دانلود رایگان

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل، سيكلوهگزنيل، ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ترسیوبوتیل, سیکلوهگزنیل, ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون ایزومری در اکسیم ترسیوبوتیل سسیکلوهگزانون ضد ق

دانلود رایگان پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل، سيكلوهگزنيل، ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون خلاصه فارسي:
هدف از انجام اين پايان نامه سنتز اكسيم از 2ـ (4ـ ترسيوبوتيل ـ 1- سيكلوهگزنيل)- 4ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون و بررسي ايزومري هاي اكسيم تهيه شده مي باشد.
با توجه به اهميت اكسيم ها در بسياري از داروها و تركيبات درماني از جمله آنتي دوت سموم ارگانو فسفره و داروهاي آنتي نئوپلاستيك، علف كش ها، ضد قارچ ها و قارچ كش ها و ... مبادرت به سنتز اين واحدها نمودم.
ابتدا 4ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون را در حضور (%40) KOH و اتانول رفلاكس نموده، سپس از حاصل بدست آمده در حضور هيدروكسيل آمين و هيدروكلرايد و سديم استات، اكسيم مربوطه بدست آمد.
تمامي موارد توسط طيف سنجي IR، NMR . H، NMR . C13 مورد بررسي قرار گرفتند. و ايزومري اكسيم حاصله مورد بررسي قرار گرفت.


مقدمه:
با پيدايش شيمي داروئي با تلفيق شيمي آلي سنتيتك، جنبه هاي فارماكلوژيك و اهداف باليني به تحولي شگرف در علم داروسازي منتهي شد. تهيه تركيبات رهبر توسط علم شيمي و تطبيق آن با مقاصد درماني بوسيله مطالعات باليني مسير تحقيقات را به سمت توليد دسته هاي داروئي جديد سوق داده است. بي شك موفقيت علم پزشكي در سال هاي اخير تا حد زيادي مرهون اين كشفيات است. البته پيشرفت در اين زمينه به دور از مشكلات نبوده و عدم هماهنگي واحدهاي مختلف از جمله باليني در پذيرش و استفاده از داروهاي جديد و يا بهره مند نبودن از روش هاي كنترل شده موانعي بر سر راه تحقيقات به حساب مي آمدند.
پزشكي امروز جهت بكارگيري روش هاي مطلوب به داروهائي با طيف اثر انتخابي تر و عوارض جانبي كمتر نيازمند است و اين امر به جز در سايه تلاش هاي متخصصان شيمي داروئي محقق نخواهد شد، روندي كه در تمام طول تاريخ علي رغم معضلات محدوديت ها و موانع بيشمار به همت دانشمنداني فرزانه به بهترين نحو پيش رفته و در آينده نيز تداوم خواهد يافت.


