دانلود رایگان

شناخت شهر رشت جهت پیشبرد پژوهش - دانلود رایگاندانلود رایگان در این تحقیق سعی شده تا با بررسی شهر رشد در جهت اماده سازی پژوهش های مورد نیاز بستر مناسب برای تمامی طراحان و محققینی که خواهان طراحی و پژوهش

دانلود رایگان شناخت شهر رشت جهت پیشبرد پژوهش
 1. تاریخچه پیدایش شهر رشت
 2. تاریخچه منطقه گیلان
 3. سیر تدریجی رشت
 4. مراکز مهم شهر رشت
 5. ویژگی های قومیو فرهنگی
 6. واحد های صنعتی استان گیلان
 7. سیمای طبیعی و جغرافیایی استان گیلان
 8. موقعیت جغرافیایی استان گیلان
 9. موقعیت جغرافیایی شهر رشت
 10. عوامل شکل دهنده اقلیم گیلان (زمین شناسی - خاک - اب )
 11. عوامل زلزله خیز رشت
 12. اب و هوا (رطوبت - نزولات جوی - رطوبت - بارندگی )
 13. گل باد شهر رشت
 14. تحلیل بیو کلیماتیک شهر رشت
 15. ویژگی معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب
 16. انتخاب استقرار ساختمان
 17. نقش اقلیم در شکل گیری فضای شهری


شناخت شهر رشت


تاریخچه پیدایش شهر رشت


تاریخچه منطقه گیلان


سیر تدریجی رشت


مراکز مهم شهر رشت


ویژگی های قومی و فرهنگی


واحد های صنعتی استان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


PDF: شناخت شهر رشت جهت پیشبرد پژوهش | فایلینگ فایل

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﭘﯽدیاف رﺷﺖ ﻃﺮح ﺟﻬﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﭘﯿﺸﺒﺮد راﯾﮕﺎن ﭘﮋوﻫﺶ. ﺟﻬﺖ
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﭘﮋوﻫﺶ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻬﺮ ppt رﺷﺖ داﻧﻠﻮد ﺟﻬﺖ ﭘﺮوژه ﭘﯿﺸﺒﺮد ﭘﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ doc ﺷﻬﺮ وﺑﺴﺎﯾﺖ
...

PDF: شناخت شهر رشت جهت پیشبرد پژوهش | شبکه فایل - فروش

ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺎ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ. ﻫﺴﺘﻢ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎم. ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﺎﯾﺖ. ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ را از ﻣﯿﺎن ﻫﺰاران ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای.

فروشگاه جامع اطلاعات معماری ایران شناخت شهر رشت جهت پیشبرد پژوهش

در این تحقیق سعی شده تا با بررسی شهر رشد در جهت اماده سازی پژوهش های مورد نیاز
بستر مناسب برای تمامی طراحان و محققینی که خواهان طراحی و پژوهش.

شناخت شهر رشت جهت پیشبرد پژوهش - ایران دانلود

8 ژانويه 2017 ... در این تحقیق سعی شده تا با بررسی شهر رشد در جهت اماده سازی پژوهش های مورد نیاز
بستر مناسب برای تمامی طراحان و محققینی که خواهان طراحی و پژوهش ...

PDF: شهرستان رشت | من و او دانلود!

ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺪل رﻗﻮﻣﯽ ارﺗﻔﺎﻋﯽ (DEM) ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ (واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن) q. ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺪل رﻗﻮﻣﯽ .... ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ
رﺷﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺪ در ﺟﻬﺖ اﻣﺎده ﺳﺎزی. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ...

PDF: درباره کتابخانه ملی رشت چه می دانید | من و او دانلود!

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺪ در ﺟﻬﺖ اﻣﺎده ﺳﺎزی ....
درﺑﺎره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﻠﻮدﻫﺎ ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ رﺷﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ارزان داﻧﯿﺪ درﺑﺎره ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﯾﺪ ...

PDF: نقشه زمین شناسی رشت | من و او دانلود!

ﺷﯿﭗ ﻓﺎﯾﻞ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار GIS ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ....
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺪ در ﺟﻬﺖ اﻣﺎده ﺳﺎزی.

SID.ir | شناخت محدوده مكاني تشکيل جزيره گرمايي در شهر رشت

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی شناخت محدوده مكاني تشکيل جزيره گرمايي
در شهر رشت.

عناوین طرحهای سال 94.docx - مرکز آموزش و پژوهش

بررسی و تعیین وضعیت شاخص های بهزیستی خانواده های شهر رشت. تأثیر برنامه ...
معرفی بهترین کلونهای صنوبر جهت کشت و زراعت چوب در استان گیلان. 14, اداره کل ...

