دانلود رایگان

دانلود مقاله ابزارهای حسابداری مدیریت استراتژیک - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلود مقاله ابزارهای حسابداری مدیریت استراتژیک
امروزه با افزايش رقابت در بازارهاي جهاني، شركت¬ها به دنبال دستيابي به مزيت رقابتي براي فتح بازارهاي محصول خود مي-باشند. در چنين محيطي، مديران ديگر نمي¬توانند تنها بر اطلاعات مرسوم ارائه شده از طريق حسابداري مديريت تكيه نمايند بلكه نياز به اطلاعاتي بلندمدت و با نگاهي به رقبا دارند. بنابراين مديران، اطلاعات مورد نیاز در مورد بازارهای محصولات شرکت، بهای تمام شده رقبا، ساختار بهای تمام شده آنها و کنترل راهبردهای واحد تجاری در این بازارها طی چند دوره را از طريق حسابداري مديريت راهبردي كسب مي¬نمايند. در اين ميان، نگاه مديريت به سمت فنون اين حوزه مي¬باشد تا بتواند به مزيت رقابتي دست يابد.
در اين مقاله به طور مختصر، فنوني كه در اكثر تحقيقات در اين حوزه طبقه بندي شده است، مورد بحث و بررسي قرار مي¬گيرد.
واژه هاي كليدي
حسابداري مديريت راهبردي، بهايابي، فنون حسابداري مديريت راهبردي.
معمولاً توسعه و بکارگیری فنون حسابداري مديريت راهبردي به موضوع نیاز به اطلاعات خارجی برای مواجه¬شدن با شرایط عدم اطمینان محیط و همچنین برای حمایت از تصمیمات راهبردی، مربوط می¬شود. اگر ادبیات حسابداری را مورد بازنگری قرار دهیم، به خوبی می¬توان جهت¬گیری خارجی حسابداري مديريت راهبردي را درک نمود. این جهت¬گیری خارجی را می¬توان به شیوه¬های زیر تفسیر نمود:
1. رقبا: سیموندز (1981) در چارچوب مفهومی خود، اهمیت اطلاعات رقبا را (در ارتباط با بهای تمام شده، قیمت¬ها، سهم بازار و غیره) در توسعه و کنترل راهبرد واحد تجاری، مبنا قرار می¬دهد. بعدها نویسندگان مختلفی، نقشی را که اطلاعات رقبا بازی می¬کند و می¬تواند ما را به مزیت رقابتی رهنمون سازد، شناسایی نمودند (برامویچ، 1990؛ وارد، 1992).
2. فروشندگان و مشتریان: در رویکرد تحلیل ارزش، شانک و گوین¬داراجان (1993)، مفید بودن اطلاعات خارجی که شرکت را قادر می¬سازد تا به بهترین نحو از ارتباطات با فروشندگان و مشتریان استفاده کند، افشاء می¬سازند.
3. بازار: بر عرضه¬ی محصول به منظور برآورده ساختن نیازهای مشتریان تمرکز می¬کند؛ اما در این ميان، هزینه¬های مؤلفه¬های محصول را نیز مورد توجه قرار می¬دهد (برامویچ،1990).
همچنین ممکن است به عنوان ارضاء نیازهای مشتریان از طریق دستیابی به یک بهای تمام شده/سود مطلوب یا عملکرد تفسیر شود.
درنتیجه، بر طبق این معیارها، 14 فن حسابداري مديريت راهبردي در کارهای تحقیقاتی گذشته شناسایی شده است (کراونز و گویلدینگ، 2001).
این فنون عبارتند از: بهایابی/ مدیریت بر مبنای فعالیت، بهایابی بر مبنای مؤلفه¬های محصول، معیارسنجی و بهینه¬کاوی، کنترل موقعیت رقابتی، اندازه¬گیری یکپارچه¬ی عملکرد، ارزیابی بهای تمام شده رقبا، ارزیابی عملکرد رقبا بر مبنای صورت¬های مالی منتشر شده، حسابداری مشتری، بهایابی چرخه عمر، بهایابی کیفیت، بهایابی راهبردی، قیمت¬گذاری راهبردی، بهایابی هدف، بهایابی زنجیره ارزش. باید تأکید شود که معیار پذیرفته شده برای تعیین اینکه آیا رویه حسابداری مدیریت واجد شرایط حسابداري مديريت راهبردي است یا نه، به میزان ارتباط رویه حسابداری به نیازهای مدیرانی که مسئولیت مدیریت راهبردی شرکت را به عهده دارند ربطی ندارد بلکه به میزان مربوط بودن یک رویه حسابداری مدیریت به جهت¬گیری راهبردی آن بستگی دارد.
