دانلود رایگان

حسابداری و توسعه شرکت های بیمه - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه حسابداری

دانلود رایگان حسابداری و توسعه شرکت های بیمه


درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. پروژه پیش رو مربوط به پایان نامه حسابداری و توسعه شرکت های بیمه می باشد که البته با پروژه هایی با تشابه اسمی موجود متفاوت است. برای دریافت نمونه فایل رایگان جهت بررسی سطح پروژه میتوانید روی دریافت نمونه فایل رایگان کلیک نمایید. فهرست مطالبفصل اول ، کلیات تحقيق1-1- مقدمه1-2-بیان مسئله تحقیق1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق1-4-اهداف تحقیق1-5-چشم انداز آينده بازار بيمه هاي زندگي1-6-چارچوب نظری تحقیق1-7-تبیین فرضیه های تحقیق1-8-خلاصه فصلفصل دوم ، مروري بر اصول و مفاهيم حسابداري2-1-مقدمه2-2-حسابداري چيست؟2-3-تاریخچه حسابداری2-4-انواع حسابداری2-5-حسابداری در ایران2-6-اصول و مفاهيم حسابداري2-6-1-ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برون سازمانی2-6-2-ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری درون سازمانی2-6-2-1-مربوط بودن2-6-2-2-به موقع بودن2-6-2-3-اهمیت2-6-2-4-قابل مقایسه بودن2-6-2-5-صحیح بودن2-7-مفروضات محيطي حسابداري2-7-1-فرض تفكيك شخصيت (شخصيت جداگانه حسابداري)2-7-2-فرض تداوم فعاليت2-7-3-فرض دورة مالي2-7-4-فرض واحد اندازه گيري2-8-اصول حسابداري (اصول اجرايي حسابداري)2-8-1-اصل بهاي تمام شده تاريخي2-8-2-اصل تحقق درآمد2-8-3-اصل تطابق هزينه ها و درآمدها2-8-4-اصل افشاي كامل2-9-محدوديت هاي اجرايي (ميثاق هاي محدودكننده)2-9-1-اهميت2-9-2-احتياط (محافظه كاري)2-9-3-فزوني منافع بر مخارج (فزوني منفعت بر هزينه)2-9-4-خصوصيات صنعت2-10-خلاصه فصلفصل سوم، ويژگي هاي مالي و حسابداري شركت هاي بيمه3-1-مقدمه3-2-تعریف بیمه3-3-تاریخچه بیمه در ایران3-4-حسابداری در صنعت بیمه3-4-1-چرخه حسابداری در صنعت بیمه3-5-سیستم بودجه ریزی در صنعت بیمه3-6-بر قراری کنترل داخلی در صنعت بیمه3-7-استاندارد روش هاى حسابدارى بيمه3-7-1-قرارداد بيمه3-7-2-بيمه زندگي3-7-3-بيمه عمومى3-7-4-حق بيمه3-7-5-تاريخ شروع پوشش بيمه اي3-7-6-بيمه اتكايي3-7-7-بيمه اتكايى نسبى3-7-8-بيمه اتكايى غيرنسبى3-7-9-خسارت3-7-10-شناخت درآمد حق بيمه‏3-7-11-حق بيمه عايد نشده3-7-12-ذخيره تكميلي3-7-13-دوره مالي3-7-14-هزينه هاي صدور3-7-15-ذخيره خسارات معوق3-7-16-هزينه خسارت3-7-17-هزينه هاي كارشناسي3-7-18-خسارات واقع شده3-7-19-خسارات واقع شده ولي اعلام نشده3-7-20-خسارات معوق3-7-21-حق بيمه صادره3-7-22-حق بيمه برگشتي3-7-23-حق بيمه هاي اتكايى‏3-7-24-بيمه مستقيم3-7-25-بيمه هاي غيرمستقيم3-7-26-پرتفوي حق بيمه3-7-27-بردرو3-7-27-بيمه هاي مشترك3-7-28-ارزش واقعي3-7-29-بيمه منافع3-7-30-كارمزد3-7-31-مخارج تحصيل‏3-7-32-درآمد سرمايه گذاري3-7-33-حساب درآمد عملياتي3-7-34-افشا3-8-صنعت بیمه و مشکلات ذخیره فنی و استاندارد شماره 283-8-1-مشكل ساز شدن اجراي استاندارد 28 در سال هاي آتي براي شركت هاي بيمه3-9-خصوصيات و ويژگي هاي صنعت بيمه3-9-1-موضوع شناخت درآمد حق بيمه3-9-2-موضوع ذخاير فني در شركت هاي بيمه3-9-3-مديريت وجوه نقد و سرمايه گذاري3-10-خدمات بيمه اي و جريان گردش وجوه3-11-جايگاه حسابداري در شركت هاي بيمه3-12-حسابداري بيمه در بخش هاي اقتصادي3-13-تفاوت هاي مهم بيمه گري با ساير فعاليت هاي اقتصادي3-14-تشخیص درآمدها و هزينه ها در مؤسسات بيمه3-14-1-درآمدها3-14-1-1-درآمدهاي بيمه گري3-14-1-2-درآمدهاي سرمايه گذاري3-14-2-هزينه ها3-14-2-1-هزينه هاي بيمه گري3-14-3-هزينه هاي عمومي3-14-3-1-هزينه هاي متفرقه3-15-خلاصه فصلفصل چهارم ، سيستم حسابداري در بيمه4-1-مقدمه4-2-ثبت عمليات مالي4-2-1-دفتر روزنامه حسابهاي عمومي4-2-2-دفتر كل4-2-3-دفتر معين4-2-4-دفتر اعتبارات4-2-5-دفتر اثاثيه واموال4-2-6-دفتر صندوق4-2-7-سند حسابداري4-2-8-موازنه حساب4-2-8-1-دستور پرداخت4-2-8-2-دستور پرداخت نقدي4-2-8-3-دستور پرداخت چكي4-2-9-برگه دريافت وديعه4-2-9-1-برگه رسيد انبار4-2-10-حواله انبار4-2-11-صورت آمار داروي مصرفي روازنه (نمونه شماره 14 درمان)4-2-12-فرم آمار مصرف ماهيانه (نمونه شماره 15 درمان)4-2-13-فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحويلي با حواله (نمونه شماره 16 درمان)4-3-طبقه بندي حسابها4-3-1-ذخائر4-3-1-1-ذخائر