دانلود رایگان

پروژه بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستانها. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستانها. doc پرداخته است

دانلود رایگان پروژه بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستانها. docنوع فایل: word
قابل ویرایش 110 صفحه

چکیده:
در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین ابعاد هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق رامدیران پرستاری بیمارستان های استان خراسان رضوی با تعداد 48 نفر تشکیل داده اند که با توجه آن حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده برابر 39 مدیر پرستاری برآورده شده است. برای تعیین سطح ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری از پرسشنامه هوش عاطفی ویزینگر و برای تعیین امتیاز سبک رهبری تحول آفرین از پرسشنامه سبک رهبری وارنر بورک استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی از قبیل جداول فراوانی، نمودارهای میله ای و شاخص های مرکزی و پراکندگی و روش های آمار استنباطی، مانند روش همبستگی پیرسون استفاده شده است نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش عاطفی وسبک رهبری تحول افرین رابطه مثبت ومعنا داری وجود داردو از بین ابعاد هوش عاطفی،بعدهای همدلی و مهارت های اجتماعی رابطه مثبت و معنا داری با سبک رهبری تحول آفریندارد،ولی بعدها ی خود انگیزی، خود کنترلی و خود آگاهی رابطه معنا دار با سبک رهبری تحول آفرین ندارند.

مقدمه:
امروزه اکثر سازمان ها برای حفظ موقعیت رقابتی خود نیاز به تغییر سریع دارند. تغییرات سریع مستلزم آن است که سازمان ها دارای رهبران و کارکنانی باشند که انطباق پذیر بوده و به صورت مؤثر کار کنند، به طور مداوم سیستم ها و فرآیندها را بهبود بخشند و مشتری مدار باشند (ویل1996)
محیط آشفته و متغیر است و رهبری یک عنصر کلیدی در هدایت و مدیریت این محیط است، با کمی دقت بر روی شرکت های مختلف می توان فهمید که رهبران بزرگ تفاوت های بزرگی ایجاد می کنند، رهبران مؤثر کسانی هستند که نتایج را در یک چارچوب زمانی معینی بدست می آورند تا برای سازمان و کار خود مؤثر واقع شوند. (گلمن2000 , 78)
توجه به هیجان ها و عواطف و کاربرد مناسب آنها در روابط انسانی، درک هیجانات خود و دیگران و مدیریت مطلوب آنها و نیز ایجاد همدلی با دیگران و استفاده مثبت از هیجان ها موضوعی است که طی دهه گذشته با عنوان هوش هیجانی (عاطفی ) مورد توجه قرار گرفته است.
هنگامی که سعی در اثر بخشی رهبران بزرگ داریم، درباره بینش یا ایده های قوی صبحت می کنیم اما یک چیز مهم تر وجود دارد، رهبران بزرگ از طریق عواطفشان کار می کنند (گلمن و دیگران - 2002) امروز دیگر توجه به صرف برنامه ریزی و فرآیندها کافی نیست زیرا این افراد هستند که برنامه ها را تدوین می کنند و فرآیندها را کنترل و اجرا می کنند باید توجه داشت که دانش، مهارت و تجربه افراد سازمان، عوامل مؤثر در موفقیت سازمان هستند در نتیجه انتظار می رود که مدیران آینده بیشتر به توسعه افراد در سازمان ها توجه کنند (دراکر1996)
بررسی ها نشان داده که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند ربود که بتوانند به طور اثر بخش و نتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند، در این زمینه هوش عاطفی یکی از مؤلفه هایی است که می تواند در روابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ایفا کند و به گفته گلمن شرط حتمی و اجتناب ناپذیر در سازمان به حسابمی آید .اخیراً برخی از دانشمندان دریافته اند که هوشی عاطفی با اهمیت تر از بهره هوشی برای یک مدیر و رهبر است. امروزه هوش عاطفی به عنوان نوعی هوش تبیین شده است که شامل درک دقیق عواطف خود شخص و هم تعبیر دقیق حالات عاطفی دیگران است، هوش عاطفی، فرد را از نظر عاطفی ارزیابی می کند، به این معنی که فرد به چه میزانی از هیجان ها و احساس های خود آگاهی دارد و چگونه آنها را کنترل و اداره کند. نکته قابل توجه در راستای هوش عاطفی این است که توانایی های هوش عاطفی ذاتی نیستند و آنها می توانند آموخته شوند (گلمن 1998)
هوش عاطفی هم یکی از جدیدترین مفاهیم است که پا به حیطه مدیریت گذاشته است، تحقیقات اخیر سعی بر آن دارند که اهمیت هوش عاطفی و تأثیر آن بر اثر بخشی سازمان را بررسی کنند (بارلینگو دیگران 2000)
در چندین تحقیق انجام شده، اظهار شده است که هوش عاطفی می تواند پیش بینی کننده خوبی برای رفتارهای رهبری تحول آفرین باشد (بارلینگ و دیگران) و طبق شواهد موجود در آغاز قرن بیست و یکم هوش عاطفی موجب تحولات خواهد بود، (گلمن 1996)
رهبری تحول آفریناز جدیدترین سبک های رهبری است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، مزایای بسیاری برای این سبک رهبری شناخته شده است از جمله رضایت شغلی، افزایش بهره وری سازمان و کاهش استرس بین زیردستان است (بارلینگ و دیگران 2000)
با این همه تعداد تحقیقات در زمینه رابطه بین هوش عاطفی و رفتارهای تحول آفرین بسیار کم بوده و نتایج یکسانی به دست نیامده است، در این تحقیق سعی شده است که میزان هوش عاطفی مدیران پرستاری و مهمتر از آن یافتن رابطه بین ابعاد هوش عاطفی با سبک رهبری تحول آفرین در بین مدیران پرستاری استان خراسان رضوی بررسی شود.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
فرضییات تحقیق
روش تحقیق
قلمرو زمانی و مکانی
تعریف واژه ها
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مطالعه هوش عاطفی در میان صاحب نظران
انواع هوش
اهمیت هوش عاطفی
مقایسه هوش عاطفی و هوش عقلی
هوش عاطفی از دیدگاه مایروسالوی
هوش عاطفی از دیدگاه بارـ آن
مدل هوش هیجانی در محیط کار
هوش عاطفی از دیدگاه دانیل گلمن
تفاوت هوش عاطفی
آزمون های هوش عاطفی
رابطه هوش عاطفی و اثر بخشی مدیران
رهبری
مدیریت و رهبری
مهارتهای مدیریت و رهبری
سیر تکوینی تئوریهای رهبری
تئوریهای شخصیتی
نظریه های رفتاری رهبران
مطالعات هاتورن
مطالعات دانشگاه میشیگان
مطالعات دانشگاه اوهایو
تئوریهای اقتضایی رهبری
رهبری تحول آفرین و مبادله ای
رهبری مبادله ای
مدیریت پرستاری
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
روایی و پایانی ابزار اندازه گیری
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: یافته های تحقیق
آمار توصیفی یافته ها
آمار توصیفی ابعاد هوشی عاطفی
آمار توصیفی سبک رهبری
بررسی فرضیه اصلی
بررسی فرضیه اول
بررسی فرضیه دوم
بررسی فرضیه سوم
بررسی فرضیه چهارم
بررسی فرضیه پنجم
بررسی فرضیه ششم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
بحث و جمع بندی
جمع بندی گزارشات توصیفی متغیرهای تحقیق
خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات
مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با سایر تحقیقات مشابه
پیشنهادات
پیشنهاد به سایر محققان
محدودیتهای تحقیق
فهرست منابع فارسی و لاتین
ضمائم