در ادامه به شرح مختصری درباره هر یک از این فنون پرداخته می¬شود:
1) بهایابی/ مدیریت بر مبنای فعالیت : عبارت است از رویکردی که درآن هزینه¬ها بر مبنای عوامل اجرایی و ساختاری بهای تمام شده به فعالیت¬های خاص تخصیص می¬یابند. این فن بر پایه فعالیت¬های انجام شده توسط شرکت قرار گرفته است. فعالیت-ها مستلزم استفاده از منابع می¬باشند و محصولات/خدمات مستلزم استفاده از این فعالیت¬ها. فعالیت¬ها به عنوان عوامل اصلی هزینه¬های غیرمستقیم در نظر گرفته می¬شوند (کوپر و همکاران، 1992). تمرکز راهبردی بهایابی بر مبنای فعالیت شامل مدیریت فعالیت¬ها از طرق ممکن در جهت شناسایی فعالیت¬هایی است که به نائل شدن به مزیت رقابتی کمک می¬کنند (پالمر، 1992).
شایان ذکر است که برخی از نویسندگان، بهایابی بر مبنای فعالیت را جزئی از فنون حسابداري مديريت راهبردي نمی¬دانند. به اعتقاد آنان، تمرکز بهایابی بر مبنای فعالیت بر دقت تخصیص هزینه است و نه حمایت راهبردی. با این وجود، این فنون ممکن است در برآورده ساختن نیازهای سازمان تأثیر داشته باشند، به خصوص هنگامی که بهای تمام شده وضعیتی رقابتی را فراهم می-سازد.
2) بهایابی بر مبنای مؤلفه¬های محصول : عبارت است از بهایابی بر مبنای مؤلفه¬های خاص محصولات که مشتریان، خواهان آن خصوصیات هستند.
این نوع بهایابی توسط لانکستر تئوریزه شده که بر اساس آن محصولات، مجموعه¬ای از مؤلفه¬ها هستند که کالاهایی را تشکیل می-دهند تا توجه مشتریان را به خود جلب نمایند. برامویچ (1990) نظریه توجه به ویژگی¬های محصول را بهبود بخشید و عنوان "موضوعات هزینه" را به آن اطلاق نمود. نمونه¬هایی از مؤلفه¬های محصول شامل متغیرهای عملکرد عملیاتی، قابلیت اطمینان، درجه تکمیل و اصلاح، همچنین عوامل خدمت¬رسانی مثل توافقات تضمین محصول، اطمینان از عرضه و خدمات پس از فروش می¬باشد. مؤلفه¬ها، محصولات را از هم متمایز می¬کنند و تناسب مؤلفه¬های محصول با مذاق مشتریان، سهم بازار یک شرکت را تعیین می¬کند. بنابراین از این طریق می¬توان جهت¬گیری خارجی (بازار) را تفسیر نمود.
در این فن، برامویچ امکان بررسی مؤلفه¬های محصول را به عنوان هدف بهای تمام شده مطرح می کند.
3) معیارسنجی و بهینه¬کاوی : عبارت است از مقایسه¬ی عملکرد شرکت با معیاری ایده¬آل. این فن شامل شناسایی بهترین رویه¬ها و مقایسه¬ی عملکرد سازمان با این رویه¬ها در جهت بهبودبخشی می-باشد. انواع متفاوتی از معیارسنجی وجود دارد که به طور کلی همه آنها، جهت¬گیری راهبرد خارجی را در برابر رقبا، مبنا قرار می¬دهند (میلر و همکاران، 1992).
