دانلود رایگان

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي ... - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون

دانلود رایگان پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي ... دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي گوش با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 65

چكيده:
در پژوهش حاضر، تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز بيماران داراي سابقه ضربه صوتي حاد و يا مزمن را بررسي نموديم. و نيز شاخصه هاي آزمونهاي الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج را نيز قبل و بعد از تابش اشعه ليزر، ثبت و بررسي نموديم. بيماران حدود 12 جلسه تحت درمان با ليزر كم توان m.w 200 به مدت حدود 42 دقيقه قرار مي گرفتند و اين روند درمان 2 مرتبه در هفته و به مدت 12 جلسه صورت گرفت. طول موج ليزر مورد استفاده n.m 830 بود. ارزيابيهاي اديومتري تون خالص و اديومتري ايميتانس و ارزيابي وزوز شامل تطابق بلندي و تعيين زير و بمي وزوز، ميزان بلندي ذهني وزوز بر حسب معيار قياسي- ديداري و ميزان آزاردهندگي ذهني وزوز بر حسب معيار قياسي- ديداري و آزمون الكتروكوكلئوگرافي و گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج نيز قبل و بعد از دوره ليزر درماني ثبت و بررسي گرديد. تطابق بلندي وزوز با تغييرات آماري معناداري را در قبل و بعد از تابش اشعه ليزر كم توان نشان داد. ميزان بلندي ذهني و آزار دهندگي ذهني نيز كاهش يافت و لي بدليل محدود بودن تعداد نمونه گيري اين اختلاف معنادار نبود.
مقدمه:
وزوز درك صدا يا نويز بدون حضور يك منبع خارجي واقعي مي باشد كه اين عارضه همراه با انواع گوناگون كم شنوايي مي باشد وزوز اغلب با كم شنوايي ناشي از نويز همراه مي باشد. مطالعات اپيدميولويك نشان داده اند كه حدود 17% از جمعيت وزوز دارند در حاليكه تنها فقط 5/0 الي 6/1 % به طور شديدي تحت تأثير قرار مي گيرند. در ميان افراد با آسيب شنوايي حدود 67% از وزوز رنج مي برند (Zenker.F 2004)
در اين پژوهش، تأثير اشعه ليزر كم توان را بر وزوز و شاخصه هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج را بررسي نموديم. اشعه ليزر كم توان، يك روش غير تهاجمي بدون عوارض جانبي مي باشد كه به جهت پايين بودن توان خروجي ليزر و نيز طول موج منحصر به فرد آن، ميزان جذب آن از طريق پوست كاهش يافته و عمق نفوذ پرتو در بافت افزايش مي يابد. اشعه ليزر كم توان باعث فعاليت ATP سازي در سلولها مي گردد.


