دانلود رایگان

دانلود مقاله مدرنیسم - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلود مقاله مدرنیسم

پيشگفتار
اين تحقيق به صورت يك مجموعه مختصر ارائه شده است كه مباحث تقريبا به صورت ناگسسته عرضه شده ولي به علت جالب بودن بعضي مطالب درصدد مطرح كردن آنها برآمدم.
در اين تحقيق هفت مبحث بررسي شده كه براي تعريف كلي از مدرنيته و رابطه آن با سنتهاي قديم بحثي با عنوان معماي مدرنيته ذكر شده است . مطالب ديگر به ترتيب : رابطه مدرنيته با متافيزك ومقوله انسان گرايي آن بازانديشي مدرنيت، مدرنيت وابعاد نهادي آن ،درآمدي بر معناي اصطلاح جهان سوم كه هر انساني بارها و بارها بآ آن برخورد مي كند و بي آنكه به معني آن بپردازد از كنارش عبور كرده است ، جهاني شدن مدرنيت واينكه تحولي همه گير است و در پايان چكيده اي از مطالب آورده شده است.
در روزگار مدرن يعني دوره همخواني با قالبهاي تكنولوژيك ، چيزي مهمتر از اين نيست كه آدمي دريابد كه خويشتن او چند پاره شده فرد ابزاري اش راه را بر پيشرفت حقيقي او بسته است و الگويي يكة خرد باوري اش هيچ نيست مگر ابزار به بند كشيدن او اين مبارزه يعني آگاهي از شرايط تحقق آزادي و برانگيختن شور فرديت در هر كس.

