دانلود رایگان

پایان نامه ی تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه‌های نایلونی و...ادامه. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پایان نامه ی تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه‌های نایلونی و تولید گاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دانلود رایگان پایان نامه ی تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه‌های نایلونی و...ادامه. doc

تولید گاز آزمایشگاهی. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 160 صفحه

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد M.SC
گرایش تغزیه دام و طیور

چکیده:
آزمايش حاضر به منظور تعيين ارزش غذايي كاه منداب عمل آوری شده با استفاده از تكنيك كيسه هاي نايلوني و تولید گاز آزمایشگاهی اجرا شد. اين تحقيق بر پايه طرح کاملا تصادفی در قالب آزمايش فاكتوريل با استفاده از دو سطح اوره و سه سطح ملاس انجام شد. كيسه هاي نايلوني حاوي نمونه ها در شكمبه سه راس گوسفند نر توده قزل با متوسط وزن 5/2±50 کیلوگرم در ساعت هاي 2 تا 96 ساعت قرار داده شد و روند توليد گاز با روش توليد گاز آزمايشگاهي تعيين شد. تركيبات شيميايي انداره گيري شده شامل ماده خشك، پروتيين خام، خاکستر خام، عصاره اتری و دیواره سلولی و لیگنوسلولزی برای تیمارهای آزمایشی بود. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که استفاده از اوره و ملاس در عمل آوری کاه منداب تاثیر زیادی در افزایش مقدار تجزیه پذیری ماده خشک دارد به طوری که درصد تجزیه پذیری موثر ماده خشک کاه منداب با سرعت عبور 2 درصد در ساعت از 36/18 درصد به 23/32 درصد رسیده است که تفاوت بین تیمارها معنی دار می باشد بیش ترین مقدار مربوط به تیمار حاوی 4 درصد اوره و 4 درصد ملاس و کم ترین مقدار مربوط به تیمار شاهد می باشد و هم چنین در بین تیمارها از لحاظ انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی تفاوت معنی داری وجود دارد که این مقادیر برای انرژی قابل متابولیسم بین 8/1780- 1236 کیلو کالری به ازای هر کیلوگرم ماده خشک و برای قابلیت هضم ماده آلی بین 17/52 - 41/35 درصد متغیر بود که بیش ترین مقدار مربوط به تیمار حاوی 4 درصد اوره و 4 درصد ملاس و کم ترین مقدار مربوط به تیمار شاهد می باشد. نتايج تحقيق نشان داد که عمل آوری كاه منداب با اوره و ملاس به طور توام تاثیر بهتری در بهبود ارزش غذايي برای دام های نشخوارکننده دارد.
واژه هاي كليدي: ارزش غذايي، كاه منداب، ملاس، اوره، كيسه هاي نايلوني، تولید گاز آزمایشگاهی

