قلمروپایی، و
فضای شخصی نظریه همجواری. چکیده بخشهایی از متن: قطعه ای از مبلمان، یك كار هنری،
یك ...

دانلود مقاله کامل درباره خلوت، قلمروپايي و فضاي شخصي نظريه همجواري ...

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت
) تعداد صفحه :۴۶ بخشی از متن مقاله خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه ...

خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری | شبکه مقاله

4 ژوئن 2016 ... عنوان کامل: خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری ... در مورد فضای شخصی
نظریه همجواری, دانلود تحقیق فضای شخصی نظریه .... هروئین حقایقی درباره هروئین :
تاثیرات بر بدن : تاثیرات بلند مدت مصرف ماری جوانا چیست ؟

دانلود (مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری)

دانلود (مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری)

دانلود مقاله کامل درباره خلوت، قلمروپایی و فضای شخصی نظریه همجواری ...

19 ژانويه 2017 ... لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*. فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت).
تعداد صفحه :46. بخشی از متن مقاله ...

دانلود مقاله خلوت ، قلمروپايي ، و فضاي شخصي نظريه همجواري - داک لینک

مشخصات این فایلعنوان : خلوت ، قلمروپايي ، و فضاي شخصي نظريه همجواري فرمت
فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : ۴۶ این مقاله درمورد خلوت ، قلمروپايي ، و ...

دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری – خرید ...

1 دسامبر 2016 ... هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر عنوان محصول دانلودی:مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای
شخصی نظریه همجواری یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش ...

خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری - نمونه!

12 جولای 2016 ... در این فایل خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری به صورت ... در مورد
فضای شخصی نظریه همجواری; دانلود تحقیق فضای شخصی نظریه همجواری; پایان نامه
پیرامون فضای ... مقاله نحوه ساخت وب سایت شخصی چکیده کوتاه: مقاله نحوه ساخت وب
... گام به گام نصب و راه اندازی امکانات کلی: صفحه معرفی و درباره ما، تماس ...

دانلود مقاله خلوت ، قلمروپايي ، و فضاي شخصي نظريه همجواري - ایران کلبه

6 ژانويه 2017 ... مشخصات این فایلعنوان : خلوت ، قلمروپایی ، و فضای شخصی نظریه همجواری فرمت
فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : ۴۶ این مقاله درمورد خلوت ...

آسیب های فضای مجازی | جستجو | لوکس دنلود - تبلیغات متنی

ایا فعالیت های دینی در فضای مجازی می تواند جایگزین تربیت دینی سنتی شود؟
بلاشک حرف .... دانلود مقاله کامل درباره خلوت، قلمروپايي و فضاي شخصي نظريه
همجواري.

The Role of Privacy in the Architecture of Iranian House - SID

واژگان كليدي: معماری ایرانی، خانة ایرانی، خلوت، فضای شخصی، حریم و قلمرو. 2*،
سميه .... دربارة تعامل اجتماعی نظريّه های مختلفی مطرح ش ده اس ت. که از آن جمله
نظر ...

PDF—خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری

در اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻠﻮت، ﻗﻠﻤﺮوﭘﺎﯾﯽ، و ﻓﻀﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار.
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻀﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻤﺠﻮاری q ... داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻀﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻤﺠﻮاری q
... ﻫﺪف اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﺘﺎب ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﺎص ﺗﺮی ﭼﻮن ﺧﻠﻮت، ﻓﻀﺎی ﺷﺨﺼﯽ، و رﻓﺘﺎر ﻗﻠﻤﺮوﭘﺎﯾﯽ.

دانلود مقاله خلوت ، قلمروپایی ، و فضای شخصی نظریه همجواری – ایران فایل

31 آگوست 2016 ... دانلود مقاله خلوت ، قلمروپایی ، و فضای شخصی نظریه همجواری. دانلود رایگان دانلود ...
تحقیق جامع و کامل درباره راه و روشهای کسب مجهولات. 7 ساعت پیش ...