قانوني4-3-1-2-ذخائر استهلاك4-3-1-3-ساير ذخائر4-3-2-اموال غيرمنقول و منقول و امتيازات4-3-2-1-اموال غيرمنقول4-3-2-2-اموال منقول4-3-2-3-موجوديهاي جنسي4-3-2-4-امتيازات4-3-3-اشخاص4-3-3-1-جاري اشخاص4-3-4-گروه وجوه4-3-4-1-صندوق4-3-4-2-تنخواه گردان4-3-4-3-بانكها4-3-4-4- انتقال وجوه4-3-5-گروه درآمد4-3-5-1-درآمد حاصله از ارائه خدمات درماني به غير بيمه شدگانئ4-3-5-2-درآمد حاصل از موسسات طرف قرارداد4-3-5-3-درآمد حاصل از كمك و هدايا4-3-5-4-ساير درآمدها4-3-6-گروه هزينه4-3-6-1-بخش درمان مستقيم واحدهاي درماني تحت مالكيت و استيجاري4-3-6-2-هزينه هاي داروئي و پزشكي4-3-6-3-بخش هزينه هاي درمان مستقيم بيمارستانهاي عمومي طرف قرارداد4-3-6-4-بخش هزينه درمان غيرمستقيم طرف قرارداد4-3-6-5-بخش هزينه هاي درمان اورژانس4-3-7-روابط4-3-7-1-تراز افتتاحيه4-3-7-2-رابط4-3-7-3-درآمد و هزينه نهايي درمان4-3-7-4-تراز اختتاميه4-3-8-حسابهاي انتظامي و طرف حسابهاي انتظامي4-3-8-1-حسابهاي انتظامي4-3-8-2-طرف حساب انتظامي4-4-تشريح حسابها4-4-1-ذخائر4-4-1-1-ذخائر قانوني4-4-1-2-ذخائر استهلاك4-4-1-3-ساير ذخائر4-4-2-اموال غيرمنقول- منقول- امتيازات4-4-2-1-اموال غير منقول4-4-2-2-حساب اموال منقول4-4-2-3-اثاثيه و لوازم اداري4-4-2-4-حساب وسائط نقليه4-4-2-5-حساب انبار و موجوديهاي جنسي4-4-2-6-خروج جنس از انبار براي مصارف داخلي4-4-2-7-اجناس مرجوعي از قسمتهاي مختلف واحد مراكز درماني به انبار واحد درماني4-4-2-8-اجناس انتقالي و يا مرجوعي از قسمتهاي درمانگاههاي وابسته داراي حسابداري مستقل به انبار بيمارستان4-4-2-9-اجناس و كالاهاي اهدائي4-4-2-10-ضايعات4-4-2-11-حساب انبار اثاثيه اداري و ملزومات پزشكي4-4-2-12-حساب امتيازات4-4-3-اشخاص4-4-3-1-حساب اشخاص (بدهكاران و بستانكاران)4-4-3-2-ساير اشخاص4-4-4-وجوه4-4-1-صندوق4-4-2-تنخواه گردان4-4-3-قبوض درماني4-4-4-بانكها4-4-5-درآمدها4-4-5-1-درآمد حاصله از ارائه خدمات درماني به غيربيمه شدگان4-4-5-2-درآمد حاصل از موسسات طرف قرارداد4-4-5-3-درآمد حاصل از كمك و هدايا4-4-5-4-ساير درآمدها4-4-5-5-درآمدهاي تحصيل نشده4-4-6-هزينه ها4-4-6-1-بخش اول4-4-6-2-بخش دوم4-4-6-3-بخش سوم4-4-6-4-بخش چهارم4-4-7-روابط4-4-7-1-تراز افتتاحيه4-4-7-2-حساب رابط4-4-7-3-حساب درآمد و هزينه نهائي درماني4-4-7-4-حساب تراز اختتاميه4-4-8-حسابهاي انتظامي و طرف حسابهاي انتظامي4-4-8-1-تلفيق حسابها4-5-خلاصه فصلفصل پنجم ، توسعه شرکت های بیمه5-1-مقدمه5-2-سرمایه گذاری و توسعه بیمه های عمر5-2-1-پوشش خطرات فوت5-2-2-تامین نرخ بازده مورد انتظار بیمه گذاران5-3-مدل تحلیلی عوامل موثر بر توسعه بیمه عمر5-3-1-عامل ساختاري5-3-2-عامل اقتصادي5-3-3-عامل اجتماعي-فرهنگي5-3-4-عامل پشتيباني و تامين5-3-4-1-مدل مفهومی عوامل موثر بر توسعه بيمه عمر5-4-موانع استفاده از وجوه بیمه نامه های عمر در امر سرمایه گذاری5-5-سیستم های کارای اطلاعات حسابداری5-6- بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد5-7-موانع توسعه بیمه های عمر5-7-1-ساختارهای سازمانی و مدیریتی5-7-2-عدم اشائه مطلوب فرهنگ بیمه5-7-3-شبکه فروش نا کارآمد5-7-4-عدم سیاستگذاری های کلان در صنعت بیمه و عدم وجود استراتژی در جهت توسعه بیمه های عمر5-7-5-پایین بودن قدرت اقتصادی مردم کشور5-7-6-کافی نبودن تامین های ارائه شده توسط شرکت های بیمه5-7-7-عدم رضایت بیمه شدگان ازسرویس دهی مطلوب شرکت های بیمه5-7-8-عدم تبیین جایگاه حقوقی و قانونی بیمه های عمر5-7-9-عدم وجود سیستم و برنامه آموزشی مدون و کاربردی جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز5-7-10-نحوه سرمایه گذاری ذخایر ریاضی بیمه های عمر5-7-11-وجود تورم اقتصادی در کشور5-7-12-نحوه حسابداری حسابهای بیمه ای و ازجمله بیمه های عمر5-7-13-عدم استفاده از تکنولوژی اطلاعات IT5-7-14-عدم وجود یک نظام جامع آماری و پایگاه اطلاعاتی جهت تصمیمگیران و تصمیم سازان و محققین5-7-15-نرخ های بهره فنی اعلام شده از سوی بیمه مرکزی ایران5-7-16-عدم پرداخت سود مشارکت واقعی در شرکت های بیمه5-7-17-عدم وجود سیاست ترویجی و تبلیغاتی فراگیر5-7-18-طولانی بودن بودن فرآیند صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت5-7-19-عملیاتی نشدن معافیت های مالیاتی پیش بینی نشده در قوانین مالیاتی5-8-مهمترین راهکار های توسعه بیمه های عمر5-9-پيشنهادات5-10- خلاصه فصلنتیجه گیریخلاصهمنابع