مقدمه:
پس مانده های فیبری، عمده ترین ضایعات تولید شده از محصولات کشاورزی محسوب می شوند. که بر حسب شرایط هر منطقه مصارف گوناگونی دارند، ولی آن چه در پرورش دام اهمیت دارد، استفاده از پس مانده های فیبری در تغذیه دام است. دام های تغذیه شده با چنین موادی سالانه با تولید مقادیر فراوانی کود نقش مهمی در حاصل خیزی خاک های کشاورزی دارند. به همین دلیل شناخت منابع خوراكي مورد استفاده در تغذيه دام گام موثري در توسعه دامپروري كشور است. لذا استفاده از ضایعات کشاورزی در تغذیه دام ها از اولویت های مدیریت غذا محسوب می شود (بصیری، 1386). در سال های اخیر به سبب افزایش بی رویه جمعیت و تقاضای روزافزون محصولات و فرآورده های دامی در کشور و در برخی شرایط مدیریت نامناسب در جهت پاسخ به نیاز کشور و مواردی مانند عدم تعادل بین دام و مرتع باعث تخریب مراتع و منابع طبیعی شده است. لذا در حال حاضر شناخت کمی و کیفی منابع خوراکی سازگار در منطقه و استفاده بهینه آن حایز اهمیت است. اگرچه تحقيق و پژوهش در جهت شناخت تركيبات شيميايي و اجزاء مواد مغذي خوراك هاي دام و طيور بيش از يك صد سال سابقه دارد، ولي انجمن تحقيقات ملي امريكا و انجمن تحقيقات كشاورزي انگلستان پس از جنگ جهاني دوم اقدام به تهيه جداول استاندارد كردند و در نتيجه اهميت شناخت ارزش غذايي خوراك ها آشكار شد، به نحوی که امروزه اين جداول پايه اساسي تنظيم جیره های غذايي انواع حيوانات مزرعه ای محسوب می گردند، و از آن جايي كه غلظت مواد مغذي و قابليت استفاده از خوراك هاي دام وطيور بسيار متغير می باشد. لذا شناخت ارزش غذايي منابع خوراكي و تهيه جداول استاندارد در هر منطقه امري ضروري به نظر می رسد. هم چنین با توجه به کم آبی های اخیر در منطقه آذربایجان، استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی در تغذیه دام ها امری ضروری بوده و در این میان کاه و کلش گیاه منداب یکی از منابع ناشناخته در تغذیه دام به شمار می رود. دانه روغنی منداب از سال های گذشته وارد ایران شده و تحقیقات متعددی بر روی آن انجام گرفته است. در سال های اخیر به دلیل توجه بیش تر به توسعه و ترویج منداب، سطح زیر کشت آن افزایش قابل ملاحظه ای یافته و در سال زراعی 1387 تا 1388 به بیش از 150 هزار هکتار رسیده است. ویژگی های خاص گیاه منداب و سازگاری آن با شرایط مختلف آب و هوایی، اهمیت این محصول را بیش تر کرده و به عنوان نقطه امیدی جهت تأمین روغن خوراکی مورد نیاز کشور به شمار آمده است و بقایایی گیاهی آن علاوه بر تأثیر مثبت در مقدار ماده آلی خاک، می تواند در تأمین علوفه مورد نیاز دام داران نیز موثر واقع شود. با توجه به زیاد بودن سطح زیر کشت این دانه روغنی حتماً کاه و کلش زیادی از مزارع حاصل می شود و با توجه به ترکیبات شیمیایی این گیاه ارزش غذایی آن قابل مقایسه با کاه گندم و جو است. لذا برای استفاده بهتر و مطمئن تر از کاه منداب بهتر است که ترکیب شیمیایی و قابلیت تجزیه پذیری آن تعیین گردد. بخش عمده جیره غذایی نشخوار کنند کان به ویژه در دوران خشک سالی از پس مانده های فیبری کشاورزی تامین می شود. قیمت پایین کاه می تواند به کاهش هزینه های تغذیهای به خصوص در زمستان کمک کند. ترکیب بوتانیکی باقیمانده (برگ، ساقه، کلش و دانه) و وجود هر نوع مواد خارجی (علف هرز، بذر علف هرز و خاک) کیفیت تغذیه ای کاه و کلشی را تعیین می کند. مقدار، ترکیب مواد مغذی، تجزیه پذیری و صفات فیزیکی بخش های یاد شده بر قابلیت هضم، خوش خوراکی و مقدار مصرف تاثیر گذار است. به عبارتی تغییر پذیری قابل ملاحظه ای در نسبت های محتویات بوتانیکی و کیفیت تغذیه ای کاه تولید شده از گونه ها و ارقام متفاوت دانه ها گزارش شده است (قربان نژاد، 1388). این آزمایش برای تعیین تجزیه پذیری ماده خشک، پروتیین و ماده آلی و برآورد انرژي قابل متابوليسم، قابليت هضم ماده آلي و قابليت هضم ماده خشک کاه منداب عمل آوری شده با ملاس و اوره، با استفاده از روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز آزمایشگاهی به اجرا درآمد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
بررسی منابع
1-1- آشنايي با منداب
1-1-1- تاريخچه توليد منداب در ايران و جهان
1-1-2- اهميت دانه منداب
1-1-3- روغن منداب
1-2- طبقه بندی مواد خوراکی
1-3- ضایعات محصولات کشاورزی
1-4- اهمیت استفاده از کاه و سایر ضایعات کشاورزی در تغذیه نشخوارکنندگان
1-5- عوامل موثر بر ارزش غذایی و مصرف کاه
1-6- فن آوری های موجود برای بهبود ارزش غذایی باقی مانده های زراعی
1-6-1- فرآیند و عمل آوری شیمیایی بر روی ضایعات کشاورزی
1-6-2- ویژگی های یک ماده شیمیایی مناسب برای عمل آوری
1-6-3- چگونگی تاثیر مواد شیمیایی بر دیواره سلولی
1-6-4- تاثیر مواد قلیایی در مقدار مصرف ماده خشک و قابلیت هضم پس مانده های فیبری
1-6-5- استفاده از اوره در عمل آوری
1-6-5-1- تجزیه اوره
1-6-5-2- رطوبت
1-6-5-3- مقدار اوره
1-6-5-4- درجه حرارت
1-6-5-5- مدت زمان فعل وانفعال
1-6-5-6- آنز یم اوره آز
1-6-6- اثر متقابل طول مدت عمل آوري با دمای محیط
1-6-7- ملاس
1-7- اهمیت شناخت دستگاه گوارش حیوان نشخوارکننده در برآورد ارزش غذایی خوراک
1-7-1- شرایط محیطی شکمبه
1-7-2- میکروارگانیسم های موجود در شکمبه
1-7-2-1 باکتری ها
1-7-2-2- پروتوزويرها
1-7-2-3- قارچ ها
1-7-2-4- باکتریوفاژها
1-8- مطاله الگوي تخمير خوراك
1-9- ترکیبات ضد مواد مغذی
1-10- مطالعه اثر تجمعي خوراك ها در شكمبه
1-11- مطالعه اثر همزماني مواد مغذي
1-12- هضم ميكروبي كربوهيدرات ها
1-13- تاریخچه ارزشیابی خوراک ها
1-13-1- روش های ارزیابی مواد خوراکی
1-13-1-1- روش هاي شيميايي
1-13-1-2- روش هاي بيولوژيكي
1-13-1-3- برآورد قابليت هضم به روش حيوان زنده
1-14- روش کيسه هاي نايلوني
1-14-1- فاكتورهايي كه در روش كيسه هاي نايلوني بايد مد نظر قرار بگيرند
1-14-2- تفسير نتايج حاصله از روش كيسه هاي نايلوني
1-15- مزايا و محدوديت هاي روش كيسه هاي نايلوني
1-15-1 مزاياي روش كيسه هاي نايلوني
1-15-2- محدويت هاي روش كيسه هاي نايلوني
1-16- بررسي تأثير نرخ هضم و نرخ عبور بر درصد ناپديد شدن مواد از شكمبه
1-16-1- تأثير نرخ عبور بر درصد ناپديد شدن مواد غذايي در شكمبه
1-17- فاكتورهاي موثر بر روي نرخ عبور شكمبه اي
1-17-1- مقدار مصرف خوراك
1-17-2- دما
1-17-3- نسبت كنسانتره به علوفه
1ـ18ـ روش هاي آزمايشگاهي برآورد قابليت هضم خوراک
1-19- روش تولید گاز آزمایشگاهی
1-19-1- روش کار و شرح مراحل در روش توليد گاز
1-19-1-1- آماده سازي نمونه های خوراکی مورد آزمایش
1-19-1-2- جمع آوری (استحصال) مایع شکمبه از حیوان نشخوارکننده
1-19-1-3- تهیه محلول شکمبه - بافر
1-19-1-4-انکوباسیون سرنگ ها و ثبت مقدار گاز تولید شده در ساعت های مختلف
1-19-1-5- انکوباسیون سرنگ های بلانک و ثبت مقدار گاز تولیدی جهت اصلاح خطا
1-19-2- اساس کار و منشا تولید گاز در روش تولید گاز
1-19-3- مقدار ماده خوراكي مورد استفاده در هر سرنگ
1-19-4- تاریخچه و سیر تکاملی روش گاز آزمایشگاهی
1-19-5- مقایسه نتایج و رابطه بین روش گاز آزمایشگاهی با روش های دیگر
1-19-6- شباهت،تفاوت،محاسن و معایب روش تولید گاز نسبت به سایر روش ها
1-19-7- موارد کاربرد و استفاده از روش تولید گاز آزمایشگاهی
فصل دوم
مواد و روش ها
2-1- مكان و زمان انجام آزمايش
2-2- نحوه نگهداري و طول مدت سازگاري گوسفندان
2-3- نحوه تهیه مواد آزمایشی و روش نمونه برداری
2-4-تیمارهای آزمایشی
2-5- مدل آماری طرح آزمایشی
2-6- انتخاب دام
2-7- مشخصات جغرافياي و اقليمي دشت مغان
2-8- نحوه انجام كيسه گذاري در گوسفندان
2-9- نحوه محاسبه مقدار ناپديد شدن ماده خشك در روش كيسه هاي نايلوني
2-10- نحوه محاسبه مقدار پروتيين خام ناپديد شده
2-11- تجزیه پذیری ماده آلی
2-12- نحوه محاسبه فرآسنجه هاي تجزيه پذيري با استفاده از روش كيسه هاي نايلوني
2-13- اندازه گيري توليد گاز در شرايط آزمايشگاهي
2-14- برآورد مقدار انرژي قابل متابوليسم با استفاده از روش كيسه هاي نايلوني و روش توليد گاز آزمايشگاهي
2-15- برآورد قابليت هضم ماده آلي با استفاده از توليد گاز آزمايشگاهي
2-16- برآورد قابليت هضم ماده خشک با استفاده از فرآسنجه هاي توليد گاز
فصل سوم
نتایج و بحث
3-1- تجزيه شيميايي
3-2- تجزيه پذيري
3-2-1- تجزيه پذيري ماده خشك
3-2-2- تجزیه پذیری ماده آلی
3-2-3-تجزیه پذیری پروتیین خام
3-3- برآورد انرژی قابل متابولیسم با استفاده از روش کیسه های نایلونی
3-4 - تولید گاز آزمایشگاهی
3-5 – برآورد انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و فابلیت هضم ماده آلی
3-6- رابطه بین برآورد انرژی قابل متابولیسم از طریق روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز آزمایشگاهی
نتیجه گیری و پیشنهادها
پیوست ها
فهرست منابع
چكيده انگليسي

