دانلود رایگان

دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع تحقیقات دانلود انواع مقاله و پایان نامه رشته معماری

دانلود رایگان دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد
فهرست
چکیده
مقدمه رساله...................................................................1
دلایل انتخاب موضوع..........................................................2
ضرورت و اهمیت موضوع ....................................................2
روش تحقیق...................................................................3
فصل اول : شناخت موضوعی طرح
مقدمه.........................................................................4
بخش اول : مفاهیم پایه
1-1-1 کتاب.................................................................5
1-1-2 کتابخانه..............................................................6
1-1-2-1اهداف و خدمات کتابخانه............................................6
1-1-2-2 مقررات در کتابخانه...............................................6
1-1-2-3 نمونه مواد و منابع کتابخانه ای.....................................7
1-1-2-4 بررسی تطبیقی نظام قفسه باز و قفسه بسته در امانات کتاب...........7
1-1-3 انواع کتابخانه ها.....................................................9
1- 1-3-1 کتابخانه ملّی.....................................................9
1-1-3-2کتابخانه دانشگاهی..................................................9
1- 1-3-3 کتابخانه پژوهشی.................................................9
1 -1-3-4 کتابخانه تخصصی................................................10
1-1-3-5 کتابخانه عمومی...................................................10
1-1-3-6 کتابخانه شخصی (خصوصی)......................................10
1-1-3-7 کتابخانه آموزشگاهی...............................................11
بخش دوم : تاریخچه کتاب و کتابخانه
1-2 تاریخچه بررسی تحولات گذشته و آینده کتاب و کتابخوانی...................11
1-2-1 تاریخچه کتاب و کتابخانه..............................................11
1-2-2 سابقه تاریخی ساختمان کتابخانه ها......................................12
1-2-2-1 کتابخانه های باستان................................................12
1-2-2-2 کتابخانه های قرون وسطی..........................................13
1-2-2-3 قرون هفدهم و هجدهم..............................................14
1-2-2-4 کتابخانه در دوران اسلامی..........................................14
1-2-2- 5 بنای کتابخانه در قرن بیستم.......................................15
1-2-3-1 کتابخانه در ایران ................................................16
1-2-3-2کتابخانه های ایران پیش از اسلام....................................16
1-2-3-3 کتابخانه های ایران پس از اسلام ...................................17
بخش سوم :کتابخانه عمومی
1-3 کتابخانه های عمومی....................................................18
1-3-1کتابخانه های شاخه...................................................19
1-3--اهداف کتابخانه عمومی.................................................19
1-3-3 وظیفه و مأموریت کتابخانه های عمومی................................19
1-3-4تأمین بودجه، قانونگذاری و شبکه ها ...................................20
1-3-5عملیات و مدیریت.....................................................20
1-3- 6 فعالیت های فرهنگی.................................................21
1-3-7خدمات ارائه شده در کتابخانه های عمومی...............................22
1-3-8 بیانیه ایفلا/ یونسکو1994درباره کتابخانه های عمومی.................23
1-3-9 كتابخانه هاي عمومي در ايران.........................................23
1-3-9-1فقرکتابخانه های عمومی در تهران ..................................24
نتیجه گیری .................................................................26
فصل دوم : شناخت بستر موضوع
مقدمه.......................................................................27
بخش اول :تهران
2- 1بررسی موقعیت قرارگیری طرح به صورت کلی...........................28
2-1-1ویژگی طبیعی و جغرافیایی تهران........................................28
2-1- 2 موقعیت استقرار.....................................................28
2 1-3پیشینه.................................................................28
2-1-4 اقلیم ................................................................29
2-1-4-1 بارندگی...........................................................29
2-1-4- 2 زلزله ........................................................29
2-1-4-3 شیب زمین .......................................................30
2-1-4-4 باد...............................................................30
2-1-4-5 دما..............................................................30
2-1-4-6 تابش آفتاب ......................................................31
بخش دوم : منطقه 22 تهران
2-2بررسی کلی موقعیت قرارگیری طرح .....................................31
2-2-1معرفی منطقه 22 تهران..............................................31
2-2-2سابقه پیدایش منطقه 22...............................................32
2-2- 3 منطقه 22 در مناطق 22 گانه تهران بزرگ..........................33
2-2-4 منطقه 22 در شبکه شریانی تهران ...................................34
2-2-5 منطقه 22 در کاربری عمومی تهران..................................33
2-2- 6 طرح تفضیلی منطقه 22تهران.......................................35
2-2 -7وضع موجود منطقه 22 .............................................36
2-2-8 شیب و توپوگرافی منطقه 22........................................36
2-2- 9 ویژگی های اقلیمی منطقه 22........................................37
2-2-9-1 آب و هوا........................................................37
2-2-9-2دما و رطوبت هوا ................................................38
2-2-10تقسیم بندی نواحی منطقه.............................................39
2-2-10-1 ناحیه شش......................................................39
2-2-11 تاثیر توسعه منطقه 22 بر آلودگی هوا ی تهران......................40
بخش سوم : راهکارهای اقلیمی
2-3ویژگی های اقلیمی.......................................................40
2-3-1اهمیت و ضرورت طراحی اقلیمی .....................................40
2-3-2 معماری همساز با اقلیم (ازدیربازتاکنون)...............................41
2-3-3 ویژگی اقلیم سرد....................................................41
2 -3-3-1 پلان ، فرم بنا و نحوه قرار گیری آن...............................41
2-3-3-2شکل ساختمان......................................................42
2-3-3-3چگونگی استقرار ساختمان...........................................42
2-3-3-4ارتفاع ساختمان.....................................................43
2-3-3-5رابطه فضاهای پر وخالی............................................44
2-3-3-6شکل ،تناسبات و محل استقرار حیاط ها...............................44
2-3-3-7 شکل و محل ایوان ها ............................................47
2-3-3-8چگونگی اسقرار فضاهای بسته.......................................47
2-3-3-9ابعاد و تناسبات فضاهای بسته........................................48
2-3-3-10جداره های باز....................................................48
2-3-3-11جداره های بسته ..................................................49
2-3-4راهکار های طراحی اقلیمی در تهران....................................50
2-3-4-1جهت استقرار ساختمان..............................................50
2-3-4-2سطح بازشوی خارجی..............................................50
2-3-4- 3 نور و تهویه.....................................................50
2-3-4-4 آلودگی صوتی....................................................51
2-3-5چگونه ساختمان خود را بهینه کنیم......................................51
2-3-5-1پنجره ها..........................................................51
2-3-5-2عایقکاری.........................................................52
2-3-5-3درز بندی ساختمان.................................................53
2-3-5-3-1درزگیری درها و پنجره ها.......................................53
2-3-5-4طراحی محیط اطراف ساختمان......................................53
2-3-5-5مصالح ساختمانی...................................................53
نتیجه گیری..................................................................54
فصل سوم: مبانی نظری
مقدمه.......................................................................55
بخش اول:مبانی نظری عام
3-1مبانی نظری طرح......................................................56
3-1-1زیبایی و تناسبات عالی در خدمت ایجاد مقیاس انسانی...................56
3-1-2 شکل گیری فضا براساس مراتب زمانی و مکانی......................57
3-1-3 شکل گیری براساس تنوع های هندسی غنی و محکم...................58
3-1-4 ایجاد وحدت در عین کثرت..........................................58
3-1-5 انطباق محیطی، همدلی موزون با طبیعت.............................58
3-1- 6 تقارن ...........................................................59
3-1-7 شفافیت............................................................60
3-1-8 مقدم شمردن حس یزدانی بر حس زیبایی.............................60
بخش دوم: مبانی نظری خاص
3-2 مبانی نظری خاص...................................................60
3-2-1 مبانی نظری و نقش آن در طراحی کتابخانه..........................61
3-2-1-1 کتاب..........................................................61
3-2-1-2 کتابخانه........................................................61
3-2-1-3 کتابخانه عمومی.................................................61
3-2-1-4 باغ کتاب.......................................................62
3-2-1-5 لوح............................................................62
3-2-1-6 نمازخانه........................................................62
نتیجه گیری.................................................................63
فصل چهارم :بررسی استاندارد و ظوابط
مقدمه.......................................................................64
بخش اول :اجزای فضایی
4-1اجزای فضایی کتابخانه..................................................65
4-1-1فضاهای عمومی ....................................................65
4-1-1-1 سالن مطالعه.....................................................65
4-1-1- 2 بخش امانت.....................................................66
4-1-1-3 بخش مرجع.....................................................66
4-1-1- 4 بخش نشریات و روزنامه ها......................................66
4-1-1-5 پایگاه اطلاعات دیجیتالی..........................................66
4-1-1-6 بخش دیداری ـ شنیداری...........................................66
