دانلود رایگان

تحقیق - پارک جنگلی چیتگر - دانلود رایگاندانلود رایگان امروزه ضروری است تا این گونه جنگلکاریهای تک گونه ای درسطوح وسیع, با ایجاد اصلاحات و رعایت اصول جنگلشناسی به نحوی به سمت جنگلهای طبیعی و آمیخت

دانلود رایگان تحقیق - پارک جنگلی چیتگر لینک دانلود "MIMI file" پایین همین صفحه
تعداد صفحات : "110"
فرمت فایل : "word"
فهرست مطالب :
3-1- موقعیت و وسعت پارک
3-2- تارخچه پارک
3-3- آب و هوای پارک
3-3-1- درجه حرارت
3-3-2-بارندگی
3-3-3- باد
3-4- پستی و بلندی
3-5- ژئومورفولوژی
3-6- سنگ شناسی
3-7- خاک شناسی
3-8- هیدرولوژیچ
3-9- ترکی توده های درختی
3-10- ارزش تفریحی و تفریحگاهی و مسائل اقتصادی واجتماعی
4- عوامل مخرب پارک
4-1- عوامل مخرب غیر زنده
4-2- عوامل مخرب زنده
5-روش بررسی
5-1- روش آماربرداری
5-2- تعداد قطعات نمونه
5-3- مساحت قطعات نمونه
5-4- شکل قطعات نمونه
6-مشخصه های اندازه گیری شده در قطعات نمونه
6-1- مشخصه های کلی
6-2- مشخصه های کمی
6-3- مشخصه های کیفیگ
7- محاسبات و تجزیه و تحلیلهای آماری ونتایج آماری
7-1- نتایج کمی
- مساحت قطعات جنگلکاری شده
7-1-2- ترکیب و درصد گونه ها
7-1-3- قطر
7-1-3-1- پراکنش قطری
7-1-3-2- مشخصات رقومی قطر
7-1-4- ارتفاع
7-1-4-1- مشخصات رقومی ارتفاع
7-1-4-2- منحنی ارتفاع
7-1-5- ضریب لاغری
7-1-6-تعداد درخت در هکتار
7-1-7- تعداد کنده در هکتار
7-1-8- طول تاج
7-1-10- زادآوریچ
7-1-11- علل عدم زادآوری
7-1-12- پوشش علفی
7-1-13- سطوح خالی از پوشش گیاهی
7-1-14- تاج پوشش در ردیف کاشت
7-1-15- تاج پوشش بین ردیف کاشت
7-1-17- سایر صدمات
7-1-18- ضخامت، نوع وتجزیه لاشبرگ
7-1-19- بررسی روابط تاج پوشش با:
7-1-19-1- پوشش زادآوری
7-1-19-2- پوشش علفی
7-1-19-3- سطوح خالی از پوشش گیاهی
7-1-20- اشکوب بندی توده های درختی
7-2- نتایج کیفی
- ضخامت پوست
7-2-2- شاخه دوانی
7-2-3- بررسی شادابی درختان
7-2-3-1- طول تاج سبز
7-2-3-2- رنگ برگ (سوزن)
7-2-3-3- تراکم برگ (سورن)
7-2-3-4-زردی
7-2-4- فرم تنه
7-2-4-1- شاغولی بودن تنه
7-2-4-2- مستقیم بودن تنه
7-2-4-3- دوشاخگی
7-2-4-4- چند شاخگی
7-2-5- وضعین جوانه انتهایی
8- نتیجه گیری کلی و پیشنهادات
بخشی از فایل :