منابع و مأخذ:
بصیری، ش. 1386. عمل آوری و غنی سازی مانده های فیبری در تغذیه دام. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.
بی نام. 1371. نقش و اهمیت غنی سازی کاه و محصولات فرعی کشاورزی در تغذیه دام. تغذیه دام و طیور 1، شماره 25:2-24.
پایا، ح. 1386. تعیین گوارش پذیری و تجزیه پذیری مواد خوراکی به روش های in vivo، in situ و in vitro پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تبریز.
پورداد، س. 1377. آشنایی با گیاه منداب و زراعت آن. انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه. ص. 4-1.
تقی زاده، ا. و پ. فرهومند، 1386. تغذیه علمی گاو شیری. انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه، ص. 27-2.
تیموری، ا. ا.، ص. کریم زاده و ح. میرزایی. 1386. تغذیه کاربردی گاوهای شیری. نشر آوای مسیح. ص.250-241.
خسروی فر، ا. 1387. تعیین انرژی قابل متابولیسم و روند تجزیه پذیری کیک زیتون با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گاز آزمایشگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.
ستاری شیراز، م. 1383. گزارش نهایی طرح شناسایی و انتخاب هدف مند مکان های مطالعاتی در خاک های تحت کشت، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان).
شیرانی راد، ا. و ع. دهشیری. 1381. راهنمای منداب (کاشت، داشت و برداشت)، انتشارات آموزش کشاورزی کرج. ص. 13-1.
صدیقی، ه. 1387. تعیین انرژی قابل متابولیسم و روند تجزیه پذیری ضایعات کارخانه های ماکارونی با استفاده از روش تولید گاز و کیسه های نایلونی در گوسفند. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.
صوفی، س. و ح. جان محمدی. 1379. تغذیه دام (ترجمه). انتشارات پریور. ص. 44-437.
صیادی، ع. ج. و ب. نویدشاد. 1380. احتیاجات انرژی و پروتیین در نشخوارکنندگان. انتشارات حق شناس.
عزیزی، م. و ا. سلطانی. 1380. منداب، فیزیولوژی، زراعت، به نژادی، تکنولوژی زیستی (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ص. 155.
محبی، م. 1384. بیماری های متابولیک گاوهای شیری- سبب ها، پیامدها و پیش گیری. مرکز انتشارات دانشگاه شیراز. ص. 139-94.
منافی راثی، ح.، ی. روزبهان و ح. نوروزیان. 1379. تعیین ارزش غذایی برخی از خوراک های دام استان گیلان با استفاده از دو روش آزمایشگاهی و کیسه های نایلونی. علوم کشاورزی مدرس. شماره 3. ص. 21-11.
قربان نژاد ، ع. 1388. تعيين ترکیب شیمیایی و ارزش غذايي كاه گندم عمل آوری شده با استفاده از تكنيك كيسه هاي نايلوني. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشکاه آزاد اسلامی واحد شبستر.
منصوری، ه. 1373. نقش منداب در تغذیه دام و طیور. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 23. ص. 53-48.
منصوری، ه.، ع. نیکخواه، م. رضاییان، م. مرادی و س. ا. میرهادی. 1382. تعیین میزان تجزیه پذیری علوفه با استفاده از فن تولید گاز و کیسه های نایلونی. مجله علوم کشاورزی ایران. ج 34 (2): 507-496.
مهرداد ، ن.، م. عليخاني و غ. ر. قرباني. 1383. تأثير چين و مرحله رشد بر تركيب شيميايي و تجزيه پذيري يونجه. علوم و فنون كشاورزي و منابع طبیعي. سال هشتم. 2: 159-167.
ناصر امینی، پ. 1388. تعيين ارزش غذايي كاه منداب با استفاده از تكنيك كيسه هاي نايلوني و تولید گاز آزمایشگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشکاه آزاد اسلامی واحد شبستر.
نیکخواه، ع. و ع. محرری. 1375. تغذیه پروتیین در نشخوارکنندگان (ترجمه). موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
نیکخواه، ع. و ح. امانلو. 1381. مواد مغذی مورد نیاز گاوهای شیری (ترجمه). انتشارات دانشگاه زنجان. ص. 143-53.
نيكخواه، ع و ح، امانلو 1374. اصول تغذيه و خوراك دادن دام. انتشارات جهاد دانشگاهي زنجان. (ترجمه).

