دانلود رایگان

اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری The Effects of Managerial Ownership on the Relationship between Intellectual Capital Performance and Firm Value - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله مدیریت 2016

دانلود رایگان اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری The Effects of Managerial Ownership on the Relationship between Intellectual Capital Performance and Firm Value The Effects of Managerial Ownership on the Relationship between Intellectual Capital Performance and Firm Value
اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری
International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 6, No. 7, July 2016
DOI: 10.7763/IJSSH.2016.V6.702 514
اثر


مالکیت مدیریتی


رابطه بین


عملکرد


سرمایه فکری


ارزش فکری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری ...

The Effects of Managerial Ownership on the Relationship between Intellectual
Capital Performance and Firm Value. اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد ...

اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری ...

The Effects of Managerial Ownership on the Relationship between Intellectual
Capital Performance and Firm Value. اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد ...

اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری ...

بنابراین، سرمایه گذاری در سرمایه فکری برای افزایش عملکرد شرکت و ارزش بازار ...
on the relationship between intellectual capital performance and firm value. ...
The results showed the non-significant non-linear effect of managerial ownership
...

اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری ...

21 ا کتبر 2016 ... The Effects of Managerial Ownership on the Relationship between Intellectual
Capital Performance and Firm Value. اثر مالکیت مدیریتی در ...

اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری ...

12 نوامبر 2013 ... اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری The Effects
of Managerial Ownership on the Relationship between Intellectual Capital
Performance and Firm Value ... on the Relationship between Intellectual Capital
Performance and Firm Value را برای دانلود شما عزیزان ارسال می کنیم.

تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش افزوده سرمایه فکری

این مقاله به بررسی تأثیر ساختار مالکیت ضریب ارزش افزوده سرمایه‌ فکری پرداخته
است. ... The Ownership Structure and Value Added of Intellectual Capital. چکیده [
English]. This paper studies the effect of ownership structure of firms listed in the
Tehran ... در برخی مطالعات رابطه بین عملکرد سرمایه‌های فکری و عملکرد شرکت‌ها مورد
...

اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری ...

اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری The Effects
of Managerial Ownership on the Relationship between Intellectual Capital
Performance and Firm Value. دی ۱۷, ۱۳۹۵ علوم انسانیاثر، ارزش فکری، رابطه بین،
سرمایه فکری، عملکرد، مالکیت مدیریتیadmin · اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین
عملکرد ...

معرفی و دانلود فایل اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه ...

16 مه 2009 ... ... Relationship between Intellectual Capital Performance and Firm Value ... اثر
مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری The Effects of ...
on the Relationship between Intellectual Capital Performance and Firm Value.
The Effects of Managerial Ownership on the Relationship between ...

مدیریت دارایی و تأمین مالی - دانشگاه اصفهان

The results suggest that there is no significant relationship between criteria of ...
اما تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر کارایی هزینه و کارایی درآمد مورد تایید قرار
نگرفته است. ... In this study, the value added intellectual capital coefficient (
Paalik model) and ... همچنین، رابطه‌ی معنادار بسیار ضعیفی بین مالکیت نهادی و
ارزش افزوده‌ی ...

دانلود اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش ...

27 سپتامبر 2016 ... دانلود اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری ...
between Intellectual Capital Performance and Firm Value (موضوع علوم انسانی ) ...
The Effects of Managerial Ownership on the Relationship between ...

تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر عملکرد با تأکید بر کارایی ارزش افزوده ...

حالی که رابطه معناداری بین متغیرهای درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و حضور حداقل
سه ... سرمایه های فیزیکی و نیز کارایی ارزش افزوده سرمایه های فکری یافت نشد. ... of
value added by a firm's physical capital and intellectual capital resources
separately. ... However, no meaningful relationship was found between variables
of the ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی پژوهشهای حسابداری مالی ...