دانلود (تحقیق سلولهای بنیادی فولیكول مو) – یونیک مقاله

3 ژانويه 2017 ... خرید آنلاین مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری · پرسشنامه ...
دانلود (تحقیق سلولهای بنیادی فولیكول مو). لحظات خوشی را برای شما ...

بایگانی برچسب: تحقیق در مورد گیاهان دارویی,دانلودتحقیق در مورد ...

دانلود رایگان تحقیق در مورد گياهان دارويي این محصول" تحقیق در مورد گياهان ... خلوت،
قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري ... دانلود مقاله کامل درباره جمعیت ۳۲ ص.

اطلاعاتی در مورد بت بال و شرط بندی | تی وی 28

درباره بت بال نود بیشتر بدانید. ... دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی
نظریه همجواری word · دانلود مقاله مدلسازی تولید رسوب وممیزی مناطق آسیب پذیر در ...

آموزش تعمیرات موبایل ( کامل ترین مجموعه تعمیرات موبایل در ایران )

مجموعه بی نظیر و کامل آموزش تعمیرات سخت افزاری انواع گوشی های موبایل ...
روزنبرگ 1965 -کامل و جامع · برترین فایل مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی
نظریه همجواری · فروش دانلودی نحوه حفاری ... برترین پکیج مبانی نظری و پیشینه
پژوهش ویژگیهای شخصیت – دانلود فایل · دانلود تدوین استراتژی-مجموعه کل .....
درباره این سایت.

دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری-فایل فوری

خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:۴۶ + به همراه تصاویر ...

بایگانی‌ها تاریخ و ادبیات - فراپوشه - دانلود فایل ، مقاله ، جزوه

امام جعفرصادق(ع) و رشد علم و تمدن اسلامی یک مقاله کامل ورد شامل ۲۰ صفحه چکیده: امام
... خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري بخشی از متن اصلی : قطعه اي از ...
به چشم ميخورد بعضي ميگويند: تربيت علمي است كه از طريق نسل بالغ درباره ي ...

تحقیق خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري - 30570

فرمت فايل : word(قابل ويرايش). تعداد صفحات:31. فهرست مطالب: خلوت، قلمروپايي،
و فضاي شخصي نظريه همجواري خلوت عدول از تأمين نيازهاي خلوت ازدحام فضاي ...

مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری - sigmadlkad.ir

مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری. مقاله خلوت، قلمروپایی، و
فضای شخصی نظریه ... لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک
کنید) ...

مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری :: ایران دانشجو

5 سپتامبر 2016 ... مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری. دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی،
و فضای شخصی نظریه همجواری. مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای ...

نرم افزارهای مهندسی الکترونیک /اورجینال۲۰۱۲ - شهر وبلاگ

... دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره ابراز و مهار خشم (فصل دوم ... و
علوم ریاضی · دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری -کامل و ... ,
نامه ,برترین ,آنلاین ,مقاله ,پایان نامه ,دانلود فایل ,خرید آنلاین ,برترین فایل ,دانلود ...

نرم افزارهای مهندسی الکترونیک /اورجینال۲۰۱۲

منبع: http://techokavir.rozblog.com/post/1127; کلمات کلیدی: دانلود ,فایل ,نامه ,
برترین ,آنلاین ,مقاله ,پایان نامه ,دانلود فایل ,خرید آنلاین ,برترین فایل ,دانلود پایان
...

فن‌آورد / گرافیک | تی وی 28

Zombies 2 v5.8.1 دانلود بازی گیاهان علیه زامبی ها + مود اندروید · Shadow Fight 2 ...
دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری word · دانلود مقاله ...

کویر تکنولوژی

نمونه های فضاهای جانبی استخر ها از قبیل جکوزی و سونا - نمونه های استخر ... -دانلود
فایل کامل چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع مسئولیت پذیری ... -دانلود
مقاله انواع پمپ های سانتریفیوژ (گریز ازمرکز) - خرید آنلاین و دریافت ..... خرید سی
دی( آموزش کامل ورزش های رزمی ( کاراته تکواندو بوکس بدنسازی نانچیکو و دفاع
شخصی ))

دانلود تحقیق در مورد بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت ...