Abas, I., H. Ozpinar, H. Can Kutay, and R. Kaharaman. 2003. Determination of the metabolizable energy (ME) and net energy lactation (NEL) contents of some feeds in the marmara region by in vitro gas technique. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 29:751-757.
Adapa, P., L. Tabil, and G. Schoenau. 2009. Compaction characteristics of barley, canola, oat and wheat straw. Elsevier. Canada. 335-344.
Adesogan, A. T. 2000. What are feeds worth? A critical evaluation of selected nutritive value methods. Proceedings 13th Annual Florida Ruminant Nutrition Symposium, pp 33-47.
Agbagla-Dohnani, A., P. Noziere, G. Clement, and M. Doreau. 2001. In sacco degradability chemical and morphological composition of 15 varieties of European rice straw. Anim. Feed Sci. Technol. 94: 15-27.
  1. 1990. Official Method of Analysis. (15th Edn.), Washington DC, USA: Association of Official Analytical Chemists, p: 66-88.
Bailey, C. C. 1962. Rates of digestion of swallowed and unswallowed dried grass in the rumen. Can. J. Anim. Sci. 42: 49-54.
Balch, C. C., and V. W. Johnson. 1950. Factors affecting the utilization of food by dairy cows 2 factors influencing the rate of breakdown of cellulose (cotton threat) in the rumen of the cow. Brt. J. Nut. 4: 389-394.
Bhargava, P. K., and E. R. Ørskov. 1987. Manual for the use of nylon bag technique in the evaluation of feed stuff. The Rowett Ress. Ins. Bucksburn, Aberdeen. Scotland.
Blummel M., H. Steingass and K. Becker. 1997. The relationship between in vitro gas production, in vitro microbial biomass yield and 15N incorporation and its implication for the prediction of voluntary feed intake of roughages. Brt. J. Nut. 77: 911-921.
Blummel, J. M. W., and E. Ørskov. 1993. Composition of in vitro gas production and nylon bag degradability of roughages in predicting food intake in cattle. Anim. Sci. Technol. 40: 109-119.
Blummel, M., and K. Becker. 1997. The degradability characteristics of fifty-four roughages and roughage neutral detergent fibers as described by in vitro gas production and their relationship to voluntary feed intake. Br. J. Nutr., 77: 757-768.
Broderic, A., R. Wallace, E. R. Orskov and L. Hansen. 1988. Comparison of estimates of ruminal protein degradation by in vitro and in situ methods. J. Anim. Sci. 1736-1745.
Chabaca, R., S. Triki, A. Larwence, M. Paynot and J. L. Tisserand. 2002. Effect of ammonia treatment condation of wheat straw on organic matterdegradation measured in situ and by the gas test method. Anim. Res. 51: 217-225.
Chaudhry, A. S. 1998. Chemical and biological procedures to upgrade straw for ruminants. Nut. Ah, & Reviews (B) 68:319-331.
Chesson, A., A. H. Gordon, and J. A. Lower. 1983. Substituent gropes linked by alkali labile bonds to arabinose and xylose residues of legume grass and cereal straw cell walls their fate during digestion by rumen microorganism. J. Sci. Agr. 35: 1330-1340.
Damiran, D., D. Delcurto, W. Bohnert, and G. D. plusipher. 2002. Comparison of techniques and grinding size to estimate digestibinity of forage base rumen diets Proceeding. Westem section, Ame. Soc. Anim. sci. 10: 57-60.
DePeters, E. J., G. Getachew, and J. G. Fadel. 2003. In vitro rumen gas production as a method to compare fermentation characteristics of steam flaked corn. Anim. Sci. Technol. 105: 109-122.
Dewhurst, R. J., R. T. Evans, N. D. Scollan, J. M. Moorby, R. J. Merry, and R. J. Wilkins. 2003. Comparison of grass and legume silages for milk Production responses with different levels of concentrate. J. Dairy. Sci. 86: 2598-2611.
Dias-da-silva, A. A., A. Mascarenhas-Ferreira, and C. V. M. Guedes. 1988. effects of, moisture level, and treatment and soya bean addition on the nutritive value of urea treatment maize Stover. Anim. Sci. Technol. 19: 67-77.
D'Mello, J. P. F. 2000. Farm animal metabolism and nutrition. CABI Publishing.
Erdman, R. A. 1998. Dietary buffering requirements if the lactating dairy cow: A review. J. Dairy Sci. 71: 3246-3266.
Fedorak, P. M., and S. E. Herudey. 1983. A simple apparent for measuring gas production by methanogenic culture in serum bottles. Environ. Technol. 4: 425-432.
Frutos, P., G. Hervas, G. Ramos, F. J. Giraldes, and A. R. Montecon. 2002. Condensed tannin content of several shrub species from a mountain area in northern spain and its relationship to various indicators of nutritive value. Anim. Sci. Technol. 95: 215-226.
Galyean, M. L., and F. N. Owans. 1998. Fermentation, digestion and passage in ruminants fed roughage and concentrate diets. In: Proc. of the Southwest Nutrition and Management Conference, Univ. of Arizona, Tucson. 78-97.
Gasmi-Boubaker, A., C. Kayouli, and A. Buldgen. 2005. In vitro gas production and its relationship to in situ disappearance and chemical composition of some Mediterranean browse species. Anim. Sci. Technol. 123: 303-311.
Getachew, G., E. J. De-Peters, and P. H. Robinson. 2004. In vitro gas production provides effective method for assessing ruminant feeds. Cali. Agri. 58: 54-58.
Getachew, G., G. M. Crovetto, M. fondevila, U. Krishna moorthy, B. Singh, M. Spanghero, H. Steingass, P. H. Robinson, and M. M. Kailas. 2002. Laboratory variation of 24 h in vitro gas production and estimated metabolizable energy values of ruminant feeds. Anim. Sci. Technol. 102: 169-180.
Getachew, G., H. P. S. Makkar, and K. Becker. 2000. Effect of polyethylene glycol on in vitro degradability and microbial protein synthesis from tannin-rich browse and herbaceous legumes. Brt. J. Nutr. 84: 73-83.
Getachew, G., H. P. S. Makkar, and K. Becker. 2000. Tannins in tropical browses: Effects on in vitro microbial fermentation and microbial protein synthesis in media containing different amounts of nitrogen. J. Agric. Chem. 48: 3581-3588.
Getachew, G., M. Blummel, H. P. S. Makkar, and K. Becher. 1998. In Vitro gas measuring technique for assessment of nutritional quality of feeds: A review. Anim. Sci. Technol. 72: 261-281.
Getachew, G., P. H. Robinson, E. J. De Peters, and S. J. Taylor. 2004. Relationships between chemical composition, dry matter degradation and in vitro gas production of several ruminants feed. Anim. Sci. Technol. 115: 227-246.
Giger-Reverdin, S., P. Morand-Fehr, and D. Sauvant. 2003. How to evaluate the degradation of feedstuffs for ruminants? Comparison of the gas-test and in situ methods from a literature review. Opt. Med. Seri. 67: 321-326.
Givens, D. I. 1994. Assessment of forage quality with particular reference to protein. Proceedings of the conference on Metabolisable protein and forage evaluation. Society of Chemical Industry, London.
Hadjipanayiotou, M. 1994. Laboratory evaluation of ensiled crude olive cake to lactating chois ewes, Damascus goats and Friesian cows. Livest. Prod. Sci. 59: 61-66.
Heady, H. F., and R. D. child. 1994. Rangeland ecology and management wesriew press, Inc. P: 39-59.
Hobson, P.N., and C.S. Stewart. 1997. The rumen microbial ecosystem. Published by Blackie Academic and Professional, LONDON.