تعداد صفحات 118 word
فهرست مطالب
خلاصه فارسی
مقدمه............................................................................................................... 1
فصل اول: كليات1-1- اكسيم ها و كاربرد آنها........................................................................... 2
1-1-1- اثر اكسيم به عنوان آنتي دوت........................................................... 4
الف) ساختار شيميائي و ويژگي اكسيم ها......................................................... 11
ب) فارماكوكينتيك اكسيم ها.............................................................................. 14
ج) سميت اكسيم ها............................................................................................. 15
د) خاصيت فعاليت بخشي مجدد در In- Vitro................................................... 17
هـ) خاصيت احياكنندگي در In-Vivo................................................................ 20
و) اثربخشي درماني اكسيم ها........................................................................... 25
ز) توصيه هاي باليني......................................................................................... 30
1-1-2- اثر اكسيم ها به عنوان آنتي دوت سموم ارگانو فسفره...................... 32
الف) مكانيزم عمل آفت كش هاي ارگانو فسفره................................................ 32
ب) تابلوي باليني مسموميت با آفت كش هاي ارگانو فسفره.............................. 34
ج) درمان مسموميت با آفت كش هاي ارگانو فسفره......................................... 37
1-1-3- اكسيم با كاربرد علف كش.................................................................. 38
1-1-4- اثر ضد قارچي اكسيم ها..................................................................... 39
الف) معرفي قارچ ها........................................................................................... 39
ب) شيمي درماني بيماري هاي قارچي............................................................... 41
ج) آزول هاي ضد قارچ...................................................................................... 43
د) فارماكوفور آزول هاي ضد قارچي............................................................... 44
هـ) مكانيزم اثر آزول ها.................................................................................... 48
و) طراحي آزول هاي جديد ضد قارچ (آنالوگ هاي اكسي كونازول)............... 51
1-1-5- اثر اكسيم در درمان بيماري انگلي لشمانيوز..................................... 55
1-1-6- تركيبات آنتي بيوتيك با ساختار اكسيم................................................ 57
الف) تعريف آنتي بيوتيك ها................................................................................. 57
ب) منابع آنتي بيوتيك ها...................................................................................... 60
ج) مكانيزم اثر آنتي بيوتيك ها............................................................................. 60
د) آنتي بيوتيك هاي بتالاكتام............................................................................... 63
1-1-7- اثر اكسيم در درمان بيماري آلزايمر................................................. 67
الف) علت شناسي بيماري آلزايمر...................................................................... 68
ب) درمان بيماري آلزايمر................................................................................. 68
1-1-8- مشتقات اكسيم با خاصيت ضد تشنج................................................. 70
الف) فيزيوپاتولوژي صرع................................................................................ 72
ب)اتيولوژي صرع............................................................................................. 74
ج) دارو درماني صرع....................................................................................... 75
1-1-9- مشتقات اكسيم با خاصيت مهار كنندگي پمپ سديم ـ پتاسيم............ 78
1-1-10- اكسيم با خاصيت مهاركنندگي آنزيم Cytp450.................................. 79
فصل دوم: بخش نظري2-1- تلاش براي سنتز 2-(4-ترسيوبوتيل-1- سيكلوهگزنيل)-4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون.................................................................................................. 81
2-1-1- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط اسيدي...................................................................... 82
2-1-2- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط اسيدي با حلال تولوئن82
2-1-3- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط بازي......................................................................... 83
2-1-4- روش خالص سازي كتون سنتز شده................................................ 84
الف) انتخاب حلال............................................................................................. 85
ب) انحلال.......................................................................................................... 86
ج) صاف كردن محلول داغ............................................................................... 87
د) تبلور............................................................................................................. 87
هـ) صاف كردن................................................................................................ 88
و) خشك كردن بلور ها...................................................................................... 89
2-2- تلاش براي سنتز اكسيم از 2-(4- ترسيوبوتيل-1- سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون 90
3-1- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط بازي................................................................................................................... 91
3-2- عمل جداسازي كتون مورد نظر توسط كريستال گيري مجدد................ 92
3-3- طيف هاي كتون سنتز شده...................................................................... 95
3-4- بررسي و نتيجه گيري............................................................................ 106
3-5- تلاش براي سنتز اكسيم از كتون ساخته شده در مرحله 3-1-............. 107
3-6- عمل جداسازي اكسيم مورد نظر توسط كريستال گيري مجدد............... 108
3-7- طيف هاي اكسيم سنتز شده..................................................................... 110
3-8- بررسي و نيتجه گيري.............................................................................. 115
خلاصه انگليسي................................................................................................ 116
منابع.................................................................................................................. 117


پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ترسیوبوتیل


سیکلوهگزنیل


ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون


ایزومری در اکسیم


ترسیوبوتیل


سسیکلوهگزانون


ض


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل ...

19 ا کتبر 2016 ... خلاصه فارسي: هدف از انجام اين پايان‌نامه سنتز اكسيم از 2ـ (4ـ ترسيوبوتيل 1-
سيكلوهگزنيل)- 4ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون و بررسي ايزومري‌هاي ...

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل ...

خلاصه فارسي: هدف از انجام اين پايان‌نامه سنتز اكسيم از ۲ـ (۴ـ ترسيوبوتيل ۱-
سيكلوهگزنيل)- ۴ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون و بررسي ايزومري‌هاي اكسيم تهيه شده
...

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل ...

پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ترسیوبوتیل, سیکلوهگزنیل,
ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون ایزومری در اکسیم ترسیوبوتیل سسیکلوهگزانون ضد
ق.

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل ...