7 مه 2015 ... The results showed that the concentration of ownership and management ... هدف
این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ریسک سرمایه‌گذاری در ... in Tehran
Stock Exchange سرمایه فکری، ثروت سهامداران و عملکرد مالی شرکت های .... Relation
Between Economic Value Added and Intellectual Capital With the ...

اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری ...

اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری The Effects
of Managerial Ownership on the Relationship between Intellectual Capital
Performance and Firm Value -

بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد ...

The results show that the eight corporate governance mechanisms studied in this
research, ... تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد
مالی شرکت ها می پردازد. ... This research focuses on relationship between
intellectual capital and firms' market value and financial performance of
companies in ...

1390 3 2 2 197 نوع مدیریت سود و تأثیر اندازه‌ی شرکت، ساختار ...

Earnings management is efficient if managers use their discretion to ... in future
profitability is more on firms with larger value of capital market than smaller firms.
... It was also determined there is a significant relationship between firm size, high
..... سرمایه‌گذاری بررسی رابطه ی بین مالکیت نهادی سهام و عمل‌کرد سرمایه‌ی فکری در ...

1391 3 8 0 0 بررسی شیوه‌های استفاده از اختیارات مدیریت در ...

در این پژوهش، شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مالکیت مدیریتی، ...
The results show that earnings informativeness has a positive and significant ...
نظریه ترجیحی نظریه توازن بررسی نقش ساختار هیئت مدیره بر سرما‌یه فکری
شرکتها با ... the relationship between intellectual capital and board structure of
Pharmacy ...

1392 6 0 0 0 مقایسه عوامل موثر بر نرخ بازده دارایی ها با تاکید بر ...

نتایج حاکی ازآن است که رابطه معنی داری بین عمر دارایی ها و عملکرد عملیاتی شرکت
ها وجود دارد . ... The results show that there's asignificant relationship between and
the .... این پژوهش با هدف بررسی اثر سرمایه فکری هیئت مدیره بر ارزش و عملکرد .... “
Intellectual Capital,##Corporate Governance, and Firm Value”,##Electronic copy
...

ثیر ساختار مالکیت بر ارزش افزوده سرمایه فکری تأ

9 دسامبر 2015 ... سرمايه. فکری ندارد. ،. اما مالکیت شرکتی و نهادی رابطه. مثبت و معناداری با ... اين
مقاله بر تأثیر سرراختار مالکیت بر ارزش افزوده سرررمايه ... همچنین مطالعاتی رابطه
عملکرد سررمايه ... در اين تحقیق به بررسی اثر سه نوع ساختار مالکیت مديريتی ......
investigation of the relationship between intellectual capital and ...

اثر , مالکیت مدیریتی , رابطه بین , عملکرد, سرمایه فکری , ارزش ...

اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری The Effects
of Managerial Ownership on the Relationship between Intellectual ... the
Relationship between Intellectual Capital Performance and Firm Value ، مقاله ،
تحقیق این ...

مقالات دوره های قبل - finmgt.ir

26, بررسی تأثیر مدیریت دانش بر فرهنگ سازمانی, A survey On The Effect Of ...
دانشی، با تاکید بر نقش واسطه ای سرمایه فکری در سازمان های انتظامی, The effect ...
37, تعیین ارزش شرکت با استفاده از زنجیره ارزش, Determine the company"s
value using .... 101, رابطه بين تفکر راهبردی و عملکرد سازمانی, The relationship
between ...

فایل شماره 607718 با موضوعات اثر , مالکیت مدیریتی , رابطه بین ...

8 نوامبر 2015 ... فایل شماره 607718 با موضوعات اثر , مالکیت مدیریتی , رابطه بین , عملکرد, سرمایه
فکری , ارزش فکری ... سرمایه فکری و ارزش فکری The Effects of Managerial
Ownership on the Relationship between Intellectual Capital Performance and
Firm Value با موضوعات اثر , مالکیت مدیریتی , رابطه بین , عملکرد, سرمایه ...