4) کنترل موقعیت رقابتی : کنترل موقعیت رقابتی اولین بار توسط سیموندز (1986) مطرح شد و رویکردی کل¬نگر برای ارزیابی رقباست. تحلیل موقعیت رقبا در صنعت از طریق ارزیابی و کنترل روندهای موجود در فروش رقبای اصلی، سهم بازار، حجم تولید، بهای تمام شده هر واحد و بازده فروش را کنترل موقعیت رقابتی گویند. این اطلاعات می¬تواند مبنایی را برای ارزیابی راهبرد بازار رقبا فراهم سازد. سیموندز به وسعت این اندازه¬های حسابداری توجه می¬کند چرا که این فن، دیدگاه رقابتی بیشتری نسبت به ارزیابی صرفاً مبتنی بر سهم بازار دارد.
5) سنجش یکپارچه ی عملکرد : عبارت است از توجه توأم به معیارهای مالی و غیرمالی که می¬توان آن را مشخصه¬ی سیستم یکپارچه¬ی اندازه¬گیری عملکرد دانست (کراس و لینچ، 1989؛ نانی و همکاران، 2002).
این معیارها، در برگیرنده کنترل عواملی برای دستیابی به رضایت مشتری و مزیت رقابتی می¬باشند. ارزیابی متوازن به این فن تعلق دارد و نقش آن در چرخه¬ی مدیریت راهبردی به طورگسترده در 4 دیدگاه، مطرح شده است (کاپلن و نورتون، 2000 ، 1999، 1996؛ ملینا و سلتو ، 2001).
در ارزیابی متوازن، مدیران عملکرد واحدهای تجاری راهبردی را از چهار دیدگاه اصلی شامل رضایت مشتری، عملکرد مالی، فرآیندها و عملیات داخلی شرکت و یادگیری و نوآوری محاسبه می-نمایند.
6) ارزیابی بهای تمام شده رقبا : عبارت است از تهیه¬ی اطلاعات منظم و برآوردی به روز و زمان¬بندی شده از بهای تمام شده (ساختار) هر واحد رقبا. برخی از طرفداران آن عبارتند از: سیموندز (1981)، پورتر (1985)، جونز (1988)، برامویچ (1990)، و وارد (1992). دلیل توجه به این روش، شاید ناشی از نرخ رو به رشد سرمایه¬گذاری¬های پیشرفته فن¬آوری باشد. جونز (1988) به ارائه مورد متقاعدکننده¬ای می¬پردازد مبنی بر اینکه تعهد بلندمدت مربوط به چنین سرمایه¬گذاری و تلاش در جهت ارتقای وضعیت رقابتی، نیاز به آگاهی از هزینه¬های رقبا را برجسته می-نماید. او رویکردی سیستماتیک برای ارزیابی بهای تمام شده رقبا معرفی می¬کند که ارزیابی تسهیلات تولیدی رقبا، صرفه¬جوئی-های ناشی از مقیاس، روابط دولتی و طراحی تکنولوژیکی محصول را در بر می¬گیرد. علاوه بر این روش¬ها، وارد (1992) به توصیف "منابع غیرمستقیم" اطلاعات رقبا می¬پردازد. مثال¬هایی از منابع غیر مستقیم اطلاعات عبارت است از: مشاهده فیزیکی، عرضه¬کنندگان دو جانبه، مشتریان دو جانبه و کارکنان (به ویژه کارکنان قبلی رقبا).
7) ارزیابی عملکرد بهای تمام شده رقبا بر مبنای صورت¬های مالی منتشر شده : این روش عبارت است از تحلیل کمی صورت¬های مالی منتشرشده¬ی رقبا به عنوان قسمتی از یک ارزیابی کلیدی مزیت رقابتی رقیب. صورت¬های مالی یکی از منابع مربوط در زمینه ارزیابی رقبا می¬باشد. این فن که به توضیح روش¬های سنتی و معمول می¬پردازد، در تحولات اخیر صورت گرفته در هیأت استانداردهای بین¬المللی حسابداری نیز نفوذ کرده و بدین¬سان مقایسه¬ی آسان¬تر بین شرکت¬های کشورهای مختلف را امکان¬پذیر می-سازد. مون و بیتز (1993) چارچوبی کلی را طرح¬ریزی کردند که می-تواند برای صورت¬های مالی منتشر شده رقبا به عنوان بخشی از ارزیابی منابع کلیدی مزیت رقابتی، قابل بکارگیری باشد. این تحلیل می¬تواند رویه¬های نظارتی در سطوح فروش، سود و همچنین تغییرات دارایی و بدهی را شامل شود.