منابع و مأخذ:
الواني ، سيد مهدي ، مديريت عمومي ، نشر ني ،1379
اميران ، حيدر ، مجموعه ايزو 9000 - مستند سازي روشهاي اجرايي، جلد سوم ، نشر مولف ، 1379
بي تا، پروژه هاي آزمايشي در زمينه خدمات جامعه اطلاعات مبتني بر اينترنت . پيام ارتباطات ، مرداد 1380.
پرهيزكار ، كمال ، روابط انساني در مديريت ، انتشارات اشراقي ، ترجمه : فريدون رهنماي رودپشتي ، تدبير 84،1368
سلطاني ايرج ،"اثربخشي آموزشي در سازمانهاي صنعتي وتوليدي " مجله تدبير،سازمان مديريت صنعتي، شماره119
دفت ،ريچارد ال.،"تئوري وطراحي سازمان"مترجمان: علي پارسائيان،محمد اعرابي،دفتر پژوهش هاي فرهنگي،چاپ اول،1377
دلاور ،علي ، روش تحقيق در روان شناسي وعلوم تربيتي ، نشر ويرايش،1380
كهن ، گوئل ،مدلي چهار وجهي در تعيين اثربخشي سازمانها - يك روش شناسي علمي براي محاسبه اثربخشي سيستمها، فصلنامه مطالعات مديريت ، شماره 20 ، 1377


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


رشته


مدیریت


کارشناسیپایان


دوره


پروژه


بررسی


رابطه


ابعاد


هوش


عاطفی


مدیران


پرستاری


با


سبک


رهبری


تحول


آفرین


در


بیمارست


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری ...

23 ژانويه 2017 ... پروژه بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین در
بیمارستانها. doc. پروژه بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران ...

پروژه بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری ...

9 نوامبر 2016 ... پروژه بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین در
بیمارستانها. doc. نوع فایل: word قابل ویرایش 110 صفحه ...

پروژه بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری ...

در این پروژه بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول
آفرین در بیمارستانها. doc پرداخته است.

پروژه بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری ...

13 نوامبر 2016 ... پروژه بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین در
بیمارستانها. doc. نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۱۰ صفحه ...

رابطه بین هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین آنان ...

رابطه بین هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین آنان ... 39 مدیر
پرستاری (مترون) بیمارستان‌های آموزشی و غیر آموزشی به روش نمونه‌گیری ... برای
تعیین سطح ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری از پرسشنامه هوش عاطفی «ایچ ... بین
دو متغیر هوش عاطفی و سبک رهبری تحول بخش به دست نیامد که جای بررسی بیشتری
دارد.

پروژه بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری ...

9 نوامبر 2016 ... این محصول با ارزش “ پروژه بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک
رهبری تحول آفرین در بیمارستانها. doc “را از ایران فایل دانلود ...

پروژه بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری ...

20 فوریه 2017 ... پروژه بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین در
بیمارستانها. doc. نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۱۰ صفحه ...

پروپوزال تحقیق بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و ...

24 دسامبر 2016 ... پروپوزال پایان نامه مدیریت; خلاقیت کارکنان; پایان نامه سبک های رهبری ... پایان نامه
هوش هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستان امام خمینی
2014-12-09 دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات
... بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ...