Hristov, A. N., and K. Ropp. 2003. Effect of dietary carbohydrate composition and availability on utilization of ruminal ammonia nitrogen for milk protein synthesis in dairy cow. J. Dairy Sci. 86: 2416-2427.
Huntington, J. A., and D. I. Givens. 1995. The in situ technique for studying the rumen degradation of feeds: A review of the procedure. Nut. 65: 65-9 3.
Jerry, L., and H. Dcarlton. 1995. Comparative nutritive value of range forage. Range managent principle and practice. 6:724.
Jordan, R. 1990. Stategies for Feedhng the Ewe Flock. Characteristics of feedstuffs for Sheep. Commuication and Educaion Technology Service, University of Minnesota Extension Service.
Joy, M., J. D. andueza, and F. Nunos, 1992. Influencia de la dosis de urea humedad el treatamiento con urea ceanote demaze. ITEA. 16:33-35.
Kamalak, A. 2004. Prediction of dry matter intake and dry matter digestibilities of some forages using the gas production technique in sheep. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 517-523.
Kamalak, A., O. Canbolat, Y. Gurbuz, and O. Ozay. 2005. Comparison of in vitro gas production technique With in situ nylon bag technique to estimate dry matter degradation. Czech. J. Anim. Sci. 50: 60-67.
Kamra, D. N. 2005. Rumen microbial ecosystem. Cur. Sci. 89: 124-135.
Kaya, I., S. Yildiz, and A. Oncuer. 2004. Nutritive value of pastures in kars district II. Degredation kinetics in the rumen with respect to stage of maturity. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 28: 281-287.
Kennedy, P. M., R. J. Christopherson, and L. P. Millingan. 1976. The effect of cold exposure of sheep on digestion, rumen turnover and efficiency of microbial synthesis. Brt. Nut. 36: 231-242.
Khazaal, K., M. T Denthino, J. M. Ribriro, and E. R. Ørskov. 1993. A comparison of gas production during incubation with rumen contents in vitro and nylon bag degradation as predictos of apparent digestibility in vivo and the voluntary in take of hays. Anim. Prod.. 57: 105-112.
Khazaal, K., M. T. Denthino, J. M. Ribrio and E. R. Ørskov. 1993. A comparison of gas production during incubation with rumen contents in vitro and nylon bag degradation as predictors of apparent digestibility in vivo and the voluntary intake of hays. Animal Production, 57: 105-112.
  1. K., M. T. dentthino, J. M. Ribriro, and E. R. Ørskov. Acomparison of gas production during incubation with rumen contents in vitro and nylon bag degradation as predictors if apparent digestibility intake of hays. 57:105-112.
Kibon, A., and E. R. Ørskov. 1993. The use of degradation characteristics of browse plants to predict intake and digestibility by goats. Anim prod. 57:247-251.
Kitessa, S., P. C. Flinn, and G. G. Irish. 1999. Comparison of methods used to predict the in vivo digestibility of feed in ruminants. Special issue: Premium grains for livestock. Australian J. Agric. Res. 50: 825-841.
Krishnamoorthy, U., H. Soller, H. Steingass, and K. h. Menk. 1995. Energy and protein evaluation of tropical feedstuffs for whole tract and ruminal digestion by chemical analysis and rumen inoculums studies in vitro. Anim. Sci. Tecnol. 52: 177-188.
  1. U., H. Soller, H. Steingass, and K. H. Menke. 1991. A comparative study on rumen fermentation of energy supplements in vitro. J. Anim. Physio. Animal nutrition. 65:28-35.
Kristina, H. 2004. Comparison of the rumen passage rates of different forages using rate-earth markers. Institutionen for husdjurens utfodring och vard, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management.
Kundu, S. S., and V. D. Mudgal. 1985. Chemical changes and degradability of chemically treated wheat straw. Ind. J. Anim. Nut. 2: 157-161.
Lanzas, C., D. G. Fox, and A. N . Pell. 2006. Digestion kinetics of dried cereal grain. Anim. Sci. Technol. 48: 316– 729.
Makkar, H. P. S. 2003. Effects and fate of tannins in ruminant animals, adaptation to tannins, and strategies to over come detrimental effects of feeding tannin-rich feeds. Small Rum. Res. 49: 241-256.
Makkar, H. P. S. 2003. Recent advances in the in vitro gas method for evaluation of nutritional quality of feed resources. Animal production and health section, Joint FAO/IAEA Division, International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria.
Mann, M. E., R. D. H. Cohen, M. E. Smart, and H. H. Nicholson. 1988. The feeding value of ammoniated flax straw and wheat chaff for beef cattle. Anim. Feed Sci. Technol. 21: 57-66.
Marshall, D. and L. D. Stter. 1984. Evaluation of nitrogen solubility and the dacron bag technique as methods for estimating protein degradation in the rumen. J. Anim. Sci. 58: 714-724.
Marshall, D., A. stern, and S. Calsamiglia. 1997. Alternative techniques for measuring nutrient digestion in ruminants. J. Anim. Sci. 75: 2256-2276.
Martin Garcia, A. I., A. Moumen, D. R. Yanez Ruiz, and E. Molina Alcaide. 2003. Chemical composition and nutrient availability for goat and sheep of tow-stage olive leaves. Anim. Sci. Technol. 107: 61-74.
McAllister, T. A., H. D. Bae, G. A. Jones, and K. J. Cheng. 1994. Microbial attachment and feed digestion in the rumen. J. Anim. Sci. 1994. 72: 3004-301.
Mehrez, A. Z. and E. R. Ørskov. 1977. A study of the artificial fiber bag technique for determining the digestibility of feeds in the rumen. J. Agric. Sci. 88: 645-650.
Menk, K. H., L. Raab, A. Salewski, H. Steingass, D. Fritz, and W. Scheider. 1979. The estimation of digestibility and metabolisable energy content of ruminant feedstuffs from the gas production when they incubated with rumen Liquor in vitro. J. Agric. sci. 93: 217-222.
Menke, K. H., and H. Steingass, 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and gas production using rumen fluid. Anim. Res. Dev. 28: 7-55.
Michell, P. J. 1974. Gross energy Levels in regrowths of six pastur species, and relations with digestibility and chemical composition. Aust. J. exp. Agri. Anim. 14: 33-37.
Min, B. R., T. N. Barry, G. T. Attwood, and W. C. McNabb. 2003. The effect of condensed tannins on the nutrition and health of ruminants fed fresh temperate forages: a review. Anim. Sci. Technol. 106: 3-19.
Munoz, F., M. Joy, R. Facci, and X. Alibes. 1991. Treatment of lingo-celloulosic residues with urea. Influence of dosage, moisture, temperature and addition of ureases. Ann. Zootech. 40: 215-225.
Nocek, J. E., W. P. Kautz, J. A. Z. Leedle, and E. Block. 2003. Direct-fed microbial supplementation on the performance of dairy cattle during the transition period. J. Dairy. Sci. 86: 331-335.
Odenyo, A. A., and P. O. Osuji. 1998. Tannin-tolerant ruminal bacteria from East African ruminants. Can. J. Microbiol. 44: 905-909.
Osuji, P. O., I. V. Nsahlai, and H. Khalili. 1993. Feed evaluation. ILCA Manual 5. ILCA( International Livestock Centre for Africa), Addis Ababa, Ethiopia. 40 pp.
Pell, A.N., and P. Schofeld. 1993. Computerized monitoring of gas production to measure forage digestion in vitro. J. Dairy. Sci. 76: 1063-1073.
Perchellet, E. M., H. U. Moutaseb, H. P. S. Makkar, and P. Perchellet. 1996. Ability of tannins extracted from various tree l

پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


علوم


دامی


کارشناسی


ارشد


M


SC


پایان


دوره


پروژه


پایان


نامه


ی


تعیین


ارزش


غذایی


کاه


منداب


عمل‌آوری


شده


با


استفاده


از


تکنیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ی تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از ...

پایان نامه ی تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه‌های
نایلونی و...ادامه. doc. پایان نامه ی تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با ...

دانلود مستقیم پایان نامه ی تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با ...

دانلود پایان نامه ی تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک
کیسه‌های نایلونی و…ادامه. doc در زمینه فنی و مهندسی و پایان,نامه,جهت,اخذ,مدرک,علوم,دامی
...

SID.ir | تعيين ارزش غذايي کاه غلات به منظور تغذيه دام

دانلود رایگان متن کامل مقاله مجمع علمی تعيين ارزش غذايي کاه غلات به منظور تغذيه ...
اندازه گيري شد و قابليت هضم نيز به روش استفاده مستقيم از حيوان زنده تعيين
گرديد. ... روستا در استان گلستان به «روش نمونه برداري طبقه بندي شده تصادفي»
انتخاب ... هر گونه باز نشر اطلاعات بانک های تحت اختیار این مرکز تنها با ایجاد
پیوند به ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺿﺎﯾﻌﺎت درﺧﺖ ﻣﻮز و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺳﯿﻠﻮﯾﯽ آن ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام ... درﺧﺖ ﻣﻮز و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺳﯿﻠﻮﯾﯽ آن. اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ. : دﮐﺘﺮ. ﻣﺼﻄﻔﯽ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻬ. . اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور. : دﮐﺘﺮ ... ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻟﻄﺎف ﺑﯿﮑﺮاﻧﺶ اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ را ارزاﻧﯽ. ام داﺷﺖ ﺗﺎ ... ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﺸﺎورزي و اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ در ﺗﻐﺬﯾﻪ دام ......
ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﻣﻮز و اﻓﺰودن ار. زش ﻏﺬاﯾﯽ آن ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺧﺮﻣﺎي ﻏﯿﺮ. ﺧﻮراﮐﯽ و ﮐﺎه. ﮔﻨﺪ.

پایان نامه بهای تمام شده یک خدمت

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود پایان نامه با موضوع بهای تمام شده یک خدمت در
سایت ... پایان نامه برا ی دریافت درجه کارشناسی ارشد ”M.Sc“ مهندسی عمران – برنامه
ریزی حمل و نقل ... پایان نامه تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از
تکنیک کیسه‌ های ... کیسه‌های نایلونی حاوی نمونه‌ها در شکمبه سه راس گوسفند نر توده .

پروپوزال روغن منداب - سورن داک

پایان نامه بررسی استفاده از ترکیب کولین‌ کلراید و روغن منداب روی عملکرد و غلظت
تری‌ ... پایان نامه تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک
کیسه‌ های ... کیسه‌های نایلونی حاوی نمونه‌ها در شکمبه سه راس گوسفند نر توده . ... که از
مواد نفتی مشتق شده است و ریشه ی معدنی دارد یعنی از تقطیر نفت خام بدست می آید .

تحقیق نایلون 6-2 - سورن داک

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد نایلون 6 در سایت یافت
شد ... پایان نامه تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه‌
های ... فصل اول مقدمه گلوکز ماده ای شبیه عسل می باشد و یک ماده ی میانی برای
محصولات دیگر ... در ادامه آمیزه‌های پلیمری و روشهای تهیه این ترکیبات بیان و همچنین
به بحث ...

دانلود مقاله تاثیر تمدن ایرانی بر تمدن اسلامی | دانلود فایل فری

23 آگوست 2017 ... پایان نامه ی تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه‌های
نایلونی و…ادامه. doc · بعدی ...

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دام و ﻃﯿﻮر - Dr. Ahmad Riasi - دانشگاه صنعتی اصفهان

14 نوامبر 2011 ... ي ﻣﺠﻠﻪ. ،. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ. آن. را. از ﻃﺮﯾﻖ. اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻗﺎﻟﺐ. ﻓﺎﯾﻞ. *.doc. (. اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در. ﻧﺮم .... اﺑﺘﺪا و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ در اداﻣﻪ. آن .... ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮگ درﺧﺖ ﻋﻨﺎب ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ..... ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ روش ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔـﺎز و ﮐﯿﺴـﻪ. ﻫـﺎي. ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ. ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﺑﺮگ درﺧﺖ ﻋﻨﺎب در ﺷﺮاﯾﻂ .... ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. ﻋﻠﻮم داﻣﯽ. ،. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﮐﺮج . زرﮔﺮي، ع. ،. 1371.

دانلود افزونه گالری تصاویر و فیلم 1.7.14 Unite Gallery برای جوملا 3

شما می توانید با استفاده از افزونه یک گالری تصاویر و فیلم بسیار قشنگ و خوب
برای ... پایان نامه ی تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک ...

پایان نامه فوق لیسانس | مجموعه کامل پایان نامه | صفحهٔ 8

9 جولای 2017 ... کاه گندم با سیمان سازگاری ندارد، که با استفاده از مواد افزودنی ها و ..... متداول‌ترین
روش برای تعیین حرارت هیدراتاسیون، اندازه گیری حرارت ...... شده و در ادامه، مراحل
مسیریابی بهینه فیدرها طی روش پیشنهادی با معرفی انواع سناریوها، آورده شده است.
...... کیفیت بسیاری از غذاها را بوسیله ی اصلاح خواص فیزیکوشیمیایی، از ...

تیر ٩٦ - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

21 جولای 2017 ... روغن نارگیل نسبتاً هیدروژن‌افزائی شده Partially hydrogenated ... قسمت در میلیارد
برابر است با میکروگرم در کیلوگرم یا میکرولیتر در ... کیسه صفاق Peritoneal
sac. ..... شرائط فرآوری ، شرائط عمل‌آوری Processing conditionsفرآوری غذاها .... دام
مرتعی Rangy منداب ، کلم روغنی ، کلزا یا شلغم روغنی Rape- Brassica ...

dictionary olome dami - Documents

28 مارس 2016 ... Share & Download. dictionary olome dami. Â. The present document can't read!
Please download to view. Download. -. dictionary olome dami.

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

با استفاده از روش کوکران و با توجه به هدف مطالعه تعداد ۳۰۰ پرسشنامه تهیه شد. ......
بوده و بمقدار متنابهی صرف شده، و عکس آن، علوفه کم‌ارزش از لحاظ ارزش غذائی است .
..... و همچنین تعیین منحنی رشد دو گیاه در شرایط کشت خالص و مخلوط، آزمایشی در بهمن
ماه .... در این پایان نامه ضمن بررسی اجمالی ساختارهای مختلف فیلتر هیبرید و روشهای
...

فروش فایل صدسو

بستر نظام آموزشی باید به گونه ای فراهم شود که متخصصان حوزه ی اعصاب و روان ...
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را
به مورد ..... آزمون تعیین قدرت جذب مغناطیسی : این ازمون می توان با استفاده از یک
صفحه ..... و ادامه زیست ، آبزیان و فرآورده های آن جایگاه ویژه ای را در میان سایر منابع
مواد غذایی ...

[آرشیو] - Page 7 - دانلود آهنگ جدید ایرانی دانلود موزیک با لینک ...

17 فوریه 2015 ... سال نو چینی نیز در هر سال مطابق به عملکرد ماه با شروع ماه جدید تقریبا ۴ ..... هر یک از
مواد غذایی قرار داده شده بر سفره هفت سین، خاصیت دارویی دارند. ..... تزیینسفره ی
هفت سین با استفاده از ظروف سفالی و پارچه ی زیبای ..... برچسب‌ها: تخم مرغ, هفت
سین, تزیین تخم مرغ, نوروز 94 · ادامه مطلب · ظروف . ...... ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻮ ارزش هﺎ ﮐﻪ.