15 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل، سيكلوهگزنيل،
ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون. خلاصه فارسي: هدف از انجام اين پايان zwnj ...

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2-(4-ترسيوبوتيل-1 ...

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2-(4-ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-
ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون. دانلود پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم این پایان ...

پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ترسیوبوتیل

16 نوامبر 2016 ... پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ترسیوبوتیل، سیکلوهگزنیل،
ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون. خلاصه فارسی:هدف از انجام این پایان‌نامه ...

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل - کتاب

پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ترسیوبوتیل، سیکلوهگزنیل،
ترسیوبوتیل ... ابتدا ۴ـ ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون را در حضور (%۴۰) KOH و
اتانول…

پایان نامه داروسازی بررسی ایزومری در اکسیم - پارسیان لب

پایان نامه داروسازی بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ۲- (۴- ترسیوبوتیل - ۱-
سیکلوهگزنیل)- ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون هدف از انجام این پایان‌نامه سنتز
اکسیم ...

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4 ...

17 ژانويه 2017 ... امیدوارم بهره کافی را از پایان نامه بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4-
ترسیوبوتیل – 1- سیكلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون ببرید.

پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از 2- (4- ترسیویوتیل- 1 ...

پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از 2- (4- ترسیویوتیل- 1- سیکلوهگزنیل
)- 4- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون. فهرست مطالب. عنوان صفحه. خلاصه فارسی.

پروژه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل سيكلوهگزنيل

10 ژانويه 2017 ... بررسی ايزومری در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل سيكلوهگزنيلترسيوبوتيل
سيكلوهگزانون یکی از بهترین پروژه ها و پایان نامه های فروشگاه ...

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از ...

بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل – 1- سيكلوهگزنيل)- 4-
ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون. با فرمت ورد word ( دانلود متن کامل پایان نامه ).

دانلود پایان نامه با موضوع بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ...

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ترسیوبوتیل ... روش
سنتز ۲-(۴- ترسیوبوتیل-۱-سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از ۴- ...

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل ...

4 جولای 2010 ... پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل، سيكلوهگزنيل،
ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون با موضوع پایان نامه بررسی ایزومری در ...

دانلود فایل » آرشیو پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ...

24 نوامبر 2016 ... پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل، سيكلوهگزنيل،
ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون. خلاصه فارسي:هدف از انجام اين پايان‌نامه ...

بررسی و روش تدریس و پاوویینت گویای درس 6 عربی 7 کلیپ آموزشی ...

پایان نامه بررسی ایزومری در ا یم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1- ... 1
سیکلوهگزنیل) 4 ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون چکیده: هدف از انجام این پایان‌نامه
سنتز ا یم از 2ـ ...

بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ۲- (۴- ترسیوبوتیل – ۱ ...

بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ۲- (۴- ترسیوبوتیل – ۱- سیکلوهگزنیل)- ۴- .... ۱-
سیکلوهگزنیل)- ۴ـ ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون و بررسی ایزومری‌های اکسیم تهیه
شده ... تابون (TABUN) در اواخر جنگ جهانی دوم توسط آلمان‌ها ساخته شد و در پایان جنگ
یکی ... تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض
...

تحقیق بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ۲- (۴- ترسیوبوتیل – ۱ ...

۲-۱- تلاش برای سنتز ۲-(۴-ترسیوبوتیل-۱- سیکلوهگزنیل)-۴- ترسیوبوتیل ... هدف
از انجام این پایان‌نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ۲- (۴- ترسیوبوتیل- ۱- ...

پا | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

پایان نامه / رساله دکتری داروسازی: بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4-
ترسيوبوتيل – 1- سيكلوهگزنيل)- 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون (170 صفحه
فایل ورد ...

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل ...

15 ژوئن 2016 ... پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل، سيكلوهگزنيل،
ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون خلاصه فارسي: هدف از انجام اين پايان نامه ...

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل - داک لینک

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل، سيكلوهگزنيل،
ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون. خلاصه فارسي: هدف از انجام اين پايان نامه سنتز
اكسيم از ...