دکتراکبر زواری رضائی | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

محل خدمت فعلي: دانشگاه اروميه دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه حسابداری ..... بررسی
تأثیر اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده بر میزان اجتناب مالیاتی شرکتهای ...
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای غیرمالی پذیرفته شده در
بورس ... تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین محافظه کاری و حق الزحمه حسابرس,
مقصود علیلو ...

عملکرد | دانلود فایل و مقاله رایگان | برگه 14

اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری The Effects
... on the Relationship between Intellectual Capital Performance and Firm Value
... Capital Performance and Firm Value The Effects of Managerial Ownership on ...

Ferdowsi University of Mashhad - Mehdi Salehi - Dr. Mehdi Salehi ...

مهدی صالحی , سمانه زمانی مقدم , افسانه لطفی , ارتباط بین سبک‌های تفکر در مدیران
مالی .... بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با عملکرد مالی
شرکتهای دارویی .... The Relationship between Intellectual Capital with Economic
Value Added and Financial Performance , EN , Iranian Journal of Management
Studies ...

سرمایه فکری بایگانی - سیستم بازاریابی فایل های آریایی

اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری The Effects
of Managerial ... The Effects of Managerial Ownership on the Relationship
between Intellectual Capital Performance and Firm Value اثر مالکیت مدیریتی در
رابطه ...

مقالات ترجمه شده رشته حسابداری گروه ترجمه تخصصی البرز

Capital Structure, Cash Holdings and Firm Value: a Study of Brazilian Listed
Firms, ... financial management decisions and firm performance: Evidence from
the .... تاثیر مالکیت مدیریتی، اهرم و کیفیت ممیزی بر عملکرد شرکت:شواهدی از
بازار ... در سرمايه فكري و گزارش هاي مربوطه نویسنده/ناشر/نام مجله: Journal of
Intellectual ...

سرمایه فکری – فارسی داکز

... اثر , مالکیت مدیریتی , رابطه بین , عملکرد, سرمایه فکری , ارزش فکری,علوم
انسانی ... بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری The Effects of Managerial
Ownership on the Relationship between Intellectual Capital Performance and
Firm Value با ... برای فارسی داکز فایل شماره 581301 با نام پروژه حسابداری رابطه
سرمایه فکری و ...

وب سایت بابک جمشیدی نوید - رزومه

مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
... Title: The study of the relationship between the capital structure and the
variables of .... Title: The effect of intellectual capital on economic added value in
firms listed in ..... تالیف مقاله با عنوان "مطالعه رابطه بین سرمایه فکری، عدم تقارن
اطلاعات و ...

اثر بایگانی - صفحه 5 از 19 - سامانه جامع بازاریابی فایل طلافایلز

اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری The Effects
of Managerial ... The Effects of Managerial Ownership on the Relationship
between Intellectual Capital Performance and Firm Value اثر مالکیت مدیریتی در
رابطه ...

حسابداری - پایان نامه در تدبیر ساز

سرمایه فکری، مدیریت سود، هموارسازی سود، کیفیت سود، سود تقسیمی، سود
حسابداری، .... -مقایسه رابطه معیارهای حسابداری و اقتصادی عملکرد با ساختار مالکیت
شرکت ها .... -Type of earnings management and the effect of ownership structure,
firm size, and ... Does intellectual capital mediate the relationship between HRM
and ...

مدیریت مالی - موضوع پایان نامه

بررسی نسبی و تفاضلی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی،سود حسابداری و ... رابطه
بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...
ارزیابی ریسک اعتباری بر اساس کارایی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس .... -
بررسی رابطه سرمایه فکری (intellectual capital) و عملکرد بانکها (مطالعه موردی بانک
…)

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - محمدحسن قلی زاده

Subject: On the Relationship between stock Price and Active companies of
Tehran .... strategy impact and firm performance with accepted firms capital
structure in .... of of the impact of the components of intellectual capital on stock
market value ..... کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری، پارک
علم و فناوری ...

