دانلود رایگان

پروژه شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean - دانلود رایگاندانلود رایگان تجزیه واریانس تاثیر ژنوتیپ پایان نامه شبیه سازی رشد ژنوتیپ های سویا مدل CROPGRO Soybean گیاه شناسی سویا شبیه سازی عملکرد بیولوژیک رآیند و

دانلود رایگان پروژه شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت در ارقام سویا ، آزمايشی در مزرعه تحقيقاتی دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامين به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در چهار تكرار در سال 1388 اجرا شد. تيمار های آزمايش شامل چهار تاريخ كاشت 13 ارديبهشت ، 23 ارديبهشت،3 خرداد و 13 خرداد (با فواصل 10 روز) در كرت های اصلی و چهار رقم سويای ميان رس بهاره (از گروه سه) شامل Williams،L-17 ،Zin و M7 در كرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته از تاریخ کاشت سوم و رقم ویلیامز با متوسط 8/95 سانتی متر به دست آمد و تاریخ کاشت چهارم و رقم M7 با میانگین 8/72 ساتی متر کمترین میزان را به خود اختصاص داد. بالاترین مقدار عملکرد دانه از تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز با متوسط 63/5387 کیلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به تاریخ کاشت چهارم و ژنوتیپ L-17 با میانگین 71/3168 کیلوگرم در هکتارکه کمترین میزان را دارا بودند ، 2/41 درصد برتری نشان داد. اما بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک از تاریخ کاشت دوم و رقم زان حاصل شد که با تیمار تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز تفاوت معنی داری نداشته و هردو در گروه اول جای گرفتند. تاریخ کاشت دوم و رقم زان با 8/124 عدد بیشترین تعداد غلاف در بوته را به دست آورد ولی بالاترین تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه با متوسط 08/2 عدد ومیانگین 65/9 گرم از تیمار تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز به دست آمد. درصد روغن و پروتئین نیز تحت تاثیر اثرات متقابل تیمار تاریخ کاشت و ارقام قرار گرفت . بالاترین و پایین ترین میزان درصد روغن به ترتیب از تاریخ کاشت چهارم و رقم ویلیامز با 92/22 درصد و تیمار تاریخ کاشت دوم و ژنوتیپ L-17 با 87/19 درصد به دست آمد ، تیمار تاریخ کاشت دوم و لاین M7 با میانگین 67/34 درصد توانست بالاترین میزان درصد پروتئین را به خود اختصاص داد و کمترین درصد پروتئین از تیمار تاریخ کاشت چهارم و رقم ویلیامز با متوسط 09/30 درصد به دست آمد. شاخص سطح برگ در تاریخ های کاشت مختلف متفاوت بود بالاترین میزان از تاریخ کاشت دوم در مرحله آغاز غلاف دهی با 31/5 به دست آمد. در بین ارقام نیز رقم ویلیامز توانست با 98/4 در مرحله آغاز پر شدن دانه بیشترین مقدار را از آن خود کند. بیشترین میزان سرعت رشد محصول از تاریخ کاشت دوم در مرحله آغاز غلاف دهی با 38/25 کیلو گرم بر متر مربع در روز حاصل شد. بین ارقام نیز رقم ویلیامز با 66/23 کیلو گرم بر متر مربع در روز در آغاز مرحله غلاف دهی بیشترین مقدارسرعت رشد محصول را به دست آورد. بالاترین میزان سرعت جذب خالص از تاریخ کاشت دوم با 41/21 کیلوگرم بر متر مربع در روز در مرحله ظهور نخستین برگ به دست آمد و کمترین مقدار نیز از تاریخ کاشت چهارم در مرحله رسیدگی کامل با 78/0 کیلوگرم بر متر مربع در روز حاصل شد. رقم ویلیامز نیز بالاترین مقدار سرعت جذب خالص را به دست آورد و کمترین مقدار از ژنوتیپ M7 با میانگین 8/0 کیلوگرم بر متر مربع در مرحله رسیدگی کامل حاصل شد . در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز با دارا بودن بیشترین عملکرد و شاخص های رشد مناسب برای منطقه ورامین شناخته شد.نتایج شبیه سازی در این تحقیق در بر گیرنده مناسب بودن مدل رشد DSAT جهت بررسی روند رشد سویا می باشد. بر این اساس نمودارهای ترسیم شده مدل در مورد شاخص سطح برک شاخص برداشت وزن برگ وزن ساقه وزن غلاف و عملکرد دانه شبیه نمودارهای مزرعه ای بوده و ضریب مدل نزدیک به یک می باشد..
واژگان کلیدی : سویا ، تاریخ کاشت ، رقم ، عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص های رشد .شبیه سازی رشد
تعداد صفحات 200 word