پایان نامه هوش هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در ...

9 دسامبر 2014 ... دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29
پایان نامه ... پایان نامه هوش هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در ...
چنین مهارت هایی از زمان مطالعات رهبری اوهایو مطرح بود، که در آن بررسی ها تحت ... کار و
زندگی از جمله کیفیت رابطه با دیگران و کارایی مدیریتی بهره جست.

پایان نامه هوش هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در ...

29 سپتامبر 2016 ... دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات ... پایان نامه
هوش هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستان امام خمینی ...
چنین مهارت هایی از زمان مطالعات رهبری اوهایو مطرح بود، که در آن بررسی ها تحت ... کار و
زندگی از جمله کیفیت رابطه با دیگران و کارایی مدیریتی بهره جست.

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ...

رشته مدیریت اجرایی. بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک
رهبری تحول آفرین در بیمارستانهای. استان خراسان رضوی. استاد راهنما: دکتر هادی
کریمی.

پروپوزال بررسی ویژگی های شخصیتی با سبک رهبری مدیران پرستاری

6 مارس 2017 ... [PDF]بررسی ويژگی های شخصیتی مديران با سبک رهبری آنها ... رابطه ابعاد هوش
عاطفی با سبک رهبری مدیران پرستاری- پروپوزال بررسی توسعه پایدار ... [PDF]ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ / ﻋﻨﻮان ... جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد استرس شغلی . ... برترین
پکیج پایان نامه سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی با .

پروپوزال بررسی ویژگی های شخصیتی با سبک رهبری مدیران پرستاری

10 مارس 2017 ... رابطه ابعاد هوش عاطفی با سبک رهبری مدیران پرستاری- پروپوزال بررسی توسعه
پایدار ... پرسشنامه هویت شغلی و رابطه آن با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان¬های
شهر . ... [DOC]بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با تعهد سازمانی و ... برترین
پکیج پایان نامه سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی با .

پروپوزال تحقیق بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و ...

6 سپتامبر 2014 ... دسته بندی: مدیریت» مدیریت سازمانی دانلود پروپوزال تحقیق با موضوع بررسی
رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و خلاقیت ... فرمت فایل اصلی: doc ... بیان
مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و ... نامه
هوش هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستان امام ...

پایان نامه رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از ...

16 ژوئن 2015 ... دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 500 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 104
پایان نامه رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک
عدالت. ... 116 پایان نامه تأثیر مبادله رهبر عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی با
... هوش هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستان ...

پایان نامه هوش هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در ...

31 ژانويه 2017 ... پایان نامه هوش هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستان ...
رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان
2016-09-04 دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 218 کیلوبایت تعداد صفحات
... پروژه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی…

علوم انسانی بایگانی - صفحه 90 از 90 - مرکز دانلود پروژه و مقالات ...

این محصول” پروژه بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری
تحول آفرین در بیمارستانها. doc “را از yahoo-market دانلود نمایید. پروژه بررسی ...

پایان نامه رهبری تحول آفرین مدیریت | آربیتا فایل

25 فوریه 2017 ... [PDF]: نامه عنوان پایان تحلیل و بررسی مولفه های رهبری تحول آفرین … ... بررسی
رابطه سبک رهبری تحول آفرین با سبک تصمیم گیری مدیران ... دانلود فایل کامل
پایان نامه هوش هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستان امام ...
نمونه پایان نامه،تحقیقات و پروژه های رشته مدیریت (تمامی گرایش ها) …

سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص ...

25 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت بهداشت سبک رهبری مدیران ... قابل ویرایش;
تحقیق بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با 2016-09-06 ... پایان نامه هوش هیجانی
مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستان ... PDF: سبک رهبری
مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص های بیمارستانی ...

سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص ...

5 روز پیش ... [PDF]PDF: رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های …
articletag.ir/… .... ترجمه مقاله بهبود بازده کارکنان: تأثیرات وابسته هوش عاطفی
مدیران و … .... [PDF]همبستگی رهبری تحول آفرین با عدالت سازمانی از دیدگاه کارکنان
درمانگاه .... ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎری و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ …

رابطه بين هوش عاطفي مديران پرستاري با سبك رهبري تحول آفرين آنان

عنوان مقاله: رابطه بين هوش عاطفي مديران پرستاري با سبک رهبري تحول آفرين آنان ...
39 مدير پرستاري (مترون) بيمارستان هاي آموزشي و غير آموزشي به روش نمونه گيري ...
براي تعيين سطح ابعاد هوش عاطفي مديران پرستاري از پرسشنامه هوش عاطفي «ايچ ...
هوش عاطفي و سبک رهبري تحول بخش به دست نيامد که جاي بررسي بيشتري دارد.

سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص ...

[PDF]PDF: رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های ...
articletag.ir/. ..... بررسی رابطه ی ابعاد رهبری تحول آفرین و درگیری شغلی کارکنان
از ... [PDF]ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران - دانشکده علوم تربیتی و
..... کارورزی / پروژه Translate this page May 9, 2016 - شاخصهای کارایی بیمارستان
نیز از واحد ...

هوش مدیریت: یک مطالعه مروری نظام مند بر روی ... - آزمایشگاه و تشخیص

انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتای ج مطالعات ... معنی داری با. هنر مدیریت،
رهبری تحول آفرین، داش تن سجایای اخالقی ... گرایش به س مت و س وی افراد با
هوش با ظرفیت های باال. هوش مدیریت: .... نظر این افراد، هوش معنوی از ابعاد ذیل س
اخته شده است: دانش درونی ..... رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری بیمارستان های
تامین.

