دانلود رایگان

بررسی عفونت پلوروپنومونی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه دامپزشکی درباره عفونت پلوروپنومونی

دانلود رایگان بررسی عفونت پلوروپنومونی

عفونت پلوروپنوموني واگير، بيماري تحليل برنده تنفسي است كه با جاي گرفتن در طبقه بندي بيماريهاي سازمان جهاني كنترل بيماريهاي واگير، لزوم و اهميت شناسايي آن مشخص شده است. عامل اصلي اين بيماري، گونه مايكوپلاسما مايكوئيدس مي باشد كه تايپ كلوني كوچك آن بطور اختصاصي به گله هاي گاو، خسارات فراواني ناشي از همه گيري گسترده و مرگ و مير فراوان تحميل كرده است.
تايپ كلوني بزرگ اين گونه همراه با دو گونه ديگر بنامهاي مايكوپلاسما كاپري كولوم كاپري كولوم و مايكوپلاسما مايكوئيدس كاپري فرم غيركلاسيك پلوروپنوموني واگير را در گله هاي گوسفند و بز بوجود آورده اند. اين بيماري در فرم كلاسيك، که عامل آن مايکوپلاسما کاپري کولوم کاپري پنوموني شناخته مي شود، خسارات اقتصادي سهمگيني در گله هاي بز و گوسفند موجب گرديده است.
از آنجائيكه منطقه خاورميانه جزو مناطق مشكوك به آلودگي پلوروپنوموني واگير محسوب مي شود، حفظ وضعيت عاري بودن از عفونت در اين منطقه، مشكل يا تقريبا غيرممكن بوده و نيازمند بازنگري درراهبردهاي بكار رفته به منظور تشخيص و كنترل اين عفونت هاست. عدم برخورداري از خصوصيت پاتوگونوميك تشخيصي و پاتولوژيكي ، مسير بيماريزايي ناشناخته و تنوع فنوتيپي بسيار پيچيده ارگانيسم در مواجهه با دستگاه ايمني ميزبان، بر مشكل شناسايي آن افزوده است. علاوه بر اين ، ابقا طولاني مدت باکتري در محل عفونت و وجود ناقلين بدون علامت ، برنامه كنترل بيماري را با چالش روبرو كرده است.
از اين رو، شناسايي و بكارگيري روشهاي تشخيصي و تفريقي گونه هاي كلاستر مايكوپلاسما مايكوئيدس كه هركدام استراتژي جداگانه اي در برخورد با عفونت گله ها دارند، از اهميت ويژه اي برخوردار است.
از آنجايي كه مايكوپلاسماهاي پاتوژن در محيط كشت به سختي رشد مي كنند، استفاده متداول از روش كشت و جداسازي، شناسايي عفونت گله ها را با مشكل روبرو كرده است.
از طرف ديگر، عمدتا به دليل تشابه آنتي ژنتيكي بين گونه هاي كلاستر مايكوئيدس و ساير گونه هاي مايكوپلاسما، روشهاي سرولوژي از دقت و ويژگي كافي در تمايز گونه ها برخوردار نيستند. لذا به رهيافت روش هاي مولكولي مانندPCR بعنوان روشي سريع، دقيق و با حساسيت و ويژگي مطلوب در كنترل عفونت گله ها، توجه ويژه اي مي شود.
هدف از اين مطالعه، بررسي عفونت هاي تنفسي ناشي از كلاستر مايكوئيدس در گله هاي نشخواركنندگان از طريق كشت و PCR مي باشد.
فهرست مطالب :
الف- مقدمه
ب-چکيده
فصل اول : کليات
1- تاريخچه
2- خصوصيات کلي مايکوپلاسما
3- مقاومت مايکوپلاسماها
4- طبقه بندي مايکوپلاسماها
5- طبقه بندي کلاستر مايکوئيدس
6- فيلوژني
7- ساختمان
1-7-ساختمان مايکوپلاسما مايکوئيدس
2-7- ساختمان مايکوپلاسما کاپري کولوم
8- بيولوژي مولکولي
9- توالي هاي تکراري
10- پروتئينهاي سطحي
11- فاکتور حدت
12- آناليز پروتئين
13- طبقه بندي سويه ها
14- مشخصات گونه مايکوئيدس
15- کشت و رشد گونه مايکوئيدس
16- کشت و رشد گونه کاپري کولوم
1-16- محيط Thiacourt
17- بيماري پلوروپنوموني واگير گاوان
1-17- علائم باليني
2-17- علائم کالبدگشايي بيماري
3-17- پاتوژنز
1-3-17- مکانيسمهاي مقابله با دستگاه ايمني