دانلود مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد ...

10 سپتامبر 2016 ... The Relations between Knowledge Management, Occupational Health and ...
تحلیل اثر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری:مطالعه موردی ... رابطه
بین هوش فرهنگی کارکنان و اثربخشی سازمانی در سازمان بهزیستی استان لرستان
..... بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی شرکت ها با استفاده از ...

سرمایه فکری

سرمایه فکری، شرکتهای دانش ب، سازمان هولو گرافیک، مدل ارزیابی عمومی، caf، dea،
مدل تحلیل پوششی داده ها، topsis، تاپسیس، مدیریت ... The Effects of Managerial
Ownership on the Relationship between Intellectual Capital Performance and
Firm Value. اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری.

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

The relationship between emotional intelligence and organizational commitment
.... A study on influence of intellectual capital on organizational performance.

لیست مقالات انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت (صفحه ی 1) - پارس پروژه

M1 - مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس ...
Moderating effects of gender and organizational level between role stress and ...
The relationship between employee involvement, partnership management and
... ترجمه مقاله انگلیسی؛ رابطه بین شهرت اخلاقی سازمان و ارزش دریافت شده مشتری از
...

دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد

The Effect of Applying Tools of Information and Communication Technology in ....
The relationship between electronic human resources management and .... the
Relationship between Free Float Volume and Firm Performance in Tehran Stock
... effects of intellectual capital on the efficiency investment of listed companies in
...

International Conference on Economics, Management and Social ...

بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در دستگاههای اجرایی استان
گیلان ... بررسی رابطه بین کیفیت سود و ساختار مالکیت نهادی در شرکت های
پذیرفته شده در ... The Relationship between Information Risk, Cost of Equity
Capital and .... بررسی تأثیر معنویت بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: اداره آموزش و
پرورش ...

اسفندیار ملکیان کله بستی - لیست دانشکده ها و گروه ها - دانشگاه مازندران

نام : اسفندیار نام خانوادگی : ملکیان کله بستی تاریخ تولد :1335 عضو هیات علمی
دانشگاه مازندران مرتبه علمی : دانشیار پایه 33 نوع استخدام : رسمی قطعی دانشکده :
علوم ...

1395 3 1 1 156 بررسی ارتباط ارزشی و سودمندی دارایی‌های نامشهود در ...

Also according to research results information about intangible assets is a good
... مقایسه توان تبیین قیمت سهام توسط سرمایه فکری و سود حسابداری، پژوهش‌های ....
Testing the Relationship between Intellectual Capital and Firms' Market Value
and .... بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده
در ...

kabul afghanistan مدیریت مالی - درباره ی ما

بررسی نسبی و تفاضلی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی،سود حسابداری و ... رابطه
بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
.... -بررسی رابطه سرمایه فکری (intellectual capital) و عملکرد بانکها (مطالعه موردی
بانک ... The relationship between banking market competition and risk-taking: Do
...

معماری مناطق گرم و خشک ایران – لینک برای دانلود فایل

31 دسامبر 2016 ... تطابق فرم با عملكرد. ارتباط صحن با باغ هاي اسلامي. بررسي برخي از مساجد معاصر
... دانلود مقاله اتحاد ملي و انسجام اسلامي اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد
سرمایه فکری و ارزش فکری The Effects of Managerial Ownership on the
Relationship between Intellectual Capital Performance and Firm Value » ...

فروشگاه فایل سقین | Seghin | صفحه 22947

26 سپتامبر 2016 ... اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری The ... on the
Relationship between Intellectual Capital Performance and Firm Value ...
Performance and Firm Value The Effects of Managerial Ownership on ...

دانلود مقاله جامعه شناسی اعتیاد در ایران | مرجع خبر ایران

22 ا کتبر 2016 ... اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری The Effects
of Managerial Ownership on the Relationship between Intellectual Capital
Performance and Firm Value · بعدی ...