8 - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دریافت فایل Pdf ... بررسی رابطه بین سبک رهبری با تعهد سازمانی مطالعه موردی
پرستاران ... رهبری تحولی، تبادلی و آزادگذار با تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان
موسی بن جعفر ... هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و رهبری کار
آموزشی در ... تاثیرگذاری عوامل کلیدی رهبری پروژه بر موفقیت پروژه از طریق هوش
هیجانی ...

دانلود پایان نامه مدیریت|پایان نامه|پروژه|تحقیق|کارشناسی و ارشد

ارائه و دانلود منابع تحقیق ،پروژه ، تحقیق ، پایان نامه در رشته مدیریت در تمامی
گرایش ها کاردانی کارشناسی و ... SA86- بررسي تأثير برنامه ريزي استراتژيك بر
عملكرد كاركنان بيمارستان ... SA130- بررسی شاخص های کار شایسته و رضایت شغلی
پرستاران ... SA113- بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی
معلمان.

تحقیق بررسی رابطه هوش عاطفي مديران با سبك رهبري تحول بخش ...

27 ژانويه 2016 ... هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه هوش عاطفي مديران با سبك رهبري تحول ... عنوان
کامل: رابطه هوش عاطفی مدیران با سبک رهبری تحول بخش ... تعداد صفحات پروژه: ٣٧ ...
doc حجم فایل: 371 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 143 رابطه هوش ... پایان نامه هوش
هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستان ...

پروپوزال بررسی ویژگی های شخصیتی با سبک رهبری مدیران پرستاری

پروپوزال بررسی ویژگی های شخصیتی با سبک رهبری مدیران پرستاری در 15
صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت Doc. پایان نامه و پروپوزال. لینک منبع و پست ...

رشته مدیریت | مرجع دانلود متن کامل پایان نامه

پایان نامه پروژه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت درباره خصوصی سازی .... تحقیق:
بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین در ...

پایان نامه مدیریت هوش هیجانی در قالب word

25 مه 2016 ... ... قابل ویرایش word.پایان نامه هوش هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول
آفرین در . ... [PDF]ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺑﻬﺮة ﻫﻮﺷﻲ - Sid ...
دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و. .... مطالعه رابطه
هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه، پايان نامه .

مدیریت بازرگانی -تحول - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد ...

4 فوریه 2014 ... 1, بررسی رابطه بین رفتار شهروند سازمانی با عملکرد کارکنان در اداره کل حفاظت
محیط ... 25, بررسي ارتباط ميان هوش هيجاني و رهبري تحول آفرين, 900726068 ...
شناختي و هوش هيجاني با فرسودگي شغلي در پرستاران بيمارستان آيت اله موسوي ...
36, بررسي ارتباط بين سبك تفكر مديران با خلاقيت آنان در سازمان جهاد ...

کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها - Symposia.ir

بررسی رابطه ابعاد فرهنگی هافستد با رفتار شهروندی سازمانی ( مطالعه موردی: شرکت
انتقال ... بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی ... بررسی رابطه
بین سبک های مدیریت و کارایی کارکنان در پروژه های عمرانی شهرداری تهران ... بررسی
رابطه بین رهبری تحول آفرین و جو سازمانی با تعهد به هدف سازمانی در دانشگاهمازندران.

بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

3, اثر میانجی فرهنگ سازمانی بررابطه بین سبک رهبری مدیران و خلاقیت .... بین هوش
شناختی و سلامت روانی با یادگیری سازمانی کارکنان بیمارستان های شرق استان
گلستان ..... 263, بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت استعدادرضایت شغلی مطالعه موردی
: بانک مهر ..... 506, بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با هوش عاطفی وهوش
معنوی ...

ادامه پایان نامه های مدیریت - سامانه نوین مسداک

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی: طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام
.... ارشد مدیریت بازرگانی: رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان
های .... پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با
تعهد ... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

آسیب پذیری سازمان و مدیریت بیمارستان در حوادث غیر مترقبه Fulltext 7. ..... ارایه
مدلی کاربردی بر رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی
Fulltext ... ارتباط بین سبک رهبری مدیران با نحوه استفاده از مهارت سازمانی مدیریت
زمان در ..... بررسی اثر ابعاد هوش عاطفی در بهره وری منابع انسانی صنایع بیمه (مطالعه
موردی ...

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) - پایان نامه ها

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ان‍گ‍ی‍زش‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ران‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ در پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ...
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ان‍گ‍ی‍زش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ان‍ک‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ارائ‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ در
... ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اب‍ع‍اد س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ ت‍ح‍ول‌ آف‍ری‍ن‌ م‍دی‍ران‌ م‍ق‍اطع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ...
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ای‍ش‍ان‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و ...

بسمه تعالی مدیریت آموزشی لیست پایان نامه های رشته: دانشجو استاد مشاور

ریشهری. بررسی رابطه بین جو سازمانی و اثربخشی عبدالصاحب امامی ... پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به ... بررسی مقایسه ای تاثیر مدیریت تحول ... بررسی
رابطه سبک های رهبری مدیران و خدانظر فرخ نژاد .... آفرین مظفری ... بررسی مهم ترین
ابعاد و ..... هیجانی در کارکنان بیمارستان های شهر ..... رابطه هوش عاطفی با راهبردهای
مدیریت.