حسابداری


دانلود پایان نامه حسابداری


توسعه شرکت های بیمه


دانلود پایان نامه حسابداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حسابداری شرکت های بیمه - display-news - بیمه ایران

۱۳۹۴/۰۸/۲۶ ۰۸:۵۱ 6787 مشاهده توسط مریم جعفری. سایر درگاه ها. پورتال شركت تعاوني
اعتباري كاركنان بيمه ايران · مركز آموزش و توسعه شركت سهامي بيمه ايران · شورای ...

حسابداری شرکت های بیمه - Display Page - بیمه ایران

کتاب«حسابداری شرکت های بیمه» نوشته معصوم ضمیری و فرامرز روحانی در هفت
فصل توسط پژوهشکده بیمه منتشر شد.هم زمان با تحولات صنعت بیمه و اهمیت ویژه
فرایند ...

حسابداری و توسعه شرکت های بیمه - دانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری دانلود رایگان حسابداری و توسعه شرکت های بیمه
درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. پروژه پیش رو مربوط به
...

فرهنگ بیمه - نقش سرمايه‌گذاري‌ها و سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري در ...

فرهنگ بیمه - نقش سرمايه‌گذاري‌ها و سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري در توسعه ... ولي عوامل
داخلي به اتخاذ تدابيري در داخل شركت‌هاي بيمه برمي‌گردد و مي‌توان آنها را سامان داد.

حسابداری شرکتهای بیمه :: مدیریت / بیمه

16 ژانويه 2016 ... مطالب درسی موضوع حسابداری شرکتهای بیمه مربوط به درس استاد محترم: جناب آقای ...
توضیحات: انتشارات مرکز آموزش و توسعه شرکت سهامی بیمه ایران

حسابداری شرکت های بیمه - بیمه توسعه شعبه بیرجند

کتاب حسابداری شرکت‌های بیمه با رویکرد استاندارد حسابداری شماره 28 منتشر شد ...
ظ روز چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱ کلمات کلیدی: حسابداری شرکت های بیمه ، استاندارد ...

حسابداری منابع انسانی و نياز به آن در شرکت های بيمه

ســازمان ها به خصوص شــركت های بیمه امــري ضروري. است. ... حمایت كردن، رشد و توسعه
نیروي انساني است. 1. ... پنج مرحله را در توسعه حسابداري منابع انساني1 فلم هولتز.

عملکرد شرکت ‌های بیمه در سال گذشته و افق صنعت در سال مالی 1395

صنعت بیمه کشور چالش‌ های زیادی همچون کمبود سرمایه، کمبود . ... خسارت سنگین به
شرکت ‌های بیمه در این دو رشته؛; تهیه برنامه ششم توسعه، با رویکرد ارتقای کیفی و
...

