دانلود رایگان

تحقیق طراحی شاسی خودروهای هیبریدی شهری کم مصرف – مهندسی مکانیک - دانلود رایگان



دانلود رایگان تحقیق طراحی شاسی خودروهای هیبریدی شهری کم مصرف , مقاله طراحی شاسی خودروهای هیبریدی شهری کم مصرف, پایان نامه طراحی شاسی خودروهای هیبریدی شهری

دانلود رایگان تحقیق طراحی شاسی خودروهای هیبریدی شهری کم مصرف – مهندسی مکانیک





توضیحات :
ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮدرو ﺳﺎزی ﺟﻬﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮔﺮدد. رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻮدنﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ، ﮔﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ، ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ زﯾﺎد اﻧﻮاع ﻣﺘﺪاوﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪﺑﻨﺰﯾﻦ، ﮔﺎزوﯾﯿﻞ و ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وﺿﻊ شده اند، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدرو ﺳﺎز را وادار ﺑﻪﺗﺤﻘﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪی اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻتﺧﻮد را ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻢ ﻣﺼﺮفﺗﺮ و ﭘﺎکﺗﺮ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ.
فهرست مطالب :
ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﺼﻞ اول : ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣﯽ
ﻓﺼﻞ دوم : اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺎﺳﯽ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪﻧﻪ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ
تعداد صفحات: 97
با فرمت ورد و با قابلیت ویرایش


تحقیق طراحی شاسی خودروهای هیبریدی شهری کم مصرف


مقاله طراحی شاسی خودروهای هیبریدی شهری کم مصرف


پایان نامه طراحی شاسی خودروهای هیبریدی شهری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق بیان ارزش ها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

نمونه سوالات ارشد MRI

پنی سیلین ppt

پاورپونتی در مورد علم ژنتیک

پاورپوینت پیرایش و پردازشRNA

آشنایی با علم ژنتیک

دانلود مقاله مهندسي ژنتيك و عوامل عفوني نوپديد

دانلود مقاله نقش وراثت در بروز عارضه واريس وريدهاي پا

پوستر جامع تریاژ به روش ESI (پوستر تریاژ)

مجموعه پوسترهای ایمنی بیمار (داروهای پرخطر،8 اصل تجویز دارو،9 راه حل ایمنی بیمار)

دانلود پاورپوینت زخم بستر درمان و مراقبتهای پرستاری آن- 39 اسلاید

کـاهش وزن طبیعی مختص کسانی که نیاز به کاهش وزن دارند.پودر کاملا گیاهی و دست ساز DF پودر لاغری DF

طب سوزنی

نسخه گیاهی برای برطرف کردن ترشحات سفید زنانه

فرمول HB - راه حل ها،فرمول های تغذیـه و حرکات ورزشی حجیم کردن،گرد کردن . سفت کردن سینه ی بانوان

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

دانلود برنامه روایات امامان(ع)درباره خوراکی ها برای اندروید

دانلود پاورپوینت در مورد زرشک در پزشکی

فرزند پسر میخواهید یا فرزند دختر؟ فرمول GBراهکارها و روش های پسر یا دختردار شدن

بانك اطلاعات خواص دارويي وخصوصيات اقليمي ونام علمي گياهان دارويي

مقاله طب گیاهی

مقاله زهر زنبور عسل , روشهاي جداسازي و مصارف دارويي آن

بانك اطلاعات خواص دارويي وخصوصيات اقليمي ونام علمي گياهان دارويي