PDF[رابطه هوش معنوی و رهبری معنوی با…] شبکه مقاله - 2017-02-11

12 فوریه 2017 ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ: راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﺑﺨﺶ. دﺳﺘﻪ:
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ - رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: WORD (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ) ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮوژه: 37 ...

پایان نامه بررسی مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با ...
جهاني شدن در دنياي امروز مستلزم سبك رهبري متفاوت و جديدي است كه با استفاده
بهينه از ... می توان نتیجه گرفت که رهبری تحول آفرین مدیران همبستگی معنی داری با
رفتار .... از رهبر، خلاقیت، هوش عاطفی، مبادله رهبر- پیرو و رفتار شهروندی سازمانی
ارتباط ...

نمایه سازی مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در ...

16 نوامبر 2016 ... بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و میزان یادگیری سازمانی ... رابطه بین هوش
سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی .... ارزیابی عملکرد ابعاد و
شاخص های تجارت الکترونیک در صنعت حمل و نقل مطالعه .... بررسی تاثیر رهبری
تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی تغییرمدار ..... PrintFriendly and PDF ...

مدیرت دولتی - مدیر 123

بررسي رابطه بين سبک هاي رهبري تحول آفرين و تعاملگرا با نگرش به تغيير
سازماني. word. رایگان. ۳۹. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی در
کارکنان ...

دانلود تحقیق در مورد بررسی ارتباط میان مدیریت تحول

3 سپتامبر 2016 ... فروش و دانلود تحقیق،کارآموزی،پروژه،پایان نامه،نرم افزار … این محصول با ارزش ...
تحول با عنوان … در تحقیقات مختلف به عنوان ابعاد شکل دهنده رفتار شهروندی
سازمانی مورد توجه قرار گرفته اند. .... دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی
با سبک رهبری تحول گرا [PDF]ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮﺵ ﻋﺎﻃﻔﻲﺭﻫﺒﺮﻱ ﺗﺤﻮﻝ ﺁﻓﺮﻳﻦ

هوش معنوی Spiritual Intelligence - آفتاب ایرونی

7 مه 2014 ... ارتباط هوش معنوی با اضطراب امتحان در دانشجویان پرستاری و مامایی: کاربرد تحلیل
مسیر ... هوش پیش بینی کننده رهبری تحول آفرین: بررسی روابط میان هوش ... رابطه
بین هوش معنوی و شادکامی و متغیرهای دموگرافیک در پرستاران بیمارستان ... رابطه
بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه شهرستان گرگان.

پیشینه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

27 آوريل 2015 ... مديريت آموزش جمعيت و تأثير آن در توسعه نيروي انساني. « 0513. عالي ... بررسي
ابعاد استراتژيكي و اقتصادي بندر اميرآباد مازندران. « 0513. عالي ...

دانلود رایگان مقاله بررسی سبک رهبری حضرت امام خمینی (ره) در رابطه ...

ﻟﻄﻒ اﷲ ﻓﺮوزﻧﺪه ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﺪد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺒﮑﻬﺎی رﻫﺒﺮی ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ
ﯾﮏ اﻟﮕﻮی . ... عنوان مقاله: بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی و
استراتژیهای سازمان . ... چکیده: در سیر مطالعه رهبری حضرت امام خمینی(ره) ابعاد
گوناگونی وجود ... در این ..... دانلود پروژه بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های
مدیریت مدیران.

مقاله بررسی رابطه فرسودگی شغلی با بی تفاوتی سازمانی کارکنان ...

مقاله بررسی رابطه فرسودگی شغلی با بی تفاوتی سازمانی کارکنان شرکت مپنا, ...
حجم فایل: ۳۰۵.۲۷ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۱۳ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت
می باشد) ... مریم مسلمی - کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
.... سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با توانمند سازی کارکنان بیمارستانهای شهر
...

دریافت فهرست مقالات ارائه شده در اولین همایش ملی ... - دانشگاه اصفهان

شـرایط مشـکل آفریـن و طلـب بخشـش باعـث مقابلـه و چالـش آن هـا در برابـر رنـج و درد.
حاصـل از ... مقابلــه بــا اســترس، ســبک های دلبســتگی و کیفیــت زندگــی در
جانبــازان مبتــا بــه ...... بررســی رابطــه هــوش معنــوی و ابعــاد جهت گیــری مذهبــی بــا
...... تحــول انســانی در ســه بعــد شــناختی، عاطفی-ارزشــی، و بعــد مهارتــی )رفتــاری(
رخ.

بهره وری و ابعاد آن - جستجو - وسریا

پاو.وینت بهره وري در سازمان پروژه کلاسی- 14 اسلاید . با . و پر سرعت . فهرست ...
فایل doc حجم فایل 24 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 14 بررسی ابعاد هوش هیجانی
.... ی تحول آفرین رابطه معنا دارای وجود دارد؟ ... ی مدیران پرستاری بررسی رابطه ابعاد
هوش عاطفی با سبک . ... فايل پروپوزال رابطه ابعاد هوش عاطفي با سبک رهبري مديران
/ ...

نام سند شناسه کتاب ردیف مسئله اقتصادي همراه با پاسخ آن 1000 جعفري ...

سوال چهارگزینه اي اقتصاد خرد با پاسخ هاي تشریحي 2000. 5 ...... پروژه بررسي رابطه
بين سبک رهبري تحول گرا با پيامدهاي کارکنان سازمان اقتصاد و دارایي استان ...