چکیده
1
فصل اول مقدمه
3
1-1- مقدمه و اهمیت
4
1-2- مشخصات گیاه شناسی سویا
5
1-2-1 ریشه
6
1-2-2- ساقه
7
1-2-3- برگ
8
1-2-4- گل و غلاف
9
1-2-5- دانه
11
1-3- رشد و تکامل سویا
13
1-4- مرفولوژی دانه و جوانه زنی
16
1-5- اکولوژی سویا
17
1-5-1-احتیاجات جوی و خاک
18
1-5-2- انتخاب واریته
21
1-5-3- حاصلخیزی
22
1-5-4- نیاز سویا به نیتروژن
23
1-5-5- آهک دادن
26
1-6- عملیات زراعی و تهیه بستر
27
1-6-1- کنترل علف هرز
28
1-6-2- تاریخ کاشت
30
1-6-3- فاصله ردیف و میزان کاشت
34
1-6-4- میزان بذر
38
1-6-5- عمق کاشت
41
1-6-6- ماشین آلات کشت
41
1-6-7- آغشته سازی با باکتری
42
1-6-8- ضد عفونی بذر
44
1-7- بیماری ها
48
1-8- آفات
49
1-9- نیاز سویا به عناصر غذایی
51
1-10- آبیاری
53
1-11- برداشت محصول
54
1-11-1- خشک کردن و انبار داری
56
1-12- فرآیند و مصارف سویا
58
1-13- ترکیبات دانه
59
1-13-1- اجزای فعال بیولوژیکی
64
1-13-2- تهیه کنجاله
64
1-13-3- روغن سویا
65
1-13-4- فرآورده های پروتئینی
66
1-14- مدل سازی
67
1-14-1- مدل خانواده DSSAT
68
فصل دوم بررسی منابع
70
2-1- ارتفاع بوته
71
2-2- اجزای عملکرد و شاخص های رشد
72
2-3- عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت و شاخص های رشد
79
2-4- کیفیت بذر (روغن و پروتئین)
86
2-5- مدل سازی بر اساس معادلات ریاضی
89
فصل سوم : 3-1 - مواد و روش ها
92
فصل چهارم نتایج و بحث
101
4-1- ارتفاع بوته
102
4-2- تعداد غلاف در بوته
106
4-3- تعداد غلاف در متر مربع
109
4-4- تعداد دانه در غلاف
112
4-5- تعداد دانه در متر مربع
115
4-6- وزن صد دانه
120
4-7- وزن پوسته غلاف بدون دانه
123
8-4- عملکرد غلاف
126
4-9- عملکرد دانه
129
4- 10 عملکرد بیولوژیک
134
4-11- شاخص برداشت
137
4-12- درصد روغن
143
4-13- عملکرد روغن
146
4-14- درصد پروتئین
149
4-15- عملکرد پروتئین
153
4- 16- شاخص سطح برگ
157
4-17- سرعت رشد محصول
159
4-18- سرعت جذب خالص
161
4-19- مدل سازی
164
4-19 -1- شبیه سازی شاخص سطح برگ و شاخص برداشت
153
4- 19 -2- شبیه سازی وزن ساقه ، برگ و غلاف
170
4-19- 3- شبیه سازی عملکرد دانه
175
پیشنهادات
181
منابع
183
چکیده انگلیسی
197