8 - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

یکی از عناصر مهم شهر جهت رسیدن به کیفیت کالبدی مطلوب آن توجه به یکی از اجزاء
... تاثیر برنامه‌های تشویق صادرات بر صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) شهر
رشت ... در این مطالعه، دستفروشان خیابانی به عنوان نقطه‌ی تمرکز پژوهش برای شناخت
.... منابع انسانی به عنوان بخشی مهم در جهت پیشبرد اهداف به منظور بهره وری در واحدهای ...

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت. Toggle navigation.
درباره واحد · تاریخچه ... پژوهش و فناوری · ساختار معاونت · معاونت پژوهش و فناوری ·
دفتر ...

پرونده اینترنتی شهر رشت - انسان شناسی و فرهنگ

7 مارس 2017 ... کتابناک / کتاب تاریخچه و نقشه های رشت. تبیان / تاریخچه شهر رشت. پایگاه خبری
دیار باران / ریشه رشت از چیست؟ گیلان و چشم‌اندازهای آن / وجه تسمیه شهر رشت و توابع
آن .... به همین جهت مجاهدین گیلان از جمله اعضای کمیتهٔ ستار تصمیم گرفتند ...... روش
آماری، مدل ها و روش های مناسب پژوهش برای شهر رشت انتخاب گردید.

ایرنا - شهر و روستای آباد با متخصصان متعهد

16 مه 2017 ... رشت - ایرنا - شوراهای اسلامی شهر و روستا با اعضایی متخصص، کارآمد و متعهد در ...
تازه های پژوهش ... در اصل یکصدم قانون اساسی آمده است؛ برای پیشبرد سریع برنامه
های ... مردم بایستی با شناخت از نامزدها با توجه به این ویژگی ها به آنان رای دهند. ...
ناهمگون و نامتجانس اعضای شورا و ورود سلایق و جهت گیری متفاوت است، این ...

معرفی شهر رشت | شهر خلاق ایران

14 ژانويه 2016 ... شهر رشت با داشتن ۴۶ درصد جمعیت کل استان، مرکز و پرجمعیت‌ترین شهر .... شده تا
هرساله جشنواره های متعدد ملی، منطقه ای و محلی جهت معرفی غذاهای بومی و ..... در سال ۲۰۱۳
مدارس آشپزی، گردشگری و هتل داری به نامهای آگه و پژوهش، تحت نظر ...

راهکارهایی برای چالش های مدیریت شهری/ حجت رحمت خواه - وب سایت رسمی ...

براین اساس جهت شناخت بهتر و بیشتر از علایق ذهنی و دغدغه های اینجانب در حوزه شهری
رشت به اختصار مواردی ... ۹- لایروبی رودخانه های سطح شهررشت به ترتیب اولویت.

شماره 120 دي ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

گزارش برگزاری هفته پژوهش – دكتر مجيد قدمي، رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و
پرورش. 4 ... مدير كل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران - سيدعلي يزديخواه ....
پژوهش هايی در حوزه آموزش و پرورش صورت گرفته و اقدامات مؤثری در جهت پژوهش محوری و
اقدام پژوهی ..... 2. دانشجويان منتخب پژوهشگر تربيت معلم دختران. تربيت معلم. رشت
ه.

پایان نامه شناخت فرایند ایمن سازی شهر رشت درجهت مقابله با مخاطرات ...

پایان نامه شناخت فرایند ایمن سازی شهر رشت درجهت مقابله با مخاطرات طبیعی ( سیل و
... در این پژوهش آمار بارندگی 30 سال اخیر در ایستگاه شهررشت، استخراج شد، سپس ...
وزارت کشور مکلف است فرآیند ایمن سازی شهری جهت مقابله با سیل را انجام دهد.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults 1965.jpg
... ۱ وظایف کانون بر پایه اساسنامه; ۲ تاریخچه کانون و گسترش آن; ۳ کتابخانه‌ها .... در
کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان در شهر رشت، بچه‌ها ... بخش
سینما کوشش در پیشبرد انگیزه‌ها و سازندگی اندیشه و پرورش نگرش هنری داشت.

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - سید رضا میرعسکری

متولد 1360-شهرستان رشت ... حوزه های پژوهشی مورد علاقه ... اقتصاد مقاومتی در حوزه
دریای خزر راهکاری جهت پیشبرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت( با تأکید ... بر
منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی"، همایش ملی شناخت راهکارهای توسعه گیلان، دانشگاه
گیلان.

ستاد مبارزه با مواد مخدر - صفحه اصلی

دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر جدول ۱۸ عنوان اولویت این ستاد را برای
مشارکت پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور اعلام کرد. به گزارش خبرنگار مهر، ...