فضای سبز دریک شهر همچون ریه های تنفسی شهرنشینان بشمار می آید و به همین دلیل نیبود آن ، به معنی نبود سلامت و تندرستی در شهرهاست. عموماً مردم د رمورد تأثیرات فضای سبز درختان روی تندرستی و بهداشت به اندازه کافی آگاهند و در حقیقت به آنها همچون نشانه های سلامتی می نگرند. بدون اینکه کاملاً رابطهع مشخصی بین درختان واثرات مختلف آن با بهداشت و سلامتی بر ایشان کاملاً روشن باشد.
پارکها یکی از عوامل شکل دهنده شهرها بشمار می آیند و بدلیل فضای سبز قابل ملاحظه خود،علاوه بر داشتن تأثیرات زیست محیطی به سبب ایجاد چشم اندازهای زنده و سبز خود در زیبایی شهرها سهمی بسزا دارند. ثمر بخشی پارکها درتناسب میزان انبوهی و تنوع درختان، درختچه ها،بوته های آن و فضای باز، معابر ، امکانات و وسعت آن قرار دارد. پارکهای وسیع بیش از پارکهای با وسعت کم در آب و هوای محخلی مناطق شهری تأثیر دارند. طبق مطالعات انجام شده (1974. Serber ) حداقل وسعتی را که یک پارک می تواند تأثیر ملموس خود را درآب و هوای مجاور خود بگذارد ،2/1-1 هکتار است. بهر جهت بیشترین پارک در آب و هوای شهرها مربوط به بخش درخت زار آن است وهر چقدر وسعت درخت زار بیشتر باشد، تأثیرات مفید آن بیشتر است. (1974-Sperber) .
اولین پارک دنیا که با وسعت زیاد، به منظور حفظ و حمایت منابع طبیعی بکر و جالب توجهش برای عموم مردن و نسلهای آینده و استفاده ازمنافع تفریحی، علمی، فرهنگی آن با سیستم خاصی در وسعت بیش از 800 هزار هکتار تأسیس گردید،پارک ملی یلواستون (Yellowstone) د رکشور ایالات متحده است که درسال 1872 میلادی تأسیس گردیده است. از آن به بعد ایجاد پارکها به سیستم پارکهای ملی و سیستمهای دیگر درکشورهای مختلف دنیا رواج یافت.
در ایران نیز تبدیل اراضی لم یزرع اطراف شهرها مخصوصاً تهران به پارکهای مصنوعی وغرس نهال به وسعت قابل ملاحظه در آنها از جمله اقداماتی است که به منظور مبارزه با آلودگی هوا و ایجاد فضای سبز، پس از ملی شدن جنگلها و مراتع کشور به عمل آمده است.
اگر چه اولین پارک جنگلی دست کاشت به عنوان پارک اهواز درسال 1342 دراهواز احداث گردید ولی پارک جنگلی خرگوش دره تهران (با وسعتی بالغ بر 140 هکتار) اولین تفریحگاه جنگلی (جنگل دست کاشت) است که در ایران پس از ملی شدن جنگلها، به منظور ایجاد فضای سبز و محلی برای تفریح شهروندان تهرانی در سال 1343 احداث گردید.
با نگاهی به پیشینه پارکهای جنگلی دست کاشت در می یابیم که تأسیس اکثر این پارکها دردهه 40 قرن اخیر و پس از ملی شدن جنگلها و مراتع کشور اتفاق افتاده است. زمانیکه جنگلکاری و تب کشت سوزنی برگان در ایران بالا گرفته بود و با مطالعات بسیار محدود اولیه ومنابع اندک موجود در آن زمان اقدام به کاشت سوزنی برگان در سطوح وسیع گرید که ماحصل آن پارکهای جنگلی دست کاشت بزرگی هستند که ما امروزه آنها را به نامهای چیتگر ، لویزان، سرخه حصار و ... می شناسیم پارکهای جنگلی ای که از بدو احداث آنها حدود 30 سال می گذرد.
اما اینکه آیا از آن زمان تاکنون مطالعات جامع و کامل درمورد این پارکها صورت گرفته تا مشخص گردد که جنگلکاریهای انجام شده دردهه های قبل موفقیت آمیز بوده یاخیر؟ کشت گونه های سوزنی برگ مثبت بود یا خیر؟ ،وضعیت بقا و ادامه حیات پارکها چگونه است؟ امری است که جای بحث و تفحص دارد.
بعداز گذشت 30 سال هنوز تجربیات ما به مطالعات بسیار اندکی محدود می گردد که دراین فاصله زمانی طولانی و اکثراً به صورت موردی و پراکنده انجام شده است. کم تجربگی و عدم استفاده ازمنابع معتبر علمی موجود باعث شده تا امروزه حیات اکثر پارکهای جنگلی به خطر بیافتد. چنانچه این مورد درپارک جنگلی چیتگر بررسی شده و نتایج امر شاهدی بر این ادعاست.