4- 1-1-7 بخش فهرست ...................................................66
4-1-1-8 بخش تکثیر......................................................67
4-1-1-9 بخش آموزشی.....................................................67
4-1-1- 10 بخش استراحت..................................................67
4-1-1- 11سالن گردهمایی و سمینار..........................................67
4-1-1-12 نمایشگاه.........................................................68
4-1-2 فضاهای اداری........................................................68
4-1-3فضاهای فنی و کارگاهی................................................68
4-1-3 -1 بخش انتخاب و سفارش مواد........................................68
4-1-3-2 بخش فهرست نویسی مواد...........................................69
4-1-3-3 بخش آماده سازی مواد..............................................69
4-1-3-4 کارگاه تعمیر وصحافی .............................................69
4-1-3-5 آتلیه عکاسی.......................................................69
4-1-4 فضاهای پشتیبانی......................................................69
4-1-5 فضاهای گردش.......................................................69
4-1-5-1گردش افقی در طبقات...............................................69
4-1-5-2 گردش عمودی بین طبقات...........................................70
بخش دوم : مبلمان و تجهیزات
4-2وسایل و مبلمان کتابخانه....................................................70
4-2-1مشخصات وسایل کتابخانه................................................70
4-2-2-1میزهای مطالعه.......................................................70
4-2-2-2کابین ها (میزهای مطالعه انفرادی).....................................70
4-2-2-3-1مشخصات اتاق های مطالعه انفرادی.................................71
4-2-2-4صندلی مطالعه........................................................71
4-2-2-4-1مشخصات صندلی مطالعه...........................................72
4-2-3وسایل مورد نیاز فضاهای نگهداری کتاب...................................72
4-2-3-1قفسه کتاب............................................................72
4-2-3-1- 1 مشخصات قفسه کتاب..............................................73
4-2-3-2قفسه مجلات...........................................................74
4-2-3-3جاروزنامه ای یا قفسه روزنامه..........................................75
4-2-3-4برگه دان..............................................................75
4-2-3-4-1مشخصات برگه دان..................................................76
4-2-3-5جای فرهنگ و اطلس....................................................76
4-2-3-6جزوه دان..............................................................77
4-2-3-7 جای نقشه ( نقشه دان).................................................77
4-2-3-8قفسه نمایش کتاب.......................................................78
4-2-4وسایل ویژه فضاهای کاری..................................................78
4-2-4-1 میز امانت.............................................................78
4-2-4-2رف برگردان (لیف)....................................................79
4-2-4-3چرخ کتاب (کتاب بر)..................................................79
4-2-4-4چهارپایه یا پلکان کتابخانه...............................................79
4-2-5 وسایل اطلاع رسانی نوین.................................................80
4-2-5-1پایگاه های کاری کامپیوتری.............................................80
4-2-5-2صندلی................................................................80
4-2-5-3میز کار...............................................................81
4-2-5-4مانیتور................................................................81
4-2-5-5صفحه کلید............................................................81
4-2-5-6 طراحی محیط مناسب پایگاه های کاری..................................81
4-2-6وسایل و تجهیزات داخلی کتابخانه های جانبازان و معلولین....................82
4-2-6-1صندلی مطالعه.........................................................82
4-2-6-2میز مطالعه............................................................83
بخش سوم : استانداردها و ضوابط
4-3استانداردها و ضوابط.........................................................84
4-3-1مخزن کتابخانه ............................................................84
4-3-1-1گنجایش قفسه های کتاب.................................................85
4-3-1-2مطالعه ابعاد لازم در مخازن بسته........................................85
4-3-1-3مطالعه ابعاد مخان باز..................................................86
4-3-1-4ابعاد مخزن فشرده......................................................87
4-3-1-5استانداردهای قرار گیری قفسه ها .......................................88
4-3-1-6 ابعاد استاندارد در مخازن باز...........................................89
4-3-2نحوه نگهداری مواد نوشتاری و ابعاد مخازن آنها.............................90
1-2-3-4کتابهای بسیار بزرگ...................................................90
2-2-3-4کتابهای بسیار کوچک..................................................90
3-2-3-4روزنامه های یومیه....................................................90
4-2-3-4مجلات ادواری........................................................90
5-2-3-4جزوات وگزارشات....................................................91
3-3-4محل های خواندن و مطالعه...............................................91
4-3-3-1تطبیق فضای مطالعه با قفسه های کتاب باز.............................92
4-3-3-2فضای مطالعه انفرادی و مجزا.........................................92
4-3-3-3میزهای بلند (چند نفره )..............................................94
4-3-3-4 فضای مطالعات و مجادلات چند نفره..................................94
4-3-4 استاندارد های متفرقه...................................................94
4-3-5 مطالعه ابعادی بخش های ادرای.........................................94
4-3-6کلاسهای آموزشی.......................................................97
4-3-7سالن گرد همایی و سمینار (آمفی تاتر )...................................99
4-3-7-1 ساختار عمومی فضای نمایشی .......................................99
4-3-7-2صندلی تماشاگران....................................................99
4-3-7-3 اتاق رختکن ( تنفس بازیگران ) ....................................100
4-3-7-4پرده نمایش فیلم .....................................................100
4-3-8 بوفه ................................................................100
4-3-9 استاندارد سرانه فضاهای کتابخانه.......................................102
بخش چهارم : معیار های طراحی
4-4شرایط آسایش انسان ها.....................................................105
4-4-1گرمایش................................................................105
4-4-2سرمایش................................................................106
4-4-3رطوبت.................................................................106
4-4-4تهویه مطبوع............................................................106
4-4-5نورگیر (نورپردازی)....................................................107
4-4-5-1نور مصنوعی و شدت آن..............................................107
4-4-5-2تقابل (سایه -روشن)..................................................108
4-4-5-3تابش (درخشندگی)....................................................108
4-4-5-4 نور طبیعی و شدت آن................................................108
4-4-5-5نورپردازی فضاها.....................................................109
4-4-5-6 نورپردازی در قفسه های کتاب و مخزن................................109
4-4-6نقش رنگ و تزئینات در کتابخانه..........................................109
4-4-7صداهای خارجی و داخلی.................................................110
4-4-7-1منابع تولید صدا.......................................................110
4-4-7-2سطح صدا............................................................111
4-4-7-3جذب و عایق سازی صدا..............................................111
4-4-8حمل و نقل مواد کتابخانه.................................................111
4-4-9پوشش کف کتابخانه......................................................111
4-4-10پنجره ها..............................................................111
4-4-11شکل و فرم ساختمان کتابخانه...........................................111
4-4-12مشخصات حجم و نمای ساختمان کتابخانه................................112
4-4-13مشخصات ارتفاع و ابعاد کلی ساختمان..................................112
4-4-14توصیف کلی جزئیات معماری و فنی....................................112
4-4-14-1ـ فضاهای مطالعه..................................................113
4-4-14-2ـ فضاهای دفاتر....................................................113
4-4-14-3 تالار اجتماعات...................................................113
4-4-14-4 مخازن کتاب و انبارهای ویژه......................................114
4-4-14-5 لابراتوارها و کارگاه ها............................................114
4-4-14-6 فضاهای طبیعی...................................................114
4-4-15تمرکز سیستم ها......................................................115
4-4-16قابلیت انعطاف و طرح مدول ..........................................115
4-4-17نگهداری و نگهبانی...................................................115
4-4-18الگوی آمد و شد حمل و نقل...........................................116
بخش پنجم : ضوابط ایمنی
4-5حفاظت وایمنی کتابخانه.....................................................117
4-5-1سیستم حفاظت از منابع کتابخانه در برابر عدم رعایت مقررات امانت .......117
4-5-2سیستم حفاظت از ساختمان در برابر آتش سوزی............................117
4-5-3روش های حفاظت از ساختمان در مقابله با انواع دستبردها...................118
4-5-4تأمین امنیت و سلامت ارباب رجوع و کارمندان............................118
4-5-5مدیریت ایمنی کتابخانه ..................................................118
4-5-6درهاي كتابخانه.........................................................119
4-5-7آتش سوزي و وسايل اطفاء حريق........................................119
4-5-8حفاظت و ايمني محل و ساختمان كتابخانه.................................120
4-5-9ايمني وسايل و لوازم و تجهيزات كتابخانه.................................120
4-5-10اقدامات حفاظتی و ایمنی در مراکز اسناد و منابع غیرکتابی...............121
4-5-11مقرارت ایمنی و حفاظت اسناد و منابع غیر کتابی........................121
4-5-12تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی.......................................122