معماي مدرنيته
تعريفهايي كه از مدرنيته ارائه شده اند چندان فراوان متنوع وحتي با هم متضادند كه اگر بگوييم اين واژه ي بسيار رايج در علوم اجتماعي تاريخ نگاري وفلسفه ي امروز يكي از مبهم ترين اصطلاح ها نيز به شمار مي آيد حرف تازه اي پيش نكشيده ايم. تاكنون هيچ كس نتوانسته تعريفي يكه نهايي و كامل و قطعي از واژه مدرن و از مفاهيمي كه همراه با آن مطرح مي شوند همچون مدرنيته مدرنيزاسيون و پسامدرن ارائه كند و به نظر مي رسد كه حتي ارائه يك تعريف براساس فصل مشترك تعريفهاي موجود ازمدرنيته نيز ممكن نباشد.
واژه مدرن كه در تمام زبانهاي اروپايي و در بسياري از زبانهاي ديگر از جمله در فارسي امروزي ما رايج شده لفظ لاتيني modemus است كه خود از قيد mode مشتق شده است. در زمان لاتين معناي mode اين اواخر، به تازگي ، گذشته اي بسيار نزديك بود. به گمان بعضي از تاريخ نگاران لفظ moderni را روميان در اواخر سده ي پنجم در مورد ارزشها و باورهاي پذيرفته شده قديمي كه با لفظ مورد ارزشها وباورهاي مشكوك جديد به كار مي بردند ارزشهايي كه در تقابل بودند با باورهاي پذيرفته شده قديمي كه با لفظ antiqui مشخص مي شدند.
بسياري از مردم كه واژه مدرن را درگفتار هر روزه خود به جاي چيزي نو به كار مي برند در اصل مقصودشان همان چيزي نو امروزي است كه جايگزين چيزهاي كهنه و غير قابل قبول شده است. از نظر شماري از نظريه پردازان علوم اجتماعي نيز ،مشروعيت مدرن بودن يا مدريته از پيكارش با سنت ها نتيجه مي شود و عقيده دارند كه مدرنيته يعني منش شيوه زندگي امروزي جديد كه به جاي منش كهن زيستن نشسته و انرا نفي كرده باشد شارل بودلر اين تعريف از مدرنيته را نادقيق مي داند. مدرن بودن به گمان او يعني درك اين واقعيت كه چيزهايي از زندگي كهنه در زندگي نو باقي مانده اند وما بايد با آنها بجنگيم. مدرنيته يعني در حال جنگ بودن با سنت ها و باورهاي كهنه اي كه همراه شده اند با آنچه ما شيوه تازه زيستن مي ناميم آن هم نه در شكلهاي قديمي خودبلكه در شلكهاي امروزي كه بازشناختن شان گاه كار بسيار دشواري است.
جهان امروز اين اصل را به عنوان اصل اساسي پذيرفته است كه سكون وتكرار و رجوع به گذشته اصل نيست بلكه حركت و تغيير و پيشرفت اصل است.حقيقت بي زمان ومكان و مطلق موهوم است و اصل با واقعيت متغير نسبي موجود درزمان و مكان است. بدين ترتيب است كه دنياي امروز را غوغاي ترقي و پيشرفت فراگرفته است.
موج درگيري ميان قديمي ها و مدرن ها در قرون وسطي تشديد مي شود. نويسندگاني را مي يابيم كه بر مدرنيسم زمانه شان نسبت به عصر كهن پاي مي فشرند.مشهورترين مجادله اي كه ميان قديمي ها و مدرن ها جريان داشت درپايان قرن هفدهم و آغاز قرن هجدهم شروع مي شود. مدرنيت به شيوه هايي از زندگي يا سازمان اجتماعي مربوط مي شود كه از سده هفدهم به بعد دراروپا پيدا شد و به تدريج نفوذي كم و بيش جهاني پيدا كرد. اين تعريف مدرنيت را به يك دوره زماني و يك جايگاه جغرافيايي اوليه مربوط ميسازد ولي در ضمن ويژگيهاي عمده اش را در جعبه سياه سربسته باقي مي گذارد.
بحث فرهنگي پردامنه اي كه در تاريخ انديشه هاي اروپايي به عنوان رويارويي باستانيان و مدرن ها مشهور شده و لحظه اي مهم را در زندگي فكري و معنوي اروپا به ويژه انگلستان وفرانسه در پايان سده هفدهم مشخص مي كند براساس ضرورت درك چگونگي رويارويي با سنت ها مطرح شد. در اين جدال مساله مركزي اين بود كه فيلسوفان و نويسندگان امروزي تا چه حد مي توانند خود را بي نياز از سنت باستان يعني سنت فكري ادبي يونان وروم بدانند؟ آيا مي توان گفت كه امروزي ها به دليل پيشرفت دانش بشري درچنان موقعيتي قرار گرفته اند كه ديگر نيازي به سنتهاي كهن فكري خود ندارند؟ برخي از شركت كنندگان در اين بحث روزگار تمدن هاي باستاني و فرهنگ هاي كهن را با تمام عظمت دستاوردهاشان به ايام كودكي در زندگي يك انسان همانند ميكردند و دوران مدرن يا زمان حاضر را به مثابه ايام بلوغ جسماني و فكري انسان مي شناختند. همان طور كه در كل زندگي يك انسان دوران كودكي مرحله اي ضروري و گريز ناپذير است كه بايد از آن گذشت تا به روزگار بلوغ و قدرت جسماني وفكري رسيد وجود فرهنگ كلاسيك و سرچشمه هاي يوناني و سامي نيز براي تكامل فرهنگ اروپايي ضروري بود. اين همانند انگاشتن فرهنگ يونان با دوران كودكي زندگي انسان استعاره رايجي باقي ماند.در اين همانند تاريخ با زندگي انسان مفهوم توسعه نهفته است كه دربرداشتن امروزي از مدرنيته نيز نقش كليدي دارد :مرحله تازه ، هر چند بدون پله هاي پيشين به دست نمي آيد ولي نسبت به آن پله ها در حكم حركتي به جلو يا توسعه اي مادي ومعنوي محسوب مي شود . گفته برنارد شارتري كه جان سالزبري نويسنده سده دوازدهم آنرا تكراركرد. اينكه ما امروزي ها همچون كوتوله هايي هستيم كه برفراز شانه هاي غولها يعني بزرگان وفرهنگ كهن ايستاده اند و از اين روشاهد چشم اندازي هستند گسترده تر از آنچه خود غولها مي بيند. هر چه هم سازندگان فرهنگ باستان را از سازندگان فرهنگ امروز بزرگتر بدانيم باز نمي توانيم انكار كنيم كه امروزي از تمامي دانش و بينش آنان بهره مي برند وخود نيز چيزي حتي اندك ، بدان مي افزايند.
مفاهيم كليدي ديگري هم كه تا پايان سده هجدهم تصوري تازه از زندگي و آزادي را فراهم آوردند ريشه در همان عنصر داشتند مفاهيمي چون فرديت ماليكت سرمايه دار نه ضرورت استنتاج قوانين از زندگي هر روزه از ميان رفتن حق فرزند ارشد دولت استوار به نمايندگي تفكيك قوا وغيره.
در قلمرو حقوق وقانون گسست از سنت ها ،معنايي مشخص دارد: جدايي از قوانيني كه براساس زندگي هر روزه تعيين وتدقيق نشده باشند و سرچشمه آن ها به متون مقدس گذشته ها، سنت ها و باورهاي عتيق باز گردد.
اصل توجيه كننده تدوين قوانين زميني باور به كاركرد در نهايت درست فرد انساني است. اين اصل احتمال خطا در فعاليت اجتماعي انساني را نفي نمي كنداما براساس اين باور بنا شده است كه سرانجام افراد با تكيه بر نيروي عقل جمعي خود خواهند دانست كه راه درست چيست. اين قبول مركزيت عقل انساني در بحث از مدرنيته بسيار مهم است به راستي مي توان گفت كه شيوه راديكال پذيرش يا رد ادعاهاي آن به پذيرش يا در اين ادعا منتهي مي شود كه پايه واساس سعادت انسان پيروي از احكام عقل است. به همين دليل خردباوري همواره در مركز بحث متفكراني قرار داشته كه به سنجش ادعاهاي مدرنيته پرداخته اند.
با اين كه شما تعريف هاي ارائه شده از مدرنيته بسيار زياد است ولي تلاش در جهت اينكه آن ها را در دو دسته كلي جاي دهيم تاكنون ناموفق نبوده است . مي توان بيشتر تعريف ها را در يكي از آن دو دسته كلي جاي داد.رسته اول مدرنيته را همچون شكل يا ساختاري اجتماعي-فرهنگي و در نتيجه واقعيتي يا دوراني تاريخي مطرح مي كند در حالي كه دسته دوم آن را به مثابه حالتي رويكردي فلسفي يا جهان بيني تازه اي پيش كشيد.
نمونه اي عالي از ارزيابي مدرنيته بحث ميشل فوكوست. فوكو با آغاز از نوشته مشهور كانت روشنگري چيست؟ نشان داد كه از ديدگاه كانت كه مدافع مدرنتيه بود در روزگار روشنگري و پس از آن همخوان با جان مايه هاي بنيادين روشنگري يعني بلوغ فكري، سياسي واجتماعي آدميان امروزي بودن و امروزي زيستن انسان پيش از هر چيز در حكم خواست با خبري از موقعيت امروزي خويشتن است. همين تلاش براي درك موقعيت حالت كنوني سبب مي شود كه مدرنيته همچون يك معضل فلسفي جلوه كند.كسي كه بخواهد به طور جدي درباره امروز يعني روزگار مدرن بينديشد و بحث كند چاره اي جز اين ندارد كه توان خود را صرف شناخت جايگاه يا موقعيت امروزي خودش كند و اين شناخت را با در نظر گرفتن ادعاهاي اصلي مدرنتيه يا بهتر بگوييم با ارزيابي و سنجش آن ادعاها به انجام رساند.از نكته ذكر شده مي توان نتيجه گرفت كه معضل كسي كه خود را به عنوان انسان مدرن مي شناسد فقط فلسفي نيست بلكه فلسفي -اخلاقي است.
مدرنيته يك پيشنهاد است نه نتيجه نهايي حركتي تاريخي. مي توان گفت مي شود اين گونه زندگي كرد ولي نمي توان گفت : اين گونه زندگي كردن بهترين يا يگانه زندگي انسان است . مدرنيته يكي از شكلهاي كنار هم قرار گرفتن عناصر است و چيزي بيش از اين هم نيست.