آهنگ • • نوحه | جستجو در اسپیناد

پایان نامه بررسی ایزومری در ا یم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1- ... 1
سیکلوهگزنیل) 4 ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون چکیده: هدف از انجام این پایان‌نامه
سنتز ا یم از 2ـ ...

ایزومری بایگانی | دانلودپایان نامه|دانلود پروژه|دانلود مقاله- علی فایل

خانه / Tag Archives: ایزومری. Tag Archives: ایزومری. دانلود پایان نامه دکتری دارو
سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از – ترسیوبوتیل · بهداشت ... ۱-
سیکلوهگزنیل)- ۴ـ ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون و بررسی ایزومری‌های اکسیم تهیه
شده می‌باشد.

پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ترسیوبوتیل ...

پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ترسیوبوتیل، سیکلوهگزنیل،
ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون خلاصه فارسی: هدف از انجام این پایان‌نامه سنتز اکسیم
از 2ـ ...

پروژه بررسی ايزومری در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل سيكلوهگزنيل ...

بررسی ايزومری در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل سيكلوهگزنيلترسيوبوتيل
سيكلوهگزانون یکی از بهترین پروژه ها و پایان نامه های فروشگاه پروژه ۷ است این
پایان ...

(4- ترسیوبوتیل - 1- سیکلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون

دانلود رساله دکتری داروسازی با عنوان : بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از 2 (4
ترسیوبوتیل 1 سیکلوهگزنیل) 4 ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون. چکیده: هدف از انجام
این ...

مسمومیت با ارگانو کلره ها - همراه فید

پایان نامه بررسی ایزومری در ا یم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1- ... 1
سیکلوهگزنیل) 4 ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون چکیده: هدف از انجام این پایان‌نامه
سنتز ا یم از 2ـ ...

فروش پرفروش ترین فایل ها » آرشیو پایان نامه بررسي ايزومري در ... - 1

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل، سيكلوهگزنيل،
ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون - فروش پرفروش ترین فایل ها. کسب و کار اینترنتی
با درآمد ...

دانلود فایل » آرشیو تجارت الکترونیک و کسب درآمد آسان از طریق ...

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل، سيكلوهگزنيل،
ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون · پایان نامه روشهاي ويروس شناسي تخم مرغ جنين دار،
كشت ...

هــوپــاد رایانه پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ...

پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ترسیوبوتیل, سیکلوهگزنیل,
ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون ایزومری در اکسیم ترسیوبوتیل سسیکلوهگزانون ضد
ق.

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل

9 دسامبر 2015 ... خلاصه فارسي: هدف از انجام اين پايان‌نامه سنتز اكسيم از ۲ـ (۴ـ ترسيوبوتيل ۱-
سيكلوهگزنيل)- ۴ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون و بررسي ايزومري‌هاي ...

دریافت فایل پایان نامه اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر ...

3 روز پیش ... دریافت فایل پایان نامه اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و
مصارف بانك رفاه ... دانلود بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1-
سیكلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون -کامل و جامع.

آهنگ دونن آعشام چاقی سنسیز منی آغلاتدی یاغیش - پرنسیا

پایان نامه بررسی ایزومری در ا یم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1- ... 1
سیکلوهگزنیل) 4 ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون چکیده: هدف از انجام این پایان‌نامه
سنتز ا یم از 2ـ ...

پایان نامه دکتری : بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل ...

پایان نامه دکتری : بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل
سیکلوهگزنیل- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون. فصل اول: کلیات ۱-۱- اکسیم‌ها و
کاربرد آنها…

مقاله بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از 2 - 2017-01-28

15 نوامبر 2016 ... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺰوﻣﺮی در اﮐﺴﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ از -2- (4 ﺗﺮﺳﯿﻮﺑﻮﺗﯿﻞ -1 – ﺳﯿﮑﻠﻮﻫﮕﺰﻧﯿﻞ)-4 .... اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﻨﺘﺰ اﮐﺴﯿﻢ از 4) 2 ﺗﺮﺳﯿﻮﺑﻮﺗﯿﻞ -1 ﺳﯿﮑﻠﻮﻫﮕﺰﻧﯿﻞ)4 - ﺗﺮﺳﯿﻮﺑﻮﺗﯿﻞ ﺳﯿﮑﻠﻮﻫﮕﺰاﻧﻮن و ...