4-17- اختصاصيت ميزبان
5-17- انتقال بيماري
6-17- سير همه گيري
1-6-17- مخزن
2-6-17- راه انتقال
7-17- پيشگيري و کنترل
1-7-17- اقدامات لازم براي حفاظت مناطق عاري از بيماري
2-7-17- اقدامات لازم هنگام شيوع بيماري
3-7-17- اقدامات لازم در مناطق آلوده بومي
18- بيماري پلوروپنوموني واگير بزان
1-18- علائم باليني
2-18- علائم کالبد گشايي
19- گونه مايکوپلاسما کاپريکولوم کاپريکولوم
1-19- سندروم MASKePs
2-19- علائم باليني
3-19- علائم کالبد گشايي
4-19- سندروم آگالاکتيه واگير
20- گونه مايکوپلاسما کاپري
1-20- بيماريزايي
2-20- علائم کالبد گشايي
21- سير همه گيري
1-21-مخزن
2-21-راه انتقال
3-21-جمعيت ميزبان
22-پيشگيري وکنترل
1-22- اقدامات لازم براي محافظت مناطق عاري از بيماري
2-22- اقدامات لازم هنگام شيوع بيماري
3-22- اقدامات لازم در مناطق آلوده بومي
23-واکسن
1-23-واکسن MmmLC
2-23-واکسن Mccp
3-23-واکسن Mcc
اختصاصيت ميزبان در کلاستر مايکوئيدس
25-تشخيص افتراقي
1-25-شناسايي عامل بيماري زا
1-1-25-بررسي ميکروسکوپيک اگزوداي ريه از طريق تهيه اسمير يا برش بافتي
2-25- تشخيص آزمايشگاهي
1-2-25- روش کشت و جداسازي
1-1-2-25- انتخاب نمونه ها
2-1-2-25- آماده سازي نمونه ها
3-25- تستهاي بيوشيمي
4-25- روشهاي سرولوژي
1-4-25- عوامل موثر در آزمايشات سرولوژي
2-4-25- تست مهاري رشد
3-4-25- تست ايمونو فلورسانس
4-4-25- تست رسوب ژلي
5-4-25- تست فيکساسيون کامپلمان
6-4-25- تست ممانعت از هماگلوتيناسيون
7-4-25- تست آگلوتيناسيون لاتکس
8-4-25- تست اليزاي رقابتي
9-4-25- ساير تستهاي تشخيصي
5-25 - مشکلات روشهاي سنتي
6-25- تشخيص با استفاده از PCR
فصل دوم : روش کار
26- روش کار
1-26- جمع آوري نمونه
1-1-26- مواد لازم
2-1-26- بخش جمع آوري نمونه
3-1-26- نمونه برداري
2-26- کشت و جداسازي نمونه ها
1-2-26- مواد لازم
2-2-26- طرز تهيه محيط کشت اختصاصي براي جداسازي مايکوپلاسماي نشخوار کنندگان
1-2-2-26- مواد لازم
2-2-2-26- روش تهيه محيط کشت
3-26- استخراج DNA مايکوپلاسما
1-3-26- روش استخراج DNA از نمونه هاي ارسالي
4-26- فرايند PCR
1-4-26- مواد لازم
2-4-26- آماده سازي مواد جهت واکنش PCR
1-2-4-26- افزوده سازي DNA نمونه ها
2-2-4-26- افزوده سازي DNA کلونيهاي جدا شده
3-2-4-26- تهيه مخلوط اصلي اوليه
3-4-26- پرايمرها
4-26- واکنش PCR
5-26- تهيه ژل الکتروفورز
1-5-26- طرز تهيه محلول اتيديوم برمايد
6-26- الکتروفورز
7-26- رويت باندهاي ايجاد شده
فصل سوم : نتايج
27- نتايج
1-27- جداسازي
1-1-27- بررسي عملکرد محيط کشت
2-1-27- نتايج کشت نمونه هاي ارسالي
1-2-1-27- نتايج روز پنجم
2-2-1-27- نتايج روزهفتم تا دهم
3-2-1-27- نتايج روزپانزدهم
2-27- نتايج PCR
1-2-27- نتايج PCR نمونه ها با پرايمر جنس
2-2-27- تائيد کلوني هاي جدا شده
3-2-27- نتايج PCR نمونه ها با پرايمر کلاستر مايکوئيدس
4-2-27- نتايج PCR نمونه ها با پرايمر گونه آگالاکتيه
5-2-27- نتايج PCR نمونه ها با پرايمر گونه مايکوئيدس کلوني بزرگ
3-27- نتايج کالبد گشايي
1-3-27- معيار انتخاب
فصل چهارم : بررسي نتايج
نمودارها
فصل پنجم : بحث
28- بحث
1-28- ضايعات کالبد گشايي
2-28- ميزان وقوع عفونت تنفسي مايکوپلاسما
3-28- روش کشت
4-28- روش PCR
5-28- فراواني گونه ها
29- خلاصه انگليسي
30- منابع