پاورپوینت زنبور عسل پروژه درس انسان، طبیعت، معماری ppt - تحقیق ...

پایان نامه ی تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه‌های
نایلونی و...ادامه. doc · پایان نامه ی تأثیر سطوح مختلف نعناع بر عملکرد جوجه های ...

پاورپوینت نور پروژه درس انسان، طبیعت، معماری ppt - تحقیق مقاله ...

پایان نامه ی تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه‌های
نایلونی و...ادامه. doc ... پایان نامه ی تعیین ترکیب شیمیایی و برآورد ارزش غذایی
برخی ارقام گندم کشت شده در منطقه مغان با استفاده از روش تولید گاز آزمایشگاهی. doc
.

پایان نامه ی تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از ...

این فایل (پایان نامه ی تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از
تکنیک کیسه‌های نایلونی و…ادامه. doc) توسط سایت (فایل برای دانلود) برای فروش و
دانلود ...

پایان نامه تولید کننده انرژی

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود پایان نامه با موضوع تولید کننده انرژی در سایت
یافت شد که این ... پایان نامه تاثیر کنترل کننده ی FACTS در ثبات سیستم انرژی
یا نیروی مرتبط با تغذیه ی ژنراتورهای القایی ... پایان نامه تعیین ارزش غذایی کاه
منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه‌ های نایلونی و تولید گاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آزمایشگاهی.

پایان نامه ضایعات کشاورزان-3 - آراداک : دانلود تحقیق مقاله پروژه پایان نامه

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود پایان نامه با موضوع ضایعات کشاورزان در سایت
یافت شد که این پایان نامه ممکن است مرتبط ... پایان نامه بررسی سیستم حسابداری
مصرفی تولیدی در اراضی کشاورزی اتحادیه ی اروپا ... پایان نامه تعیین ارزش غذایی
کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه‌ های نایلونی و تولید گاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
آزمایشگاهی.

پاورپوینت زنبور عسل پروژه درس انسان، طبیعت، معماری ppt - دانلود ...

پایان نامه ی تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه‌های
نایلونی و...ادامه. doc · پایان نامه ی تأثیر سطوح مختلف نعناع بر عملکرد جوجه های ...

تکنیک پی ام ای - تیدا داک

تعداد 700 مورد تحقیق و مقاله و پایان نامه و پروژه دانشجویی در مورد تکنیک پی ام ای در
وب سایت یافت .... دانلود پایان نامه تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با
استفاده از تکنیک کیسه‌ های نایلونی و تولید گاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آزمایشگاهی ... دانلود پایان نامه
پیشبرد تئوری و تجربه ی مسئو لیت پذیری مقدمه ای بر تجدید نظر مدیریت منابع
انسانی.

دانلود کارآموزی بررسی مدار برق سیستم مکش دستگاه اکسترو در ...

26 ژوئن 2017 ... دانلود پایان نامه رشته صنایع طراحی دستگاه مکش غلات و راهکارهایی برای .... روی گل
میخک ثبت شده است (درباره ی گل میخک وجود داشته است) نماتد ی کیسه ای یا ...
تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه های نایلونی و.
... با تزریق نمودن مواد سیال تحت فشاربه قالب نسبتا سرد، ادامه می یابد.

پایان نامه برگ سه نسخه ای - علوم داک

پایان نامه مقایسه راهبردهای رویارویی در دانش آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه
بیش فعالی · پایان نامه روانپزشکی .... پایان نامه تعیین ارزش غذایی کاه منداب
عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه‌ های نایلونی و تولید گاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آزمایشگاهی · پایان
نامه ... پایان نامه مقایسه ی هوش هیجانی کودکان عادی و کودکان خیابانی در شهر اصفهان ·
پایان نامه ...

پایان نامه حیوانات-2 - دیباداک

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود پایان نامه با موضوع حیوانات در سایت یافت شد
که این پایان ... پایان نامه تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از
تکنیک کیسه‌ های ... کیسه‌های نایلونی حاوی نمونه‌ها در شکمبه سه راس گوسفند نر توده .
... لذا پژوهش حاضر با هدف مطالعه نگرش معلمان در مورد آموزش ها ی ضمن خدمت از دور، و به
روش ...

غذا - باران داک : دانلود پاورپوینت تحقیق مقاله پروژه پایان نامه

غذا. تعداد 700 مورد تحقیق و مقاله و پایان نامه و پروژه دانشجویی در مورد غذا در وب ....
پایان نامه تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه‌ های ...

تحقیق مقاله غذا - زروان داک : تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه

تحقیق مقاله غذا مقدمه : تمامی موجودات زنده برای رشد و نمو خود احتیاج به غذا دارند . ...
نکته با اهمیت دیگری که در باره ی مواد غذایی باید بدانیم این است که بشر در تمام ...
هر نوع ماده ای که از نظر منطقی ، انسان بتواند آنرا هضم کند ؛ حال چه ارزش غذایی داشته و
چه .... پایان نامه تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه‌
های ...

پاورپوینت خشک کن ها - سینا داک

در روش ناپیوسته دستگاه خشک کن با مواد مرطوب باردهی شده و در آن تا خشک شدن باقی
.... پایان نامه تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه‌ ...

پایان نامه محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق درشرکت خزر برق ...

پایان نامه محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق درشرکت خزر برق براساس مدل ...
صنایع (مدیریت و بهروری سیستمها) چکیده بنگاهها بدنبال راهی هستند تا با ایجاد
مزیت ... معمولاً زنجیره ی ارزش یک شرکت به زنجیره ی ارزش شرکتهای دیگر متصل می
شود و خود .... ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه‌ های
نایلونی و ...

روش تحقیق ارزش غذایی کاه - آراداک : دانلود تحقیق مقاله پروژه پایان نامه

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود مقاله روش تحقیق با موضوع ارزش غذایی کاه در ...
پایان نامه تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه‌ ...

پروپوزال بررسی غلظت عصاره ( آب - اتانول ) فراصوت گیاه هلپه و مدت ...

روغنها و چربیهای خوراکی بخش عمده ای از ترکیبات مواد غذایی را به خود اختصاص می
دهند وعلاوه بر تامین انرژی نقش مهمی را در حفظ سلامت و ادامه حیات دارند. ... اولتراسوند در
طی استخراج همچنین دیواره ها ی سلولی را تخریب می کند وباعث تسهیل ..... پایان نامه
تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه‌ های نایلونی و ...

کاه منداب - پیام داک

تعداد 700 مورد تحقیق و مقاله و پایان نامه و پروژه دانشجویی در مورد کاه منداب در وب
سایت یافت گردید. ... پایان نامه تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده
از تکنیک کیسه‌ های ... کیسه‌های نایلونی حاوی نمونه‌ها در شکمبه سه راس گوسفند نر
توده . ... بررسی تاثیر موسیقی بر کاهش افسردگی دانشجویان رشته ی باغبانی ورودی
87 ...