فهرست نمودارها

عنوان
صفحه
نمودار 4-1- تاثیر تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته سویا
104
نمودار 4-2- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر ارتفاع بوته سویا
105
نمودار 4-3- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر ارتفاع بوته در سویا
105
نمودار 4-4 تاثیر تاریخ کاشت بر تعداد غلاف در بوته سویا
108
نمودار 4-5- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر تعداد غلاف در بوته سویا
108
نمودار 4-6- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر تعداد غلاف در بوته در سویا
109
نمودار 4-7- تاثیر تاریخ کاشت بر غلاف در متر مربع سویا
111
نمودار 4-8- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر غلاف در متر مربع سویا
111
نمودار 4-9- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر غلاف در متر مربع در سویا
112
نمودار 4-10- تاثیر تاریخ کاشت بر دانه در غلاف سویا
114
نمودار 4-11- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر دانه در غلاف سویا
114
نمودار 4-12- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر دانه در غلاف در سویا
115
نمودار 4-13- تاثیر تاریخ کاشت برتعداد دانه در متر مربع سویا
116
نمودار 4-14- - تاثیر ژنوتیپ و رقم برتعداد دانه در متر مربع سویا
117
نمودار 4-15- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم برتعداد دانه در متر مربع در سویا
117
نمودار 4-16- تاثیر تاریخ کاشت بر وزن صد دانه سویا
122
نمودار 4-17- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر وزن صد دانه سویا
122
نمودار 4-18- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر وزن صد دانه در سویا
123
نمودار 4-19- تاثیر تاریخ کاشت بر پوسته غلاف بدون دانه سویا
124
فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
نمودار 4-20 - تاثیر ژنوتیپ و رقم برپوسته غلاف بدون دانه سویا
125
نمودار 4-21- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم برپوسته غلاف بدون دانه در سویا
125
نمودار 4- 22- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد غلاف در سویا
127
نمودار 4-23 - تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد غلاف سویا
128
نمودار 4-24- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد غلاف در سویا
128
نمودار 4-25- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه سویا
132
نمودار 4-26- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد دانه سویا
133
نمودار 4-27- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه در سویا
133
نمودار 4- 28- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک سویا
136
نمودار 4- 29 - تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد بیولوژیک سویا
136
نمودار 4- 30- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد بیولوژیک در سویا
137
نمودار 4-31- تاثیر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت سویا
139
نمودار 4-32- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر شاخص برداشت سویا
140
نمودار 4-33- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر شاخص برداشت در سویا
140
نمودار 4-34- تاثیر تاریخ کاشت بر درصد روغن سویا
145
نمودار 4-35- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر درصد روغن سویا
145
نمودار 4-36- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر درصد روغن در سویا
146
نمودار 4-37- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد روغن سویا
147
نمودار 4-38- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد روغن سویا
148
نمودار 4-39- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد روغن در سویا
148
نمودار 4-40- تاثیر تاریخ کاشت بر درصد پروتئین سویا
151
نمودار 4-41- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر درصد پروتئین سویا
152عنوان
صفحه
نمودار 4-42- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر درصد پروتئین در سویا
152
نمودار 4-43- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد پروتئین سویا
153
نمودار 4-44- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد پروتئین سویا
154
نمودار 4-45- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد پروتئین در سویا
154
نمودار 4-46- روند تغییرات شاخص سطح برگ در تاریخ های مختلف کاشت
157
نمودار 4-47- روند تغییرات شاخص سطح برگ در ارقام سویا
158
نمودار 4-48-تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ های مختلف کاشت
160
نمودار 4-49- تغییرات سرعت رشد محصول در ارقام سویا
161
نمودار 4-50- تغییرات سرعت جذب خالص در تاریخ های مختلف کاشت سویا
162
نمودار 4-51- روند تغییرات سرعت جذب خالص در ارقام سویا
163
نمودار 4-52 روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینL17
164
نمودار 4-53- روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینM7
166
نمودار 4-54 -روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Williams
167
نمودار 4- 55 - روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Zin
168
نمودار 4-56 روند تغییرات وزن ساقه(a ) وزن برگ(b ) و وزن غلاف (c) در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینL17
170
نمودار 4- 57 - روند تغییرات وزن ساقه(a ) وزن برگ(b ) و وزن غلاف (c) در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینM7
172
نمودار 4- 58 - روند تغییرات وزن ساقه(a ) وزن برگ(b ) و وزن غلاف (c) در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Williams
173
نمودار 4- 59 - روند تغییرات وزن ساقه(a ) وزن برگ(b ) و وزن غلاف (c) در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Zin
174
نمودار 4- 60 روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینL17 در تاریخ کاشت دوم
175
نمودار 4- 61 روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینM7 در تاریخ کاشت دوم
177
نمودار 4- 62 روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Williams در تاریخ کاشت دوم
178
نمودار 4- 63 روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Zin در تاریخ کاشت دوم
180
فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 1-1- مراحل رشد سویا
13
جدول 1-2- پیشنهاد میزان بذر کاری
39
جدول 1-3-مثال هایی از انواع علف کش ها
45
جدول 1-4- مقادیر تقریبی ترکیبات دانه سویا در قسمت های مختلف آن
59
جدول 1-5-اسید آمینه در پروتئین سویا
60
جدول 1-6-اسید های چرب روغن سویا
62
جدول 1-7-فرآورده های کنجاله بدون چربی
64
جدول 1-8- درصد ترکیبات کنجاله بدون چربی
66
جدول 3-1- آزمون خاک قبل از آزمایش
94
جدول 3-2- پارامترهای مورد استفاده در ارزیابی خروجی های مدل
98
جدول 3-3- مراحل نموی استاندارد جهت ورود به مدل DAST
99
جدول 4-1- تجزیه واریانس ارتفاع بوته ،تعداد غلاف در بوته ،تعداد غلاف در متر مربع ،تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در متر مربع در تیمار تاریخ کاشت و رقم
118
جدول 4-2-مقایسه میانگین اثرات ساده تاریخ کاشت و رقم در ارتفاع بوته ،تعداد غلاف در بوته ،تعداد غلاف در متر مربع ،تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در متر مربع
118
جدول 4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم در ارتفاع بوته ،تعداد غلاف در بوته ،تعداد غلاف در متر مربع ،تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در متر مربع
119
جدول 4-4- تجزیه واریانس وزن صد دانه ،وزن پوسته غلاف، عملکرد غلاف،عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک،شاخص برداشت در تیمار تاریخ کاشت و رقم
141
جدول 4-5- مقایسه میانگین اثرات ساده تاریخ کاشت و رقم بر وزن صد دانه ،وزن پوسته غلاف، عملکرد غلاف،عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک،شاخص برداشت
141
جدول 4-6- مقایسه میانگین اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم بر وزن صد دانه ،وزن پوسته غلاف، عملکرد غلاف،عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک،شاخص برداشت
142
جدول 4-7- تجزیه واریانس درصد روغن ،عملکرد روغن ،درصد پروتئین ،عملکرد پروتئین در تیمار تاریخ کاشت و رقم
155
جدول 4-8- مقایسه میانگین اثرات ساده تاریخ کاشت و رقم بر درصد روغن ،عملکرد روغن ،درصد پروتئین ،عملکرد پروتئین
155
جدول 4-9- مقایسه میانگین اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم بر درصد روغن ،عملکرد روغن ،درصد پروتئین ،عملکرد پروتئین
156


تجزیه واریانس


تاثیر ژنوتیپ


پایان نامه شبیه سازی رشد


ژنوتیپ های سویا


مدل CROPGRO Soybean


گیاه شناسی سویا


شبیه سازی


عملکرد بیولوژیک


رآیند و


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شبیه سازی رشد و عملكرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با ...