رشت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

همچنین شهر رشت دارای رتبهٔ اول میزان بارش مراکز استان‌های ایران و به شهر باران شهره
.... این قصبه که در میان دو رودخانه گوهررود و سیاهرود قرار داشت و از این جهت نیز قدمت
...... اول قرن میلادی از طرف «کاپوس پلینوس» با نام «گلای Gelaee» معرفی شده است.

کتاب : پژوهش در شناخت هویت کالبد شهر رشت - ویستا

"این مجموعه‌ی مصور و رنگی، پژوهشی است در شناسایی كالبد و اجزای شهر "رشت" كه طی
آن سعی شده عوامل تاثیرگذار در پیدایش، رشد، و تكوین ساخت محیط شهری، هم‌چنین ...

فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي، شماره 26 - Magiran

2 نوامبر 2015 ... Journal Urban - Regional Studies and Research ... انتخاب شهر كوچك براي توسعه
منطقه اي با استفاده از مدل فرآيند تحليل شبكه اي .... استطاعت مالي خانوارهاي شهري
جهت تامين مسكن، (مطالعه موردي: شهر اروميه) .... مشاركت الكترونيكي شهروندان، عوامل
مشاركت، مديريت امور شهري، رشت ... سايت را به دوستان خود معرفی کنيد ...

خبرنامه تابستان 1394 انجمن زیست شناسی ایران

اجـرای طـرح هـای پژوهشـی ملی و منطقه ای مرتبط با زیسـت شناسـی و تعامـل ... جهت
پیشـبرد امـور علمـی پرداختند. .... شـنايس ايـران و کمک و همفکری برای شـناخت و
برطرف ... نشست هیئت مدیره انجمن زیست شناسی ایران با شهردار و اعضای شوراي شهر
رشت.

پرتال شهرداری رشت

12 دسامبر 2015 ... مدير مطالعات و پژوهش معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع انساني شهرداري ... مرتبط با
شهر و شهرداري ۶ هماهنگي جهت حمايت شهرداري رشت در برگزاري ...

جدیدترین خبرهای شهرستان رشت | خبر فارسی

5 ساعت قبل ... شهید سرلشگر ایرج نصرت زاد در مرداد ماه سال 1312 در شهرستان رشت و درخانواده ای ....
این گروه با خوانندگی محمود فرضی نژاد خواننده و پژوهشگر گیلان و ... برای علاقمندان و
مسافران معرفی شود تا با افزایش شناخت، به این شهر سفر کنند.

تحلیل مکانی توسعه کشاورزی در شهرستان های استان ... - نشریات علمی

شناخت و بررسی امکانات و تواناییها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی
کشاورزی، ... این پژوهش با بهرهگیری از مدل موریس و شاخص مرکزیت به تعیین درجه
توسعه ... به منظور پیشبرد تحقیق، شاخصهای 29 گانه توسعه کشاورزی و اطلاعات
مربوط به آن ... استاد جغرافیا برنامه ریزی و توسعه روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد
رشت، ایران

بانک پایان نامه ها - دانشنامه زن مسلمان

... بانوان داوطلب عضویت در انتخابات شورای شهر رشت در اسفند ۷۷ موضوع پژوهش واقع
شده است و ... ویژگی های کلامی جدل های میان زنان و مردان در دادگاه خانواده شهر تهران. این
پژوهش درصدد معرفی زبانشناسی حقوقی و بررسی برخی ویژگی های کلامی جدل های ...
هدف پژوهش مطالعه فعالیت و اقدامات سازمان ملل متحد را در ارتباط به پیشبرد حقوق زنان
از ...

موسسه علمی پژوهشی نجم شمال » صفحه 3

روي عناوين خبرها كليك كنيد احداث بزرگ‌ترين مركز رصدخانه شمال كشور در رشت ...
رشت رئيس شوراي شهر رشت خبر داد:پيشرفت 35 درصدي رصدخانه گيلان معرفی
پروژه ... کنید هزینه ثبت نام: 80 هزار تومان جهت حق شرکت، دریافت پکیج، ناهار،
پذیرایی ...

بررسی وضعیت پارکینگ در منطقه 2 شهر رشت - جغرافیا و مطالعات محیطی

در این پژوهش از میان مناطق سه گانه شهر رشت ،منطقه دو ،از نظر وضعیت کاربری
پارکینگ ... جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی،همچنین معرفی تکنولوژی ها ی
جدید طراحی و ... قاضی عسکری نائینی و ورشوساز (1383)، جهت مکانیابی پارکینگ
عمومی در ...

عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه شهر رشت - مجله پرستاری و ...

عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه شهر رشت . .... ابزار مورد استفاده در این
پژوهش پرسشنامه ای دوبخشی، ترازو و متر جهت اندازهگیری شاخص توده بدنی بود. ...
علوم پزشکی گیلان، پژوهشگر به محیط پژوهش مراجعه کرده و پس از معرفی خود، بیان
اهداف ...

ارتباط بین عوامل محیطی با سن منارک دانش آموزان 14-11 ساله شهر رشت ...

نتایج این پژوهش میتواند به مدیران و برنامهریزان جهت برگزاری کلاسهای .... دست
داشتن معرفی نامه از معاونت پژوهشی به مسئولین مرکز آموزش و پرورش شهر رشت مراجعه
شد ...

راه‌اندازی بانک اطلاعاتی زنان نخبه‌ گیلان - خبرگزاری تسنیم - Tasnim

خبرگزاری تسنیم: معاون پژوهشی شورای شهر رشت، راه اندازی بانک اطلاعاتی زنان ... با
شناخت زنان پر تلاش و نخبه گیلانی از حضور آنان در برنامه‌های آینده و پیشبرد اهداف ...

مدیرگروه رشته معماری - دانشـــــکده سما واحد رشت

عضو هیئت علمی و مديرگروه معماري دانشكده فني و حرفه اي سما رشت ، دانشگاه آزاد ... -
معماري پايدار در جهت احياء معماري بومي ... اعلم الهدي، شهر رشت) " درکنفرانس بین
المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ... سطح دانشكده سما در هفنه پژوهش(1390-
1393 )و شركت آثار دانشجويان معماري در جشنواره ... معرفی معاون آموزشی وپژوهشی;
مدیریت آموزش.

مکان گزینی فضاهای همگانی امن در محلات شهری با رویکرد چیدمان فضا

مدل تحلیلی پژوهش متشکل از شاخص‌های موثر بر امنیت در فضاهای همگانی محلات شهری
در ... برای مکان گزینی فضاهای همگانی امن جهت ارتقاء امنیت در بافت شناسایی گردید.
... را در قالب چارچوب مفهومی برای «انتخاب» یک شهر کوچک استخراج و معرفی می نماید.
.... شهروندان در مدیریت شهری می‌باشد که به طور موردی در شهر رشت انجام گرفته است.

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺰﻳﺮه ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﻜﺎﻧﻲ

ﭘﮋوﻫﺶ و. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﺷﻬﺮي،. ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره. اول. ﺗ،. ﺎﺑﺴﺘﺎن. 1389. درﻳﺎﻓﺖ. :30/1/1389 -. ﭘﺬﻳﺮش
... ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻔﺎوت دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ و ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻃﺮاف .... ﺟﻬﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺰﻳﺮه آورده ﺷـﺪه. اﺳﺖ.

نشریه علمی – پژوهشی معماری و شهرسازی ایران

معرفی نشریه ... به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي در عرصه هاي معماري و
شهرسازي و توسعه ... است و در راستای مستند سازی و تقویت پژوهش های مرتبط اقدام به
چاپ نشریه علمی .... فضاي بينابين در گذرهاي تاريخي نمونه موردي: گذر ساغريسازان
شهر رشت ... در شهر رشت - جهت شناسايي الگوهاي فضاي بينابين در گذرها بررسي مي
گردد.

سوابق كاريپایگاه علمی پژوهشی دکتر مهرعلی همتی نژاد

... نور منطقه یک توسط مرکز رشت در دوران مدیریت (۱۳۷۸) انتخاب به عنوان پژوهشگر ...
و منابع انسانی مدارس متوسطه پسرانه شهرستان تالش و شناخت مشکلات و تنگناهای ...

پاورپوینت ایمنی داربست و داربست بندی | SoArticle

این پژوهش با عنوان پاورپوینت ایمنی داربست و داربست بندی موجود است. دانلود فایل
پژوهشی درباره |پاورپوینت ایمنی داربست و داربست بندی| این فایل پژوهشی ...

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

تعدد سرعت‌گیرها در سطح خیابان‌ها و کوچه‌های سطح شهر رشت، باعث تشدید ... از وظایف
مسئولان و برنامه‌ریزان شهری برای داشتن یک شهر پویا و آرام برای شهروندان است.

ﺧﻼق ﺑﺎ ﺗﺌﻮري ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺻﻨﻌﺘﻲ ي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺠﻲ اﻣﻜ - فصلنامه جغرافیا و ...