کاه منداب - آلفاداک : دانلود پاورپوینت تحقیق مقاله پروژه پایان نامه

تعداد 700 مورد تحقیق و مقاله و پایان نامه و پروژه دانشجویی در مورد کاه منداب در وب
سایت یافت گردید. ... پایان نامه تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده
از تکنیک کیسه‌ های ... کیسه‌های نایلونی حاوی نمونه‌ها در شکمبه سه راس گوسفند نر
توده . ... نفس در دانش آموزان پایه ی دوم دبیرستانی دختر مبتلا به اختلال فوبی
اجتماعی.

لگوم - شهاب داک

براساس جستجوی شما موارد زیر برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد لگوم و ... از
دانه ی این نبات روغن استخراج می‌گردد که در تهیه ی روغن نباتی وتغذیه ی انسان ...
رسوبگذاری در دورانهای مزوزوئیک و سنوزوئیک تقریباً بطور پیوسته در این حوضه
ادامه داشته ... پایان نامه تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل‌آوری شده با استفاده از
تکنیک کیسه‌ ...

پاورپوینت سنگ ها | فایلینگ فایل

جزئیات ارسال فایل. این صفحه از سایت در مورد |پاورپوینت سنگ ها| نوشته شده است.
توضیحات بیشتر درباره |پاورپوینت سنگ ها| در ادامه مطلب ... لینک ادامه مطلب ...

: تشخیص کاراکتر با استفاده از شبکه عصبی LVQ - شبکه فایل

17 فوریه 2017 ... دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی تشخیص کاراکتر با ... بعد از
یادگیری، شبکه LVQ ورودی را به کلاسی که برداری با نزدیک ترین فاصله به آن
باشد، نسبت می دهد. ... شبکه های عصبی با الگوی یادگیری نظارت شده ... مانند عکس
توسط دوربین دیجیتالی، اسکن نامه ها و صفحه های کتاب و از این دست تصاویر.

جستجوی عبارت گندم مقاوم - لیدوما

9 جولای 2017 ... ادامه خواندن " (سایت پایان نامه ) - مقاله ایرانداک " .... 2-2 مروری کوتاه بر پژوهش های انجام
شده در زمینه ی اثرات پیریدو ین بر شاخص های ..... امروزه در دنیا مواد غذایی به عنوان
برنده ترین سلاح مورد استفاده قرار می .... گلدهی گندم با باز شدن شاخه های کلاله و آزاد
شدن دانه های گرده از کیسه ی ب ...... 2-4) اصول تکنیکی روشهای الک 51.

جستجوی عبارت بهره برداری از کارخانه تولید روغن های خوراکی - لیدوما

برای کاربردهای صنعتی هم از الیاف پلی اتیلن استفاده می شود ...... انی که هم‌اکنون
برای مصارف غذایی خود، نمک تصفیه شده ی خالص را به جای تصفیه نشده مصرف می‌ ...

ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

همچنین این محفظه ها متناسب با استفاده می توانند کوچکتر نیز شوند به حدی که بر .....
در تعیین ارزش یا ارزی داراییهای سرمایه‌ای یک شرکت آن روش ارزی است که بر ....
تکنیک سرمایه‌بر ..... چادر آویزان کنید و موقع خواب به داخل کیسه خواب ببرید تا فردا
صبح برای ادامه ...... از روی فضولی نامه ای را که برای برادرش فرستاده شده بود را خواند.

پایان نامه ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG جهت تعیین قیمت ...

26 مه 2017 ... دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 10021 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ...
پایان نامه ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG جهت تعیین قیمت سهام .... مراتبی
با استفاده از نسبت های مالی برای خرید بهینه ی سهام شرکت های ... تعیین ارزش غذایی
کاه منداب عمل آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه های نایلونی و.

پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسکار کلیوی ...

3 جولای 2017 ... پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسکار ... در ادامه بخشی از
متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در ... دسته بندی: علوم
انسانی» حسابداری فرمت فایل دانلود ی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 20
... غذایی کاه منداب عمل آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه های نایلونی و.

تحقیق آزمون هیدرو گرمایی کاه گندم در استفاده مقیاس راهنمایی دستگاهی ...

28 آگوست 2017 ... دانلود تحقیق آزمون هیدرو گرمایی کاه گندم در استفاده مقیاس راهنمایی ... می شود و
تولید اتانل در ادامه با استفاده از ماده اولیه گیلنوسلولزی مانند گندم به عنوان ماده اولیه
افزایش یافت. ... پایان نامه بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از کاه. ... تعیین ارزش
غذایی کاه منداب عمل آوری شده با استفاده از تکنیک کیسه های نایلونی و.

تعیین خوشخوراکیارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های

1-6-5 – عمل آوری ... دانلود پایان نامه ارشد: تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه . ...
ي ﮐﻠﯿﺪي ..... ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺷﺨﻮﺭﺍﻛﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﺸﻚ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺩﺭ ﭼﻴﻦ. ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ.
ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ ﻛﻴﺴﻪ. ... ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎه ﻣﻨﺪاب ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻼس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ
. ... این افزایش حجم بدلیل ادامه تنفس سلولهای گیاهی و تولید گاز کربنیک ، آب و .

چرا روغن شترمرغ موثر است جستجو - پنجره

کیسه زده به عنوان یک منبع غذائی باعث می گردد که جوجه ها ? .... آن زمان که هر چیز
مرتبط با پوست شترمرغ با ارزش بود دیگر به سر رسیده است. ... فرمت فایل, doc ....
درح ی که هدف پرکنی با تکنیک خشک است اینکار باید در یکمکان خاص انجام شود.
...... و غبار به مدت طولانی سبب می شود که روغن موتور زودتر از موعد تعیین شده
تعویض گردد.

پاورپوینت پژوهشی آداب و رسوم و دیدنی های منطقه ی برخوار (یکی از شهرستان های استان اصفهان)

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

هارپ چیست؟

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....اسکچاپ....PART 6

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....فایل های آموزشی....PART 12

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل دوم....لومیون....PART 4

طرح های معماری داخلی

ناو هواپیمابر USS Enterprise با مقیاس 1:300

روانشناسی در نوجوانان

تصاویر سه بعدی

ترفندهای قید گذاری در اسمبلی سالیدورکز SolidWorks

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

پاورپوینت آب سنگین اراک

رام گوشی چینی LG G4

دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کاشی مریم

مسئوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

تحقیق در مورد هنر کاشی کاری در ایران

كارآموزي كارخانة كاشي اصفهان

دانلود مقاله موزائيك

پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان

تحقیق در مورد پختن كوزه‌ها و كاشی‌ها

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

پایان نامه بررسی و شناخت سيستم ريسندگی رینگ

پایان نامه بررسي مقالات چاپ شده Autexrj (رشته نساجی)