داروسازی | کلیک - مرجع دانلود پایان نامه و مقاله

دانلود پایان نامه داروسازی : بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و
قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ... دانلود پایان نامه دکتری : بررسي ايزومري در اكسيم
حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل – 1- سيكلوهگزنيل)-4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون.

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4 ... - فایل اول

15 آگوست 2016 ... پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ۲- (۴- ترسيوبوتيل – ۱- سيكلوهگزنيل)
- ۴- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون ...

فروش فایل » آرشیو پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ...

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل، سيكلوهگزنيل،
ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون. خلاصه فارسي:هدف از انجام اين پايان‌نامه سنتز اكسيم از
۲ـ (۴ـ ...

(۴- ترسيوبوتيل – ۱- سيكلوهگزنيل)- ۴- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ۲- (۴- ترسيوبوتيل – ۱- سيكلوهگزنيل
)- ۴- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون. پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ۲- ...

پایان نامه دکتری : بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل ...

پایان نامه دکتری : بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل
سیکلوهگزنیل- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون. پایان نامه دکتری : بررسی ایزومری در
اکسیم ...

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ...

13 ژوئن 2016 ... پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ترسیوبوتیل,
سیکلوهگزنیل ,ترسیوبوتیل ,سیکلوهگزانون. توسط : adminدر: ژوئن ...

PDF[پایان نامه سنتز کمپلکس آهن و منگنز…] شبکه مقاله

ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-01-29 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ… ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺘﺰ .... ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ: ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﻟﺴﺎزی و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی. ﮐﺮﺑﻨﯽ
دﺳﺘﻪ: ﻧﺎﻧﻮ ... اﯾﺰوﻣﺮی در اﮐﺴﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ از -2- (4 ﺗﺮﺳﯿﻮﺑﻮﺗﯿﻞ-1 - ﺳﯿﮑﻠﻮﻫﮕﺰﻧﯿﻞ)-4 - ﺗﺮﺳﯿﻮﺑﻮﺗﯿﻞ
ﺳﯿﮑﻠﻮﻫﮕﺰاﻧﻮن.

بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل سیکلوهگزنیل

2 نوامبر 2015 ... پایان نامه دکتری : بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل
سیکلوهگزنیل- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون. فصل اول: کلیات ۱-۱- اکسیم‌ها و ...

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4 ... - سیسمونی کاریزما

22 فوریه 2016 ... پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ۲- (۴- ترسيوبوتيل – ۱- سيكلوهگزنيل)
- ۴- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون. charisma اسفند ۳, ۱۳۹۴ ...

پایان نامه دکتری داروسازی - بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4 ...

25 مه 2016 ... پایان نامه دکتری داروسازی - بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ... از 2- (4-
ترسيوبوتيل - 1- سيكلوهگزنيل)- 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون.

بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل سیکلوهگزنیل

30 سپتامبر 2016 ... پایان نامه دکتری : بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل
سیکلوهگزنیل- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون ...

پايان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل - 1 ...

13 ا کتبر 2016 ... پايان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل - 1- سيكلوهگزنيل)
- 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون.

رشته داروسازی - مقاله و پایان نامه

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از – ترسیوبوتیل… ... 1
- سيكلوهگزنيل)- 4ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون و بررسي ايزومري‌هاي اكسيم تهيه ...

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل – 1 ...

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل – 1- سيكلوهگزنيل
)- 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون. اکتبر 24, 2016 علوم پزشکی · پایان نامه ...

بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل سیکلوهگزنیل

پایان نامه دکتری : بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل .... ۲-۱-۱- روش
سنتز ۲-(۴- ترسیوبوتیل-۱-سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از ۴- ...

دانلود پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ترسیوبوتیل ...

26 مارس 2016 ... خلاصه فارسي: هدف از انجام اين پايان‌نامه سنتز اكسيم از 2ـ (4ـ ترسيوبوتيل 1-
سيكلوهگزنيل)- 4ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون و بررسي ايزومري‌هاي ...

معرفی و دانلود پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ...