روش تحقیق - دپارتمان مشاوره پایان نامه های دانشگاهی University ...

به طور کلی، چنانچه داده‌های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشند که در گذشته رخ
..... بررسی تأثیر ابعاد بصری و اطلاعاتی بسته بندی بر تصمیم خرید مشتریان ....
بررسی مؤلفه های رهبری تحول آفرین و رابطه آن با عملکرد مدارس خاص.pdf ... بررسی
رابطه هوش هیجانی و سبک های رهبری مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان.docx
...

بررسی رابطه بین رهبری تحولگرا و بهزیستی

ارتباط بین سبک رهبری تحول گرا و عمل گرا با رضایت شغلی کارکنان تربیت ...
بررسی ... رهبری تحول آفرین با سرمایه اجتماعی از دیدگاه کارشناسان سازمان گسترش
و نوسازی ... مقاله بررسی رابطه بین مولفه های هوش سازمانی و سبک های رهبری (تحول . ...
پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران آموزشی با بهداشت روانی دبیران .

پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی ...

این پژوهش با هدف پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس هوش معنوی و ....
مزلو‌[5](1970) نیز با تاکید بر اهمیت و اعتبار تجربه‌های معنوی، آن را موضوعی موجه
برای بررسی ... تعیین رابطه بین انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت زناشویی
مادر ...... پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی.

شماره پنجم نشريه آواي برنامه ريزي

ترکيب مواد با یکدیگر ميشود رهبر تحول گرا نيز کاری ميکند ... د رجلسات بررسی
مشکالت سازمان، یک مدیر کار آمد روی این موضوع تمرکز ميکند که افراد و سازمان به چه ...

بررسي رابطه استرس شغلي وتعهد سازمانی کارکنان جهاد مازندران - مدیریار

مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در كنترل مداوم كاركنان خود دارند. ... می توان از
کار به عنوان بخش بسیار مهم و زندگی انسان یاد کرد با توجه به اهمیت ابعاد مختلف کار
در ... تعهد سازماني به عنوان وابستگي عاطفي و رواني به سازمان در نظر گرفته مي‌شود
كه .... کاتلین دال در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه سبک رهبری و تعهد سازمانی با ...

پرسشنامه سبک رهبری خدمتگزار تیلور | انجام پایان نامه ارشد و دکتری

23 ژوئن 2015 ... یکی از سبک‌های رهبری موفق در عرصه مدیریت سبک رهبری خدمتگزار است. ... انتخاب
و بررسی موضوع ... تیلـور(۲۰۰۲) برای تعیین روایی پرسشنامه ۲۴ گویه ای، بـا
مقایسه ... رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد به ناظر، اعتماد به سازمان و رفتار مدنی
اجتماعی در بین پرستاران بیمارستان های آموزشی دولتی شهر شیراز.

اولویت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1393 | انجام پایان ...

16 دسامبر 2014 ... مدیریت نظام سلامت: تعیین حجم کاری نیروی انسانی در طرح پزشک ... سلامت بررسی
راههای ارتقای رضایت شغلی نیروی انسانی تبیین ابعاد. ... بررسی دانش، نگرش و
عملکرد گروههای مختلف جمعیتی در رابطه با ایدز ... مداخلات پیشگیری در مادر و کودک (
با تاکید بر سبک زندگی و عوامل محیطی) .... PrintFriendly and PDF ...

تگ های مطالب » پایان نامه دات کام | Payaname.com

پایان نامه دات کام |پایان نامه ارشد|پایان نامه کارشناسی ارشد|پروژه دات کام|دانلود پایان
... ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه های ...
مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سود آوری آتی,
...... بررسی رابطه بين هوش هيجانی و سبكهای مقابله با استرس و تاثير جنسيت بر ...

آموزش جامع و تصویری دیوان - اورجینال - بلاگ خوان

... نامه هوش هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستان امام
خمینی ... کامل ترجمه مقاله مدیریت مالی صورتهای مالی مبنا · برترین پکیج پروژه مالی
شركت ... دانلود پژوهش بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل
در .... نوبت اول دهم انسانی pdf , داستان مادر توی دریا
...

پروژه بررسي رابطه ميان شخصيت و احساس عدالت سازماني - آموزش کده

پروژه بررسی رابطه میان شخصیت و احساس عدالت سازمانی در 26 صفحه ورد قابل ...
بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان toooeq.deltacd.ir/ روش
.... سخنرانی, بررسی ارتباط هوش سیاسی و سازگاری شغلی در کارکنان ادارات ورزش و
جوانان ... بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین، ساختار سازمانی و جو سازمانی
با .

اﺧﺒﺎر ﮐﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه - دانشگاه صنعتی کرمانشاه

این مراسم به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی کرمانشاه انجام شده بود و با .....
گروه توسعه مدیریت دانشگاه صنعتی کرمانشاه، با حضور ریاست، هیأت رییسه،
دبیران ..... به رهبری امام خمینی (ره) در راه برپایی حکومت دینی بود و بدین سان سر
منشاء تحول ...... با دانشگاه های سراسر کشور، این طرح با هدف بررسی سبک زندگی
دانشجویان انجام ...