شبیه سازی رشد و عملكرد برخی ژنوتیپ های سویا Glycine max L استفاده از مدل
CROPGROSoybean سویا تاریخ کاشت رقم عملکرد و اجزای عملکرد شاخص های
رشدپروژه پژوهش مقاله جزوه تحقیق دانلود پروژه دانلود پژوهش دانلود مقاله دانلود جزوه
دانلود تحقیق.

شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژئو تیپ های سویا با استفاده از مدل ...

21 دسامبر 2016 ... شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژئو تیپ های سویا با استفاده از مدل cropgro-
soybean ... ما در این پروژه پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد مطالب بسیارمفید
وبا ارزشی در خصوص : شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژئو تیپ های سویا با استفاده
... شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با

شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با استفاده از مدل ...

14 ژانويه 2017 ... شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا با استفاده از مدل … ... پروژه و
تحقیق · کشاورزی ، دام و طیور DM48- شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي
سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean

DM48- شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ... - پارس پروژه

صفحه اصلی پروژه و تحقیق کشاورزی ، دام و طیور DM48- شبيه سازي رشد و عملكرد
برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean ...

پایان نامه شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine ...

15 نوامبر 2016 ... پایان نامه شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با
استفاده از مدل CROPGRO-Soybean. نوامبر 15 ... پروژه رشته کشاورزی استخراج
كيتين از پوسته ميگو و استفاده از كيتين براي جدا كردن يون منگنز(VII) ...

پایان نامه شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine ...

پایان نامه شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با
استفاده از مدل CROPGRO-Soybean. نوامبر 15, 2016 توسط hossein · پایان نامه
شبیه ...

مقاله شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L ...

مقاله شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا (. Glycine max L.) با استفاده
از مدل CROPGRO-. Soybean. تعداد صفحات : ۲۱۰. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش ...

دانلود تحقیق شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ...

23 نوامبر 2016 ... برچسبدانلود تحقیق شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine
max L,) با استفاده از مدل CROPGRO Soybean ...

پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی :شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ...

شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل
CROPGRO-Soybean. Using CROPGRO-Soybean Model to Simulate the ...

پایان نامه شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine ...

9 ژانويه 2017 ... صفحه اصلی پایان نامه شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine
max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean 200 ص ...

دانلود پایان نامه با موضوع شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي ...

دانلود پایان نامه با موضوع شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا با
استفاده از مدل CROPGRO-Soybean. نقد و بررسی 0. ۴ هزار تومان. قابل فروش ...

دانلود تحقیق شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ...

7 ژانويه 2017 ... دانلود تحقیق شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با
استفاده از مدل CROPGRO-Soybean. توسط : adminدر: ژانویه 07, ...

شبیه سازی رشد و عملكرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با ...

سویا تاریخ کاشت رقم عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص های رشد شبیه سازی رشد. ...
مقالات ، تحقیق و پروژه کامپیوتر. دسته بندی محصولات. علوم انسانی · سایر گروه ها ·
کتابداری · کار و امور اجتماعی ... شبیه سازی رشد و عملكرد برخی ژنوتیپ های سویا (
Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean. شبیه سازی رشد و عملكرد
برخی ...

دانلود تحقیق شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ...

7 ژانويه 2017 ... ... مواد غذایی (HA · خانه / فنی و مهندسی / دانلود تحقیق شبيه سازي رشد و عملكرد برخي
ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean ... هاي
الكتريكي. doc · بعد پروژه رشته برق با عنوان برق هسته اي. doc ...

شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L) با ...

پروژه آماده: شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با
استفاده از مدل CROPGRO-Soybean (فایل ورد - 208 صفحه)

دانلود فایل » آرشیو شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ...

25 نوامبر 2016 ... شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل
CROPGRO-Soybean 200 ص word - دانلود فایل. کسب و کار ... پروژه اصول و مکایزم
بازیابی گوگرد در پالایشگاه گازی · اصول فرآورش گاز با آمین ...

شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با استفاده از مدل ...

29 ژانويه 2017 ... شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا با استفاده از مدل CROPGRO-
Soybean. چکیده :به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت در ارقام سویا ...

دانلود تحقیق در مورد شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ...

12 آگوست 2016 ... شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با استفاده ...
نتایج شبیه سازی در این تحقیق در بر گیرنده مناسب بودن مدل رشد … ... های سویا (
Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean 200 ص. ... Jul 14, 2016 –
یاهو مارکت فروش و دانلود تحقیق،کارآموزی،پروژه،پایان نامه،نرم افزار …

بررسی شبیح سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا با استفاده ...

شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L) با استفاده از مدل
CROPGRO Soybean ... مقدمه ۳ ۱-۱- مقدمه و اهمیت ۴ ۱-۲- مشخصات گیاه شناسی سویا ۵
۱-۲-۱ – ریشه ۶ ۱-۲-۲- ساقه ۷ ۱-۲-۳- برگ ۸ ۱-۲-۴- گل و غلاف ۹ ۱-۲-۵- دانه ۱۱ ۱-۳- رشد و
تکامل سویا ۱۳ ۱-۴- مرفولوژی دانه… خرید / دانلود. قیمت : 5000 تومان لـــو نــا پــروژه.