حسابداری و حسابرسی بیمه

ﻫﻤﻮاره ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﯾﺴﮑﻬﺎی ﻣﻨﻘﻀﯽﻧﺸﺪه. وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﺑﯿﻤﻪ از ... ۴) ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺻﻼح روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ. ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ.

دیجی پروژه حسابداری و توسعه شرکت های بیمه

درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. پروژه پیش رو مربوط به
پایان نامه حسابداری و توسعه شرکت های بیمه می باشد که البته با پروژه هایی با ...

نقش سرمایه گذاری ها و سیستم های اطلاعات حسابداری در توسعه بیمه های عمر

18 دسامبر 2007 ... نقش سرمایه‌گذاری‌ها و سیستم‌های اطلاعات حسابداری در توسعه بیمه‌های عمر ... ولی عوامل
داخلی به اتخاذ تدابیری در داخل شرکت‌های بیمه برمی‌گردد و می‌توان ...

پایان نامه ارشد سیستم های حسابداری و توسعه شرکت های بیمه

پایان نامه ارشد سیستم های حسابداری و توسعه شرکت های بیمه. دسته بندی: بازدید.
چکیده. تغییر و اصلاح ساختار فعلی صنعت بیمه به دلیل نقش با اهمیت آن در
مناسبات ...

نرم افزار حسابداری

شرکت توسعه سیستم های کاربردی و نرم افزار حسابداری ملک، تولید کننده نرم افزار
جامع حسابداری مالی - خدمات حسابداری و حسابرسی - خدمات مشاوره مالی، مالیاتی، بیمه ...

حسابداري شركت هاي بيمه (3) - Magiran

همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت
چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد. تمامي خدمات پایگاه magiran.com ،
حسب ...

پژوهشکده بيمه> انتشار كتاب حسابداري شركت هاي بيمه 1

24 دسامبر 2014 ... به گزارش روابط عمومي پژوهشكده بيمه، در اين كتاب كليه مطالب مورد نياز حسابداري
شركت هاي بيمه به طور واضح و اصولي و منطبق با اصول و استانداردهاي ...

نمایندگان بیمه،موتور توسعه در این صنعت هستند | آموزش حسابداری ...

رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اصل شایسته سالاری در اداره شرکت های بیمه،
خاطرنشان کرد: احراز صلاحیت های فنی و تخصصی می تواند تضمین کننده سلامت و ...

کنفرانس علمی مدیریت ، حسابداری ، توسعه اقتصادی و بیمه|مزایا ی ...

20 جولای 2016 ... به اطلاع شرکت کنندگان کنفرانس می رساند مزایا ی شرکت در کنفرانس به ... 5-
شرکت در پنل های سخنرانی و استفاده از مباحث مطرح شده در سخنرانی و ...

ریاست دانشکده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

معاونت مالی و اقتصادی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی کشور; مشاور مالی
... مشاور مدیر عامل و عضو کمیته حسابرسی گروه اقتصادی توسعه فردا; مشاور ارشد مالی
... های معدنی و نماینده شرکت ملی فولاد ایران در هیات مدیره صندوق بیمه (عضو غیر موظف
) ... شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ...

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - مشاوره بیمه - دانش بنیان

کمک هزینه خدمات حسابداری · خدمات و نرم افزار حسابداری · تخفیف نرم‌افزارهای
حسابداری · خدمات شبکه .... شرکت‌های دانش‌بنیان جهت استفاده از مشاوره‌های رایگان در
امور بیمه‌ای، می‌توانند از طریق پورتال برنامه توسعه کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان
به آدرس ... همچنین جهت طرح سوالات مرتبط با بیمه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانید از
طریق پست ...

شناسایی موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه ای در شرکت ...

این تحقیق به شناسایی موانع توسعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری رایانه ای در
شرکتهای تولیدی استان خوزستان پرداخته است. بدین منظور شش عامل به عنوان موانع
موثر ...

آثار به کارگيري استاندارد 28 حسابداري بر صورت هاي مالي شرکت هاي ...

مساله عمده و اصلي مورد بحث در اين پژوهش «اثر استاندارد 28 بر صورت مالي شرکت هاي
بيمه در ايران» است. پرسش هاي مطرح شده در اين پژوهش، اثرگذار بودن يا نبودن اين ...

نرم افزار حسابداری|سیستم یکپارچه مالی سپند

در همین راستا شرکت نرم افزاری سپند، سیستم حسابداری شعب را به‌ عنوان بخشی از
سیستم . ... کلیه امور مالی مربوط به نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه و تشکیل
کارگروه ... شناسنامه ۸-۰۳۸۲۲-۰۲۵۹۸۲ از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های
دیجیتال.

صورت های مالی شرکت های بیمه شفاف شود | دنیای توسعه

13 جولای 2017 ... رئیس کل بیمه مرکزی همچنین از انسجام و هماهنگی شرکت های بیمه در صدور ...
گزارشگری مالی بین المللی به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته ...

نشریه علمی تخصصی "مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه ...