وب سایت پیام آنلاین - مقالات شما - مخابرات استان تهران

مشکل 1: مدیران تمایل به برنده شدن دارند این محققان برای چگونگی مقابله با این
رویكرد ... تامپسون به مثالی در بیمارستان رودآیلند در سال 2007 اشاره می‌کند که سه
جراح مختلف .... عملگر | از این اپراتور برای بررسی نتایجی که دارای هر کدام از عبارات
شما ..... یک رابطه خود تداوم است: بر اساس یافته‌های مطالعات متعدد، رفتار مدیران در
رابطه با ...

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... بررسي تطبيقي شاخص تنبلي در ايران و كشورهاي جهان و برخي راه حل ها ... سنجش
رابطه جامعه پذيري در دانشگاه با انگيزش تحصيلي دانشجويان ..... در مطالعه تحليلي
از سنجه هاي دينداري در ايران، ابعاد دينداري را در ذيل مفاهيم: مناسك ...... نشريه مديريت
دولتيسازماني و سبك هاي رهبري تحول آفرين و مبادله رهبر پيرو.

پروپوزال بررسی ویژگی های شخصیتی با سبک رهبری مدیران پرستاری

پروپوزال بررسی ویژگی های شخصیتی با سبک رهبری مدیران پرستاری در 15
صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت Doc. دانلود پروپوزال. لینک منبع و پست :پروپوزال
...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه، مبنی بر اینکه بدنبال مشورت با
..... و رهبری هستید متاسفانه ما ایثارگران فراموش شدگان تاریخ نظام هستیم چرا که با
...... کارشناسی پرستاری مدت بیش از ۲۰ سال به صورت قراردادی در بیمارستان اعصاب
...... توسط مديران تصميم ساز در بودجه بيت المال با تغيير سبک زندگي بسمت اسلام
...

آربیتا فایلدنیای فایل های دانلودی

فایل پاورپوینت بخش جراحی بیمارستان ..... دانلود پایان نامه آماده و کامل بررسی رابطه
هوش و ترتیب تولد بین دانش آموزان دبیرستانی در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش
تعداد صفحات پروژه هوش و تربیت تولد بین دانش آموزان 64 ...... دانلود گزارش کارورزی
2، تقویت و بهبود عملکرد عاطفی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 6 دانلود فایل ...

Sheet1 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

54, آمار و کاربرد آن در مدیریت با پاسخ تشریحی, ارسلان، الهه, کانون فرهنگی آموزش
...... 665, آزمون هوش هیجانی, برادبری ، تراوس, ترجمه مهدی گنجی, ساوالان .... 789,
بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایات, حاجیدهآبادی، محمدعلی, پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه ..... 1010, رشد و تحول شناختی: مبانی فرهنگی و اجتماعی شناخت, لوریا،
آلکساندر مانویچ، ...

پایان نامه هوش هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در ...

پایان نامه هوش هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستان امام
خمینی هوش ... مقاله،تحقیق،پروژه،جزوه،پایان نامه .... فرمت فايل: doc ... چنین مهارت هایی
از زمان مطالعات رهبری اوهایو مطرح بود، که در آن بررسی ها تحت عنوان توجه به ... مهم در
عرصه ی کار و زندگی از جمله کیفیت رابطه با دیگران و کارایی مدیریتی بهره جست.

و اجرایي پژوهشي - پيشينه آموزشي فردی مشخصات استادیار رحیمی حمید ...

تحلیل آسیب هاي سازمانی و تعیین ارتباط چندگانه آن با سالمت سازمانی و .... تحلیل
ابعاد هویتی دانشجویان دانشگاه كاشان و ارتباط آن با میزان اعتیاد ... بررسی. هوش
اخالقی. پرستاران بیمارستان هاي. كاشان، فصلنامه آموزش. و اخالق در ... تحلیل رابطه
بین سبک رهبري تحول آفرین مدیران و قابلیت هاي كارآفرینی كاركنان ..... پروژه
تحقیقاتی.

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران برفی

پایان نامه بررسي رابطه بين هوش عاطفي و سبک هاي مديريت . ... دانلود پروژه بررسی
رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت ... ketabpich.goldblog.ir/post/936 ذخیره
شده .... [PDF]ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺑﻬﺮة ﻫﻮﺷﻲ - Sid ... ﻣﻼﺣﻈـﺎت
ﻓـﺮدي اﺳـﺖ و اﺑﻌـﺎد رﻫﺒـﺮي. .... این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد روان پرستاری
.

در دانشگاه علوم پزشکی بابل

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﯾﺖ اﻟﻪ روﺣﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ. -2 .... راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ
ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ .... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات اﺑﻌﺎد
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ، ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ...... ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﻌﺎرض در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ..... Google schoolar,ScienceDirect,SID,Iran doc, Mag
Iran.

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ) | چگونه مقاله دانلود کنیم!

2 دسامبر 2016 ... پرسشنامه رهبری تحول آرین باس و آولیو (2000) با استفاده از 20 گویه، که ...
پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و خلاقیت ... پایان نامه هوش
هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستان امام خمینی 2016-11
-05 دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات ...

دانلود پایان نامه: ارتباط سبک رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و ... - آرتهاو

6 جولای 2016 ... دسته: تربیت بدنی و علوم ورزشی فرمت فایل: doc حجم فایل: 461 ... هدف از این پژوهش
بررسی ارتباط سبک رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و .... کارشناسی دانلود پایان
نامه ارشد دانلود پروژه دانلود پروژه پایانی دانلود ... پایان نامه هوش هیجانی مدیران
پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستان امام خمینی 2016-05-10

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی ...