فروشگاه زنجیره ای nunvalghalam

شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژئو تیپ های سویا با استفاده از مدل cropgro-
soybean ... به نام خدا. ما در این پروژه پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد مطالب . ...
برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean
200 ص .

پروژه شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با استفاده از ...

5 ساعت قبل ... پروژه شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با استفاده از مدل CROPGRO
-Soybean به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت در ارقام سویا ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - محمدرضا خالدیان

بررسی اثرات شوری های مختلف آب آبیاری در دوره های مختلف رشد بر عملکرد برنج رقم
هاشمی. اولین همایش ملی .... ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های مختلف برنج به شوری آب
آبیاری. ... شبیه سازی سیلاب حوزه آبریز با استفاده از مدل توزیعی GSSHA. ...
آلودگی منابع آب زیرزمینی اراضی شالیزاری دشت گیلان به برخی فلزات کاتیونی
سمی.

دانلود پایان نامه

224 شبیه سازی رشد و عملكرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با استفاده
از مدل CROPGRO-Soybean 200 ص. 225 طراحی بدنه ایرشیپ‌ها و زیر دریائی‌ها 110 ...

شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با ...

4 مارس 2014 ... پایان نامه پروژه مقاله. مجموع سبد: 0 تومان منو. خانه · پایان ... شبيه سازي رشد و عملكرد
برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean. -1
- مقدمه و تاريخچه سويا ... موارد استفاده سویا در کشاورزی و صنعت متکی به روغن زیاد (
20%) و پروتئین فراوان (40%) دانه است. از آن جایی که سویا منبع ...

فروشگاه محصولات مجازی ایران فردا کشاورزی و زراعت

شامل ده ها عنوان پروژه کار آفرینی و طح توجیهی به شرح زیر: تک تک این پروژه ها ...
پایان نامه کارشناسی ارشد شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا (
Glycine max ... ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-
Soybean ...

پایان نامه های کشاورزی - پروژه پایان نامه کارآموزی مقاله

شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل
CROPGRO-Soybean. 65,000 ریال. تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي ...

شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژئو تیپ های سویا با استفاده از مدل ...

12 آگوست 2016 ... شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژئو تیپ های سویا با استفاده از مدل cropgro-
soybean ... ما در این پروژه پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد مطالب ...

بخش سوم پروژه ها و تحقیق ها و گزارشات کارآموزی - تکرو

لیست پروژه ها و پایان نامه ها و گزارشات کارآموزی و مقاله های فارسی و انگلیسی و ترجمه
شده و طرح های توجیهی اقتصادی و تحقیق های آماده تمامی رشته ها موجود در سایت جامع ....
پایان نامه مدل و شبیه سازی فرآیند مرطوب کوره دوار سیمان ...... شبيه سازي رشد و
عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-
Soybean

بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات ... - انجام پایان نامه

۱۱۱ پایان نامه پیش بینی دما با استفاده از روش های هوشمند ۱۱۰ ص. ۱۱۲ پایان ... ۵۱۹
پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی ۱۱۱ ص ... ۱۷۵ پروژه پایانی بررسی
سیگنالهای الکترو مایوگرافی در حرکت دست ۱۶۸ ص ..... ۲۲۴ شبیه سازی رشد و
عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-
Soybean 200 ص.

صنایع غذایی - پایان نامه ها | Payannameha

16 ژوئن 2016 ... اثر آنتی اکسیدانی عصاره ازگیل در پایدار سازی روغن آفتابگردان طی شرایط ذخیره
سازی و حرارتی ... استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های
سنتزی در سس مایونز و ارزیابی ... شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا (
Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean.

صنایع غذایی - سایت تحقیق 1

19 ژوئن 2016 ... مدلهای جذب تعادلی چند جملهای(مرتبه ششم) و مدل 3 پارامتری جذب ... پس از پرداخت
آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید ... لذا با تلفیق این سه ماده غذایی
با ارزش، در نهایت با استفاده از مایه ماست .... شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ
هاي سويا (Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean.

فرم خرید شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژئو تیپ های سویا با استفاده ...

فرم خرید شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژئو تیپ های سویا با استفاده از مدل
cropgro ... برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO
Soybean ... نام فروشگاه : فروشگاه دانشجویی تحقیق سرا پروژه پایان نامه طرح
توجیهی ...

پروژه آماده: شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine ...

26 سپتامبر 2015 ... خانه / پروژه آماده: شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L)
با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean (فایل ورد – 208 صفحه) ...

نمایه سازی مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم ...

اثر تنش خشكي آخر فصل بر عملكرد دانه و برخي صفات زراعي ژنوتيپ هاي گندم نان ...
مدل سازي و تحليل مكانيكي اجزا كولتيواتور مخصوص تراكتور دو چرخ با استفاده از ...
اپوكسي دار كردن روغن سويا بوسيله پروكسيد هيدروژن Epoxidation of soybean oil by
..... شبيه سازي رشد و عملكرد سويا(رقم M9) تحت شرايط آبياري نرمال و تنش خشكي ...

دانلود تحقیق شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ...

خانه / فنی و مهندسی / دانلود تحقیق شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا (
Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean ... برچسبدانلود تحقیق
شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L,) با استفاده از مدل
... دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، پروژه رشته برق الکترونیک با موضوع صندلی چرخ
دار ...