4-5-13سیستم حفاظت از ساختمان در برابر زلزله...............................122
بخش ششم : ضوابط معلولین
4-6سازگاری با شرایط جسمی استفاده کنندگان ...................................123
4-6-1تسهیلات مطالعه........................................................123
4-6-1-1میز امانت...........................................................123
-4-6-1-2قفسه های کتابخانه..................................................123
4-6-1-3دسترسی به مجموعه.................................................124
4-6-1-4وسایل و ابزارهای کتابخانه...........................................124
4-6-1-5میز مطالعه.........................................................124
4-6-2 تسهیلات رفاهی – پشتیبانی...........................................124
4-6-2-1راهروها..........................................................124
4-6-2-2راه پله ............................................................124
4-6-2-3سطح شیبدار .......................................................125
4-6-2-4دستگیره های کمکی.................................................125
4-6-2-5آسانسور ...........................................................125
4-6-3فضاهای بهداشتی...................................................... 126
4-6-3-1توالت..............................................................126
4-6-3-2دستشویی...........................................................126
4-6-3-3آبخوری و آب سرد..................................................126
4-6-4تلفن های .............................................................127
4-6-5پارکینگ .............................................................127
4-6-6علایم بین المللی ......................................................127
نتیجه گیری...................................................................127
فصل پنجم : بررسی نمونه ها
مقدمه........................................................................128
5- بررسی نمونه های داخلی وخارجی.........................................129
5-1 کتابخانه لاید............................................................129
5-1-1محاسن ومعایب کتابخانه لاید...........................................132
5-2کتابخانه دانشگاه آویرو، پرتغال، آلوار سیز.................................132
5-2-1فضای عمومی........................................................132
5-2-2فضای فنی وگارگاهی.................................................132
5-2-3فضای اداری.........................................................132
5-2-4فضای پشتیبانی.......................................................132
5-2-5فرم وحجم............................................................132
5-2-6ورودی..............................................................133
5-2-7عملکرد..............................................................133
5-2-8نور گیری............................................................133
5-2-9سازه.................................................................133
5-2-10تأسیسات............................................................133
5-2-11حمل و نقل مواد کتابخانه.............................................133
5-2-12ایمنی...............................................................134
5-2-13محاسن و معایب کتابخانه دانشگاه آویرو................................134
5-3كتابخانه ملي فرانسه.......................................................136
5-3-1معایب و محاسن كتابخانه ملي فرانسه....................................138
5-5کتابخانه ملی.............................................................139
5-5-1خصوصیت ذاتی طرح.................................................139
5-5-2ملاحظات نورگیری فضاها ............................................140
5-5-4خصوصیات محیطی و پیرامونی در طرح...............................141
5-5-5سازه طرح...........................................................142
5-5-6سیستم های کنترل خودکار.............................................144
5-5-6سیستم جمع آوری آب باران............................................144
5-5-7شکل نهایی و خصوصیات معماری طرح................................144
5-5 كتابخانه ­مرکزی عمومي كانون انصار.....................................148
5-5-1 فضای عمومی.......................................................148
5-5-1-1طلاعات و پذیرش..................................................148
5-5-1-2 بخش فهرست.....................................................148
5-5-1-3 پایگاه اطلاعات دیجیتالی...........................................148
5-5-1-4 بخش امانت.................................................... 149
5-5-1-5 بخش مرجع......................................................149
5-5-1-6 بخش روزنامه ونشریات ...........................................149
5-5-1-7 بخش مطالعه.....................................................149
5-5-1-8 بخش فضای دیداری – شنیداری...................................149
5-5-1-9 نمازخانه..........................................................149
5-5-1-10 سالن گرد همایی و سمینار........................................150
5-5-1-11 نمایشگاه........................................................150
5-5-1-12 کلاس های آموزشی..............................................150
5-5-1-13بوفه............................................................150
5-5-1-15 فضای اداری....................................................150
5-5-2 فضاهای فنی کارگاهی................................................150
5-5-2-1 بخش فهرست نویسی و آماده سازی مواد.............................150
5-5-3 فضاهای پشتیبانی.....................................................150
محاسن ومعایب كتابخانه­ مرکزی عمومي كانون انصار...........................151
نتیجه گیری.................................................................152
فصل ششم :برنامه ریزی فیزیکی
مقدمه.......................................................................153
بخش اول : برنامه ریزی فیزیکی و ارائه ابعاد فضاها
6-1 نظام عملکردی کتابخانه................................................154
6-1-1استفاده کنندگان کتابخانه...............................................154
6-1-2منابع کتابخانه........................................................154
6-1-3کارمندان ( کادر اداری ) کتابخانه ....................................155
6-1-4اثر عوامل مختلف برنیازهای اساسی کتابخانه ..........................155
6-1-5 شمار مراجعان (ظرفیت کتابخانه).....................................155
6-1-6شمار منابع...........................................................156
6-1-7 قابلیت انعطاف ، تطبیق و توسعه......................................156
6-1-8سرانه فضاهای کتابخانه...............................................156
6-1-9 بررسی فضا ها....................................................156
6-1-9-1 سر سرای ورودی..............................................156
6-1-9-2 مخازن..........................................................157
6-1-9-3 بخش مرجع.....................................................157
6-1-9-4 اداری ..........................................................158
6-1-9-5 فضای عمومی...................................................158
6-1-9-6 نمازخانه.........................................................158
6-1-8-7فضای استراحت کارکنان...........................................158
6-1-8-8فضای فنی کارگاهی...............................................159
6-1-8-9فضای مطالعه.....................................................159
6-1-8-10سرایداری.......................................................159
6-1-9 برنامه فیزیکی پروژه...............................................159
6-1-10جدول برنامه فیزیکی................................................160
بخش دوم :دیاگرام روابط
6-2دیاگرام روابط...........................................................163
6-2-1دیاگرام فضاهااز لحاظ عملکرد.........................................163
6-2-2دیاگرام ارتباطی طبقات................................................164
بخش سوم : سازه و تأسیسات
6-3-1بررسی سازه پروژه...................................................165
6-3-1-1انتخاب سیستم سازه پروژه ........................................165
6-3-1-2مقایسه انواع اسکلت ساختمانی......................................165
6-3-1-3مقایسه فنی انواع اسکلت ساختمانی..................................166
6-3-1-4انواع سیستم های باربر جانبی لرزه ای..............................166
6-3-1-5مقایسه انواع اسکلت ها از نظر باربری و ایمنی در آتش سوزی.......167
6-3-1-6مقایسه انواع اسکلت از نظر اجرایی................................167
6-3-1-7مقایسه معماری انواع اسکلت ساختمانی..............................168
6-3-1-8مقایسه اقتصادی انواع اسکلت ساختمانی..............................168
6-1-3-9نتیجه گیری........................................................169
6-3-1-10مدولار طراحی فضاها ..........................................169
6-3-1-11مزایا و معایب ساختمان های فلزی.................................170
6-3-1-12معایب سازه های اسکلت فلزی.....................................170
6-3-1-13سقف کامپوزیت...................................................171
6-3-1-14سقف کرومیت....................................................171
6-3-1-14-1مراحل اجرای سقف کرومیت....................................172
6-3-1-14-2مزایای سقف کرومیت...........................................172
6-3-1-14-3انواع سقف کرومیت............................................174
6-3-1-15خرپا.............................................................174
6-3-1-15-1بتن پوششی در سقف خرپا بلوک.................................175
6-3-1-15-2معایا و مزایای استفاده از خرپاهای ماشینی در صنعت ساختمان.....175
6-3-1-16خصوصیات سازه ای پروژه........................176
6-3-1-16-1درز انبساط....................................177
6-3-1-16-2درز انقطاع....................................177
6-3-2تاسیسات مکانیکی......................................177
6-3-2-1سیستم های خنک کننده (تهویه مطبوع)...............177
6-3-2-2آشنایی با دستگاه ایرواشر ...........................177
6-3-2-3دستگاه هواساز .....................................178
6-3-2-4فن کوئل............................................178
6-3-2-5چیلرها.............................................178
6-3-2-6اقدامات بهینه سازی در طراحی تأسیسات ساختمانها.....179
6-3-2-7نتیجه گیری.........................................179
6-3-3تأسیسات الکتریکی......................................179