21 آگوست 2016 ... پایان نامه/مقاله درباره بررسی ماهیت سهم و نحوه انتقال در شرکت های تعاونی با فرمت .
... دانلود تحقیق خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری.

قلمروپاییدانلود مستقیم

مقاله خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري با موضوع خلوت, ... فایل سل
گرفته شده و درباره خلوت, قلمروپایی, و فضای شخصی نظریه همجواری ,عمومی و آزاد می ...

فایل مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری – نهر دانلود ...

8 فوریه 2017 ... برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی
نظریه همجواری || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید. مقاله خلوت، ...

دریافت فایل

پ دسترسی به سایت. 31. ت همجواری. ها. 31. ج . عکس ها و دیدهای مختلف به سایت.
41. 2 ... فهرست. جداول. جدول. ـ2. 9. ویژگی. های مختلف رویکردهای مشارکتی در معماری. )
کامل نیا،. 9381. ،. 57 .... مفاهیمی چون خلوت، قلمرو و فضای شخصی، از جمله موارد مهم و
تعیین کننده ... تدوین مبانی نظری تحقیق، مشتمل بر تعریف مفاهیم، بررسی نظریه.

AWS WELDING SYMBOLS | فروشگاه فروش فایل صابر

4 ژانويه 2017 ... –لینک دانلود رایگان–> ... دانلود مقاله اختلالات خلقي · دانلود مقاله خلوت ، قلمروپايي ،
و فضاي شخصي نظريه همجواري · آموزش مهارتهاي نگهداري و تعميرات ...

دانلود فایل ( مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری)

14 نوامبر 2016 ... دانلود فایل ( مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری) - - سیمرغ. ...
Weblog Themes By Pichak :. درباره وب. جستجوی وب ...

فروش فایل مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری

16 سپتامبر 2016 ... درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه
همجواری. ادامه مطلب .: Weblog Themes By Blog Skin :. درباره وبلاگ.

بررسي فضاهاي داخلي و مبلمان كتابخانه هاي عمومي و مقايسه استانداردهاي ...

دسته بندي: مقالات / ادبیات ... هدف كلي تحقيق، يافتن شيوه هاي خلق فضاهاي داخلي
وتجهيزات جذاب، كارآمد و مناسب براي ... جهت دانلود رايگان " بررسي فضاهاي داخلي و
مبلمان كتابخانه هاي عمومي و مقايسه ... خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه
همجواري ...

دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری - Bestofday.ir

1 جولای 2016 ... دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری خلوت، قلمروپايي، و
فضاي شخصي نظريه همجواري لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* ...

دانلود کتاب - نظریه های معماری

11 جولای 2014 ... کتاب، مقاله و مطلب خود را در 30000 عنوان کتاب، مقاله، مجله و ... سایت ... فصل چهاردهم:
خلوت، قلمرو پايي و فضاي شخصي: نظريه همجواري ... آفرینش نظریه معماری، نقش علوم
رفتاری در طراحی محیط، نوشته ی جان لنگ، ترجمه علیرضا عینی فر، نشر دانشگاه
تهران: .... درباره تعامل نقاش و مدل (بنا) چند فاصله را معرفی می کند:

مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری - تبلیغات متنی ...

... خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری. دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، و
فضای شخصی نظریه همجواری. مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری ...

دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری - خرید ...

8 ژانويه 2017 ... سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. با سلام،محصول دانلودی +{{مقاله خلوت، قلمروپایی، و
فضای شخصی نظریه همجواری}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.

دانلود تحقیق درمورد خلوت قلمروپایی و فضای شخصی نظریه همجواری ...

دانلود مقاله کامل درباره خلوت، قلمروپايي و فضاي شخصي نظريه همجواري لینک پرداخت
و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد ...

مقاله درباره روانکاوی | فروشگاه فایل روچین

31 آگوست 2016 ... نظریات مربوط به آسیب شناسی روانی و تاثیر آنها بر ظهور روانکاوی ... البته در این
مرحله ممکن است روان شناسان به علل مختلفی مانند تعصبات شخصی، تئوری‌های
نادرست .... دانلود تحقیق خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري.