8) حسابداری مشتری : عبارت است از تحلیل صورت گرفته در جهت ارزیابی سود، فروش یا هزینه¬های ناشی از مشتریان یا گروهی از آنان. این فن، مشتری یا گروهی از آنها را به عنوان واحدی از تحلیل حسابداری مورد توجه قرار می¬دهد. از آنجا که این فن به طور وسیع در ارتباط با " بازاریابی مبتنی بر رابطه " می-باشد، این رویکرد حسابداری به عنوان فن حسابداري مديريت راهبردي طبقه¬بندی شده است.
9) بهایابی چرخه عمر : عبارت است از ارزیابی هزینه¬های مربوط به تمام مراحل عمر خدمت یا محصول. به طور کلی این مراحل ممکن است شامل طراحی، معرفی، رشد، بلوغ، افول و در نهایت، کنارگذاری باشد. چشم¬انداز شفاف و بلند¬مدت آن و همچنین بازارمداری¬ این فن، آن را به بخشی از فنون حسابداري مديريت راهبردي تبدیل کرده است.
10) بهایابی کیفیت : کیفیت محصول، یکی از پیش¬شرط¬های رقابت در بازار است. این فن، هزینه¬ها را به عنوان هزینه¬های ناشی از پیشگیری، ارزیابی و اهمال¬های داخلی و خارجی طبقه¬بندی می¬کند. از طرفی رقابت مدرن مستلزم هزینه¬های محیطی و ایمنی نیز می-باشد. در رویکردی راهبردی، این فن می¬بایست از پیگیری کیفی، پشتیبانی نماید. گزارش¬های هزینه کیفیت به منظور جلب توجه مدیریت به لزوم اولویت بخشیدن به مشکلات کیفی ارائه می¬شود.
11) بهایابی راهبردی : عبارت است از استفاده از داده¬های بهای تمام شده مبتنی بر اطلاعات بازاریابی و راهبردی، درجهت توسعه و شناسایی راهبردهای برتری که منجر به ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار خواهند شد. به تدریج سیستم¬های بهایابی به سمت فرآیند مدیریت راهبردی سوق پیدا کرده¬اند؛ به این معنی که سیستم¬های بهایابی می¬بایست آشکارا، راهبرد و تعقیب مزیت رقابتی بلندمدت را مورد توجه قرار دهند.
12) قیمت¬گذاری راهبردی : تحلیل عوامل راهبردی در فرآیند قیمت¬گذاری کاملاً با حسابداری رقیب در ارتباط می¬باشد. سیموندز (1982)، این فن را جزئی از حسابداري مديريت راهبردي می¬داند. قیمت¬گذاری راهبردی استفاده از اطلاعات رقیب را مدنظر قرار می-دهد. به عنوان نمونه¬هایی از این اطلاعات می¬توان به عکس¬العمل-های رقبا به تغییرات قیمت، کشش قیمت، صرفه¬جویی¬های ناشی از مقیاس تولید انبوه و تجربه، در فرآیند قیمت¬گذاری اشاره نمود. قیمت¬گذاری راهبردی هم به بازار توجه می¬کند و هم به رقبا.
13) بهایابی هدف : بهایابی هدف، یک راهبرد مبتنی بر بازار است. بدین معنی که محصول یک شرکت بر مبنای سطوح قیمتی که منجر به ایجاد بهترین مزیت رقابتی برای آن محصول می¬شوند، قیمت¬گذاری خواهد شد. در واقع در این روش، بهای تمام شده هدف از قیمت هدف استخراج می¬شود؛ یعنی مبلغ سود مورد نظر از قیمت هدف کسر می¬گردد. به عبارت دیگر بر اساس این فن، بهای تمام شده هدف از تفاوت بین قیمت محصول و سود مورد نظر بدست می¬آید. در نتیجه، طراحی محصول به منظور تحقق چنین بهای تمام شده¬ای صورت می¬گیرد.