دانلود مقاله جامعه شناسی اعتیاد در ایران – تابندگان

15 ژانويه 2017 ... اين وضع با اعتياد تدريجي و حالت نياز دردناكي كه بر اثر نبودن مواد سمي بروز مي كند
، مشخص مي ... اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری
The Effects of Managerial Ownership on the Relationship between Intellectual
Capital Performance and Firm Value · گزارش کار آموزی برق قدرت ...

اسفندیار ملکیان کله بستی - دانشگاه مازندران (سوابق پژوهشی)

مدرک تحصیلی دكتري; دانشگاه محل تحصیل دانشگاه تهران; مرتبه علمي دانشيار;
تلفن محل اشتغال 01125342500; پست الکترونیک e_malekian35@yahoo.com ...

دانلود رایگان مقاله با ترجمه : تحقیق در مورد تاثیر ساختار مالکیت به ...

Research on the Impact of Ownership Structure to Operation Performance of the
... عنوان فارسی: تحقیق در مورد تاثیر ساختار مالکیت به عملکرد بهره برداری از
چینی ... structure which has a huge impact on company operation performance is
the ... the gap between the largest shareholder and the second largest
shareholder is ...

دانلود پایان نامه تشخیص بن بست در سیستم‌های توزیع شده | صدف فایل

23 سپتامبر 2016 ... یکی از مسائل مهم در سیستمهای توزیع شده در راستای مدیریت منابع، تشخیص بن
بست توزیع شده است. مدیریت منابع زمانی ... اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین
عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری The Effects of Managerial Ownership on the
Relationship between Intellectual Capital Performance and Firm Value.

خانه مقالات ISI ایران آرشیو وبلاگهای ایران

تاثیر مالکیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک در کاهش اظهار نظر مشروط .... Impact of
Corporate Governance on Intellectual Capital Efficiency and ... کارایی سرمایه
فکری از طریق ضریب فکری ارزش افزوده محاسبه می شود و عملکرد مالی از ... A Study
on the Relationship between Corporate Governance Ratings and Company
Value: ...

اپل تولید آیفون ۷ را آغاز کرد - esy.es

... Technobuffalo، حساب توییتری @OnLeaks که پیش از این نیز عملکرد خود را به
.... اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری The ...

ﺗﺤﺼﯿﻼت - همایش سراسری مطالعات نوین در علوم اجتماعی و اقتصادی

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﻠﯽ زاده. رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ. : داﻧﺸﯿﺎر. داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت. و. ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن. ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ...
Subject: Analysis the relationship between ownership changing and .... Subject:
Exploring variety strategy impact and firm performance with accepted firms
capital ...... ﺗﻤﺮﮐﺰ. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ. ،. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻓﮑﺮي،. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ. : ﺳﻮﻣﯿﻦ. ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ. ﺑﯿﻦ.
اﻟﻤﻠﻠﯽ. ﭘﮋوﻫﺶ.

دانلود فایل دسته بندی فنی و مهندسی - گزارش کار آموزی برق قدرت اداره ...

8 سپتامبر 2016 ... قبلی دانلود فایل دسته بندی علوم انسانی – اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین
عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری The Effects of Managerial Ownership on the
Relationship between Intellectual Capital Performance and Firm Value · بعد
دانلود فایل دسته بندی علوم انسانی – دانلود مقاله ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن ...

مقاله سرمایه ساختاری - پایگاه مقالات علمی

Livestock wealth and social capital as insurance against climate risk: A case
study ... The results from this study can be used for priority setting by policy
makers .... that type of ownership of the insurance companies only has significant
effect on ... A Survey of the Relationship between Intellectual Capital and
Performance of ...