انسان گرايي
مارتين هيدگر در تحسين صفحات كتاب مفاهيم بنيادين متافيزيك: جهان، متناهي ، تنهايي كه مجموعه اي است اكز درسهايش در دانشگاه فرايبورگ، نوشته كه متافيزيك چيست؟ و راه را برسوال ديگري يعني انسان چيست؟ مي گشايد. فلسفه مساله اي است انساني يعني امري مرتبط به انسان. اما راست اين است كه نمي دانيم انسان چيست؟ هيدگر پرسيد: انسان چيست؟ سربلندي آفرينش است يا گمراهي ، سوءتفاهمي بزرگ ، فاسدي؟ وقتي ما در مورد چيزي كه انسان است بسيار كم مي دانيم چگونه گوهر ما مي تواند در نظرمان بيگانه نباشد؟ هيدگر باز مي پرسد انسان چيست؟ عابري ؟ راستايي؟ توفاني كه سياره ما را پرخروش مي كند؟ بازگشتي خدايان نفرتي از آنان ؟ ما نمي دانيم امامي بينيم كه در اين سرشت معمايي ،فلسفه روي مي نمايد. بعد مي نويسد دوراني كه ما آن را مدرن مي خوانيم با اين حقيقت تعريف مي شود كه انسان مركز و ملاك تمامي هستندگان است.
از نظر هيدگر در روزگار ما معناي انسان گرايي پشت معناي نوع دوستي پنهان مي شود اما مفهوم واقعي آن چنين است :گوهر انسان براي حقيقت هستي نكته بنيادين است به بيان ديگر انسان گرايي ادعا مي كند كه فهم هستي فقط از راه فهم گوهر انسان ممكن است اين معناي متافيزيكي تلاش براي شنيدن آواي هستي را به پژوهش نسبت انسان و جهان همچون دو امر متفاوت تقليل مي دهد وبراساس باور به مفهوم انسان نوعي يا نوع انسان استوار است .ولي اين منش كلي بحث از انسان سبب نمي شود كه تمايزهاي دروني اين نوع برجسته نشود و پايگاني براي تشخيص انسان برتر فراهم نيايد. اين منش متافيزيكي انسان گرايي سبب مي شود كه در بيشتر زبانهاي اروپايي واژگاني به معناي انسانيت در مورد انسان نوعي چنان به كار مي رود كه جا براي كاركرد ايدئولوژيك انسان گرايي باز بماند.
پس ميتوان نتيجه گرفت كه ادعاي متافيزيكي مدرنيته (انسان گرايي) اين است كه انسان قادر به شناخت وجود هست موجودات و قادر به معنا كردن آن هاست. انسان مي تواند چيزها را به شيوه دلخواه خود بنا به ميل خود نباشد بخواند ومعنا كند خود را مالك آنها ميداند و حق دخل و تصرف در آنها را براي خود قائل مي شود. بنياد متافيزيكي مدرنيته يعني اساس خواست سالاري بر جهان طبيعي و عيني در دوران رنسانس شكل گرفت. در روزگار رنسانس اختراع صنعت چاپ در حكم ابداع برداشتي تازه از انسان بود. موجودي كه مي تواند عقايدش را به اطلاع انبوهي از مخاطبان برساندوارتباطي فرهنگي در گستره اي بسيار وسيع از نظر زماني و مكاني برقرار كند.
انسان رنسانس همچون آن مرد برهنه در طرح مشهور لئونادوداوينچي خود را در مركز دايره اي مي يابد كه مي توان آن را دايره خلقت خواند او اشرف مخلوقات است.