25 دسامبر 2014 ... خلاصه فارسي: هدف از انجام اين پايان‌نامه سنتز اكسيم از 2ـ (4ـ ترسيوبوتيل 1-
سيكلوهگزنيل)- 4ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون و بررسي ايزومري‌هاي ...

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ...

22 نوامبر 2015 ... بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل – 1- سیکلوهگزنیل)- 4-
ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون. با فرمت ورد word ( دانلود متن کامل ...

فروش پرفروش ترین فایل ها » آرشیو پایان نامه بررسي ايزومري در ...

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل، سيكلوهگزنيل،
ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون. خلاصه فارسي:هدف از انجام اين پايان‌نامه سنتز اكسيم از
۲ـ (۴ـ ...

کافه دانشجو | پایان نامه تحقیق مقاله و پروژه آماده

پایان نامه اولترا سوند سه بعدي, 14,000تومان. بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4
- ترسيوبوتيل - 1- سيكلوهگزنيل)- 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون, 15,000تومان.

(4- ترسيوبوتيل – 1- سيكلوهگزنيل)- 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل – 1- سيكلوهگزنيل
)- 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون. دسامبر 19, 2016 علوم پزشکی · پایان نامه ...

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ... - پروژه ها

31 جولای 2016 ... پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل
سیکلوهگزنیل- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون با فرمت ورد word ...

پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل- 1 ...

پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل- 1- .... تلاش براي
سنتز 2-(4-ترسيوبوتيل-1- سيكلوهگزنيل)-4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ...

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ...

عنوان پایان نامه: بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ۲- (۴- ترسیوبوتیل – ۱-
سیکلوهگزنیل)- ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون جهت دریافت درجه دکتری داروسازی

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4 ... - دید پارک

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ۲- (۴- ترسيوبوتيل – ۱- سيكلوهگزنيل
)- ۴- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون. آبان ۲۴, ۱۳۹۵ campiran بدون دیدگاه ...

(4- ترسيوبوتيل – 1- سيكلوهگزنيل)- 4

28 ا کتبر 2016 ... پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل – 1- سيكلوهگزنيل
)- 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون. اکتبر 28, 2016 ارسال دیدگاه ...

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ...

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ترسیوبوتیل, ... 1-
سیکلوهگزنیل)- 4ـ ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون و بررسی ایزومری‌های اکسیم تهیه ...

پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1 ...

پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1- ...
سیکلوهگزنیل)-4- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل
سیکلوهگزانون. 81.

فایل شماره 18720 با موضوعات پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم ...

12 فوریه 2016 ... فایل شماره 18720 با موضوعات پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از
ترسيوبوتيل، سيكلوهگزنيل، ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون , ايزومري در ...

پایان نامه / رساله دکتری داروسازی: بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2 ...

هدف از انجام این پایان‌نامه سنتز اكسیم از ۲ـ (۴ـ ترسیوبوتیل ۱- سیكلوهگزنیل)- ۴ـ
ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون و بررسی ایزومری‌های اكسیم تهیه شده می‌باشد. با توجه ...

پروژه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ۲- (۴- ترسیوبوتیل – ۱ ...

پروژه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ۲ (۴ ترسیوبوتیل – ۱ سیکلوهگزنیل) ۴
ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در 125 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. تومان ...
پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌ وری كاركنان.

دانلود پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل - آل گول

آیا می دانید پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل – 1-
سيكلوهگزنيل)- 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در آل گول با قیمتی ناچیز ارائه می ...

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل

ادامه در : پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ترسيوبوتيل، سيكلوهگزنيل،
ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون. پایان نامه روشهاي ويروس شناسي تخم مرغ جنين دار، ...

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ... - خانه

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ترسیوبوتیل,
سیکلوهگزنیل ,ترسیوبوتیل ,سیکلوهگزانون. دسته: دسته‌بندی نشده ...

دانلود پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ۲- (۴- ترسیوبوتیل ...

دانلود پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ۲- (۴- ترسیوبوتیل- ۱- .... روش
سنتز ۲-(۴- ترسیوبوتیل-۱-سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از ۴- ...