محورهای موضوعی مجله پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت و توسعه: مدیریت دولتی ...
نظام‌هاي اطلاعاتي مالي و حسابداري. - سایر مباحث ... سازمان و مدیریت شرکت های بیمه.

گزارشات و صورت های مالی - بانک دی بانک ارزش آفرین

گزارش حسابرس و صورت های مالی بانک دی مربوط به سال مالی منتهی به ... صورتهای
مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به شهریور ماه 1393 ...

حسابداری شرکت های بیمه - آموزش مجازی

توسعه بیمه که در پی تامین امنیت سرمایه گذاری و شغلی پدیدار شد باعث تشکیل
موسسات بیمه با عنوان شرکت های بیمه گردید که فعالیت آنان امروزه بعنوان یک صنعت
...

IranTalent.com | استخدام درشرکتهای معتبر ایرانی و خارجی

جهت اطلاع از فرصتهای شغلی مختلف و استخدام در شرکتهای معتبر ایرانی و خارجی، در
لیست فرصتهای کاری ارائه شده جستجو کرده و رزومه خود را بصورت آنلاین برای ...

مقاله شناسایی موانع توسعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری رایانه ای در ...

شناسایی موانع توسعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری رایانه ای در شرکت های ....
حمیدرضا شماخی "موانع توسعه سیستمهای کامپیوتری حسابداری در شرکتهای بیمه .

از چهره ماندگار صنعت بیمه تقدیر شد | Khosro Haddadi | Pulse | LinkedIn

23 آوريل 2016 ... انجمن حرفه ای صنعت بیمه از غلامحسین جباری، چهره ماندگار صنعت بیمه کشور تقدیر
کرد. ... بیمه اتکایی، ریاست حسابداری کل و مدیریت بیمه های اتکایی شرکت بیمه
ایران ... رشد و توسعه صنعت بیمه مدیون تلاش گسترده متخصصان و ...

دانلود رزومه - بانک قرض الحسنه مهر ایران

نایب رییس و عضو هیأت مدیره شرکت صرافی توسعه صادرات. 5 ... مشاور مدیرعامل بیمه
دانا. 11. مدیر ارشد ... بررسی سیستم حسابداری شرکت های تعاونی استان. بوشهر ).

انجمن حرفه ای بیمه

توسعه صنعت بیمه در پساتحریم. صنعت بیمه ... آرشیو اخبار. دیدگاه ها و اندیشه های
بیمه; آخرین مطالب; اتاق فکر مجازی و بیانیه های انجمن ... 0. شرکت های همکار با انجمن ...

منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی - وزارت امور اقتصادی و دارایی

ودانشجوي دكتري حسابداري ... بیمه. و شرکت های دولتی. وزارت امور اقتصادی و دارایی.
1393 .2. صندوق توسعه ملی ... بررسی تطبیری سیر تحول فنون و روشهای حسابداری.

رویه های پیشنهادی برای حسابداری شرکت های بیمه منتشر شد

کتاب رویه‌های پیشنهادی برای حسابداری شرکت‌های بیمه، بیانیه انجمن بیمه‌گران
انگلستان ترجمه سیدمحمد آسوده است که توسط پژوهشکده بیمه گردید. به گزارش روابط
...

اهداف شرکت بیمه ما

صورت های مالی حسابرسی شده- سال مالی 1391 ... شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان
.... نکته حائز اهمیت آن است که ماندگاری شرکت های بیمه منوط ...... لیسانس حسابداری.

سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال|Codal

اطلاعیه های قدیمی. نماد, نام شرکت, عنوان اطلاعیه, زمان ارسال, زمان انتشار ... وشهر, بانک
شهر, صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه و ...

قانون شرکت‌های تعاونی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

6 ژوئن 1971 ... قانون شرکت‌های تعاونی فصل اول - تعاریف ‌ماده 1 - اصطلاحاتی که در این قانون ... 2 - سه
درصد از درآمد ویژه سالانه برای توسعه تعلیمات و آموزش تعاون در ... شرکت نزد سازمان
بیمه‌های اجتماعی بیمه باشند شرکت تعاونی کارگری خوانده می‌شود.

سیدمجید بختیاری - بیمه دی

مدیریت بر فرایند تدوین و اجرای اولین برنامه راهبردی توسعه فناوری اطلاعات بیمه ...
تدوین و ارائه انواع مقالات علمی در حوزه حسابداری شرکت های بیمه و مسائل فناوری ...

فناوران اطلاعات خبره

فناوران اطلاعات خبره اولین طراح و تولید کننده سیستم های جامع و یکپارچه بیمه گری
(core insurance) در صنعت بیمه کشور. ... فناوري اطلاعات ، موتور محرکه توسعه بازار
... از محصول جديد سيستم جامع بيمه‌گري شرکت فناوران اطلاعات خبره، «بنيان» در .

الزام شرکت های بیمه ای بورسی و غیر بورسی در رعایت استانداردهای IFRS

25 فوریه 2017 ... الزام شرکت های بیمه ای بورسی و غیر بورسی در رعایت استانداردهای ... برای کاهش
ریسک های محصولات جدید و حتی مهارت های نظارتی، توسعه دهند. ... وی تاکید کرد که به
طور کلی این استانداردها به شرکت های بیمه اجازه می دهد، روش حسابداری ...