صنایع غذایی - دانلود مقاله | پایان نامه

16 ژوئن 2016 ... استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس
مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی ... پس از پرداخت آنلاین
میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید .... شبيه سازي رشد و عملكرد برخي
ژنوتيپ هاي سويا (Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean.

میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار آموزی ، طح ...

224 - شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده
از مدل CROPGRO-Soybean 200 ص 225 - طراحي بدنه ايرشيپ‌ها و زير دريائي‌ها 110 ...

2nd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since

اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ژنوتیپ های گندم نان
... بررسی اثر کاربرد مقادیر هورمون اکسین در دوره های مختلف رشد بر خصوصیات
مرفولوژیکی گندم ... اپوکسی دار کردن روغن سویا بوسیله پروکسید هیدروژن
Epoxidation of soybean oil by H2O2 .... شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف با
استفاده از مدل.

دانلود تحقیق شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ...

دانلود تحقیق شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با
استفاده از مدل CROPGRO-Soybean. به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت در ...

پایان نامه | کتاب فروشی پیرانه پند

پايان نامه شيوه ارزشيابي پروژه مهارت شغلي مديريت اموزشي پايان نامه صندلي ...
پايان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي
بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو پايان نامه ..... شبيه سازي رشد و عملكرد برخي
ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean شركت
سهامي ...

رنگ اتاق و چگون تاثیر آن بر خلق و خوی شما | نتیجه جستجو | برترین ...

شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا glycine max l. با استفاده از مدل
cropgro\-soybean چکیده به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت در ارقام سویا ...

لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) صفحه 1 - پايان ...

224 - شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده
از مدل CROPGRO-Soybean 200 ص 225 - طراحي بدنه ايرشيپ‌ها و زير دريائي‌ها 110 ...

پایان نامه رشته ارشد کشاورزی - شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ...

18 سپتامبر 2016 ... پایان نامه رشته ارشد کشاورزی - شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا با
استفاده از مدل CROPGRO-Soybean - ورد - فایلهای مورد نیاز شما ...

صنایع غذایی - پایان نامه 2000

20 ژوئن 2016 ... شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا (Glycine max L.) با استفاده از مدل
CROPGRO-Soybean. در واپسین سال های قرن بیستم شاید ...

صنایع غذایی - ایران داک | Iran Doc

18 ژوئن 2016 ... عصاره های مورد استفاده به طور معنی داری اکسیداسیون و تغییرات چربی را به تعویق
انداختند . علاوه بر آن رشد ... پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را
دانلود کنید. 0 نظر .... شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا (Glycine max
L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean. در واپسین سال های قرن ...

) با استفاده از مدل CROPGRO Soybean بایگانی | طراحی محیطی

دانلود تحقیق شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با
استفاده از مدل CROPGRO-Soybean به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت در ...

صنایع غذایی - تحقیقات 20

18 ژوئن 2016 ... موزهای مورد استفاده در این پژوهش از نوع کاوندیش و پوشش‌های بکار رفته محصول
شرکت سیگما آلدریچ، آلمان بودند. هرآزمایش 3 بار تکرار ... پس از پرداخت آنلاین
میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید. 0 نظر .... شبيه سازي رشد و عملكرد
برخي ژنوتيپ هاي سويا (Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean.

صنایع غذایی - تحقیق های کارشناسی ارشد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید. 0 نظر. 27-03-
1395, 10:11. » » » .... شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا (Glycine
max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean. در واپسین سال های قرن بیستم شاید
بتوان ...

سیاه ترمیم حلیله —کشت الگانت کاشت حلیله سیاه الگانت کاشت ...

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس پروژه کارآفرینی کارخانه .... با
استفاده از مدل cropgro-soybean شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ...

پایان نامه ارشد علوم گیاهی تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد تركيبات ...

12 نوامبر 2016 ... پروپوزال|اقدام پژوهی|پرسشنامه|پاورپوینت|فایل|پروژه|جزوه|ترجمه ... Word قابل
ویرایش – تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي
در دانه هاي در حال رويش سويا (Glycine max L. cv. ... پایان نامه ارشد شبيه سازي رشد و
عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با استفاده از مدل cropgro soybean.

طرح جابر آماده با موضوع مراحل رشد دانه لوبیا # وبلاگ یاد

ا پروژه کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های ک . .... شبیه سازی رشد و عملکرد
برخی ژنوتیپ های سویا ( glycine max l.) با ... با استفاده از مدل cropgro-soybean
چکیده : به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت در ارقام سویا ، آزمایشی در مزرعه
تحقیقاتی ...

Glycine max L. - ایران کلبه - پروژه های دانشجویی

17 دسامبر 2016 ... پروژه های دانشجویی | کارآفرینی | کارآموزی | پایان نامه | پروژه ... دانلود تحقیق شبیه
سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با ... برچسب ها : ) با
استفاده از مدل CROPGRO Soybean, دانلود تحقیق شبیه سازی رشد ...

صنایع غذایی - پایان نامه | Payan Name

19 ژوئن 2016 ... به همین دلیل در مرحله دوم این پروژه، به منظور بررسی اثرات سه عامل مذکور بر
خصوصیات فیزیکو شیمیایی و .... استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی
اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی ... شبيه سازي رشد و عملكرد
برخي ژنوتيپ هاي سويا (Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean.