باز انديشي در مدرنيت
تضاد با سنت ذاتي مفهوم مدرنيت است همچنان كه پيش از اين آوردم بسياري از تركيبهاي مدرن و سنتي را مي توان در محيطهاي اجتماعي عيني پيدا كرد. در فرهنگهاي سنتي گذشته مرد احترام است و نمادها ارزش دارند به خاطر آن كه تجربه نسلها را دربر مي گيرد و تداوم مي بخشد.سنت يكي از شيوه هاي تلفيق نظارت باز انديشانه كنش با سازماندهي زماني -مكاني اجتماع است. سنت وسيله برخورد با زمان ومكان است و هر فعاليت ياتجربه خاص را در رشته تداوم گذشته حال و آينده جاي مي دهد و اين رشته تداوم نيز به نوبه با عملكرد هاي اجتماعي تكرار شونده ساختار مي گيرد. سنت يكسره ايستا نيست زيرا براي هر نسل تازه اي دوباره بايد اختراع گردد در زماني كه يك نسل نو ميراث فرهنگي اش را از نسل پيش از خود ميگيرد سنت در برابر دگرگوني در زمينه هايي كه نشانگر هاي زماني ومكاني جداگانه اندكي در آنها وجود داشته باشند و دگرگوني بر حسب آنها نتواند صورت معني داري پيدا كند چندان مقاومت نمي كند.
در فرهنگهاي شفاهي، سنت به معناي كامل آن شناخته شده نيست هر چند كه اين فرهنگها سنتي ترين فرهنگها به شمار مي آيند. براي فهم سنت به گونه اي متمايز از شيوه هاي ديگر سازماندهي كنش و تجربه بايد به شيوه هايي در زمان و مكان رسوخ كرد كه تنها بااختراع خط امكان پذيرند. خط سطح فاصله گيري زماني - مكاني را گسترش مي دهد و چشم اندازي از گذشته ،حال وآينده را ايجاد مي كند كه در آن تخصيص بازانديشانه دانش را مي توان از سنت تعيين شده جدا كرد. به هر روي در تمدنهاي پيش از مدرن باز انديشي هنوز تا اندازه زيادي محدود به باز تفسير وتوضيح سنت بود چندان كه در ترازوي زمان كفه گذشته بسيار سنگينتر از كفه آينده بود. وانگهي از آنجا به نوشتن در انحصار اقليت بود روال عادي بخشيدن به زندگي روزانه همچنان به سنت به معناي كهن آن وابسته بود.
با پيدايش مدرنيت بازانديشي خصلت ديگري به خود ميگيرد. دراين دوره باز انديشي وارد مبناي باز توليد نظام مي شود به گونه اي كه انديشه وكنش پيوسته در يكديگر انعكاس مي يابند عادي سازي زندگي اجتماعي هيچ گونه ارتباط ذاتي با گذشته ندارد مگر در مواردي كه اتفاقا بتوان به شيوه اي اصولي از عمل گذشته در پرتو دانش آينده دفاع كرد. تصويب عملكرد به خاطر سنتي بودن ديگر كارايي نخواهد داشت: تنهادر پرتو دانشي كه اعتبارش را از سنت نگرفته باشد مي توان سنت را توجيه كرد. اين به اين معناست كه سنت در تركيب رخوت عادت ، حتي در مدرنترين جوامع همچنان مي تواند نقش بازي كند. اما اين نقش عموما بسيار كم اهميت تر از آن چيزي است كه نويسندگاني كه بر تلفيق سنت و مدرنيت در جهان معاصر تاكيد مي كنند ادعا ميكنند. زيرا سنت توجيه شده آن سنتي است كه لباس عاريه به تن كرده و هويت اش را تنها از بازانديشي مدرن دارد.