شرکت های پذیرفته شده - بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران - لیست شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران. ... البرز1,
بيمه البرز. پارسيان1, بيمه پارسيان ... پرشيا1, توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا.

: 1393 اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﯿﻤﻪ در ﺳﺎل ( ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﮋو

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮑﻬﺎي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ در ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪ اي و ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي آﻧﻬﺎ. *. ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ... ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و روﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ. زﻧﺪﮔﯽ و ﻏﯿﺮزﻧﺪﮔﯽ .... ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. *. اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﻤﻪ
در اﯾﺮان.

باب چهارم در مقررات مختلفه-فصل اول :معافيت ها ... - تازه های حسابداری

ماده ۱۳۶: وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای
منعقده ... ماده ۱۳۸: آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه
و ...

شروط بیمه تأمین اجتماعی برای حمایت از «شرکتهای دانش‌بنیان ...

دولت در راستای حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان، ذیل مفاد و بندهای حمایتی قانون ... و
نوآوری و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه
...

استخدام شرکت حسابرسی توسعه و اقتصاد در ۶ ردیف شغلی | شیراز و ...

6 مه 2017 ... شرکت حسابرسی توسعه و اقتصاد در شیراز و بوشهر جهت تکمیل نیروی انسانی ...
______, حقوق ثابت + مزایای عالی + بیمه تامین اجتماعی + سرویس ایاب و ذهاب با ...
برای اسکان خانم های غیر بومی سوئیت کامل در نظر گرفته شده است.

شرکت دمیس - سیستم های اطلاعاتی تصمیم سازان اسپانه > Home

صنعت بیمه در کشور از نبود برنامه های جامع و یکپارچه برای کنترل و مدیریت فرآیند
های ... سالانه مبلغ قابل توجهی جهت تحقیق و توسعه در اختیار شرکتهای توزیع برق ...

حسابداری بیمه - شرکت آراد رایانه فارس

وصولی های حق بیمه (چک، فیش، نقد) و صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک ... اگر
چه تمامی شرکت های بیمه ای فعال در ایران توسعه نمایندگی ها را به عنوان استراتژی ...

حسابداری نمایندگی های بیمه - بیمه عمر

از ابزار مهم در توسعه بیمه، ایجاد شبکه فروش منسجم و کاراست. فروش بیمه نیازمند
شبکه نمایندگی پویا در سازمان شرکت های بیمه و به تبع آن آموزش نمایندگان در فنون ...

گروه مشاوران سام: توسعه مدیریت، فناوری اطلاعات، مدیریت مالی و ...

فعالیت های گروه در قالب چهار واحد استراتژیک توسعه مدیریت، فناوری اطلاعات،
مدیریت مالی و حسابداری و پژوهش و آموزش سازماندهی شده است. ... صنعت بیمه با حضور
تعدادی از مدیران، مشاوران و کارشناسان شرکت های بیمه ایرانی در محل تالار اجتماعات
مرکز ...

اخبار - بیمه امید

سمينار بازاريابي و فروش بيمه هاي زندگي و سرمايه گذاري » ... در اين مراسم که با
حضور خانم سمیرا یمینی سرپرست واحد توسعه بازار شرکت بیمه امید، آقای .... شرکت
بیمه امید جهت انجام امور مالی و حسابداری در شعبه چابهار از افراد علاقه مند و فعال با
مدرک ...

ثبت حسابداری شرکت های بیمه - بهترین ها

صنعت بیمه - سهم شرکت بیمه ایران از حق بیمه های تولیدی استان فارس 10درصد
افزایش یافته است و این شرکت تلاش می کند برنامه های توسعه ای خود را برای افزایش
...

بروشورسازمان تامین اجتماعی در یک نگاه

شمول حمايت هاي بيمه اي منجر به تصويب اليحه بيمه كارگران در 29. آبان 1322 و سپس
.... 1376/7/1با عنوان شركت توسعه و تجهيز هتل هاي سازمان تامين. اجتماعي )سهامي .... و
تعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي مورد نياز آنها، شامل امور. مالي و حسابداري
...

بیمه حافظ:: مقدمه ای بر استاندارد IFRS برای شرکتهای بیمه / عباس طیبی

17 آوريل 2017 ... حسابداری ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی ها در شرکتهای بیمه از الزامات ... به ارزش روز
بهای تمام شده توسعه داده تا این ویژگی قدرت مالی شرکت بیمه را در ...

برگ پاسخ به پرسش های فنی - سازمان حسابرسی

93, 1395/12/09, در شرکت‌های تولید کننده دارو، درآمد فروش کالا در زمان تحویل کالا به
... 89, 1392/12/05, برخورد حسابرس مسنقل با موضوع افشا و کفابت پوشش بیمه ای
... به اینکه طبق بند "ج" ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، کلیه شرکتهای ...

آقای طیبی - سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ،ﺑﯿﻤﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ. -. ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ... ﺣﺴﺎﺑﺪاري دوﻟﺘﯽ.

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

17, 17, بررسی استراتژی های بازاریابی مناسب جهت توسعه صادرات در صنایع غذایی
.... 70, 70, بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم ...
91, 91, بررسی عملکرد سرمایه گذاری شرکتهای بیمه در بورس اوراق بهادار تهران طی ...