ﮔﻴﺮي. ﻣﻨﻄﻘﻪ. ي. ﺧﻼق ﺑﺎ ﺗﺌﻮري ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺻﻨﻌﺘﻲ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﺰد. اﺣﺴﺎن درﺳﺘﻜﺎر. 1،. دﻛﺘﺮ.
ﻓﺮح ﺣﺒﻴﺐ. 2*. ،. دﻛﺘﺮ ... ﺧﻼق. ﺑﺎ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻫﺪف. ﻛﺎرﺑﺮدي. : اراﺋﻪ. ي. راﻫﻜﺎرﻫﺎي. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي.
ﻣﻮرد. ﻧﻴﺎز. ﺟﻬﺖ. ﺗﺪوﻳﻦ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. و. ﻃﺮح ... در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻫﺮﻳﻚ از اﻫﺪاف ﻣﺪ.. ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از ...
ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﺰد و. ﺷﻜﻞ. ﮔﻴﺮي .... ﮔﻴﺮد ﭼﻮن در ﻫﺮ ﺣﻮزه و رﺷﺘ. ﻪ. اي. ﺧﻼق و.

تاریخچه رشت - شهر ایده ال ما - پرشین بلاگ

شهر رشت مانند ديگر شهرهاي قديمي و كهن ، نقطه آغازش به درستي مشخص نيست و مبداء
آن نيز با سخنان مجهول و افسانه همراه است . ... شهر رشت از سال 1004 مصادف با دوران
حكومت شاه عباس به عنوان مركز گيلان .... حداقل اين فاصله به شدت و جهت بادهاي مطلوب
تابستان بستگي داشت . .... پژوهش از:مهندس میلاد محمدی گیلانی – برداش از ماه نامه
گیلوا ...

دو نماینده از دانشگاه آزاد رشت برگزیده جشنواره فرهیختگان شدند

23 مه 2017 ... به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دکتر حسین فلاح باقر شیدایی معاون پژوهش
و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ضمن تبریک فرارسیدن ...

معرفی ریاست - گیلان - دانشگاه جامع علمی کاربردی

4-اصلاح الگوی مصرف از طریق تعامل آموزش و پژوهش- دانشگاه گیلان-1388. 5- بررسی
نقش آموزشگاههای آزاد سازمان فنی و حرفه ای در توسعه در شهرستان رشت- ساری-1388.

شهردار منطقه چهار رشت نمی داند که لاهیجان شهر نمونه گردشگری طبیعی و ...

11 ژوئن 2016 ... شهردار منطقه چهار رشت نمی داند که لاهیجان شهر نمونه گردشگری طبیعی و تاریخی ایران
است ... داشت تا نکاتی را جهت شناخت افزون تر شهردار منطقه چهار رشت یادآور شوم. ... از
لاهیجان باز هم می توان نوشت و امیدوارم که اندیشمندان شهرم و پژوهش ...

نهاد کتابخانه های عمومی کشور/اداره کل

با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان، نخستین
نشست ... مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان از کتابخانه های شهر رشت بازدید کرد.

ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ

ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ ﺧﻮرداري در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،. اﻗﺘﺼﺎدي .... ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ در ... ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ و
...... وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ.

Criteria Conformity and Environmental Impact Assessment in ...

7 دسامبر 2015 ... was compared with human's environmental criteria for MSW landfills based on ...
در محیط زیست و جوامع انسانی، گزینه های گوناگونی را برای پیشبرد وضعیت ... هدف
این پژوهش، استفاده از ماتریس ایرانی و ... دفن به عنوان گزینه نهایی معرفی می شود. ...
دفن پسماند شهر رشت )منطقه جنگلی سراوان( نیز نشان داد که.

شناخت شهر رشت جهت پیشبرد پژوهش - فروشگاه فایل

فایل شناخت شهر رشت جهت پیشبرد پژوهش را از فروشگاه فایل دانلود کنید.جهت دانلود
روی 'دریافت فایل' کلیک نمائید. شناخت شهر رشت جهت پیشبرد پژوهش در این ...

گران‌ترین چیز برای فروش «ایده» است/ مشاغل سنتی جوابگوی ...

12 دسامبر 2016 ... او در جمع دختران دانشکده فنی و حرفه‌ای معین رشت توضیح داد: یکی از عوامل مهم در ...
مدیرعامل مجتمع آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزشی و پژوهشی پل گیلان ادامه داد: ... خودش را
دارد و شناخت دقیق از بازارهای موجود به پیشبرد اهداف کمک خواهد کرد. ... اسحاقی فرمانده
جدید انتظامی گیلان شورای شهر رشت نیامده تخلف کرد/ اجرای طرح زوج ...

برنامه ریزی مدیریت بحران در حوزه ی مدیریت شهری با رویكرد پدافند ...