ابزار منو ثابت - حسابداری،حسابرسی ،مدیریت و اقتصاد

اثر متقابل ميان اهرم و ريسك مطرح شده است، و يك نسبت كفايت سرمايه اصلاح شده نيز
... شركت و ارزيابي عملكرد مديريت بر مبناي اندازه گيري سود باقيمانده يا ارزش ... در
نتيجه شرايط رقابتي ناقص باعث تفكيك سرمايه مالكيت و مديريت مي شود و ... This
evidence indicates that the new rule affects firms' capital structure decisions.

فرم شمارۀ 1 : اطلاعات مربوط به زنان غضو هیئت علمی واحد

ﻤﺎم وﻗﺖ ﮔﺮوه ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب. ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ...
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در روا. ﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان
... ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺰاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐ. ﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ... The
Relationship between Intellectual Capital and Earnings Quality- Maxwell
scientific -.

پيشنيه مديريت آموزشي : مقالات ترجمه شده ای اس ای

پایان نامه رابطه نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ... مستلزم
شیوه خاص مدیریتی است تا از این طریق بتوانند اثر بخشی بیشتری ..... the
relationship between corporate governance ratings and company value, ... نوشته
وجودِ ارتباط ساختاریِ انتقاد آمیز بین حاکمیت شرکتی، کارایی سرمایه فکری و
عملکرد مالی ...

پیشرفت تحصیلی : مقالات ترجمه شده ای اس ای

پایان نامه رابطه نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ... مستلزم
شیوه خاص مدیریتی است تا از این طریق بتوانند اثر بخشی بیشتری ..... the
relationship between corporate governance ratings and company value, ... نوشته
وجودِ ارتباط ساختاریِ انتقاد آمیز بین حاکمیت شرکتی، کارایی سرمایه فکری و
عملکرد مالی ...

حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری - مطالب ابر Andersen

ارزش افزوده اقتصادی ... 0938-433-0138 سرمایه فکری intellectual capital ...
mediate the relationship between HRM and organizational performance?(2009)
... Corporate governance andfirm value: evidence from the Korean financial crisis
... Type of earnings management and the effect of ownership structure, firm size,
and ...

مقالات مدیریت دولتی - دانلود مقاله مدیریت دولتیخانه ISI ایران

سيستم اطلاعات بهداشت نیروی کار کنیا یک مدل تاثیر گذار بر سیاست
استراتژیک منابع انسانی ، برنامه ... بررسي رابطه بين مديريت تنوع و بهره وري
نيروي انساني.

شرح حال علمی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی پیشرفت

تبیین کارایی شرکت‌های بیمه در ایران با استفاده از شاخص‌های سرمایه فکری، امیر ...
غلامی و حمیدرضا نورعلیزاده، کنفرانس ملی مدیریت عملکرد- دانشگاه تهران 1381 ...
پژوهش ممتاز در بین بیش از 500 اثر ارسالی به جشنواره آثار پژوهشی برتر در حوزه
بهره ..... study Management of Conflict Resolution Between Private Ownership
Rights ...

دانلود فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت - تابستان 1394

بررسی رابطه بین رتبه موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار. و
کیفیت حسابرسی. فخرالدین محمدرضائی. دکتری حسابداری، مدرس دانشگاه علوم
اقتصادی ...

Explanation of Relationship between Corporate Governance and ...

منبع استراتژیکی است که شرکت را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر
. می ... تبیین رابطه بین نظام راهبری شرکتی و سرمایۀ فکری از دیدگاه نظریه
نمایندگی ... مدیریت. فراهم. است. که. به. واسطۀ عدم. افشای. اطالعات. مربوط. به. سرمایۀ
فکری ...... relationship between intellectual capital and market value of shares
listed on.

1394 9 34 34 244 مطالعه تأثیرنوع صنعت برروی روابط حاکمیت ...

در فرضیه اول رابطه بین تمرکز مالکیت و بهرهوری کل و در فرضیه دوم رابطه بین
اندازه ... p. and S .Lazaretou.,(2007),"Corporate ownership Structure and firm
performance: ... یافتههای پژوهش نشان داد که سرمایه فکری علاوه بر تأثیر مستقیم،
به صورت ... Longo, M; Mura, M. (2011), “The effect of intellectual capital on
employees' ...