استخدام لیسانس حسابداری در شرکت بیمه توسعه در کرمان(فعلا بدون ...

کرمان-بلوار جمهوری-بین امام جمعه و شفا-جنب والفجر جنوبی-بیمه توسعه شعبه کرمان.
شما هم میتوانید آگهی های استان خودتان را به بانکی معرفی نمایید. رزومه ها ی بانکی ...

پایگاه اطلاع رسانی نظارت و مقررات بیمه مرکزی

باتوجه به فراخوان بيمه گذاران بيمه نامه هاي عمر شركت بيمه توسعه توسط شركت سهامي
بيمه ايران؛ تاكنون بالغ بر ۷،۰۰۰ نفر مدارك مربوطه را جهت بازخريد يا ادامه بيمه نامه ...

شرکت توسعه سیستم ها کاربردی و حسابداری ملک - آپارات

15 Feb 2017

آموزش - AHK Iran

توسعه نیروی مدیریتی. - پرسنل و کارکنان. - امور مالی/ اصول حسابداری. - بیمه. -
حقوق ... به صورت فردی در شرکت‌های شما و محتوای آموزشی متناسب. چشم‌پوشی از
هزینه‌های ...

گام های نظام مالیاتی در مسیر توسعه نظام تأمین مالی - شرکت حسابداری ...

مجموعه (fa-ir); اخبار; گام های نظام مالیاتی در مسیر توسعه نظام تأمین مالی ... شرکت
حسابداری,مشاوره مالیاتی,مشاوره بیمه در تبریز,نرم افزار حسابداری,حسابرسی بیمه ...

گروه مپنا: صفحه اصلی

شرکت‌های گروه مپنا، پس از اجرای آخرین مرحله تجدید ساختار گروه در سال ۱۳۹۱، در ...
که به همراه ۴۱ شرکت زیرمجموعه خود، تحت عنوان “شرکت گروه مپنا” در زمینه توسعه و ...

مدل صورتهاي مالي شركتهاي بيمه - شرکت بیمه البرز

1367/09/13. به موجب قانون اداره امور شركتهاي بیمه، جزو شركت دولتی اعلم و از اين
تاريخ تا اواسط سال مRRالی. 88. طبRRق اساسRRنامه ... خلصه اهم رویه های حسابداری و
مباني تهیه صورتهای مالي. ).الف2 ..... شركت سرمايه گذاري توسعه معاون و فلزات.
160,920.

سازمان مدیریت صنعتی: صفحه اصلی

رتبه بندی شرکت های برتر ایران (IMI-100)، با تولید اطلاعات در مورد بنگاه های ...
خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی در راستای هدف اصلی سازمان که توسعه ظرفیت ...

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - اسامی شرکتهای مشمول ...

معافیت ها و حمایت های مالیاتی · معافیت ها و تسهیلات گمرکی · بیمه تامین اجتماعی ....
اعلام اسامی شرکتهای دانش بنیان مشمول معافیتهای مالیاتی و کارگزاران مالیاتی آنها ...
رسمی شرکت، ثبت به موقع و صحیح اسناد مالی، رعایت استانداردهای حسابداری) و قابل
... مقررات آيين نامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه استفاده نمایند.

انقلاب در حسابداری شرکت‌های بیمه - بنکر

10 آگوست 2016 ... میزان شفافیت صورت های مالی شرکت‌های بیمه‌ای موضوعی است که طی سال های اخیر
بسیار بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع همواره ...

رتبه بندی شرکت ها بر اساس شاخص های مالی ) کاربرد تکنیک TOPSIS ...

صنعت بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و داده های مورد نیاز بین سال های
1385. الی 1389 ... بازه ای( شرکت های مورد مطالعه از منظر شاخص های مالی رتبه بندی
شده است . ... فصلنامة توسعة مديريت پولی و بانکی، سال دوم، شمارة 5، زمستان 1393.
100 .... 6- عملیات و استانداردهای استاندادهای حسابداری در میان کشورها مختلف، متفاوت
است.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺸﺖ ﺗﺮﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﺑﻴﻤﻪ

اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن. ﭘﺎﻳﻪ. -. 3. ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ... ﺣﺴﺎﺑﺪارﯼ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺑﻴﻤﻪ. -. ﺁﻣﺎر وﮐﺎرﺑﺮد ﺁن ... +.
اﺻﻮل ﺑﻴﻤﻪ. ﺗﺨﺼﺼﯽ. -. 2. ﺳﺎزﻣﺎن وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺑﻴﻤﻪ. -. اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن. +. اﺻﻮل. ﺣﺴﺎﺑﺪارﯼ. ٢. اﺻﻠﯽ.

شرکت بیمه البرز

مدير بيمه هاي مسئوليت, سمت سازمانی : 88910830 ... مدير بيمه هاي اتكايي, سمت
سازمانی : 88916880 ... مدير امور توسعه بازار و امور مشتريان, سمت سازمانی :
88803768 ...

نسیم آفتاب: شركت نرم افزاري نسيم آفتاب

به دلیل خاص بودن فعالیت دفاتر نمایندگی بیمه ، نمی توان از نرم افزار های عمومی
استفاده ... در مبحث حسابداری و امور مالی تلاش شده ، به زبانی ساده ، هر آن چه نیاز یک
دفتر ... زماني است كه واحد تحقيق و توسعه ي شركت با رصد دقيق بازار بيمه ي كشور
سعي ...