متدو روشها:
پژوهش حاضر بر روي 5 فرد مبتلا به وزوز ناشي از ضربه صوتي صورت گرفت. 3 نفر از بيماران وزوز يكطرفه و 2 نفر داراي وزوز دوطرفه بودند كه مجموعاً 7 گوش تحت درمان با اشعه ليزر كم توان قرار گرفت.
بيماران قبل از دوره درمان، مورد آزمايشات اديومتري تون خالص و اديومتري ايميتانس قرار مي گرفتند و در صورت لزوم جهت رد ضايعات فضاگير، آزمايشات تكميلي شامل MRI و ABR انجام مي شد. ارزيابي وزوز بيماران شامل آزمون تطابق بلندي وزوز و تعيين زير و بمي وزوز در آنها صورت گرفت. و پرسشنامه اي جهت بررسي ميزان بلندي ذهني وزوز و ميزان آزاردهندگي وزوز بر حسب معيار ديداري- قياسي- تكميل مي گرديد. جهت پايش تغييرات احتمالي ميكرومكانيكهاي حلزوني آزمايشات الكتروكوكلئوگرافي ثبت مي گرديد. در اين آزمون، سطح آستانه پتانسيل عمل مركب (CAP)، دامنه CAP و زمان نهفتگي CAP و نسبت دامنه پتانسيل تجمعي به پتانسيل عمل (Sp/AP) ثبت گرديد.
آزمون گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج (DPOAE) به صورت رسم Dp-gram در دو سطح شدتي و ثبت مي گرديد.
اين آزمايشات قبل و بعد از تابش اشعه ليزر كم توان صورت مي گرفت در هر فرد حدود 12-10 جلسه ليزر درماني به صورت 2 جلسه در هفته صورت مي گرفت و در هر جلسه در گوش مبتلا به وزوز، تابش اشعه ليزر كم توان با توان m.w200 به مدت حدود 42 دقيقه صورت مي گرفت. حدود J180 انرژي از طريق تابش به زائده ماستوئيد و حدود J 90 انرژي از طريق تابش به مجراي خارجي گوش صورت مي گرفت.
نتايج:
در اين پژوهش، براي تجزيه و تحليل اطلاعات، از آزمون Parred t-test و آزمون Willcoxon استفاده گرديد. تطابق بلندي وزوز قبل و بعد از ليزر درماني تفاوت آماري معناداري نشان داد. ميزان بلندي ذهني وزوز و ميزان آزاردهندگي ذهني در مبتلايان به وزوز كاهش يافت( ما بدليل محدويت تعداد نمونه ها، اختلاف آماري معناداري را نشان نداد هيچكدام از شاخصه هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي، شامل آستانه CAP، دامنه CAP، زمان نهفتگي CAP و نسبت دامنه SP/AP در مراحل ارزيابي قبل و بعد از تابش اشعه ليزري، از نظر آماري اختلاف معنادراي نشان ندادند.
آزمون DDOAE در سطح شدت ، در تمام بيماران مقادير منفي و كوچكي را قبل و بعد از تابش اشعه ليزر كم توان نشان داد.
در سطح شدت در سه نقطه و و و و و قبل و بعد از ليزردرماني اندازه گيري گرديد. نقطه و اختلاف آماري معناداري را نشان داد. بعد از تابش اشعه ليزر، كاهش دامنه در اين نقاط ديده مي شد.
بحث:
در اين پژوهش، نيز در مورد تطابق ميزان بلندي وزوز، شاهد اختلاف معناداري بوديم كه در نتيجه محققان Prochatka و همكاران (2000)، كه در بررسي تأثير ليزر كم توان m.w200 و داروي Egb761 به 26% بهبودي كامل و 36% بهبودي بيشتر از 50% مي يافتند.
Hahn.A و همكاران در سال 2001، در مطالعه اي بر روي 200 بيمار، در بررسي تأثير ليزر كم توان و درمان دارويي EGb761 به 26% بهبودي كامل و 43% بهبودي بيش از 50% دست يافتند. كه ليزر با توان m.w300 را استفاده نموده بودند. اين محققين تأثير تركيبي دارو و ليزر كم توان را بررسي نمودند.
Nakashima و همكاران (2002) در بررسي تأثير ليزر كم توان m.w60 را در درمان وزوز به كار بردند و به تفاوت آماري معناداري در نتايج ارزيابي وزوز و DPOAE دست نيافتند. گزارش نمودند كه درمان ليزري m.w 60 را جهت كنترل وزوز مؤثر نمي باشد.
Rogowski و همكاران (1999) در مطالعه 32 بيمار تحت درمان ليزر كم توان، معيار ديداري - قياسي بلندي وزوز و TEOAE را قبل و بعد از درمان به كار بردند و تفاوت آماري معناداري در بلندي وزوز و تغييرات دامنه TEOAE نيافتند.
Mirz.f و همكاران (2000) در يك مطالعه دو سويه كور، با استفاده از ليزر توان m.w50 و طول موج nm830 را در 49 بيمار در كنترل وزوز را بررسي نمودند و با وجود آنكه 18% بيماران بهبودي را نشان دادند، اشعه ليزر كم توان را وسيله ارزشمندي در درمان مبتلايان به وزوز دير درمان دانستند.


دانلود


پایان نامه


کارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی


بررسی


تأثیر


تابش


اشعه


لیزر


کم توان بر


وزوز


و


شاخصه‌های


آزمون


الکتروکوکلئوگرافیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه رشته پزشکی درباره تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز گوش ...

پايان نامه. جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته شنوايي شناسي. عنوان. بررسي تأثير
تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون ...

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي بررسي تأثير تابش ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی بررسی تأثیر تابش اشعه
لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون.

پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های ...

15 نوامبر 2016 ... پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شنوایی شناسی فرمت:word(قابل
ويرايش)تعداد صفحات:60 فهرست مطالب: چکیده: ۴ متدو روشها: ۵ نتایج: ...

بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون ...

4 سپتامبر 2016 ... بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون ... پايان نامه
كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي بررسي تأثير تابش .

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي بررسي تأثير تابش ...

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي بررسي تأثير تابش اشعه
ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي
...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، تأثير تابش اشعه ...

اشعه لیزر کم توان بر وزوز گوش بیماران دارای سابقه ضربه صوتی مزمن تأثیر
می‌گذارد، که تأثیر آن در این پایان نامه بررسی شده است. همچنین شاخصه‌هاي آزمونهاي ...

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی |دانلود پایان نامه ...

اشعه لیزر کم توان بر وزوز گوش بیماران دارای سابقه ضربه صوتی مزمن تأثیر
می‌گذارد، که تأثیر آن در این پایان نامه بررسی شده است. همچنین شاخصه‌هاي آزمونهاي ...