دانلود مقاله خلوت ، قلمروپايي ، و فضاي شخصي نظريه همجواري -

13 ا کتبر 2016 ... مشخصات این فایلعنوان : خلوت ، قلمروپايي ، و فضاي شخصي نظريه همجواري فرمت
فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : ۴۶ این مقاله درمورد خلوت ...

فایلستان بهترین و بزرگترین مرکز دانلود و خرید وفروش پروژه های ...

دانلود پایان نامه ارشد رشته تاریخ سیاست نظامی آقامحمدخان قاجار و تأثیر آن در
استقرار خاندان قاجار با فرمت ورد و ... خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه
همجواري.

دریافت فایل مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری ...

دریافت فایل مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری - پرداخت و دانلود
آنی. دوست عزیز سلام. ... جهت مشاهده توضیحات کامل محصول روی دکمه ادامه کلیک کنید.

دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری | صدف فایل

25 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری. توسط : adminدر: ...
خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري .... درباره نویسنده ...

دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری |

12 آوريل 2016 ... خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:46 + ...

دانلود فایل کامل مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری

3 فوریه 2017 ... دانلود فایل کامل مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری - - مقاله
آموزشی. ... Weblog Themes By Blog Skin :. درباره وبلاگ. ورود ...

PDF: خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری | ناین پروجکت!

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻠﻮت، ﻗﻠﻤﺮوﭘﺎﯾﯽ، و ﻓﻀﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻤﺠﻮاری ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﻣﺘﻦ: ﻗﻄﻌﻪ ای از ﻣﺒﻠﻤﺎن، ﯾﮏ ...
داﻧﻠﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ (زﻧﺎن)، در ﻗﺎﻟﺐ word و در 2 ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ...

مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری - Xlphp.net

10 نوامبر 2016 ... اشنایی با طلا سازی والنگو سازی. دانلود متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با موضوع
ارسطو. دانلود مقاله بیماری PMS چیست. مقاله موانع صادرات مرکبات ...

آموزش کامل بدنسازی و پرورش و تناسب اندام/اورجینال

این مجموعه به شرح کامل چگونگی انجام حرکات صحیح با وسایل و ... دانلود فایل ( مقاله
خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری) · دانلود (صنعت فورج) · دریافت ...

دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری - فایل اول

10 آگوست 2016 ... خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:۴۶ + ...

درآمدی بر روانشناسی محیط دانلود كتاب آموزش - صفحه 2 - باشگاه ...

تو این تاپیک قصد داریم که علاوه بر تهیه مقالات علمی در رابطه با این موضوع
مثالهایی رو هم با کمک ... خلوت؛قلمروپايي؛فضاي شخصي (نظريه همجواري )

نظريهدانلود فایل

دانلود مقاله کامل درباره خلوت، قلمروپايي و فضاي شخصي نظريه همجواري ... شخصي
نظريه همجواري قطعه اي از مبلمان، يك كار هنري، يك اتاق، يك ساختمان، يا محدوده اي از
فضاي ...

دانلود بررسی خلوت، قلمروپایی و فضای شخصی نظریه همجواری در فایل ...

8 جولای 2016 ... ... دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است.
فایل ورد دانلود بررسی خلوت، قلمروپایی و فضای شخصی نظریه همجواری در فایل ورد (
word) کاملا فرمت ... دانلود مقاله بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان
20 الی 30 سال به پان ترکیسم در فایل ورد (word). درباره نویسنده ...

قلمروپایی نظریه همجواری بایگانی - فروشگاه پایانه فایل

دانلود مقاله خلوت ، قلمروپايي ، و فضاي شخصي نظريه همجواري مشخصات این فایلعنوان
: خلوت ، قلمروپايي ، و فضاي شخصي نظريه همجواري فرمت فایل : word (قابل ...

مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری | تیموس!

28 آوريل 2016 ... دسته: پژوهش فرمت فایل: doc حجم فایل: 1076 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47
کلیک برای خرید: 4500 تومان مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای ...

دانلود مقاله کامل درباره نقش نظام مشاركت (5S) در توسعة بهره وري و ...