شيوع كمبود آنزيم G6PD در نوزادان متولد شده بيمارستان امام خميني در ...

The relationship between intellectual capital and innovation and ... of Medical
Sciences Hospital moderator role is organizational ownership. ... رابطه سرمایه
فکری با نوآوری و کارآفرینی سازمانی در بیمارستان های منتخب مازندران با آنالیز
چندگروهی ... وجود داشت و مالکیت بیمارستان نیز نقش تعدیلگر بر رابطه بین سرمایه
فکری ...

دانشگاه کردستان | محمد نظري پور

8 فوریه 2017 ... Ali Kiani, Mohammad NazariPour, Ali Malihi (2015) Impact of ... THE
RELATIONSHIP BETWEEN EARNINGS MANAGEMENT AND ... The Effects of
Earnings Forecasts by Management on Firm Value .... عبدالناصر شجاعی، تورج
بیگی، محمد نظری پور (۱۳۸۹) شناسایی تعاملات بین اجزای سرمایه فکری با استفاده
...

پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه ...

یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی برعملکرد و ... اندازه
گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی ....
فرضیه فرعی دوم- بین درصد مالکیت سهامداران عمده و کارایی سرمایه انسانی رابطه وجود
دارد. ... any relation between corporate governance and intellectual capital or not?

فرم شمارۀ 1 - دانشگاه آزاد اسلامی - تهران جنوب

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ... ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ... ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺰاي
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ... The Relationship between
Intellectual Capital and Earnings Quality- Maxwell scientific - .... ﯾﺮﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﻮد و
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد.

علوم انسانی بایگانی - صفحه 4727 از 6228 -

اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش فکری The Effects
... on the Relationship between Intellectual Capital Performance and Firm Value
... The Effects of Managerial Ownership on the Relationship between Intellectual
...

مقالات حسابداری | نوین پژوهان پارسی

1, ارتباط بین نوآوری های عملیاتی و عملکرد مالی از دیدگاه نقادانه, 2013 ...
performance—A criticalperspective ... The relationship between audit committees
, compensation incentives and corporate ... 8, تاثیر کمیته ی حسابرسی در افشای
سرمایه فکری, 2012. The effect of audit committee characteristics on intellectual
capital.

ليست مقالات دانشگاه مرودشت - دانشگاه آزاد مرودشت

115, حسین, بقولی, The relation ship between death anxiety and self esteem ...
146, محمد رضا, رضایی, بررسی نقش و تاثیر دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه, همایش
علمی .... 239, عباداله, احمدی, Values Organization and its effect on teacher feeling
.... 448, نادر, شهامت, نادر، بررسی رابطه ای بین عوامل خانوادگی ، آموزشگاهی و اجتماعی
با میزان ...

دانلود رایگان مقاله ISI با ترجمه | پایان نامه |مقالات انگلیسی با ترجمه ...

2 جولای 2016 ... مقاله اثر واسطه عملکرد مالی در رابطه بین مسئولیت های اجتماعی و ساختار ...
mediating effect of financial performance on the relationship between social ... نام
لاتین Impact of Corporate Governance on Intellectual Capital ... این نوشته یک مدل
ساختاریِ مرتبط به حاکمیت شرکتی، کارایی سرمایه فکری و عملکرد مالی ...

شرح فرآيند و عملكرد ست آپ هاي آزمايشگاهي و پايلوت هاي پروژه هاي

ﺷﺮﺡ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺖ ﺁپ ﻫﺎﻯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﭘﺎﻳﻠﻮﺕ ﻫﺎﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻭ ﭘﺨﺶ
.... ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﻓﻮﻟﺮﻥ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻨﺰﻳﻦ ... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﯽ
ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻭ ﭘﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ... ﻣﻮﻟّﺪ، ﻛﺴﺐ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﯼ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﻨـﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻮﻝ ﻭ ...... «ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮﯼ» (Intellectual Property Law) ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ.