پارکهای جنگلی علاوه بر اینکه خصوصیات توده های جنگلی را دارا هستند. فضای سبز مناسبی را جهت استفاده عموم مردن مهیا می سازند. متأسفانه دیدگاه حاکم بر نظام جنگلبانی سالیان گذشته ایران با دیدگاه امروزی بسیار متفاوت است . کشتهای وسیع تک گونه ای با نظم و ترتیب تصنعی بالطبع رسیدگی و نگهداری از این مناطق را آسانتر می کند. امروزه ثابت شده که سیستمهای خالص و تک کشتی قادر به ایجاد اکوسیستمهای پایدار نمی باشند، موردی که درعلم جنگلشناسی نوین از اهمیت خاصی برخوردار است.
به تجربه ثابت شده که جنگلکاریهای مخلوط به مراتب کیفیت و وضعیت بهتری نسبت به جنگلکاریهای تک کشتی دارند. چرا که پایداری جنگل ، مقاوت در برابر آفات و امراض، جلوگیری از خطر آتش سوزی، تولید چوب مرغوب و متنوع و ... تنها در جنگلها و جنگلکاریهای مخلوط در حالت ایده آل موجود است.
امروزه ضروری است تا این گونه جنگلکاریهای تک گونه ای درسطوح وسیع، با ایجاد اصلاحات و رعایت اصول جنگلشناسی به نحوی به سمت جنگلهای طبیعی و آمیخته سوق داده شوند. د رغیر این صورت درچند سال آتی شاهد نابودی این ذخایر طبیعی خواهین بود. هدف از این تحقیق بررسی کمی و کیفی جنگلکاریهای انجام شده در پارک جنگلی چیتگر است تا نتایج حاصله بتواند برای اصلاح و بهبود وضعیت توده های درختی پارک مود استفاده قرار گیرد. لازم به توضیح است که از سال 1347 (بدو تأسیس پارک جنگلی چیتگر) تا کنون عمده ترین مسائلی که در پارک مورد بررسی قرار گرفته اند، عبارتند از : مسائل اقتصادی، اجتماعی ( مجنونیان، 1356) – خاک (سرمدیان، 1368) – پوش گیاهی (جوانشیر 1368) و ژئومورفولوژی (احمدی ، 1368).
3-1- موقعیت و وسعت پارک
پارک جنگلی چیتگر یکی از مهمترین پارکهای کلان شهر تهران با وسعتی معادل 814 هکتار می باشد که از نظر جغرافیایی درشمال غرب تهران، حاشیه شمالی اتوبان تهران- کرج، به فاصله 15 کیلومتری تهران و 18 کیلومتری کرج و در حد فاصل عوارضی اتوبان و مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع (پیکان شهر) قرار دارد.
(نقشه شماره 1 ضمیمه) طول پارک به موازات اتوبان تهران کرج حدود 5/5 کیلومتر و عریضترین قسمت آن 8/2 کیلومتر می باشد. این پارک د ر51 درجه و 10 دقیقه طول شرقی و 35 درجه و 45 دقیقه عرض شمالی قرار دارد. پارک جنگلی چیتگر ازشمال ب اراضی پادگان دانشگاه امام حسین و اراضی زراعی کن، از مغرب به پیکانشهر و مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و ازمشرق به جاده کوهک محدود می شود.
3-2- تاریخچه پارک
عملیات جنگلکاری و احداث پارک از نیمه دوم سال 1345 توسط اداره منابع طبیعی استان تهران آغاز گردید. این عملیات 2 سال به طول انجامید ودر سال 1347 به پایان رسید. کاشت درختان در این مدت به صورت مرحله ای انجام گرفت. بدین ترتیب که ابتدا قطعه اول پارک به وسعت 600 هکتار و سپس قطعه دوم به وسعت 400 هکتار ودر نهایت قطعه سوم به وسعت 400 هکتار کشت شده اند که جمعاً سطح زیر کشت را که 1400 هکتار می باشد، شامل می شوند. 20 هکتار باقی مانده حاصل توسعه سنوات اخیر بوده است. (مجموع این جنگلکاریها سطحی معادل 1420 هکتار راشامل می شود و این درحالی است که مساحت مسطحه و واقعی پارک همانطور که در قسمتهای آتی خواهد آمد، 814 هکتار می باشد.)
کلیه مناطق جنگلکاری شده قبل از کاشت جزو مراتع بوده و به وسیله دام چرا می شده است. مالکیت پارک قبل از ملی شدن جنگلها و مراتع خصوصی بوده و قسمتی از منطقه به عنوان مرتع دارای مالک بوده است ولی پس از اجرای قانون ملی شدن جنگلها (سال 1342) منطقه پارک نیز ملی شناخته شده و مالکیت خصوصی آن از بین رفته است.