بایگانی‌ها تابش - دانلود فایل و مقاله رایگان

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم
توان بر وزوز و شاخصه‌هاي … دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي ...

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي بررسي تأثير تابش ...

28 نوامبر 2012 ... پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم
توان بر وزوز و شاخصه‌هاي … با موضوع دانلود, پایان نامه ,کارشناسی ...

پایان نامه رشته پزشکی درباره تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز گوش ...

29 دسامبر 2015 ... خانه / پایان نامه رشته پزشکی درباره تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز گوش ...
كارشناسي ارشد در رشته شنوايي شناسي عنوان بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم
توان ... و نيز شاخصه‌هاي آزمونهاي الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي ناشي از
اعوجاج را ... بعد دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع آترواسكلروز ...

2636 - فایل فلش,تحقیق,پروژه,مقاله

7 دسامبر 2016 ... دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي بررسي تأثير تابش اشعه
ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون ...

دانلود تحقیق در مورد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ ﻟﯿﺰر ﺑﺮ ﮔﻮش | دانلود تحقیق و مقاله

11 آگوست 2016 ... پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های … ..... پایان
نامه کارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی بررسی تأثیر تابش ...

دانلود کتاب شفای زندگی | مستر فایل

11 نوامبر 2016 ... پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم
توان بر وزوز و شاخصه‌هاي … فوریه 9, 2016 ...

دانلود رایگان پایان نامه بررسی یک مخلوط کننده فرکانسی در باند ...

4 دسامبر 2016 ... متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با عنوان : طراحی و . ....
پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های . ..... توان باند
X. شنوایی سنجی و تجویز سمعک استان سمنان - شنوایی شناسی ...

بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های ... - فایل ناب

در میان افراد با آسیب شنوایی حدود 67% از وزوز رنج می‌برند (Zenker. ... این تحقیق
جهت بررسی تاثیر تابش اشعه لیزر كم توان بروزوز و شاخصه های آزمون های ..... دانلود
پايان نامه آماده در قالب word با عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد عوامل موثر در روسپي ...
عنوان پايان نامه: جنسيت و زيبايي شناسي فرمت فايل: word تعداد صفحات: 246 شرح
...

درنگ نامه | جستجو

نمائید: پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شنوایی شناسی عنوان بررسی
تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و ...

تأثير تابش اشعه ليزر کم توان بر وزوز - دانلود فایل پایان نامه

24 سپتامبر 2015 ... اشعه لیزر کم توان بر وزوز گوش بیماران دارای سابقه ضربه صوتی مزمن تأثیر
می‌گذارد، که تأثیر آن در این پایان نامه بررسی شده است. همچنین شاخصه‌هاي آزمونهاي
الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج نيز قبل و ... و پایان نامه
های مهندسی برق الکترونیک + پاورپوینت و پروپوزال رشته برق کارشناسی ...

پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های ...

25 مه 2016 ... پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون ... پایان
نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شنوایی شناسی.

PDF[آزمون عملی کودکان استثنایی]—فروشگاه دانشجو

8 دسامبر 2016 ... ﻫﻢ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﮐﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ از ﺳﻤﻌﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼل ﮐﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ... دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ « روان ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت وﺳﻮاس ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﺳﻮاس ﻓﮑﺮی و ...
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺳﻮاس در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺳﻮاس ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ وﺳﻮاس ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺳﻮاس ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺳﻮاس در ﮐﻮدﮐﺎ ....
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ ﻟﯿﺰر ﮐﻢ ﺗﻮان ﺑﺮ وزوز و ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی آزﻣﻮن اﻟﮑﺘﺮوﮐﻮﮐﻠﺌﻮﮔﺮاﻓﯽ و.

PDF[مقاله مهارت گوش دادن] شبکه مقاله

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﺻﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮش و ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﻮش دادن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . … ﮔﻮش دادن
ﺑﺮای درﻣﺎن. ﮔﻮش دادن ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺮای روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ، ﻣﺪدﮐﺎران ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ ﻟﯿﺰر
ﮐﻢ ﺗﻮان ﺑﺮ وزوز و ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی آزﻣﻮن اﻟﮑﺘﺮوﮐﻮﮐﻠﺌﻮﮔﺮاﻓﯽ و ... ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت اﻟﮕﻮ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ذﻫﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ، ﯾﺎد ... رﺷﺘﻪ: ﺑﺮق ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه: Word ﺷﻤﺎر .

وزوز بایگانی - 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ، پروژه و مقاله

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي بررسي تأثير تابش اشعه
ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي
...

تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون ... - شنوایی شناسی

۲- کارشناس ارشد شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و ...
هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه های ...