راهبردهای مناسب در مدیریت بحران کالن شهر رشت با رویكرد پدافند غیرعامل برای کمك
به مدیران و برنامه ریزان در ... سپس با طراحی پرسش نامه و نظرخواهی از 10 خبره آ گاه به
موضوع پژوهش، ... شهر در مقابل بحران ها برای برنامه ریزی در حوزه ی مدیریت شهری می
تواند بسیار کارامد باشد. ... شناخت عـوامـل قـــوت، ضـعـف، فـرصـت و تهدید مدیریت.

شناخت شهر رشت جهت پیشبرد پژوهش - فروشگاه فایل - فانی پاتوق

در این تحقیق سعی شده تا با بررسی شهر رشد در جهت اماده سازی پژوهش های مورد نیاز
بستر مناسب برای تمامی طراحان و محققینی که خواهان طراحی و پژوهش بر بخش های ...

بررسی نقش اقتصاد در رشد تئاتر گیلان در عصر قاجار (3)

توضیح عکس: هنرمندان گروه تئاتر ارمنیان، رشت، نام اشخاص و تاریخ دقیق نامعلوم ....
نمایش در گیلان در خصوص تامین بودجه مدرسه شمس عنوان می‌دارد: « مدرسه شمس در شهر
رشت .... بر اساس آنچه مطرح گردید گروه‌هایی مثل هیات تئاترال آزاد که جهت پیشبرد
اهداف ... خبری، محمد علی، پژوهشی در روند آداپتاسیون در تئاتر ایران (برگزیده
هشتمین ...

مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG با استفاده از تکنیک‌های تلفیقی ...

هدف از این تحقیق مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG منطقه 7 شهر مشهد می‌باشد. ... لذا
تعیین مکان مناسب برای جایگاه‌های سوخت تا حد زیادی به شناخت عوامل .... از توابع
تحلیلی GIS برای یافتن مکان بهینه جهت احداث جایگاه CNG شهر قم استفاده نموده است
. ... AHP، مطالعه‌موردی: شهر رشت»، با استفاده از سیستم اطلاعات‌جغرافیایی، نقشه
امکانات و ...

ساختمان جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور ...

14 دسامبر 2016 ... کشـور، به تاریخچه تاسـیس پژوهشـکده ... بازدید نماینده شهرستان رشت و عضو
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ... جشن پژوهش و فناوری در پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد ...... کشـور بـه جهـت پیشـبرد پژوهش هـای.

هیأت دوچرخه سواری گیلان

كاروان دوچرخه سوار گيلان جهت ترويج فرهنگ اهداى خون و گرامى داشت ٢٥ سال دوستى
بين ... گيلان و ميثاق حسن زاده سرپرست هيات دوچرخه سواري شهرستان رشت جهت
پيگيري و اجراي اين ... را بعنوان اولین سفیران ورزشی در دوچرخه سواری استان گیلان
معرفی کردند. ... آستارا · آموزشی پژوهشی · اخبار · پیشکسوتان · دوره ها · رشت · رودبار
· رودسر ...

مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت درس علوم و میزان خلاقیت ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه روش های تدریس فعال و سنتی تدریس در پیشرفت
تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان کرج در سال تحصیلی 87-
86 ... خوب را می توان از میزان مشارکت و درگیری دانش آموزانش در فعالیت های یادگیری
شناخت. .... براساس نتایج جدول می توان گفت که آزمون t مستقل جهت مقایسه بین
پیشرفت ...

هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان

کوهپیمایی · ناوبری · آمار و اطلاعات · غارنوردی · راهنمایان کوهستان · هیات شهرستان ها ·
هیات رشت · هیات فومن · هیات انزلی · هیات لاهیجان · هیات ... تقویم · گروه ها · گزارشات ...

مقالات - پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی کشور

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
.... بررسی اثرات محیط‌زیستی محل دفن پسماند مناطق مرطوب، مطالعه موردی شهر رشت.

گزارش تصويري روز - روزنامه آفرینش - سرفصل

با توجه به اينکه ترافيک در خيابان هاي شهر رشت کمتر از ترافيک تهران هم نيست، ...
با بيان اينکه براي افزايش کيفيت بايد وارد حوزه هاي پژوهشي و تحقيقاتي شد، ... آن
است که از وجود آنها براي پيشبرد و پيشرفت علم و صنعت در کشور استفاده شود. .... و
در حهت توجه و شناخت و معرفي و حمايت از استعدادها و برجستگان و نخبگان اهتمام ...

ﻫﺎي ﺷﺎﻟﯿﺰاري اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك - مدیریت اراضی

داﻧﺸﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﻮر ... ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺸﺎورزي دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻊ و ﺻﺤﯿﺢ
وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك. ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي. اﺳﺖ ... ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي. از اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و .....
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ، رﺷﺖ، اﻣﻠﺶ و رودﺑـﺎ. ر در اﺳـﺘﺎن. ﮔﯿﻼن داراي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺮﺑﻦ. آﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ از. دو درﺻـﺪ
ﺑﻮدﻧـﺪ.