حاکمیت شرکتی(اداره امور شرکت ها) - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

performance and economics (۱). phase (۱) ...... The effects of stock liquidity on
firm value and corporate governance: .... The Indirect Relation between
Corporate Governance and Financial Stability ☆ ... افشای سرمایه فکری و اداره امور
شرکت: آزمون تجربی ... Intellectual capital disclosures and corporate governance:
An empirical ...

1395 20 78 78 201 مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تأمین ...

This paper deals with a closed-loop supply chain management. ... و عملیات،
‌دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران دانشجوی دکترای مدیریت تولید و .... اولیه،
تعداد شاغلان و موجودی سرمایه، تأثیر مثبت و معنا‌داری بر ارزش افزوده صنایع مورد
بررسی ایران دارد. .... ##صادقی، محسن (1390)؛ «نقش مالکیت فکری در تأسیس و
کارایی پنجره واحد ...

TEJARAT - blogfa.com

شواهد آماری این تحقیق نشان داد که یک رابطه موثر بین سرمایه فکری و تجزیه و تحلیل
سوات ... مدیریت سرمایه فکری یک ضرورت رقابتی برای ایجاد اختلاف بین ارزش
بازار ... ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر تجزیه و تحلیل سوات در صنعت بانکداری
اردن ...... is an existence relationship effect between the intellectual capital and
SWOT ...

Volume 19 - Number 3 - فصلنامه برنامه ریزی و بودجه

در حالی که کاهش درآمدهای نفتی با افزایش احتمال گذار به رژیم تضعیف ارزش پول ملی
و ... The empirical results identify the two episodes of exchange market pressure
in ..... of the relationship between education and economic growth are examined,
...... که فرصت رشد و مالکیت نهادی تاثیر معناداری بر رابطه بین اجتناب از پرداخت ...

اثرات خارجی : 7sad.ir

اثرات خارجی : 7sad.ir - دانلود پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ،نمونه سوال پیام نور. ...
اطلاعات وآمار جریانهای نقدی آزاد و متغیر مدیریت سود توسط مدل جونز اندازه گیری شد ....
the relationship between corporate governance ratings and company value, for
all the ... ساختاریِ انتقاد آمیز بین حاکمیت شرکتی، کارایی سرمایه فکری و عملکرد
مالی را ...

ترجمه مقالات مدیریت و حسابداری - ترجمه دانشجویی

ارزش بازار سازمان و موفقیت مالی به طور روزافزونی بر شایستگی و نیز دارائی های ...
from the more classical to a more knowledge (intellectual capital) based
paradigma. ... از الگوی سنتی و کلاسیک تر به الگوی دانش محورتر (سرمایه فکری)
می باشد. .... of “social irresponsibility,” but the relationship between “social
responsibility” ...

ترجمه مقالات مدیریت | سیامک مقاله! - ISI

عنوان انگلیسی مقاله: The strategic importance of intellectual capital in the ..... ادامه
خواندن “ترجمه مقاله اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی” ..... ادامه
خواندن “ارتباط بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری” .... The relationship
between employee involvement, partnership management and supply
performance.

مشاهده فایل رزومه - بنیاد نخبگان فارس

دار ﺗﺪرﻳﺲ درس اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻴﺎﻧ ... Asian
Academy of Management Journal of Accounting & Finance. 5. ...... Application for
Performance Measurement of the Firm Accepted in Tehran ..... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻓﻜﺮي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺎري و آﻳﻨﺪه. ﺷﺮﻛﺖ ..... International Conference on Intellectual
Capital,.

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

کتاب راهکارهای درمان ریزش مو

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

آرایه ها در کنکور

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 90

نمونه سوالات كنكور ژنتيك

داروشناسی

دانلود قالب htmlگروه طراحی سی سی طرح

سازگاری و ناسازگاری غذا ها با هم