گلبرگ | سرزمین خبر

-دریافت فایل پایان نامه بررسی موانع جلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص
انتقال این ... -دانلود فایل ( پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز
و شاخصه‌های آزمون ... -پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی فرهنگ سازمانی
... -کاملترین فایل آسیب شناسی اجرای علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی کیفری

حسابدتری :: فایل کار - بلاگ

پایان نامه همراه با مقاله ارشد تربیت بدنی با موضوع تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژی
. ... جلب رضایت بیمار · بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های
آزمون ... رویکردها و مدل‌های نوین توانمندسازی کارکنان و مدیران در سازمان‌ها و رشته
مدیریت ... آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی کودکان 3 و 4 ساله دچار آسیب شنوایی
زبان.

دانلود کتاب جانور شناسی 2 پیام نور | A To Z File

5 نوامبر 2016 ... دانلود کتاب جانور شناسی 2 پیام نور ... رشته : زیست شناسی ... نامه كارشناسي ارشد
رشته شنوايي شناسي بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي
... دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسیر شغلی خود را انتخاب کنید. ... مقاله
تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و ...

فایلتا اخبار 96

مقایسه ی تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان ...
تحقیق دانشگاهی به زبان انگلیسی مربوط به رشته تربیت بدنی راجع به رشته .....
رضایت بیمار · بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های ....
شناسی ,گزارش کارآموزی ,کارشناسی ارشد ,پایان نامه ,اشکال دارویی پیوسته ,بررسی
اثر ...

فایل کار: للبیت

بررسی ,اطلاعات ,فایل ,فروشندگان ,مخصوص ,تولز ,اکانت گوگل ,مشکل اکانت ,تولز
.... ,زنان ,بررسی تأثیر ,گزارش کارآموزی ,فناوری اطلاعات ,کشور اطلاعات ,انسان
شناسی ... پایان نامه همراه با مقاله ارشد تربیت بدنی با موضوع تاثیر برخی از عوامل
فیزیولوژی. ... رضایت بیمار · بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و
شاخصه‌های ...

فایل کار تی وی 28

تأثیر آموزش سبک حل مسأله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین 12 تا 13 ساله دارای
مشک. .... پایان نامه جایابی بهینهDG با هدف کاهش تلفات توان و بهبود رگولاسیون
ولتاژ در شبکه ... پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با
موضوع بررسی ..... دانلود اثر شاخص‌های آموزشی و تکنولوژی آموزشی بر کارائی نیروی
انسانی در ...

parastuo

آموزش کارگردانی و فیلمبرداری دوبله فارسی قابل استفاده دانشجویان رشته
فیلمبرداری و ..... پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و
شاخصه‌های آزمون .... پروژه کارشناسی مهندسی شیمی کاتالیست های نسل جدید زیگلر –
ناتا موضوع: .... دانلود فایل ( پايان نامه كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبیات عرب با
موضوع اقوالُ عُلماءِ ...

تشعشعات مواد رادیو اکتیویته - سایت بهداشت محیط ایران

در کتاب آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار یک فصل مجزا برای پرداختن به موضوع ...
ذرات آلفا قدرت یونسازی زیادی داشته ولی قدرت نفوذ آن در بافت ها بسیار کم است و به
... از جمله اثرات زودرس، که پس از تابش مقدار حاد پرتو بروز می کند، می توان اثر روی
... اشعه UV را از نظر طول موج و تاثیرات بیولوژیکی به سه گروه تقسیم می کنند:.

دانلود نقشه کاربری اراضی شهر اهواز

محتوای الکترونیکی جمع تک رقمی

دانلود پاورپوینت ابوجعفر محمد بن موسای خوارزمی

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

دانلود جزوه فیزیک پزشکی

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

راهنمای نگهداری سگ در منزل

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته امور مالی

مقاله آماده ؛ پرخاشگری

پایان نامه ترس و اضطراب

تفاوت بین مردان و زنان

پاورپوینت اسکیزوفرنی

پاورپوینت استرس در محیط کار

پاورپوینت اصول سرپرستی

پاورپوینت روانشناسی عشق

پاورپوینت مباني فلسفي رفتار سازماني

پاورپوینت مهارت نه گفتن

پاورپوینت مدیریت ذهن

پاورپوینت اعتماد به نفس و راه‌هاي تقويت آن

تحقیق:تاثير محيط بر خلاقيت كودكان

اصول و چهارچوب مدیریت زیست محیطی و بهداشتی درطرح های آبیاری و زهکشی

جمع آوری زباله وروش های دفن بهداشتی پسماندها

مواد رادیو اکتیو ونحو ه ی پردازش و دفع آنها

مقاله غده هاي درون ريز