مدرنيت يا پسامدرنيت
بحث بازانديشي را مي توان به بحثهايي راجع به پسامد مدرنيت پيوند داد. پسامد مدرنيسم اگر برايش معنايي قائل باشيم بيشتر به سبكها يا جنبشهاي درون ادبيات ، نقاشي ، هنرهاي تجسمي و معماري راجع است. اين مكتب به جنبه هايي از بازانديشي زيبا شناختي در مورد ماهيت مدرنيت كار دارد. مدرنيسم هر چند كه گهگاه به گونه اي تقريبا مبهم معرفي شده ديدگاه قابل تشخيص در اين حوزه هاي گوناگون بوده است ولي مي توان گفت كه جريانهاي ديگر پسامد مدرنيست جاي آن را گرفته است.
پسامد مدرنيت جدا از معناي عام وارد شدن به دوره اي از تفاوت نمايان از گذشته معمولا به يكي از اين معاني است اين كه كه ماكشف كرده ايم هيچ چيز را با قطعيت نمي توان دانست زيرا نشان داده شده است كه همه بنيادهاي پيشين معرفت شناسي اعتماد پذيرند: ديگر اينكه تاريخ تهي از فرجام شناسي است و در نتيجه از هيچ روايتي از پيشرفت نمي توان به گونه توجيه پذيري دفاع كرد : و سرانجام اين كه ، با چيرگي روز افزون نگرانيهاي بومشناختي و شايد رواج جنبشهاي نوپديد اجتماعي، برنامه كارسياسي واجتماعي تازه اي به وجود آمده است. امروزه كمتر كسي است كه پسامد مدرنيت را با جايگزيني سوسياليسم به جاي سرمايه داري يكي گيرد در صورتيكه زماني اين نظر بسيار پذيرفته شده بود.