تحقیق


مقاله


کارآموزی


پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد

فروشگاه جامع تحقیقات دانلود انواع مقاله و پایان نامه رشته معماری.

دانلود ,مطالعات, تئاتر ,شهر,,, 150ص - رزبلاگ

31 ژانويه 2017 ... معماری آمفی تئاتر، کتابخانه، کافی نت و سینما ... دانلود مطالعات تئاتر .... دانلود
مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد دانلود مطالعات طراحی ...

دانلود ,مطالعات, طراحي, موزه جنگ, ص - رزبلاگ

19 ژانويه 2017 ... طراحی موزه جنگ 299 ص فایل ورد کامل · دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص ...
22 . رساله معماري موزه فرش - رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس ...

دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد-فایل فوری

دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی ۲۳۷ ص فایل ورد فهرست چکیده مقدمه رساله………
………………………………………………….۱ دلایل انتخاب موضوع…

فایل ایرانی – برگه 20 – منبع فایل های الکترونیکی ایران

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع طیور – ورود پرندگان به ایران ... تحقیق در مورد
ارزيابي مديريت چند اداره · دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد ·
تحقیق ...

مطالعات باغ کتاب ص - osmano man - efeel.ir

13 فوریه 2017 ... مطالعات باغ کتاب ,, ۱۶۰ص تاریخ ایجاد 06/03/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 160 ...
رساله باغ کتاب | دانلود مطالعات کامل طراحی باغ کتاب ... رساله باغ کتاب ... کتاب,
مطالعات ... مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد: مطالعات .

تحقیق مهمترين نقاط آسيب پذير يونيکس و لينوکس 58 ص - ورد

9 سپتامبر 2016 ... صفحه اصلی دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد ..... 3-1-3 شکل
گیری براساس تنوع های هندسی غنی و محکم……………….58.

دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد

دانلود رساله طراحي هتل تفريحي با الهام از عناصر طبيعي در تاكيد بر جنبه‌هاي
گردشگري 275 ص فایل ورد فهرست مطالب : مقدمه ضرورت طرح فصل اول (مختصات ...

تحقیق در مورد ارزيابي مديريت چند اداره | فروشگاه فروش فایل صابر

11 ساعت قبل ... آنچه که در اين نوشته می خوانيد ، طرح برخی از زوايای دولت الکترونيک همچون سنخ
شناسی دولت ... دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد.

کتابخانه تیمورلو - بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

5 فوریه 2017 ... به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گلپایگان، در روز پنجشنبه
تاریخ ..... می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و
نوشته شده است. .... دریافت فایل :منبع . http://eebookmarket.blog.ir/rss ... مطالعات
باغ کودک · مطالعات طراحی مجتمع مسکونی 193 ص فایل ورد · رساله مجتمع ...

دانشگاهی | خرید انواع جزوات آموزشی، فایل دانشگاهی و علمی

تحقیق درباره ی آمار پیشگیری و درمان اعتیاد فرمت فایل :word تعداد صفحات :46
چکیده ... نظام فلسفه. doc نوع فایل: word قابل ویرایش 180 صفحه مقدمه: موضوع اين
رساله ... دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد · دانلود فایل فلش هواوی
...

دانلود فایل word پایان نامه مکانیک شکست - بهترین های روز ایران

18 ژوئن 2016 ... دانلود فایل word پایان نامه مکانیک شکست دانلود فایل word پایان نامه کارشناسی
مکانیک ... شكست پس ازجنگ دوم جهاني طراحي با روش مكانيك شكست اثر تمركز تنش
ترك موازنه ... دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد 0 ...

کتابخانه عمومی نیمروززابل - وب سایت

ظ تعدادبرگ: 150 قیمت: 7800 تومان حجم فایل: 2602 kb ... دانلود مطالعات طراحی معماری
طراحی خانه مد و فشن 149 صفحه با فرمت word چکیده: این .... خاتم‌الانبیا(ص) اقدام به
شلیک یک فروند موشک S200 در منطقه عمومي رزمایش در .... تعدادبرگ: 237 برگ ورد

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

دانلود مقاله طراحی فرازبند و گودبرداری جهت ساخت سد کوهرنگ 3 فایل ورد (word) ·
دانلود مقاله ...... مرجع: بحار الانوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 352 با ما همراه شوید. ...... بهتر است این
توصیحات به صورت عمومی و جذاب نگارش شوند. ...... برای مطالعه متن، ترجمه،شرح‌های
گوناگون و دانستنی‌های زیبای نهج ا . ...... ترجمه و تفسیر آیه 237 از سوره البقرة
تفسیر

ضوابط سیما منظر | جستجو در اسپیناد

ParsiBlog.com/Posts/7193/دانلود با لينک مستقيم تحقيق سير تحول زيباسازي
منظر شهر/ ... جزوه درک عمومی معماری منظر-حسینی 92 ص تایپ شده و دستنویس با فرمت
pdf ، شامل ... اصول و ضوابط طراحی دبیرستان - ضوابط و استانداردهای کلی طراحی
معماری دبیرستان فایل ورد ... ضوابط طراحی درمانگاه عمومی+یک بیمارستان+فایل پاو
وینت.

دانلود مقاله بالانس دینامیکی | cell full

19 ا کتبر 2016 ... این مقاله در 11 صفحه به همراه عکس های لازم ارائه شده است . Word. دریافت فایل ... دانلود
مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد · بعدی ...

دانلود پایان نامه

پایان نامه های زیر به صورت آماده و با فرمت WORD موجود است. برای خرید هر یک از ...
237 غنی سازی گاز Co2 و تأثیرات آن بر روی فرآیندهای زیستی گیاه 40 ص + 20
اسلاید ... 252 مجموعه فرهنگی شمس تبریزی 125 ص + 27 اسلاید + کلیه نقشه ها و
فایل های max. 253 مرکز .... 403 طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران رساله دکتری
50 ص.

نقش برتر پارس وبلاگ 24

مطالعات طراحی مجتمع مس ی 193 ص فایل ورد ... دکوراسیون و فضاهای عمومی آپارتمان ....
اصول طراحی مس ی بصورت کتابخانه أی انجام گرفته که در این رساله به ترتیبی .....
ظ تعدادبرگ: 237 برگ ورد قیمت: 20000 تومان حجم فایل: 14842 kb, تعدادمشاهده 21 ...