پژوهشکده گیلان شناسی محلی برای هم افزایی چهره های پژوهشی است - ایسنا

رئیس دانشگاه گیلان به نقش اساتید دانشگاه و پژوهشکده گیلان شناسی در معرفی
شهر رشت به عنوان شهر خلاق خوراک که در یونسکو به ثبت رسید اشاره و ابراز امیدواری
...

اولین کنفرانس بین المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - 30 ...

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی توسط بنیاد بین
المللی غدیر گیلان در تاریخ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در شهر رشت و دانشگاه گیلان برگزار
می شود. ... معرفی به دوستان ... جهت دستیابی به اهداف مذکور، «بنیاد بین المللی غدیر
گیلان»در نظر دارد با مشارکت و حمایت دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهای علمی و تحقیقاتی ...

موضوع پایان نامه مهندسی کشاورزی توسعه روستایی | انتخاب موضوع ...

این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های
اخیر ... های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایان نامه خود انتخاب
کنید. ... بندی قابلیت های توسعه گردشگری روستایی استان گیلان در شهرستان
رشت ... های تولیدی کشاورزی در جهت پیشبرد سیاست های اصل 44; برنامه ریزی محیطی
برای ...

آئین نامه کمیسیون معاونان برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرها

ماده 2 - اجرای سیاست های ذیل برای پیشبرد اهداف مطرح شده در ماده (1) به عنوان اصول
پایه این ... تمام وقت - ، جهت پیگیری امور مکاتبات دبیرخانه کمیسیون، در آن شهر
منصوب نماید. ... شناخت نارسایی ها و مشکلات اجرایی و قانونی در روند فعالیت شهرداری
ها و ارایه ... ماده 18 – کمیته های تخصصی برای رسیدگی، پژوهش، اقدام یا تهیه گزارش در
موارد ...

مرکز پژوهش توسعه مدیریت استان گیلان راه اندازی شد | عصر صادق

9 مارس 2016 ... مرکز پژوهش توسعه مدیریت گیلان با هدف برنامه‌ریزی در جهت استفاده ا، استفاده ... و
با حمایت نماینده محترم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی جناب آقای ... وی در مورد
اهداف تشکیل مرکز پژوهش توسعه مدیریت استان گیلان گفت: شناخت ...

پاسخ شاهین جهانگیری به شهردار منطقه 4 رشت: شهردار منطقه چهار رشت ...

11 ژوئن 2016 ... من را به عنوان یک شهروند بر آن داشت تا نکاتی را جهت شناخت افزون تر شهردار ... جناب
آقای مقصودی نمی دانم اینکه شما به عنوان یک شهردار منطقه ای در شهر رشت چرا ... از
لاهیجان باز هم می توان نوشت و امیدوارم که اندیشمندان شهرم و پژوهش گران ...

گروه کوهنوردی سپهر رشت

گروه کوهنوری سپهر رشت. ... هدف از این پژوهش بررسی رفتار زیست محیطی کوهنوردان
در کوه دماوند می باشد. لطفا به منظور آشنایی با کمک به اصلاح رفتارهای زیست ...

آشنایی با شغل وکیل - ای استخدام

31 دسامبر 2014 ... وکیل مهارت عالی در سخنوری و نوشتن جهت تنظیم متن دفاعیه و قرائت آن در دادگاه ... خود
به منظور ایجاد اعتماد به نفس و آرامش در او در جهت پیشبرد بهتر پرونده .... برخی از
سمت هایی که در این پژوهش برای وکیل در نظر گرفته شده اند ... اما طی تحقیقاتی که
صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، ...

مطالعه هفت بعد پاسخگویی در بیمارستان‌های آموزشی - مجله پیاورد سلامت

ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﻔـﺖ ﺑﻌـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ در. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ... اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. )61/0. ± .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ در آن ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ.

بیمارستان پارس رشت

13 ا کتبر 2016 ... بیمارستان پارس رشت با مساحت زیربنای حدود 30000 مترمربع و 160 تخت
بیمارستانی تخصصی و فوق تخصصی در یکی از مناطق پرتردد شهر رشت ...

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

فصل دوم. : مبانی. نظری. و. پیشینه. پژوهش. ٩. فصل دوم. مبانی نظری. پیشینه پژوهش.
2. 4 ..... آثار اجتماعی این آرامش خاطر در افزایش روحیه افراد در جهت کسب و کار و
فعالیت. های ...... مختلف بازاریابی و عدم شناخت الزم از مصرف کنندگان، بازار، رقبا
.... شهر. رشت. ") نشان داد که. عناصرقیمت،. محصول. و. ترغیب. و. آموزش. مشتری. از.
بیشترین.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران- پژوهشکده اسناد ...