ابعاد نهادي مدرنيت
پس از اشاره كوتاهي كه مدرنيت و پسامدرنيت داشتم توضيحي درباره ابعاد مدرنيت در اين مرحله از بحث خالي از اهميت نيست. بيشتر چشم اندازها يا نظريه هاي جامعه شناختي گرايش به اين دارند كه هسته نهادي واحد و مسلطي را در جوامع مدرن پيدا كنند. سرمايه داري و صنعتگر را بايد دو بعد يا دو مجموعه نواري، شاخص و دخيل در نهادهاي مدرن بشمار آورد. ابتدا اين دو مقوله را به مختصر مي دهم وسپس با بيان بعد سوم وچهارم بحث را ادامه مي دهم.
سرمايه داري يك نظام توليد كالاست كه بر رابطه ميان ماليكت سرمايه و كار دستمزدي بدون مالكيت استوار است و اين رابطه محور اصلي يك نظام طبقاتي را ميسازند. فعاليت اقتصادي سرمايه دارانه به توليد براي بازارهاي رقابت آميز و قيمتهايي وابسته است كه به سرمايه گذاران توليد كنندگان و مصرف كنندگان به يكسان علامت مي دهند. جامعه سرمايه داران را مي توان به عنوان يك شاخه فرعي متمايز جامعه مدرن به معناي نوعي آن به شمار مي آورد. جامعه سرمايه داري نظامي است كه ويژگيهاي نهادي خاصي دارد كه چون توضيحي در حد يك تعريف داشتيم از بيان ويژگيهاي نهادي جامعه سرمايه داري صرفنظر مي كنم.
بعد دوم يعني صنعتگراني ويژگي عمده اش كاربرد منابع بي جان نيروي مادي در توليد كالاهست همراه با نقش كانوني ماشين آلات در فراگرد توليد صنعتگرايي به سازمان توليد اجتماعي با قاعده اي نياز دارد تا بتوان ميان فعاليت بشري ماشين آلات و درون داده ها و برون داده هاي مواد خام و كالا هماهنگي برقرار كند. صنعتگران را نبايد در قالب تنگي كه در اوايل انقلاب صنعتي داشت در نظر گرفت. تصويري كه ما از انقلاب صنعتي در اوايل آن داريم تصويري از قدرت ناشي از ذغال سنگ و بخار ماشين آلات بزرگ و سنگيني است كه در كارگاه ها و كارخانه هاي دود گرفته با سروصدا كار مي كنند.
گذشته ا زاين موقعيتها مفهوم صنعتگرايي محيطهاي تكنولوژي بالايي را نيز دربر مي گيرد كه در آنها نيروي برق تنها منبع نيرو و مدارهاي ريز تنها وسيله مكانيزه به شمار مي آيند. از اين گذشته صنعتگرايي نه تنها بر محل كار بلكه برترابري ارتباطات و زندگي خانگي نيز تاثير مي گذارد.
بين از توضيح دو مبحث صنعگرايي و سرمايه داري به اين نتيجه مي رسيم كه نظام اداري دولت سرمايه داري و كلا دولتهاي مدرن را بايد برحسب نظارت تنظيم شده بر حوزه هاي كشوري مرزبندي شده تفسير كرد.پس بعد از سرمايه داري و صنعتگرايي دستگاههاي حراست سومين بعد نهادي مدرنيت را مي سازند. حراست به مواظبت از فعاليتهاي اتباع يك كشور در پهنه سياسي اطلاق مي شود. هر چند كه اهميت حراست به عنوان يك پايه قدرت اداري به هيچ روي محدود به اين قلمرو نيست اين مراقبت ممكن است مستقيم باشد مانند بسياري از نمونه هاي مورد بحث فوكو مانند مراقبت و زندانها مدارس يا كارگاههاي سرباز اما به گونه اي مختصر جنبه اي غير مستقيم دارد و مبتني بر نظارت براطلاعات دارد.
بعد نهادي چهارم كه بعد از اين سه


فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 42 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله پست مدرنیسم (هنر و معماری)

دانلود مقاله پست مدرنیسم (هنر و معماری) پست - مدرنیسم ما در عصر پست مدرن به سر می‌بریم.

دانلود مقاله پست مدرنیسم ( Post Modernism)

دانلود مقاله پست مدرنیسم ( Post Modernism) پست مدنیسم پیکره پیچیده و در هم تنیده و متنوعی از ...

دانلود مقاله مدرنیسم - مگ ایران

در فایل اصلی مقاله ، به هم ریختگی وجود ندارد; دانلود انلاین مقاله پس از پرداخت وجه ...

دانلود مقاله سبک مدرنیسم - معمارکد - مرجع معماری ، …

مقاله سبک مدرنیسم در این فایل معرفی کامل سبک مدرنیسم به صورت فایل word برای شما عزیزان ...

دانلود مقالات پست مدرنیسم

دانلود پایان نامه,پروپوزال,پرسشنامه,دانلود رایگان,جزوه ,پروژه, پایان نامه,مقاله,تح

پست مدرنیسم و هویت سیاسی - s1.picofile.com

پست مدرنیسم و هویت سیاسی.pdf: حجم فایل 523 KB: ... تاریخ آخرین دانلود 1396/03/16 02:25 PM:

خرید فایل دانلود مقاله نظریه انتقادی و پست مدرنیسم در ...

فایل مورد تحقیق :: دانلود مقاله نظریه انتقادی و پست مدرنیسم در روابط بین الملل کیفیت ...

مقاله سبک مدرنیسم - معمار فا - معماری,طراحی داخلی,عمران ...

دانلود مقاله سبک مدرنیسم در این فایل معرفی کامل سبک مدرنیسم به صورت فایل word برای شما ...

دانلود فایل ( تحقیق پست مدرنیسم و هنرهای تجسمی)

با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی تحقیق پست مدرنیسم و ... دانلود مقاله ...

پاورپوینت بررسی سبک مدرنیسم - پروژه ها | دانلود پروژه و ...

دانلود پاورپوینت سبک مدرنیسم, پاورپوینت سبک مدرنیسم, سبک مدرنیسم, آثار سبک مدرنیسم ...

دانلود فایل ( تحقیق پست مدرنیسم و هنرهای تجسمی)

با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی تحقیق پست مدرنیسم و ... دانلود مقاله ...

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد مدرنیسم

دانلود مقاله اصول و مبانی پست مدرنیسم. هنر - گرافیک; ۳۶. بیست سالی هست که اصطلاحی پست ...

خرید فایل دانلود مقاله نظریه انتقادی و پست مدرنیسم در ...