دانشكده هنر و معماري - دانشکده هنر

6, مطالعه تطبیقی هنرمندان فمینیسم در بازنمایی مسائل زنان (مطالعه موردی شیرین
نشاط ... 14, بررسی انعکاس شهر تهران و تغییرات عرصه ی عمومی آن در آثار هنرمندان
معاصر ایران ... 44, بازتاب هویت ملی در طراحی اسکناس, ابوالفضل امیدی, دانشکده هنر,
ارتباط ..... 286, طرح توسعه کتابخانه ملی با رویکرد تکنولوژی مدرن, مائده سهرابی,
دانشکده ...

مقدمه‌ای بر یادگیری الکترونیکی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

Wentling. 8 . ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻳﺎ روش ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺎ آﻣﻴﺨﺘﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ..... ﺎ ﻣﻌﻠﻢ
ﻃﺮح. رﻳﺰي ﻣﻲ. ﺷﻮد و ﺑﻴﻦ آﻣﻮزﮔﺎر و ﻳﻚ ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ. ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ. ﻳﺎﺑـﺪ ... ص. ).
14. ﭘﺎراداﻳﻤﻬﺎي. ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ﭘﻴﺸ. ﻴ. ﻨﺔ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داراي ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻃﻮﻻﻧﻲ. ﺑـﻮده. و از ﻳـﻚ ﻣ ..... ﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺳﻮق دﻫـﺪ و ...... اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ..... آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ و آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺣﻀﻮر دارد
.

نرم افزار و لوح فشرده - کتابخانه دانشکده الهیات

75, 101, صفحه نمايش ، درج اطلاعات ، فايلها و . ... 84, 89, آموزش بوسيله فيلم, Word
XP, 17 ... اصول طراحي صفحات وب 1, 21 ... 100, 174, راهنماي نرم افزارهاي اسلامي همراه
با اطلاعات عمومي, راهنما, 28 ... 152, 127, توضيح المسائل - رساله - مرجع تقليد, احكام,
1 .... 255, Autoplay, 237, اطلاعات دارويي زشكي و بهداشتي, پزشك خانواده (2), 17.

طراحی ست اداری - آرشیو مطالب روز

12 دقیقه قبل ... برای دانلود این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:بخر و ببر
... عنوان ساخت سوله و ساختمان اداري، در قالب word و در 50 صفحه، قابل ویرایش، شامل
... نمونه تحلیلی واقعی و مطالعات موردی طراحی .... تعداد کل صفحات 237 .... کل در سالن
جلسات کتابخانه عمومی دکتر حصیبی اراک برگزار شد، از زحمات

حسین گرافیک و طراحی لوگو | جستجو - بهتینا

عبارت حسین گرافیک و طراحی لوگو در بین اطلاعات جستجو شده و نتایج با ذکر ...
بدون گرفتن کد و پیش شماره در گروه هنر ۷ شاخه درسی داریم: درک عمومی هنر( شامل در
.... ظ تعدادبرگ: 326 صفحه ورد قیمت: 12000 تومان حجم فایل: 12443 kb تعدادمشاهده 14
۱ .... رساله فرهنگسرای جوان ۱۰۸ صفحه – مطالعات فرهنگسرای جوان ۱۰۸ صفحه تاریخ ...

دانلود ,مطالعات, فرهنگسرای, بانوان :: نقش برتر پارس - بلاگ

13 ژانويه 2017 ... دانلود مطالعات فرهنگسرای بانوان تاریخ ایجاد 22/02/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ:
237 برگ ورد قیمت: 30000 تومان حجم فایل: 11613 kb ... ... مطالعات کتابخانه ای: 10
مطالعات آماری، نقشه ها و تصاویر: 10 مطالعات ... مشخصات فنی عمومی پروژه 112 روابط و
باورهای .... مطالعات طراحی مجموعه فرهنگی - ورزشی 133 ص فایل ورد ...

مديريت اسناد الکترونيکی - کتابخانه ملی

بايگاني كل كشور« )مهر ماه 1334( و ارائه طرح ايجاد »مركز بايگاني راكد« )در ... و
كتابخانه ملی ايران، بر آن است تا در سال 1389، رشته مطالعات آرشيوی را در ...
ارديبهشت با عنوان عمومی »آرشيو براي همه« در سازمان اسناد و كتابخانه ملی ...... فايل
تيف كه با پسوند tif. ...... كوچك است كه از سند يا رساله و كتابی بردارند و از اين جهت
صرفه جويی در.

فایلیجات

فایل ها درون این فایل فشرده همگی در فرمت WORD هستند و تعداد صفحاتشان ...
تحلیل ارتجاع و رویگردانی از مبانی اصیل در نهضت پیامبر اسلام (ص) 29 صفحه ...
دانلود فایل پاورپوینت درمانگاه عمومی ،در حجم 105 اسلایدمقصود از انجام این طرح ....
طبق اکثر مطالعات، حالات مرضی همراه با اختلال وسواس معمولاً بدون استثنا به چشم می
خورد.

تحقیق در مورد اقتصاد ايران | 0t0| مرجع کامل تحقیقات کامپیوتری و ...

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت).
تعداد صفحه15 ... دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد. Search for:.

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | دانلود پایان نامه ...

24 آوريل 2016 ... دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر گرایش ... (ممکن است هنگام
انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا ... و منقطع بوده که
فضاهای خصوصی و عمومی در اطراف آنها پراکنده و متمرکز هستند. ... طرح تحقیق. 2 .....
در بخش مطالعات کتابخانه ای، گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و ...

دانلود مطالعات مجموعه اداری تفریحی پشتیبانی فرهنگی اقامتی ...

دانلود پاورپوینت آداب دوستی,دانلود پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی دوم ... ظ
تعدادبرگ: 170 برگ ورد قیمت: 15000 تومان حجم فایل: 14169 kb .... پاورپوینت
مطالعات کالبدی طراحی استخر تفریحی + بیش از50 پروژه طراحی ..... هدف از انتشار
این فصلنامه انتشار مطالعات پیمایشی و کتابخانه ای دانشجویان در زمینه شهرسازی می
باشد.

پروژه متره و برآورد یک منزل مسکونی و نقشه های آن - 8ll8| مرجع کامل ...

دانلود رایگان جزوه متره و برآورد به همراه پروژه کامل متره و برآورد ... گذري و نظري بر
سقا‌خانه‌ 168 ص فایل ورد · دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد ...

به دنياي کتــاب اکتــرونـيــک خوش آمديد

نتایج طرح مطالعاتی بررسي رتبه بندي استانها از نظر فعاليتهاي آموزشي-ترويجي ...
http://www.world-nuclear.org/word/farsi.doc ..... با اين توضيح كه براي مطالعه
بعضي از كتب نياز به دانلود نرم افزار خاصي از اين آدرس ...... روزنه امید درایران-
دفتراسرار عمومی ...... كتابخانه كامل وجامع باشگاه صهيونيزم پژوهي داراي 462 عنوان
كتاب درباره ...

دانلود فایل

دكتر بي بي عشرت زماني، سيد امين عظيمي،نسيم سليماني ص 24 ... تجزيه و تحليل
عوامل سازماني موثر بر اخلاق كار در سازمان هاي عمومي ... نقش اخلاق در كاهش تقلب شركت
هاي بيمه از ديد مشتريان مورد مطالعه: بيمه گزاران بخش .... ص 40 چکيده مشاهده متن [PDF
237KB] ..... طراحي الگوي ارتباط فرهنگ سازماني و فرهنگ فردي با ادراك عدالت كاركنان

رساله پایان نامه معماری مجموعه فرهنگی و هنری به صورت فایل ورد و قابل ...

سفر. . رساله پایان نامه معماری مجموعه فرهنگی و هنری به صورت فایل ورد و قابل ویرایش
... مطالعات کتابخانه ای: 4 .... حوزه فعالیت های عمومی و خدماتی 196 ... 2- شناخت
معیارهای موردنظر براساس مبانی نظری طراحی 237 ... طرح درس اجتماعی: من به دنیا آمده ام ·
تحقیق ارتباطات تاریخچه روابط عمومی 18 ص · تحقیق ادبیات و سبکهای شعر 15 ص.
doc ...

نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ... - دانش نما

تدوين معيارهای طراحی فضاهای عمومی با هدف دستيابی به رضايت .... مطالعه ی این
مقاالت می تواند خواننده را با کلیات و تعاریف مقوله ی پایداری به صورت عام و به
خصوص ...

با حضور - مصاف

برای آشنایی با چگونگی هولوکاست 9 میلیون ایرانی با طراحی بریتانیا، با گزارش
ویژه .... muslim.jpg رحلت پیامبر اکرم (ص) shia muslim زبان حال حضرت زهرا (س)
shia ...... muslim.jpg دانلود فایل صوتی کنفرانس انلاین،رائفی پور،محبان اهل بیت
shia ...... http://www.masaf.ir/images/noimg.jpg کتابخانه سایت(لیست مطالعاتی)
shia ...

Winlib Report Generator - مرکز تربیت مربی

98, 5375, ۱۰۱نکته و ترفند برای استفاده از CSS [سی اس اس ] در طراحی وب, اندرو، .....
237, 11047, آزمایشهای زمینشناسی مهندسی, گوکهاله, مرکز انتشارات صنعت فولاد .....
421, 9201, آشنایی با کتابخانه و روشهای مطالعه: راهنمای کار مربی, منفرد، ..... 613,
4576, آموزش استاندارد ICDL [آی سی دی ال] مهارت دوم استفاده از کامپیوتر و مدیریت
فایل ...

iran cpa - انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران نهمین مجمع عمومي عادی سالیانه( نوبت دوم) و .... و
چپ صفحه، فاصله سطر pt 12 یا single توسط یکی از نسخه های word تایپ شده باشد.
..... از آنجایی‌که در گذشته هدف مطالعات روان‌شناختی بیشتر بررسی بیماری‌های روانی و
درمان ... این پارک نخستین پارکی است که ویژه کودکان اتیسم در ایران طراحی شده است
.

پایان نامه, کارشناسی,شهرسازی,طرح ,مرمت ,مسجد, امام, تهران

عنوان: مطالعات سدهای قوسی تعداد صفحه: صفحه ورد 297 دفعات بازدید:284 ... 120 ص
ورد بهمراه پروپوزال طرح دفعات بازدید:229 قیمت:9000 تومان حجم فایل: 23979 kb ....
«کتابخانه»دانلود پاور پوینت مطالعات با موضوع «کتابخانه»این پاورپوینت به ...
بازدید:223 قیمت:11000 تومان حجم فایل: 11 kb عنوان: طراحی کتابخانه عمومی تعدا

مطالعات, مجموعه, فرهنگی ,هنری - فردوس برین

5 آوريل 2014 ... مطالعات کتابخانه اي: 4 .... حوزه فعاليت هاي عمومي و خدماتي 196 ... 2- شناخت معيارهاي
موردنظر براساس مباني نظري طراحي 237 ... رساله مجتمع،فرهنگی هنری, ,مطالعات خانه،
فرهنگی هنری, ,پروژه مجموعه،فرهنگی هنری, ,پروپوزال رساله مجموعه ،فرهنگی هنری, ,
پایان نامه مجموعه ... مطالعات طراحی مجموعه فرهنگی - ورزشی 133 ص فایل ورد.

پروژه - پايان نامه - طرح توجيهي اقتصادي - مقاله - تحقيق - گزارش ...

14 آوريل 2015 ... 172 - مطالعه تطبيقي نظام تحقيق و توسعه در بيمارستان‌هاي كشورهاي منتخب 42 ...
237 - عصر اطلاعات 14 .... 378 - اصول سرپرستي روابط عمومي (پرورش مهارتهاي
سرپرستي) 22 ..... 936 - پاورپوینت نظارت بر عملكرد مديران به همراه فایل Word 57
...... 14 - طراحي و پياده سازي يك نرم افزار تحت ويندوز براي كتابخانه 45 ص

بررسی اوقات فراغت و مدیریت آن - ایران فردا

18 ژانويه 2017 ... ... 3 بعدی اسکچاپی B1 …… شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ... شروط ضمن عقد. ۲۸
دی, ۱۳۹۵. دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد ۰ ...

پرتال جامع علوم انسانی - استانداردهای طراحی در کتابخانه های مرکزی ...

چکیده: هدف: هدف سنجش میزان رعایت استانداردهای طراحی ساختمان کتابخانه با الگو
برداری از دیدگاه انجمن کتابداران امریکا در طراحی ساختمان کتابخانه های مرکزی ...

WebQEM - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

بنابراين با مطالعه طراحي، ساختار، محتوي وامنيت وب سايت هاي كتابخانه اي از طريق
..... نتايج، رضايت عمومي را در خصوص حوزه هاي پيشنهادي براي آزمايش بر اساس پاسخها
نشان داد. ...... کارگاه ها به صورت فایل های پی دی اف (pdf) و یا ورد (word) در دسترس می
باشد. ..... تابستان، ص 42)1387در مقاله ای با عنوان ارزیابی کیفی تارنماها: معیارها
و ...

دانلود : Ensan.pdf

با حمايت نهاد کتابخانه های عمومی کشور ... صرفاً جهت استفاده در کتابخانه های عمومی ...
و طرح عنوان کلیدیِ »انسان ۲۵۰ ساله« علیهم السامدربارة عنصر جهاد و مبارزة ... پاراگراف
بندی های متفاوت، عائم اختصاری احترام به ائمه همچون )ع(، )ص( و )س( و ... پس از مطالعة
کتاب »انسان ۲۵۰ ساله« شاید از خود بپرسید: آخر چگونه ممکن است ...... Page 237 ...

دانلود پاورپوینت گاستروآنتريت – 34 اسلاید | فایل سل

3 فوریه 2017 ... صفحه اصلی دانلود پاورپوینت گاستروآنتريت – 34 اسلاید ... فنون تدریس در علوم
تجربی · دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد ...

دانلود رساله معماری مجموعه فرهنگی و هنری به صورت فایل ورد و قابل ...

8 فوریه 2017 ... رساله معماری مجموعه فرهنگی و هنری به صورت فایل ورد قابل ویرایش رسالة حب ... حوزه
فعاليت هاي عمومي و خدماتي 196 ... كتابخانه 210 ... 2- شناخت معيارهاي موردنظر براساس
مباني نظري طراحي 237 .... دانلود تحقیق تاريخ بيهقي 200 ص ...

دانلود مقاله کامل درباره نقـش زنان در جامعه | فروشگاه فایل

6 روز پیش ... فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) .... خلاصه پژوهش عملیاتی 2 · دانلود
مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد · دانلود فایل فلش ...

مطالعات, طراحی,و ,معماری, موزه - هستی بلاگ

برچسب ها : معماری ,موزه ,طراحی ,مطالعات ,دانلود ,نمایشگاه ,مطالعات طراحی ,معماری موزه ,
طراحی موزه ,آسیبهای اجتماعی ,مطالعات معماری ,درمان آسیبهای اجتماعی .... چند منظوره ) –
کتابخانه – عرصه اداری – حوزه ریاست – حوزه معاونت اداری و مالی – عرصه ..... ۳-۱۶-۴٫
فضاهای عمومی ...... مطالعات طراحی موزه صنایع دستی 97 ص فایل ورد ...... معماری گالری
237

6 . abfa-shiraz.ir - آب و فاضلاب شیراز

67, 336, بركه هاي نثبيت فاضلاب : اصول طراحي و اجرا, ندافي. نبي زاده, نص ..... 237,
1312, خرگوش كوچولوي آبي, مجتهدي. ..... 474, 1872, راه و روش ما راه و روش پيامبر (ص)
ما است, اميني. ..... 721, 2853, آبياري عمومي ( جلد اول) مطالعات و بررسي ها, فردا، حسين,
دانشگاه تهران ..... 983, 3339, انسان و مذهب, بهشتي، احمد, انتشارات كتابخانه صدر.