14) بهایابی زنجیره ارزش : عبارت است از رویکردی مبتنی بر فعالیت که هزینه¬ها به فعالیت¬های مورد نیاز برای طراحی، تدارک، تولید، بازاریابی، توزیع و خدمات پس از فروش یا ارائه-ی خدمت در طول زنجیره ارزش صنعت تخصیص می¬یابند. بهایابی زنجیره ارزش در بردارنده¬ی توجه به روابط با فروشندگان و مشتریان برای دستیابی به کارایی بالاتر می¬باشد. تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش به مدیر کمک می¬کند تا مشخص نماید که کدام یک از فعالیت¬ها یا گام¬هایی را که در مورد محصول بر می¬دارد جنبه¬ی رقابتی ندارد، در چه مواردی می¬توان هزینه¬ها را کاهش داد و کدام دسته از فعالیت¬ها را باید به خارج از شرکت سفارش داد. همچنین مدیریت می¬تواند با این تجزیه و تحلیل، راه¬هایی را شناسایی نماید که ارزش محصول، از نظر مشتری، افزایش یابد و این کار از طریق اجرای مراحل تجزیه وتحلیل زنجیره¬ی ارزش میسر می¬گردد.
نتیجه گیری:
جهت¬گیری خارجی، آینده¬نگر و ایجاد مزیت رقابتی پایدار، کانون توجه حسابداري مديريت راهبردي می¬باشد. با افزایش رقابت جهانی، توجه به بکارگیری فنون حسابداري مديريت راهبردي افزایش یافته است.
اگر چه کلیه فنون مطرح شده در این مقاله به منظور بکارگیری حسابداري مديريت راهبردي مفید می¬باشند، اما به نظر می¬رسد استفاده از بهایابی هدف، عملی¬ترین روش موجود باشد. با این وجود، دسترسی کامل به اطلاعات راهبردی به ویژه اطلاعات مربوط به رقبا، در عمل، دشوار و یا حتی غیرممکن است. افزون بر این، استفاده از حسابداري مديريت راهبردي نیاز به بررسی و گردآوری اطلاعات مربوط به زنجیره ارزش و محرک¬های مربوط و دوره عمر محصول دارد. از سوی دیگر، جمع¬آوری این اطلاعات تنها توسط حسابداران مدیریت، ممکن نبوده و نیاز به همکاری سایر متخصصان از جمله مهندسان، مدیران تولید و فنی، مدیران بازاریابی و فروش نیز دارد. حسابداري مديريت راهبردي دامنه¬ی گسترده¬ای از مدیریت را در بر می¬گیرد و تنها مختص به حسابداران مدیریت نیست.
با افزایش فضای رقابتی در بازار ایران، استفاده از فنون حسابداري مديريت راهبردي مورد توجه قرار خواهد گرفت. با وجودی که برخی از این فنون در حال حاضر نیز بکار گرفته می-شوند، اما برای بکارگیری حسابداری مدیریت راهبردی، ضروری است حسابداران از حوزه¬ی تخصصی خود فراتر روند و در مدیریت عمومی بنگاه، تدوین راهبرد کلان بنگاه، توسعه بازار و محصول، مشارکت نمایند.
منابع و مآخذ فارسی:
1) سنت¬جان، کارون؛ هریسون، جفری؛ (1382)، "مدیریت استراتژیک"، بهروز قاسمی، تهران: انتشارات هیأت.
2) فخاریان، ابوالقاسم؛ (1382)، "حسابداری مدیریت استرتژیک"، مجله حسابدار، شماره¬ 155، مهر ماه، سال هفدهم، صص44-48.
3) نمازی، محمد؛ (1386)، "چالش¬ها و فرصت¬های حسابداری مدیریت"، مجله حسابدار، شماره180، بهار، سال بیست و یکم، صص 3-12.
4) نمازی، محمد؛ (زمستان 1377 و بهار 1378)، " بررسی سیستم هزینه¬یابی بر مبنای فعالیت، حسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن"، بررسی¬های حسابداری و حسابرسی، شماره 26 و 27، سال هفتم.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 10 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله +خرید ...