24 مارس 2017 ... یریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 دبیر ...
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮاﺗﺮ از. ... بررسی رابطه
سبک رهبری تحول آفرین مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس … ... رابطه
بین فرسودگی شغلی و ابعاد آن بر تعهد سازمانی دبیران ناحیه 1 رشت …

دانلود پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین خلاقیت ...

عنوان پروپوزال: بررسي رابطه بين سبک هاي رهبري تحول آفرين و خلاقيت کارکنان و
تاثير ... فروشگاه اینترنتی سارا | دانلود فایل و محصولات آموزشی، مقاله، پروژه،
پایان نامه ... پروپوزال رابطه بین استقرار مدیریت دانش در بیمارستان با رضایت
مراجعه کنندگان به بیمارستان ... پروپوزال رابطه مولفه های هوش هیجانی و فرار دختران از
منزل.

تحقیق درباره بررسی روابط فرهنگی ایران و ونزوئلا – گوگل فایل

8 نوامبر 2016 ... دانلود رایگان پروژه بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری
تحول آفرین در بیمارستانها. doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل ...

شعبه ویژه و ایستگاه ناب و تمام عیار فایل مستانه آنلاین

فروشگاهی آنلاین با ارائه خدمات دانلود رایگان فایل و پروژه های جدید دانشجویی,
پروپوزال ... چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق درمان با نوروفیدبک ...... دانلود
پاورپوینت با موضوع رهبري تحول در مدیریت تحول، در قالب ppt و در 42 ...... تحقیق
رشته مدیریت با عنوان بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی کارکنان
بیمارستانهای ...

ارسال پیام و نظر :: بیان معنوی - ناشر آثار استاد پناهیان

7 آوريل 2013 ... بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است .... باسلام حاج
آقای پناهیان در دو سخنرانی , این روایت را مورد بررسی قرار دادند که .... استاد در
سخنرانی بیت رهبری امسال، در رابطه با قیام 4000 نفر بعد از ...... حتما فایل pdf
مبحث تنها مسیر(راهبرد اصلی در تربیت دینی)-قسمت اول را مطالعه فرمایید.

ﺟﻠﺪ دوم

4 مارس 2013 ... ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼﻣﺖ: ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺣﻜﻴﻤﺎﻧﻪ، ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺘﻮﻥ ... ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺳﺒﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺒﻚ ﻫﺎﻱ .... ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﮕﻮي ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻳﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪﺍﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮي ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ..... ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﺯي ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﭘﺎﻳﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ...... ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺍﺳﺖ.

لیست پایان نامه های با موضوعات قرآنی + چکیده و نویسنده - ماهِ پژوهش

21 ژانويه 2013 ... موضوع : این پروژه تحقیقاتی در رابطه با ویژگی‌های عبادالرحمن‌در سوره فرقان ...... حدود
آزادی ؛‌بخش سوم، بررسی ابعاد گوناگون آزادی: آزادی محدود و نامحدود،‌آزادی فردی و ...
زیبایی از منظر قرآن و روایات، ‌اعجاز و تعریف آن، سبک قرآن،‌نظم در قرآن ...... بخش اول ،
‌بلوغ و تحولات ناشی از آن: تحولات جسمانی،‌تحولات عاطفی، تحولات ...

Winlib Report Generator - مرکز تربیت مربی

15, 6580, " s"5 این ماشین تغییر و تحول را دریابیم: پژوهشی در زمینه جایگاه سیستم
" s"5 در ..... 171, 13677, آخرین پیام: وصیتنامه سیاسی الهی رهبر کبیر انقلاب
اسلامی و ..... 453, 9608, آشنایی با نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها, مرکز آموزش
مدیریت دولتی ...... 1152, 9988, ابعاد انسانی و فضاهای داخلی (کتاب مرجع
استانداردهای طراحی) ...

ﻓﺼﻞ دوم - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻫﻮﺵ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. ﻫﺎی ... ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﺭوﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ،
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺭوﺍﺑﻂ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺑﯿﻦ ... ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺩﺑﯿﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩو ﺭوﯾﮑﺮﺩ
ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮم ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮﺩ ..... ﺧﻼﺻﻪ اي اﺯ اﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﺭي دﺭون ﻧﻘﺶ و
ﻓﺮاﻧﻘﺶ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎن ...... رﻫﺒﺮ ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و ﺳـﺎزﻣﺎن، رﺍﺑﻄـﻪ
ﻣﺜﺒﺘـﯽ ﺑـﺎ.

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

کتاب راهکارهای درمان ریزش مو

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

آرایه ها در کنکور

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 90

نمونه سوالات كنكور ژنتيك

داروشناسی

دانلود قالب htmlگروه طراحی سی سی طرح

سازگاری و ناسازگاری غذا ها با هم

راهنما و ترجمه کتاب زبان تخصصی برنامه ریزی درسی - نیره سینایی

دانلود کار تحقیقی با موضوع : مباحث در رابطه با اتانازی 46 صفحه

تحقیق در مورد تجلی قرآن و حدیث شعر در مثنوی مولانا

چهار مقاله بیس با موضوع بازاریابی عصبی (2016-2017)

دانلود تحقیق سحر و جادو

پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

دانلود پایان نامه امانت های الهی در قرآن

پایان نامه مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی(ره)

دانلود پایان نامه ظهور منجي عالم حضرت مهدي (ع) در اديان مختلف و اسلام

پایان نامه خاتمیت و مهدویت

Writing Plus-1-4 + فایل ویژه