دانلود هک شده بی خاصیت ها - وب سایت - اخرین مطالب

پروژه بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از ترسیوبوتیل سیكلوهگزنیل .... در اكسیم
حاصل از 2 (4 ترسیوبوتیل 1 سیكلوهگزنیل) 4 ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون ...
دانلود پایان نامه با موضوع الکترواسپینینگمقدمه :با توجه به پیشرفت روز افزون
علم نانو ...

مستند شوالیه مالت | پایگاه علمی سعید سان

5 آگوست 2012 ... ... برای پایان نامه رشته دندانپزشکی : · بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از 2- (4-
ترسیوبوتیل- 1- سیکلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون ...

خرید سی دی آموزش تعمیر لپ تاپ و نوت بوک - تصویری و فارسی ورژن ...

برترین پکیج پایان نامه بررسی آیات وارده در شأن حضرت امیر( ع)از دیدگاه مفسران ...
بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل – 1- سیكلوهگزنیل)- 4- ...

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ...

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ترسیوبوتیل
سیکلوهگزنیل و ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون مقدمه : با پیدایش شیمی داروئی با
تلفیق ...

پروژه های دانشجویی – برگه 5 – دیجی پی‌پر

پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ۲-(۴-ترسیوبوتیل-۱-سیکلوهگزنیل)-۴-
ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون · پایان-نامه-بررسی-ایزومری-در-اکسیم-حاصل-از- ...

دانلود بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1 ...

دانلود بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1- ... حاصل از 2- (4-
ترسیوبوتیل - 1- سیكلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون -کامل و جامع ...

(۴- ترسيوبوتيل – ۱- سيكلوهگزنيل)- ۴ - مجله آنلاین انفورماتیک آی ...

23 آگوست 2016 ... پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از ۲- (۴- ترسيوبوتيل – ۱- سيكلوهگزنيل
)- ۴- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون ...

پروژه باران | پزشکی،بهداشت بایگانی - پروژه باران - 1

پایان نامه بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از ۲- (۴- ترسیوبوتیل- ۱- سیكلوهگزنیل)-
۴- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون. 5800 تومان. پرداخت. 10. مقاله نظريه نقطه تثبيت ...

دکترا | مرجع کامل دانلود پایان نامه های کامل و مقالات فارسی

پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی ايزومری در اكسيم حاصل از 2- (4 ... حاصل
از ۲- (۴- ترسیوبوتیل – ۱- سیکلوهگزنیل)- ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون.

آموزش کلیه دروس سال اول راهنمایی (اورجینال) - صفحه اصلی - بدانید 98

... بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل – 1- سیكلوهگزنیل)- 4-
ترسیوبوتیل ... فروش فایل پایان نامه كنواكسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق
زنان و راهكارهای رفع آن ... -فروش دانلودی بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در
كشورهای جهان ... -برترین پکیج مقاله بررسی اتحاد اسلامی از دیدگاه روایات - دانلود
فایل

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

دانلود قولنامه انتقال ملک

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

صنایع دستی

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

آزمون قلمچی 5آبان 96-گروه آزمایشی تجربی (کنکوریها)

دانلود پاورپوینت جانوران مضر شهری - 6 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان لیپیدها و انواع انها در 120 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

دانلود جزوه فیزیک پزشکی

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت کلیات قارچ شناسی پزشکی- 65 اسلاید

پاورپوینت جامع و کامل درباره مایع مغزی نخاعی (CSF)

پاورپوینت ماساژ بدن (پیشنهاد ویژه)

پروژه آماده: مروری بر علل شکست پروتزهای کامل و بررسی مسائل مربوط به عدم موفقيت پروتز کامل و مشکلات پس از تحويل آن (218 صفحه فایل ورد - word)

متن کامل پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180صفحه با فرمت ورد word

دانلود مقاله بررسي ميزان شيوع آژنزيس دندان مولر سوم

مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله

كتاب Burket's Oral Medicine زبان اصلي

دانلود پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

پايان نامه دندانپزشكي-تعيين ميزان استئواينتگريشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ايمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف

پایان نامه بررسی تکنیکهای کنترل رفتاری والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه دندانپزشکی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله

تحقیق بهداشت دهان ودندان