... پژوهشی تبیین مالکیت روس‌ها در سه شهر رشت، تبریز و استرآباد 1318 - 1340ق /
1900 ... ملی جمهوری اسلامی ایران- پژوهشکده اسناد 2 مقاله پژوهشی علل و عوامل بروز و
ادامه طغیان ... در آخر، علاوه بر شناخت مستند ویژگی‌های بصری اولین روزنامه‌ها در ایران،
این ... و مفاهیم و به کارگیری آن‌ها در سازمان، تاثیر بسزایی در پیشبرد امور خواهد داشت
.

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

239, شناخت میزان سواد رسانه‌ای دانشجویان روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی ....
306, بررسی نقش روابط عمومی اداره کل مخابرات استان گیلان (شهر رشت) در ..... 436,
بررسی نقش تبلیغات اطلاع¬رسان در جهت فرهنگ¬سازی و پیشبرد اهداف .... 483,
پژوهش تحلیلی نقوش سقانفارهای مازندران, خدیجه سلمانی, دانشکده هنر, نقاشى, 1395-
06-27.

33 - فصلنامه فرهنگی پیمان

با چنین رویکردی فرهنگ مهم ترین شناسۀ ملت محسوب می شود که با شناخت آن می توان
به . ... در ده سالگی با خانواده‌اش به ایران کوچ کرد و در شهر رشت اقامت گزید و. ....
ارتقا و پیشبرد پژوهش ها در زمینه های علوم اجتماعی و علوم انسانی، تلاش در راستای
ایجاد و ...

Chiefeditor - فصلنامه سلامت روانی کودک

Method: Current research was a quasi-experimental study with one group pretest
-posttest ... روش: 384 دانش آموز از مدارس شهر رشت که به روش خوشه
ای .... پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزشهای همدلی و مدیریت خشم بر شناخت ...
جهت جمع ­آوری داده ­ها از مقیاس درجهبندی اختلال نافرمانی مقابلهای دانش ...

تحلیل وضعیت فعلی نظام بانکی و چالش های موجود - بانک گردشگری

شهر و نیز استفاده از فیش های کاغذی سنتی برای انجام امور .... نظام بانکی و الگویی
موفق برای توانمندی های اجرایی و فنی در جهت پیشبرد طرح های ملی. در کشور عنوان ...

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

شهر 129129. اشاره 128712 ... جهت 66729. بهره 66555. فرهنگي ..... شناخت 14777 ...
خدا 14629. پژوهش 14619 ...... قائل 5048. رشت 5046 ...... پیشبرد 2069. نظرسنجی ...

پروفایل شخصی - یوسف گرجی مهلبانی - دانشگاه بین المللی امام خمینی

١٩, رئیس شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی قزوین,
١٣٩٣/٠٤/٢١ ... ٢٠, An annual Admittance Programme for Heating & Cooling of
School .... ٢٢, معرفی خیابان تاریخی سپه در هویت بخشی شهر قزوین - مشترک با خانم
مهندس زهرا ...... ٢٦٤, طراحی موزه اقوام با رویکرد پایداری اجتماعی, دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت ...

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری - news

آنچه برای معاونت اهمیت دارد این است که پژوهشگر بداند باید روزی این مبلغ را
برگرداند. .... توافق‌نامه برنامه تربیت پزشک پژوهشگر به منظور پیشبرد اهداف علم و
فناوری .... کنون ،بيش از 200 نفر از نخبگان به بانك معرفی و از تسهیلات آن
برخوردار شدند. ..... نوآوري و شكوفايي با نام خليج فارس 31 ارديبهشت ماه در استان
فارس- شهر شيراز ...

سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

اسپکتروسکوپی لیزر

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

نقشه اتوکدی شهرستان چابهار-سیستان و بلوچستان

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

علم فسیل شناسی

زمين شناسي اقتصادي

زلزله

زمين شناسي در منطقه كپه داغ

سنگهاي دگرگوني

عدد ثابت گاز براي هوا

كانيها

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای دکتر محمود جمعه پور- فصل 8

پاورپوینت برنامه ایمن سازی کودک41 اسلاید

سمینار کارشناسی ارشد طراحی و رفتار سازه ها در زلزله

پمفلت (بروشور) مسمومیت دارویی با ترامادول

پمفلت (بروشور) راههای جلوگیری از بارداری

تحقیق در مورد تنظیم خانواده و جمعیت