مطالعات, طراحی, فرهنگسرا

13 آگوست 2015 ... مطالعات, طراحی, فرهنگسرا,مطالعات طراحی فرهنگسرا تاریخ ایجاد ... ظ تعدادبرگ: 222
صفحه ورد. ... 4-1 فضاهایی با استفاده کنندگان عام ) عمومی ) 210 4-1-1 نمایشگاه ها
210 4-1 کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی اینترنت 211 .... فرهنگ سرا مجتمع فرهنگی ,
دانلود مطالعات- معماری ... مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی 110 ص فایل ورد.

دانلود نقشه اتوکد مجموعه ورزشی - تی وی 28

این فایل حاوی مطالعه سند توسعه محلات بلورسازی و باغ خزانه در راستای طرح ..... به
علاوه با توجه به ظوابط اخیر شهر سازی مربوط به اماکن عمومی نظیر هتلها و ادارات مبنی
..... دانلود پاورپوینت مصالح کفپوش های جدید + فایل word .... طبقه چهارم (b4) 237 .....
که امکانات جنبی (اتاق مطالعه برای دانشجویان، فضاهای کتابخانه ای و آزمایشگاهی، و
…) ...

دریافت فایل

17 دسامبر 2002 ... ﺭﺍﺳــﺘﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸــﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ. ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛
ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ... ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻓﺎﻳﻞ Word. ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ: ... ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻪ
ﺁﺩﺭﺱ: ... ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. 17. ...... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻧﺤﻮﻩ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ: 1.

دانلود رساله پایان نامه معماری مجموعه فرهنگی و هنری به صورت فایل ورد و ...

رساله پایان نامه معماری مجموعه فرهنگی و هنری که داری 269 صفحه است و شامل فهرست
زیر میباشد: ... مطالعات کتابخانه ای: 4 .... حوزه فعالیت های عمومی و خدماتی 196 ... 2-
شناخت معیارهای موردنظر براساس مبانی نظری طراحی 237 ... همکاری مهد کودک مهر جوانرود
· برگزاری نشست کتابخوان مدرسه ای در کتابخانه محمد رسول الله (ص) شهرستان
جوانرود ...

راهــــنــــمـــای مـــــراجـــعان - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تأسیس كتابخانه های عمومی توسط بخش غیردولتی. 179 ... روابط عمومی و اموربین الملل
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی نیز بـه منظور تکریم از مـردم و جلب رضایت.

دانلود مقاله isi الکترونیک تعبیه شده و نرم افزار از ... - فروشگاه فایل

30 ژانويه 2017 ... صفحه اصلی دانلود مقاله ISI الکترونیک تعبیه شده و نرم افزار از دوریس ... فرمت
فايل :PDF ... دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد.

لیست پایان نامه های با موضوعات قرآنی + چکیده و نویسنده - ماهِ پژوهش

21 ژانويه 2013 ... روش کار : به صورت کتابخانه این دانش برداری . ..... بخش سوم و واپسین فصل این
رساله به بررسی انواع جدل در قرآن کریم و .... علوم قرآنی و به دور از آموزه‌های سیره و سنت
نبوی(ص) و تعالیم کبار صحابه و ائمه .... طرح معرفی خطابات قرآنی بصورت مدون و
دسته‌بندی و بصورت عمومی و خصوصی به انسانها و پیامبران و نیز خاص.

ترجمه مقاله هزینه و درآمد زیرساخت جاده ای در اروپا—فروشگاه دانشجو

6 نوامبر 2016 ... جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ... فناوری اطلاعات در
کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی 128 ص از ... رمزنگاری
امنیت در این پاورپوینت زیرساخت کلید عمومی به زبان فارسی مورد مطالعه قرار ...
بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه ها فرمت فایل: WORD (قابل ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

کتاب مقدمه ای بر مطالعه اصول و روش هایی که در عملیات آماری داده ها در رشته های مختلف
علوم رفتاری بخصوص روانشناسی و آموزش و .. مورد استفاده قرار می گیرد 200برگ.

1353 – دانلود طرح توجیهی: تولید لانولین از ضایعات پشم گوسفندی ...

25 ژوئن 2016 ... دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح. بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی
محصول – مالی ... دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد ...

دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و روش ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدي در آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮي - دانشگاه پیام نور

ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﮑﺘﺐ رﻓﺘﺎر ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ...... و ده ﻫﺎ ﺳﻮال دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺧﺮدورزي ﺑﯿﺸﺘﺮي اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ..... دﯾﮕﺮ و ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و در ﺧﻼل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. (. ص. ).31 .... ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
و اﺻﻠﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﺒﻞ ﻧﺴﺒﺖ ..... رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ...... Page 237 ...

کلید سوالات مدیریتی و تخنیکی

ب: ، کارمند یابی ، انتخاب جذب و استخدام ، اموزش و انکشاف منابع بشری ، طراحی .....
237, مدت اعلان برای بست های خالی سوم الی پنجم چه مدت تعین شده است؟ ...... ورد برای
تهیه اسناد دفتری،مکاتیب،پیشنهادات وغیره اسناد که محاسبات قوی ندارد بکار میرود.
...... کمیسیون مذکور در اطراف آن غور و مطالعه نموده ، راپور خود را به مجلس عمومی تقدیم ...

آربیتا فایلدنیای فایل های دانلودی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک (عمومی ) گروه زیست شناسی فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ..... دانلود خلاصه دروس بازاریابی بین الملل – کتابخانه الکترونیکی
پیام … ...... این مجموعه به کسانی که کتاب یا جزوه روانشناسی رشد لورابرک را مطالعه
کرده … ...... معلّم کده – لورا برک روانشناسی(نکات کلیدی) – طرح درس،کتب درسی،
راهنمای ...

طراحی - معماری نقش برتر پارس

... 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: مطالعات ورد 85 برگ + نقشه ها +پلان نما مقاطع +رندر قیمت:
65000 تومان حجم فایل: 21195 kb, تعدادمشاهده 16 ..... شکل ۱-۲-۳- قبادیان-اقلیم و
معماری-ص ۳۱۲ شکل ۱-۲-۴- ...... فایل کامل مطالعات طراحی شهرک مسکونی - رساله طراحی
شهرک مسکونی .... عنوان: مطالعات و رساله کتابخانه عمومی .... تعداد صفحه: 237

دانلود فایل - وب سایت دکتر حمید میرزاده

فص ل 1- ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مش اغل و نظام پرداخت حق وق و .....
گزینش عمومی دانشجویان این دانشگاه بر اساس ضوابط معمول در سایر دانشگاه ها و ماده 18
- ..... اداره و نظارت بر حس ن اجرای همه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانک های
...... کلیه مستندات فایل های Word, Excel, PowerPoint در شاخه های قابل دسترس در
سایت.

پایان نامه - نقش برتر پارس

... مسکونی, اسمان تبریز · رساله ,مجتمع ,مسکونی, پایدار · مطالعات, طراحی ,مجتمع ,
مسکونی ,193 ص فایل ورد · مطالعات, باغ کودک ...... 5-1- بحث و نتیجه گیری 237

معماری - تحقیقات - مقاله - نقشه - مطالعات مرکز تعامل شعر و موسیقی ...

پست ها در مورد برچسب مطالعات مرکز تعامل شعر و موسیقی سنتی ایرانی. ... عنوان:
مطالعات خانه و تالار موسیقی+فایل اتوکد طرح تعداد صفحه: 352 ... تعداد صفحه: 237

نقش برتر پارس - JavanBlog.IR

1-9-1- مطالعات کتابخانه ای: این روش در کتابخانه ها و با مطالعه به بررسی و تحقیق
سوابق و … می پردازد. 1-9-2- ... دانلود مطالعات طراحی و معماری مجموعه فرهنگی ورزشی
181 صفحه با فرمت WORD چکیده هر کسی .... مطالعات طراحی مجموعه (آموزشی- فرهنگي
- تفریحی) 100 ص فایل ورد .... خاك شناسي و مسائل عمومي خاكهاي اطراف شهر هرسين 35

فایل پی دی اف کتاب ریحانه ی - بلاگز فا

در حالی که مترجم این منابع را در آخرین فايل ورد ارسال شده ... دانلود کتاب لهوف سید
ابن طاووس (مقتل‌خوانی امام حسین علیه‌السلام) + فایل PDF + کتاب صوتی ... نشست
کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه دخترانه ریحانه النبی به همت کتابخانه عمومی عطاملک ...
معرفی کتاب آنک آن یتیم نظر کرده تالیف محمدرضا سرشار طرح 50 کتاب برتر
کتاب‌ خوان ...