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - روزنامه رسمی

9 آوريل 2017 ... این بند به‌عنوان یک ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ... ۲۱ـ هشت
نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و ...

استاندارد مالی IFRS به سراغ بیمه ها می رود

25 فوریه 2017 ... رئیس کل بیمه مرکزی تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکت‌های بیمه، ... همتی
افزود:همچنین پیشرفت در توسعه محصولات بیمه‌ای و نیز تکنیک‌های ... بطور کلی
IFRS-۴ به شرکتها اجازه می دهد، روش حسابداری قبلی خود را برای ...

اطلاعیه شماره 43 زیاندیدگان بیمه توسعه | نسیم‌آرامش - خدمات بیمه

3 مه 2017 ... ((اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص دارندگان چک خسارتهای بیمه نامه های صادره
شرکت بیمه توسعه )) پیرو اطلاعیه های قبلی در راستای تسریع ...

صنعت بیمه در سالی که گذشت - حساب پردازان معاصر ماندگار

3 آوريل 2017 ... به طور کلی از زمان اجرای برجام در دی ماه ۹۴ تاکنون شرکت های بیمه ای متعددی ... بیمه
توسعه از جمله شرکت های بیمه ای بود که به دلیل ناتوانی در اجرای ...

دانشگاه صنعتی شریف 1395 دی ماه - کنفرانس بین المللی مدیریت

و حسابداری در آینده ... ارایه مقاالت پژوهشی: مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه. تاال
... مل مؤثر بر به کارگیری سیستم مدیریت یادگیری در شرکت. های بیمه. پروانه سل.

اولین کنفرانس مدیریت، کارآفرینی، بازاریابی، توسعه اقتصادی ...

بیمه - مدیریت ریسک - توانگری مالی - حسابرسی و حسابداری - استانداردهای بیمه -
شرکت های بیمه - مدیریت دارایی ها و بدهی ها - ارتباطات مالی متقابل شرکتی - بیمه های
...

توسعه و عمران شهرستان نائين | شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

شرکت در یک نگاه: شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین(سهامی عام) در تاریخ 1376/
12/28 با هدف ایجاد و تاسیس کارخانجات فولادسازی، صنایع فلزی، فعالیت خودرو، ...

درخصوص دارندگان چک خسارتهای بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه ...

درخصوص دارندگان چک خسارتهای بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه ... به شرکت
بیمه توسعه واقع در تهران چهارراه جهان کودک طبقه همکف واحد حسابداری مراجعه نمایند.

لیست صندوق های سرمایه گذاری - مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران

10, اختصاصي بازارگردان توسعه ملي · fund.tmgic.ir, شركت سرمايه گذاري گروه ... 22,
ارزش كاوان آينده · www.boursebimehfund.com, كارگزاري بورس بيمه ايران, ندارد,
شركت .... شركت تامين سرمايه آرمان (سهامي خاص), موسسه حسابداري متين خردمند, مختلط.

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد: شرکت های بیمه ای اروپایی برای حضور ...

2 فوریه 2016 ... آرشیو اخبار حسابداری ایران ... رییس کل بیمه مرکزی از اشتیاق شرکت های بیمه ای
اروپایی برای حضور در .... امین افزود: در این قانون، بیمه مرکزی قادر به برخورد با
تخلفات شرکت های بیمه ای است تا حوادثی نظیر تخلفات بیمه توسعه ...

تاثیر اجرای گزارشگری مالی بین‌المللی در شرکت‌های بیمه - ایسنا

17 ژوئن 2017 ... مدتی است که اعلام شده شرکت‌های بیمه باید صورت‌های مالی خود را به روش ... (IFRS)
تنظیم کنند، مدیرعامل بیمه ما در این مورد می‌گوید IT، حسابداری و مدیریت ریسک ... سهام
و مالکان شرکت‌ها، سیستم سیاسی کشور، میزان توسعه یافتگی بازار ...

دانلود پاورپوینت ابوجعفر محمد بن موسای خوارزمی

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان لیپیدها و انواع انها در 120 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

دانلود جزوه فیزیک پزشکی

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

راهنمای نگهداری سگ در منزل

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته امور مالی

مقاله آماده ؛ پرخاشگری

پایان نامه ترس و اضطراب

تفاوت بین مردان و زنان

پاورپوینت اسکیزوفرنی

پاورپوینت استرس در محیط کار

پاورپوینت اصول سرپرستی

پاورپوینت روانشناسی عشق

پاورپوینت مباني فلسفي رفتار سازماني

پاورپوینت مهارت نه گفتن

پاورپوینت مدیریت ذهن

پاورپوینت اعتماد به نفس و راه‌هاي تقويت آن

تحقیق:تاثير محيط بر خلاقيت كودكان

اصول و چهارچوب مدیریت زیست محیطی و بهداشتی درطرح های آبیاری و زهکشی

جمع آوری زباله وروش های دفن بهداشتی پسماندها

مواد رادیو اکتیو ونحو ه ی پردازش و دفع آنها

مقاله غده هاي درون ريز