پارک جنگلی چیتگر


سنگ شناسی


خاک شناسی


جنگلکاری


پوشش گیاهی


پوشش علفی


شاخه دوانی


فرم تنه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پارک جنگلی چیتگر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پارک جنگلی چیتگر از پارک‌های جنگلی شهر تهران است که از شمال به زمین‌های چیتگر
، از جنوب به آزادراه تهران-کرج از غرب به آزادشهر و پیکان‌شهر و از شرق به منطقهٔ ...

تحقیقپارک جنگلی چیتگر | فروشگاه فروش فایل

3 ا کتبر 2016 ... مقدمه; ضرورت تحقیق; کلیات مربوط به پارک جنگلی چیتگر. 3-1- موقعیت و وسعت
پارک. 3-2- تارخچه پارک. 3-3- آب و هوای پارک. 3-3-1- درجه حرارت.

بوستان جنگلی چیتگر - شهرداری منطقه 22

پارك چیتگر با مساحت تقریبی ۹۵۰ هكتار از دیرباز مركز جذب جمعیت جهت گذراندن
اوقات فراغت ساكنان شهرتهران بوده ... پوشش درختی و درختچه های پارك جنگلی چیتگر

مقاله پارک جنگلی چیتگر | cell full

19 ا کتبر 2016 ... این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 161 صفحه می باشد. فهرست عناوين. مقدمه;
ضرورت تحقیق; کلیات مربوط به پارک جنگلی چیتگر.

golerooz - تحقیق در مورد پارك چیتگر

5 سپتامبر 2016 ... پارک جنگلی چیتگر – شهرداری منطقه ۲۲ – شهرداری تهران ... [PDF] ﺑﺮرﺳﻲ آﻓﺎت ﻣﻬﻢ ﭘﺎرك
ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭼﻴﺘﮕﺮ – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

پارک جنگلی چیتگر - آفتاب

1 مارس 2007 ... پنج شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۵ مقالات ارسالی به آفتاب بازدید: ۲,۴۲۱ ... پارك جنگلی
چیتگر بزرگ‌ترین پارك جنگلی استان تهران به حساب می آید كه روزهای ...

پارک جنگلی چيتگر - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر، ﺑﺎغ ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان. ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺟﻨﮕﻞ. ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ. (. ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﻣﻮﺭﺩﯼ. : ﭘﺎﺭﮎ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﭼﻴﺘﮕﺮ. ) ﻣﻬﺪ. ﻱ. ﭘﻮﺭﻫﺎﺷﻤ. ﻲ. ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺟﻨﮕﻞ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ...

تحقیق - پارک جنگلی چیتگر -

11 ا کتبر 2016 ... لینک دانلود “MIMI file” پایین همین صفحه تعداد صفحات : “110” فرمت فایل : ” word”
فهرست مطالب : مقدمه ضرورت تحقیق کلیات مربوط به پارک ...

دانلود تحقیق پارک جنگلی چیتگر - مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

3 ساعت قبل ... دانلود رایگان دانلود تحقیق پارک جنگلی چیتگر ، مقاله ، تحقیق. این محصول” دانلود
تحقیق پارک جنگلی چیتگر “را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

مقاله ترجیحات منظر گیاهی پارک های جنگلی مطالعه موردی :پارک جنگلی ...

مقاله ترجیحات منظر گیاهی پارک های جنگلی مطالعه موردی :پارک جنگلی چیتگر تهران,
در سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری (03rd National Congress on Urban ...

مقاله بررسی ویژگی های فردی گردشگران پارک جنگلی چیتگر

مقاله بررسی ویژگی های فردی گردشگران پارک جنگلی چیتگر, در اولین همایش ملی
گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (First National Conference on Tourism and ...

مقاله جنگلداری شهری: فرامطالعه موردی پارک جنگلی چیتگر - سیویلیکا

مقاله جنگلداری شهری: فرامطالعه موردی پارک جنگلی چیتگر, در سومین همایش کشاورزی
و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو (3rd Natioanl Symposium on ...