فایل مورد تحقیق :: دانلود مقاله نظریه انتقادی و پست مدرنیسم در روابط بین الملل کیفیت ...

دانلود مقاله مدیریت در عصر پست مدرنیسم(فرآنوگرایی) - مگ ایران

در فایل اصلی مقاله ، به هم ریختگی وجود ندارد; دانلود انلاین مقاله پس از پرداخت وجه ...

دانلود تحقیق پست مدرنیسم

پست مدرنیسم قیمت: 6,900 تومان توضیحات دانلود پسانوگرایی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https ...

مقاله سبک مدرنیسم - معمار فا - معماری,طراحی داخلی,عمران ...

دانلود مقاله سبک مدرنیسم در این فایل معرفی کامل سبک مدرنیسم به صورت فایل word برای شما ...

دانلود مقاله پست مدرنیسم و بازاریابی مصرف کننده در هزاره جدید

کد محصول: 1770: نام محصول: دانلود مقاله پست مدرنیسم و بازاریابی مصرف کننده در هزاره جدید

پاورپوینت رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت

دانلود پاورپوینت با موضوع رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت، در قالب ppt ...

دانلود تحقیق رایگان - تعریفی ساده از مدرنیسم و پست مدرنیسم

دانلود انواع پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی ... مقاله پست مدرنیسم چیست ...

دانلود کتاب مدرنیسم و پست مدرنیسم

فرهادپور در مقاله ی حاضر به خوبی و به زبانی ساده و شیوا به تحلیل پست مدرنیسم و تبیین ...

دانلود کتاب مدرنیسم و پست مدرنیسم

فرهادپور در مقاله ی حاضر به خوبی و به زبانی ساده و شیوا به تحلیل پست مدرنیسم و تبیین ...

پست مدرنیسم - epapers.ir

پست مدرنیسم دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی پست ...

مدرنیسم - aftabir.com

مدرنیسم از جمله مفاهیمی است که در فرهنگ ... چاپ دانلود مقاله ... دانلود فایل های ...

پاورپوینت رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت

دانلود پاورپوینت با موضوع رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت، در قالب ppt ...

دانلود مقاله مدرنیسم pdf - دانلود مقالات فارسی

دانلود مقاله مدرنیسم pdf دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و ...

دانلود مقاله مدرنیته و پسامدرنیسم

دانلود مقاله مدرنیته و ... دانلود مقاله انقلاب مدرنیته انسان باوری پسا مدرنیسم نقد ...

اصول و مبانی پست مدرنیسم - جستجو - وسریا

اصول و مبانی پست مدرنیسم از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتها و وبلاگهای مرجع ...

دانلود مقاله پست مدرنیسم و هنر پست مدرن

با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

پست مدرنیسم - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و مقاله

جدیدترین و بهترین فایلهای دانشجویی از قبیل (تحقیق,مقاله,پروژه,پایان نامه,پاورپوینت ...

دانلود کتاب پست مدرنیسم و ادبیات علمی تخیلی

با توجه به اینکه تعریف ژانر علمی تخیلی سخت دشوار است، و پست مدرنیسم هم (معمولاً) تعریف ...

سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

مطالعات و طرح تفصیلی منطقه 6 تهران

اسپکتروسکوپی لیزر

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

تحقیق درمورد بررسي شعر نو( نيمايي)

نقشه اتوکدی شهرستان چابهار-سیستان و بلوچستان

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

علم فسیل شناسی

زمين شناسي اقتصادي

زلزله

زمين شناسي در منطقه كپه داغ

سنگهاي دگرگوني

عدد ثابت گاز براي هوا

كانيها

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای دکتر محمود جمعه پور- فصل 8

پاورپوینت برنامه ایمن سازی کودک41 اسلاید

سمینار کارشناسی ارشد طراحی و رفتار سازه ها در زلزله

پمفلت (بروشور) مسمومیت دارویی با ترامادول

پمفلت (بروشور) راههای جلوگیری از بارداری