خانه / دانلود مقاله کامل درباره نقش نظام مشاركت (5S) در توسعة بهره وري و خلاقيت منابع
انساني ... برچسبدانلود تحقیق درمورد نقش نظام مشارکت (5S) در توسعة بهره وری و
خلاقیت ... دانلود تحقیق ماءالشعیر · خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري
...

خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري | مرکز دانلود فایل

خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري قطعه اي از مبلمان، يك كار هنري، ... در
اینترنت گفته شده و اگر هم گفته شده به اشاره و به صراحت و کامل گفته نشده است!

برترین فایل مقاله بررسی نظریه پیچیدگی | شیبا آرتیکل

9 فوریه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی مقاله بررسی نظریه پیچیدگی وارد شده اید.برای مشاهده
توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. ... کاملترین فایل مقاله
خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری ما ... دانلود مقاله بررسی نظریه
فیلسوفان درباره حدوث یا قدم نفس – خرید آنلاین و دریافت دوست عزیز سلام.

مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری | کانال مقاله!

21 آگوست 2016 ... مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری ... نیاز به خلوت، فضای
شخصی و قلمروپایی در انسان عمومیت دارد و به ارضای نیازهای دیگری .... فرمت فایل
اصلی: doc تعداد صفحات: 38 دانلود تحقیق با موضوع اخلاقیات، حریم شخصی و امنیت
... هروئین حقایقی درباره هروئین: تاثیرات بر بدن: تاثیرات بلند مدت…

دسته بندی علوم انسانی – دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی ...

1 مه 2016 ... خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:۴۶ + ...

مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری - مسترفایل

6 سپتامبر 2016 ... مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری. دانلود مقاله خلوت، قلمروپایی،
و فضای شخصی نظریه همجواری. مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای ...

خرید فایل( مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری) – جی ...

عنوان محصول دانلودی:مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری یکی از
بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((مقاله ...

قلمروپایی ، و فضای شخصی نظریه همجواری - مهیا فایل

دانلود مقاله خلوت ، قلمروپایی ، و فضای شخصی نظریه همجواری مشخصات این فایلعنوان
: خلوت ، قلمروپایی ، و فضای شخصی نظریه همجواری فرمت فایل : word (قابل ...

خرید آنلاین مقاله مروری بر زمینه های تاثیر فضای مجازی بر نظریه های ...

10 فوریه 2017 ... خرید آنلاین مقاله مروری بر زمینه های تاثیر فضای مجازی بر نظریه های ... دانلود فایل
کامل مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری ...

تحقیق خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری - فایلهای مورد ...

1 ا کتبر 2016 ... خلاصه ای کوتاه از مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجوار را در زیر می ...
دانلود مقاله خلوت ، قلمروپایی ، و فضای شخصی نظریه همجواری ...

دانلود رایگان – برگه 3725 – کتاب-مقاله-سورس کد-فلش - اولین

از جمله موضوعاتی که در فایل تحقیق جامع درباره مولوی:34 صفحه بصورت ورد پس ...
دانلود مستقیم خلوت، قلمروپايي، و فضاي شخصي نظريه همجواري (موضوع علوم انسانی )
.

تهدیدی به نام کمبود جمعیت - تحقیق درس دانش خانواده و جمعیت

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

دانلود قولنامه انتقال ملک

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

جزوه آموزش پیشرفته روش های اجزاء محدود (Finite Element Methodes) پروفسور عیسی سلاجقه

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده میدان بهارستان

صنایع دستی

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت ضرب پايه سوم ابتدايي

آزمون قلمچی 5آبان 96-گروه آزمایشی تجربی (کنکوریها)

دانلود پاورپوینت جانوران مضر شهری - 6 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان لیپیدها و انواع انها در 120 اسلاید

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) کاربری ارضی استان مازندران

دانلود پروژه آزمایش لوژان (word)

پاورپوینت درباره سدهای زیرزمینی

نوترینوهای کیهانی بزرگترین کیهانی بزرگترین موفقیت سال 2013 را به نام خود ثبت کردند

کانی

بوژان

دانلود پاورپوینت ساختار زمین - 9 اسلاید

فسیل ها وتشکیل ان ها