DM48 شبیه سازی رشد و عملكرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max ...

DM48 شبیه سازی رشد و عملكرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با
استفاده از مدل CROPGRO Soybean محدوده قیمت از 20000 تومان از فروشگاه پارس
پروژه ...

پروژه برنامه نویسی و طراحی وب سایت - اطلاعات نظامی

پروژه های ویژوال بیسیک , پروژه های کارآفرینی , پروژه های مولتی مدیا بیلدر در www
.bitasoft.ir ..... 96, مدل سازی بافت نرم جهت بررسی چگونگی ایجاد زخم بستر با
استفاده از روش المان, PA-300306. 71, وزارت .... 188, شبیه سازی رشد و عملکرد برخی
ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean, PA-
300248.

Posts on #پایان_نامه | Instanonymous.com | Browse and Download ...

در ظاهر شادم اما با تمام روزهای خوب. 48 736 2 weeks ago. در ظاهر شادم اما با تمام روزهای
خوب و بدش تمام شد رفت ۹۵/۵/۶ #فارغ_التحصیلی #پروژه #پایان_نامه ... دانلود پایان
نامه با موضوع شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با استفاده ... سازي
رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با استفاده از مدل cropgro-soybean ...

بایگانی‌ها مدل CROPGRO - فروشگاه اینترنتی فورکیا فایل

شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با استفاده از مدل CROPGRO-
Soybean چکیده : به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت در ارقام سویا ، آزمايشی در
مزرعه ...

شبیه سازی – برگه 3 – دانلود مستقیم

برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید فایل شبیه سازی مبدل پشت به ...
با موضوع اینورتر,مدولاسیون PWM, دو قطبی , شبیه سازی , برنامه نویسی ، سورس ،
پروژه ... پایان نامه شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با استفاده از مدل
... رشد , ژنوتیپ های سویا , مدل CROPGRO Soybean , گیاه شناسی سویا ,شبیه سازی
...

2905 K - زراعت و اصلاح نباتات

فارسي نوشته شده و قبالً در هيچ مجله اي انتشار نيافته باشند با رعايت نكات .... در
تاريخ های )Glycine max L.) شبيه سازی برخی پارامتر های مهم ارقام سويا ...
CROPGRO Soybeans سويا، تاريخ كاشت، بيوماس و عملكرد دانه، مدل واژه های ...
محيطی بر رشد، نمو، عملكرد و اجزای آن در سويا، استفاده. (. ...... اجرای پروژه و ارائه مقاله
قدردانی می گردد.

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

۱۸۶; ۵۲ پایان نامه طراحی وپیاده سازی یک سیستم E-test ۵۵; ۵۳ پایان نامه طراحی وساخت
سیستم اعلان ...... ۲۲۴ شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine
max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean 200 ص; ۲۲۵ طراحی ... ۶۳ پایان نامه
ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد»
...

فروشگاه شیلاتی | هرآنچه که بخواهید!!! | 6 صفحه

17 دسامبر 2016 ... قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی. آذر ۲۷, ۱۳۹۵.
قرنطینه ... پروژه تحقیقاتی اثر تنظیم کننده های رشد در تحمل به آب ایستادگی پنبه
در دماهای مختلف فیتوترون. آذر ۲۷, ۱۳۹۵ ... شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ
های سویا با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean. آذر ۲۷, ۱۳۹۵.

مترجم سایت - پروژه نرم افزاری، پایان نامه، کارآموزی،

224 شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده
از مدل CROPGRO-Soybean 200 ص. 225 طراحي بدنه ايرشيپ‌ها و زير دريائي‌ها 110 ...

پروژه و تحقیق - پارس پروژه

DM48- شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با
استفاده از مدل CROPGRO-Soybean, 413. DM47- تاثير شرايط اقليمي بر كشت
برنج ...

پایان نامه تعامل انسان-کامپيوتر مبتنی بر عامل برای نابينايان ...

13 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله پروژه فایل رایگان ... اغلب واسط-های کاربری موجود، افرادی که دارای ناتوانی
¬های جسمی هستند را در نظر نگرفته¬اند. ... از یک صفحه¬خوان (Screen Reader) برای
خواندن صفحات وب استفاده می-نماید ... ارشد شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ
هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean.

دانلود فایل » آرشیو پروژه آماده: بررسي مجموعه اشياء برنزي دوره ساساني ...

پروژه آماده: بررسي مجموعه اشياء برنزي دوره ساساني (ظروف،پيكره ها،مسكوكات) – ۲۰۹
صفحه فایل ورد Word ... شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine
max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean 200 ص word · کتاب کاربرد و
سرویس ...

پایان نامه شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine ...

فروشگاه فایل سرا کارآفرینی، کارورزی، مقاله، پروژه دانشجویی. خانه · تماس با ما ·
نقشه سایت ... پایان نامه شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine
max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean. مرداد ۲۹, ۱۳۹۵ دانلود فایل 0. پایان
نامه ...