دانلود فایل چگونه پایان نامه خود را بنویسیم ; دانلود نمونه پروپوزال خام ارشد پیام نور

مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک : 165 مقاله انگلیسی با ...

در این صفحه، تعداد 165 مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ...

مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام پروپوزال سمینار

مشاوره رایگان 09123600694،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری، گروه ...

مقالات ISI مدیریت پورتفولیو : 141 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

مدیریت پورتفولیو و پروژه های سازمان شامل مجموعه‌ای از قابلیت‌های متنوع برای مدیریت و ...

دانلود کتاب - کتاب مدیریت استراتژیک فرد .آر.دیوید

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد .آر.دیوید ( ترجمه پارسیان و اعرابی ) خلاصه با علی فوز مسلمین ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان: کتاب جدید "فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت" منتشر شد

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

دانلود فایل چگونه پایان نامه خود را بنویسیم ; دانلود نمونه پروپوزال خام ارشد پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت (کلیه گرایش ها ...

پیام نورنا : نمونه سوالات رشته مدیریت (کلیه گرایشها) نیمسال اول 95-94 دانشگاه پیام نور به همراه ...

دانلود رایگان نمونه پروپوزال روانشناسی | کالج پروژه ...

مطالب مرتبط » آموزش نگارش پروپوزال » دانلود رایگان نمونه پروپوزال ارشد حسابداری

دانلود نمونه سوالات ارشد پیام نور

کانال تلگرامی--کلیک کنید دانلود سوالات کارشناسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور --کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات ارشد پیام نور

کانال تلگرامی--کلیک کنید دانلود سوالات کارشناسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور --کلیک کنید

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت (تمامی گرایشها) به ...

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : نمونه سوالات رشته مدیریت (تمامی گرایشها ...

دانلود مقالات علمی

دانلود مقاله + پسورد سایتهای علمی + دانلود کتاب و پایان نامه + تهیه استاندارد

دانلود MySQL v5.7.11.0 - نرم افزار مدیریت پایگاه داده ها

راهنمای دانلود. اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم ...

فایل تمام متن نمونه پروژه های برنامه ریزی استراتژیک ...

فایل تمام متن نمونه پروژه های برنامه ریزی استراتژیک. سایت بیزنس مانیتور ایران چند نمونه ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته جامعه شناسی

تازه ها. دانلود ترجمه مقاله به اشتراک گذاری دانش و هوش رقابتی; دانلود ترجمه مقاله تولید ...

تحلیل SWOT چیست؟ - myindustry.ir

دانلود فیلم مدیریتی دفتر کار یا Office Space. ما فیلم های مدیریتی را به صورت رایگان برای دانلود در ...

انواع اهداف تبلیغاتی - myindustry.ir

صفحه اصلی; خدمات مشاوره مدیریت. تدوین طرح توجیهی (امکان سنجی) خدمات تجارت الکترونیک

دانلود منتخب بهترین اهنگ های علیرضا افتخاری - مرسی دانلود

دانلود منتخب بهترین اهنگ های علیرضا افتخاری-علی‌رضا افتخاری در سال ۱۳۳۷ در اصفهان بدنیا آمد.

همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

کنفرانس های مدیریت سال 1395 - کنفرانس های مدیریت سال های گذشته - اطلاع رسانی آخرین همایش های ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان

بازاریابی مویرگی چیست و چگونه از بازاریابی مویرگی بهره ...

Categories: فروش و بازاریابی, مدیریت و رهبری, وبلاگ مدیران فروش همواره نگرانی هایی بابت بخشهای ...

مشاهده صورتحساب تلفن های ثابت استان اصفهان http://e.tce.ir ...

مشاهده صورتحساب تلفن های ثابت استان اصفهان http://e.tce.ir/f_telmab.aspx ... از طريق اينترنت، انواع خدمات ...

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

کتاب راهکارهای درمان ریزش مو

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

آرایه ها در کنکور

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 90

نمونه سوالات كنكور ژنتيك

داروشناسی

دانلود قالب htmlگروه طراحی سی سی طرح

سازگاری و ناسازگاری غذا ها با هم

راهنما و ترجمه کتاب زبان تخصصی برنامه ریزی درسی - نیره سینایی

بنر لایه باز و psd ایرانی برای فروشگاه لباس و پوشاک3

بنر لایه باز و psd ایرانی برای فروشگاه لباس و پوشاک4

بنر لایه باز و psd ایرانی برای فروشگاه لبنیاتی و فروشگاه خواربار و پروتئنی4

بنر لایه باز و psd ایرانی برای مزون عروس 2