پارك جنگلی لویزان، تهران - مهمترین اخبار ایران و جهان

اين جنگل‌ها عمدتاً در پيرامون درهٔ زاب کوچک و ارتفاعات حواشى پيرانشهر و سردشت جاى
... پارک چيتگر از بزرگ‌‌ترين پارک‌هاى جنگلى استان است که در بيش‌ترِ فصل‌هاى ....
دارو و درمان تحقیق و پژوهش / اثر محیط کشت، ریز نمونه و تنظیم کننده های رشد در ...

مقالات مشابه با مقاله: مطالعه قابلیت تفرجی پارک جنگلی چیتگر با ...

مقالات مشابه با مقاله: مطالعه قابلیت تفرجی پارک جنگلی چیتگر با استفاده از ...
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده منابع طبیعی - 1387 ...

تاثير جنگل کاري با گونه هاي پهن برگ بر ترسيب کربن در خاک پارک ...

اين تحقيق در دو توده اقاقيا و زبان گنجشک به همراه مرتع اطراف به عنوان شاهد در پارک
جنگلي چيتگر انجام گرفت و مقادير کربن ترسيب شده در خاک اندازه گيري شد.

بررسی فون کفشدوزک های پارک جنگلی چیتگر و تعیین گونه غالب

همه کفشدوزک‌های جمع‌آوری شده در این پژوهش حشره‌خوار بوده و شکارگر شته‌ها، شپشک‌ها،
کنه‌ها و لارو ... بررسی فون کفشدوزک های پارک جنگلی چیتگر و تعیین گونه غالب.

پارک جنگلی چیتگر , سنگ شناسی , خاک شناسی , جنگلکاری , پوشش ...

خانه / بایگانی برچسب: پارک جنگلی چیتگر , سنگ شناسی , خاک شناسی ,
جنگلکاری , پوشش گیاهی , پوشش علفی , شاخه دوانی , فرم تنه , علوم پایه , تحقیق
پارک ...

Landscape stability principles in the Lavizan jungle park

ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﯾﻪ راﻫﮑﺎري ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﭘﺎرك ﻫﺎ و. اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎﻟﺒﺪي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدي
اﺳﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﭼﯿﺘﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﮐﻼن و ﺣﯿﺎﺗﯽ، در ﻣﺠﺎورت ﺷﻬﺮ ...

مقاله پارک جنگلی چیتگر - داک لینک

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در ۱۶۱ صفحه می باشد. فهرست عناوين مقدمه
ضرورت تحقیق کلیات مربوط به پارک جنگلی چیتگر 3-1- موقعیت و وسعت پارک 3-
2- ...

ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺷﺪه در زﯾﺴﺖ ﺗﻮده و ﺧﺎك ﭘﺎرك ﺑﺮآورد ﮐﺮ

http://ejang.gau.ac.ir. ﺑﺮآورد ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺮﺳﯿﺐ. ﺷﺪه در زﯾﺴﺖ ﺗﻮده و ﺧﺎك ﭘﺎرك. ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ. و
ﭼﯿﺘﮕﺮ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ... آﺑﺨﯿﺰداري، داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ: 15. /3/.
91.

دانلود تحقیق پارک جنگلی چیتگر – ایران فایل

11 ساعت قبل ... ... رایگان دانلود تحقیق پارک جنگلی چیتگر ، مقاله ، تحقیق. این محصول با ارزش “
دانلود تحقیق پارک جنگلی چیتگر “را از ایران فایل دانلود نمایید.

جستجو برای: پارک جنگلی چیتگر

ارزش اقتصادی مطبوعیت پارک جنگلی چیتگر در مقایسه با سایر پارک های جنگلی
کشور. تحقیقات ... دوفصلنامه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران 2012

پارک جنگلی چیتگر - Dadaryha.com

پارک جنگلی چیتگر با وسعتی در حدود 1450 هکتار یکی از بزرگترین پارک های
جنگلی شهر تهران در حاشیه غربی آن محسوب می شود. وجود گونه های متنوع گیاهی و
جانوری ...

تجاوز به دختر دانشجو در پارک چیتگر - فرارو

دختر وحشت‌زده درحالی‌که در تاریکی پارک جنگلی چشم به راه بازگشت نامزدش بود، ...
با دستور قاضی مدیرروستا بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی تهران، تحقیقات ...