پایان نامه (گروه شانزدهم) - مرکز تبلیغات آگهی جور

... يه ماشين طراحي كنيم · آموزش برق خودرو،آموزش فنی و حرفه ای مکانیک و برق خودرو ·
مجموعه آموزشي هواپيماي مدل · مجموعه بي نظير آموزشي هليكوپتر هاي راديوكنترل در سه ...

برنامه نویسی متلب 09120937458 - لیست پایان نامه های موجود ...

شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل
CROPGRO-Soybean 200 ص طراحي بدنه ايرشيپ‌ها و زير دريائي‌ها 110 ص

پایان نامه کارشناسی ارشد شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های ...

پایان نامه کارشناسی ارشد شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا (
Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean. Comments ...

آدنوكاسينوم معده | Mank1

27 آگوست 2016 ... در سال 1996 سرطان معده بعنوان دومين علت اصلي مرگ و مير ناشي از سرطان- با 62800
مرگ در سال- باقي بود. در سال 1997 سرطان معده هشتمين علت مرگ ...

دانلود رایگان دانلود مجموعه مقالات و پایان نامه ها ی رشته مهندسی کشاورزی ...

... گياهي شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با
استفاده از مدل CROPGRO-Soybean عنوان پایان‌نامه بررسی تأثیر عوامل مدیریتی
بر صفات اقتصادی گله‌های مرغ مادر گوشتی عنوان پايان‌نام … ... دانلود رایگان مقاله در
مورد بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه · دانلود رایگان پروژه اطمینان بخشی سیستم
توزیع ...

موضوع رشد دانه+دانلود رایگان

دانلود پایان نامه با موضوع شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با … ...
دانلود پایان نامه با موضوع شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا با
استفاده از مدل CROPGRO-Soybeanشبیه ... رشد دانه – دانلود مقاله پروژه فایل
رایگان.

لیست پروژه های علمی بخش چهارم اقلام سایت تحقیق سرا www ...

شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل
CROPGRO-Soybean بازتاب برنامه ريزي روستايي - فضايي تحولات اقتصادي ...

کارورزی کارآموزی پروژه کارآموزی | پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری ...

Posts about کارورزی کارآموزی پروژه کارآموزی written by irandok. ... مدل شبکه
عصبي مصنوعي در مدیریت منابع آب زیرمینی 120 ص. کارت هوشمند 125 ص. طراحی وب
سایت آژانس مسافرتی 85 .... شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا (
Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean 200 ص. طراحي بدنه
ايرشيپ‌ها و زير ...

دانلود تحقیق در مورد گیاه سویا

12 آگوست 2016 ... سویا که آن را به انگلیسی soybean می‌نامند گیاهی است که اکثرا” بخاطر دانه اش در
دنیا … دانلود تحقیق ... در مورد سویا ، پروژه دانشجویی درباره سویا ، تحقیق درباره
سویا ، مقاله درباره سویا … مقاله زراعت ..... کشاورزی :شبیه سازی رشد و عملکرد برخی
ژنوتیپ های سویا با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean سویا و خواص ...

گزارش كارآموزي حسابداري پروژه پيمانكاري شركت حمل و نقل پيك سوخت ...

11 ژانويه 2017 ... گزارش كارآموزي حسابداري پروژه پيمانكاري شركت حمل و نقل پيك سوخت شرق ...
حسابداری در شرکت برق · پایان نامه ارشد شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي
سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean → ...

یافتن تعداد ارقام و مجموع ارقام عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) - 0f0.in

15 نوامبر 2016 ... یافتن تعداد ارقام و مجموع ارقام عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) ... پروژه آماده: شبيه
سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L) با استفاده از مدل
CROPGRO-Soybean (فایل ورد – 208 صفحه) · پروژه آماده: بررسی بخش ...

مقالات مناسب و تحقیقات استثنایی رشته کشاورزی - مقالات دانشجویی

مطالب سایت به دستور کارگروه مبارزه با مصادیق مجرمانه پاک سازی شده است. ...
کاربران میتوانند دوباره ثبت نام کرده و با رعایت قوانین جدید به وبلاگ نویسی
بپردازند.

18 - دانلود فیلم و سریال رایگان

دانلود مجموعه سوالات جامع کنکور سراسری ریاضی از سال 83 تا 94 با پاسخنامه
تشریحی در یک فایل ... پروژه آماده: شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا
( Glycine max L) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean (فایل ورد – 208 صفحه).

جزوه آنالیز حقیقی دانشگاه شریف

شبیه سازی رشد و عملكرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل
CROPGRO-Soybean دسته:مهندسی کشاورزیبازدید:3بارفرمت فایل:docحجم ...

سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

اسپکتروسکوپی لیزر

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

نقشه اتوکدی شهرستان چابهار-سیستان و بلوچستان

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

علم فسیل شناسی

زمين شناسي اقتصادي

زلزله

زمين شناسي در منطقه كپه داغ

سنگهاي دگرگوني

عدد ثابت گاز براي هوا

كانيها

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای دکتر محمود جمعه پور- فصل 8

پاورپوینت برنامه ایمن سازی کودک41 اسلاید

سمینار کارشناسی ارشد طراحی و رفتار سازه ها در زلزله

پمفلت (بروشور) مسمومیت دارویی با ترامادول

پمفلت (بروشور) راههای جلوگیری از بارداری

تحقیق در مورد تنظیم خانواده و جمعیت