کتاب نگاهی به استا نداردهای اعتبار بخشی بیمارستانی

استاندارد 16: معاینه و ارزیابي اولیة بیمار و طراحي برنامة درماني بیمار .... و در انجام
مطالعة تطبیقی و ترجمة استانداردها مجدانه گام برداشتند، یادآورمی گردد که ..... فرم »ب«
با عنوان برنامة ملی ارزشیابی بیمارستان های عمومی کشور شامل 15 محور با ...... خط
مشی و دستورالعمل کتابخانه امکان دسترسی کامل کارکنان بالینی)نظیر ...... Page
237 ...

دانلود فایل - کتابخانه

متن فارسی این رساله که آن هم به قلم خود زین‌العابدین کاشانی بود در مجله میقات
فارسی و .... و در بخش دوم به طرح توسعه جدید مسجد می‌پردازد و ویژگی‌های مهندسی و
معماری و شهرسازی و ...... تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ‌و نشر، چاپ 2،، 237
ص. ...... رویکرد مؤلف پرداختن به مسائل عمومی است و تحلیل‌های او هم برای عموم مردم
سودمند است.

Download file - ریاست عمومی امور فارمسی

18 ا کتبر 2014 ... شما با محتوا و طرح کتاب رهنمود تداوی معیاری آشنا شوید تا بتوانید آنرا بطور مؤثر
...... جهت مطالعه دوز های معیاری به جدول های الف 12 و الف 14 ضمیمه الف مراجعه شود. ......
237. واقعات عاجل و ترضیضات. 16 سوختگی ها.6. جزئیات تاریخچه مریض که ...... آن و
جهت در نظر گرفتن آن در مرحله تجدید دعوت به عمل میا ورد تا از ضمیمه.

دانلود نقشه های پارک کوهستانی – تکست پست

29 جولای 2016 ... دانلود نقشه های پارک کوهستانی ... فایل سه بعدی ... مطلب بعدی دانلود مطالعات طراحی
کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد · مطلب قبلی دانلود پایان نامه جامع ...

هنر و معماری - نقش برتر پارس - Toufik.fr

مطالعات, طراحی, و, معماری, موزه ,مردم شناسی · رساله ,طراحی, موزه ,و مرکز ,پژوهشهای ,فرش
در ... ,صنایع دستی ,دانلود, مطالعات- معماری · دانلود, تحقیق, معماری ,نمایشگاه ,بین
المللی/word ...... تحلیل گردشگری (۱) · پایان نامه کتابخانه عمومی شهر دارای 5 شیت
اتوکد شا (۱) ...... سایت شناسی 237 ..... ورودی ها و روابط مسیر و فضا طبقه سوم (b3)
237

نتایج جستجوی - داراب آنلاین

شورای مطالعات اطلاعاتی مدیترانه در تازه‌ترین مطالعه خود به بررسی کارایی ... روابط
عمومی شركت گاز استان فارس اعلام كرد: عملیات گازرسانی به روستای ده خیر سفلی
..... رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان داراب گفت: برای اجرای طرح جدید نظام آموزشی
3 - 3 ..... اگر فایلی با فرمت Word به دستتان رسیده است که علاوه بر متن، حاوی عکس
هم ...

آموزش اکسل سریع و راحت

ﻃﺮح ﻧﻤﻮدار از ﺳﻄﺮهﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ...... Word. ﺑﺮاﯼ اﯾﺠﺎد ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ. ﻣﯽ
ﮐﻨﻴﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻴﺪ . ﭼﺮا ﮐﻪ اﮐﺴﻞ هﻤﻪ ...... ص ﺑﺮاﯼ ﮐﭙﯽ ﺷﮑﻠﺒﻨﺪﯼ ...... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﻣﻨﻴﺖ.
در اﮐﺴﻞ. 2002. ﺳﺮﺑﺮﮔﯽ ﺑﻪ. ﻧﺎم. Security. ﺑﻪ ﮐﺎدر ﻣﺤﺎورﻩ اﯼ. Options ... زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎﯼ اﮐﺴﻞ در
ﺳﻄﺢ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ .... هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را از وب ﺳﺎﯾﺖ هﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﺮدﻩ و ...... Page 237 ...

دانلود مقاله گفتار و رفتارهاى حضرت محمد(ص) درباره كودكان - کافه بازار

... حال پيوسته طرح ها و نظريات جديدى به دست مىآيد كه گاه به طور كامل, ناقض نظريات
گذشته اس … دریافت فایل. برچسب ها: دانلود مقاله گفتار و رفتارهای حضرت محمد(ص)
...

دسترسي به آرشيو كتب گويا - کتابخانه مرکزی - دانشگاه تهران

237, هفده داستان کوتاه کوتاه, سارا تهرانیان, 1359, ______, رم2. ... 257, رساله
قشیریه, تصحیح:بدیع الزمان فروزانفر, 1374, دانشگاه پیام نور, رم2. ..... محمد
اسماعیل فلزی, 1381, کتابخانه گویای سنندج(نهاد کتابخانه های عمومی کشور) .....
اشعار, این فایل را اینجانب نامگذاری کرده به علت اینکه اشعار پراکنده از شاعران ......
22, word, 1, رم1.

دانلود رایگان مقاله جرم انگاری فرهنگ جوانی

13 نوامبر 2016 ... تحقیق جرم انگاری فرهنگ جوانی 21 ص - ورد - تی فایل - دانلود ... پایان نامه مطالعه
جامعه شناختی انگیزش کاری کارکنان شرکت فجر توسعه وابسته به جهاد دانشگاهی .
.... sbu.ac.ir/Cols/LAW/Documents/کتابخانه/پایان%20نامه%20ها/all.xls 53, ... این
۳۰۰ مقاله شامل مقالات جرم شناسی،جامعه شناسی،جزای عمومی و اختصاصی .

دانلود رایگان پایان نامه حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تاثیر دین بر آنها

22 نوامبر 2016 ... برچسب ها: قواعد حقوق جزا قوانین دوره عثمانی تاثیر دین دانلود تحقیق رشته حقوق
دانلود . ... کار تحقیقی جـرم سیـاسـی · پایان نامه ارشد مطالعه سرمایه اجتماعی معلمان و
.... لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده ..... و
علویان در دوره عثمانی ها ۳۰ ص جستجو آفلاین در لیست کتب کتابخانه ...

معماری, پروژه,پایان نامه,تحقیق,مرمت بنای تاریخی ... - سایت فایل یابی

27 ژوئن 2016 ... پایان نامه طراحی مرکز مطالعات نجوم به همراه پلان و فایل cad و عکس. 10,000 ...... 2,300
. دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی 237 ص فایل ورد. 10,000.

سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

مطالعات و طرح تفصیلی منطقه 6 تهران

اسپکتروسکوپی لیزر

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

تحقیق درمورد بررسي شعر نو( نيمايي)

نقشه اتوکدی شهرستان چابهار-سیستان و بلوچستان

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

علم فسیل شناسی

زمين شناسي اقتصادي

زلزله

زمين شناسي در منطقه كپه داغ

سنگهاي دگرگوني

عدد ثابت گاز براي هوا

كانيها

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای دکتر محمود جمعه پور- فصل 8

پاورپوینت برنامه ایمن سازی کودک41 اسلاید

سمینار کارشناسی ارشد طراحی و رفتار سازه ها در زلزله

پمفلت (بروشور) مسمومیت دارویی با ترامادول

پمفلت (بروشور) راههای جلوگیری از بارداری