بررسی واکنش درختان جنگلی نسبت به تغییرات اقلیمی و محیطی ...

در این تحقیق به‌منظور بررسی تفاوت واکنش درختان جنگلی نسبت به تغییرات ...
محل مورد مطالعه پارک جنگلی لویزان در قسمت شمال تهران بوده و گونه‌های بررسی شده ...

قطع صدها اصله درخت در پارک جنگلی چیتگر | اقتصاد آنلاین

3 سپتامبر 2016 ... با گذشت نزدیک به 6 ماه از سال و در حالی که درختان پارک جنگلی چیتگر تهران برای
چهارمین سال پیاپی با تنش آبی شدید در سال جاری مواجه شده اند، ...

تحقیقپارک جنگلی چیتگر – یاهو شاپ

28 آگوست 2016 ... این محصول” تحقیقپارک جنگلی چیتگر “را از یاهو شاپ دانلود نمایید. ... مقدمه
ضرورت تحقیق کلیات مربوط به پارک جنگلی چیتگر 3-1- موقعیت و ...

پارک جنگلی چیتگر | معرفی جاذبه های گردشگری ایران

پارک جنگلی چیتگر در حاشیه غربی شهر تهران قرار دارد. ساده ترین راه دسترسی به
این پارک استفاده از آزاد راه تهران-کرج واقع در حاشیه جنوبی پارک می باشد. همچنین از
طریق مسیرهای فرعی .... مقالات و دانستنی های گردشگری. پرده سازی تار و سه تار.

ﺟﻨﮕﻞ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻛﺮﺑﻦ ﺍﺗﻤﺴﻔﺮﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ

ﻧﻴﺮﻭﻱ. ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻭ ﺧﺎﻙ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺩﻩ. ﻫﺎﻱ. ۴۰. ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻗﺎﻗﻴﺎ ﻭ
ﺯﺑﺎﻥ. ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺮ ﻣﺠﺎﻭﺭ. (. ﺷﺎﻫﺪ. ) ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻙ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭼﻴﺘﮕﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ. ﺷ. ﺪ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﺮﺑﻦ.

بررسی اصول پایداری منظر در پارک جنگلی چیتگر - سایت علمی آموزشی ...

این تحقیق برای پاسخگویی به نیاز طراحی پارک های جنگلی شهری تدوین شده و با
بررسی و تحلیل مدارک جمع آوری شده، تهیه پرسشنامه از ترجیحات ...

پاورپوینت انسان های اولیه

پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری (1) تألیف دکتر رضا شباهنگ

دانلود کار تحقیقی با موضوع : قتل عمد در ايران و فرانسه 66 صفحه

تحقیق درباره بررسی اکوتوریسم

پاورپوینت درباره تفاوت های فرهنگی در مذاکره

تحقیق در مورد جايگاه اخلاق در جهان معاصر

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - جمعی از نویسندگان - عمومی پیام نور

دانلود پاورپوینت درس22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازسازی ویرانه ها

پاورپوینت درباره بررسی آسیب پذیری راه آهن هنگام زلزله

دانلود نقشه توپوگرافی 1:50000 ونک

نقشه های GIS حوزه رودخانه تالار استان مازندران

پاورپوینت در مورد آقا محمد بيد آبادى گيلانى اصفهانى

دانلود پایان نامه پیرامون معجزه و اعجاز

دانلود تحقیق کامل و جامع پیرامون توبه

دانلود پایان نامه بررسی روش تفسیری احسن الحدیث

دانلود پایان نامه پیرامون تعدد زوجات در ایران

دانلود پایان نامه پرورش فضائل اخلاقى

دانلود پایان‌نامه ریشه های بدحجابی زنان

دانلود پایان نامه اهداف بعثت پیامبران و پیامبر اکرم

دانلود پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

پاورپوینت زبان My Village درس ششم پایه هشتم

Listening Words 1-12

دانلود نمونه سوالات درس واژه شناسی پیام نور با جواب تستی رشته مترجمی زبان انگلیسی

دانلود تحقیق کامل درمورد پیدایش پرسپکتیو در آثار هنری و معماری

دانلود تحقیق کوبیسم و اکسپرسیونیزم

نقاشی و شمایل نگاری

عکاسی مستند

مقاله تصوير ديجيتال

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 2

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 6