پایان نامه دامپزشکی درباره عفونت پلوروپنومونی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی عفونت پلوروپنومونی

پایان نامه دامپزشکی درباره عفونت پلوروپنومونی بررسی عفونت پلوروپنومونی
عفونت پلوروپنوموني واگير، بيماري تحليل برنده تنفسي است كه با جاي گرفتن در
...

بررسی عفونت پلوروپنومونی – پایگاه ثبت مشاغل سرویس برتر

9 ا کتبر 2016 ... عفونت پلوروپنوموني واگير، بيماري تحليل برنده تنفسي است كه با جاي گرفتن
در طبقه‌بندي بيماريهاي سازمان جهاني كنترل بيماريهاي واگير، لزوم ...

بررسی عفونت بیمارستانی دستگاه تنفسی تحتانی با مقاومت چند ...

بررسی عفونت بیمارستانی د ستگاه تنفسی تحتانی با مقاومت چند د ارویی د ر
بیماران ... پنومونی بیمارستانی عامل مهم مرگ میر و د ومین عفونت بیمارستانی به علت
...

بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی | پایگاه علمی سعید سان

27 ژانويه 2017 ... عفونت پلوروپنومونی واگیر، بیماری تحلیل برنده تنفسی است که با جای گرفتن
در طبقه‌بندی بیماریهای سازمان جهانی کنترل بیماریهای واگیر، ...

طبیب بوشهری - بررسی پنومونی(عفونت ریه)در بزرگسالان

پنومونی ایجاد عفونت در ریه هاست.این یک بیماری جدی است که می تواند مردم را در هر
سنی تحت تاثیر قرار دهد، اگر چه در افراد کم سن و سال ، افراد بالای 65 سال ،افراد با ...

بررسي عفونت بيمارستاني دستگاه تنفسي تحتاني با مقاومت چند ...

سابقه و هدف: پنوموني بيمارستاني عامل مهم مرگ مير و دومين عفونت بيمارستاني به
علت عفونت هاي اكتسابي بيمارستاني مي باشد كه 48 ساعت يا بيشتر بعد از پذيرش
...

عفونت های بیمارستانی - بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)

2ـ جایگزینی عوامل بیماریزا شامل انواع باکتری، ویروس، قارچ و آنگلها در قسمتهای ...
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ، ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﻛﺸﻨﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤـﺴﻮﺏ ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ رﯾﻮی ﻣﺎﯾﮑﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﯾﮑﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺪﯾﺲ وارﯾﺘﻪ ...

26 دسامبر 2016 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ رﯾﻮی ﻣﺎﯾﮑﻮﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﯾﮑﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺪس وارﯾﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺪس و ... وارﯾﺘﻪ ﮐﺎﭘﺮی
ﮐﻮﻟﻮم در ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﺑﺰﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎرﺷﺪه ﺑﻪ روش PCR ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﻠﻮروﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ واﮔﯿﺮ،.

بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس ...

بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس واریته ...
شیوعهای بازپدیدی از عفونتهای پلوروپنومونی نشخواركنندگان در منطقه خاورمیانه
گزارش ...

بررسی علل پنومونی های بیمارستانی در بخش های مراقبت ویژه ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي. آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ....
ﭘﻨﻮﻣـﻮﻧﻲ. اﻛﺘــﺴﺎﺑﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳــﺘﺎن. (. HAP. ) Hospital accuaired pneumonia. دوﻣﻴﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﺷﺎﻳﻊ
.

بررسی میزان بروز پنومونی بیمارستانی دربیماران بالای 15 سال ...

سابقه و هدف: پنومونی بیمارستانی عبارت است از عفونت پارانشیم ریه که حداقل48 ...
داخلی و جراحی بیمارستان‌های فاطمیه (س) و امداد شهر سمنان مورد بررسی قرارگرفتند.

پایان نامه بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما ...

2 روز پیش ... پایان نامه بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما ... عفونت
پلوروپنومونی واگیر، بیماری تحلیل برنده تنفسی است كه با جای ...

بررسی فراوانی عوامل اتیولوژیک شایع گزارش شده در پنومونی ...

علیرغم اینکه در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، پنومونی سردسته علل مرگ دوران
کودکی و شایع ترین علت بستری و یکی از مهمترین علل مرگ و میر ناشی از عفونت در
...

پایان نامه بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوپلاسما ...

هنوز گزارشی از شناسایی و جداسازی گونه‌های درگیر از عفونت پلوروپنومونی در ایران
... هدف از این مطالعه، بررسی عفونت‌های تنفسی ناشی از کلاستر مایکوئیدس در ...

بررسی فراوانی لژيونلا نموفيلا در زنان باردار مبتلا به عفونت ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ ﻧﻤﻮﻓﻴﻼ در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ روش. ﻫﺎي ... ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ ﻧﻤﻮﻓﻴﻼ ﻳﻜﻲ
از ﻋﻠﻞ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ آﺗﻴﭙﻴﻜﺎل در ﺟﻤﻌﻴﺖ ... ﺷﻴﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ.

پنومونی - عفونت ریه - رژیم سلامتی

پنومونی اکتسابی از مراکز درمانی افرادی که مداوم در معرض بیمارستان، محیط زیست و
روش های مانند پیگیری معاینات دیالیز و غیره هستند ...

بررسی عفونت های رایج سالمندان بستری در بخش عفونی بیمارستان ...

بررسی عفونت های رایج سالمندان بستری در بخش عفونی بیمارستان بوعلی قزوین ...
در تشخیص نهایی علت بستری در %20 موارد پنومونی، %19.5 گاستروآنتریت و ...

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از ...

24 ا کتبر 2016 ... دانلود پایان نامه با موضوع بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوئیدس و
کاپری کولوم در گوساله‌ها و بزها. مقدمه : عفونت پلوروپنومونی ...

انجمن فوق تخصصی ریه ایران | تنگی نفس

عفونت های دستگاه تنفسی مثل پنومونی، كه معمولا همراه با علائمی چون تب و سرفه خلط
دار ... پزشک از طریق توصیفات شما از مشکل و بررسی سایر علائم همراه، همچنین طی ...

بررسی علل پنومونی ناشی از ونتیلاتور در ای سی یو کودکان - دانشگاه ...

بررسی علل پنومونی ناشی از ونتیلاتور در ای سی یو کودکان ... زمینه: عفونت‌های
بیمارستانی یکی از علل عمده مرگ ومیر بیماران بستری می‌باشند که نه تنها موجب ...

بررسی فراوانی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های گرم ...

بررسی فراوانی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های گرم منفی مسوول
عفونت بیمارستانی بخش ... فراوانترین موارد عفونت، 51 مورد پنومونی (%78.5) بود.

بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس ...

بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس واریته ... هنوز
گزارشی از شناسایی و جداسازی گونه‌های درگیر از عفونت پلوروپنومونی در ایران ...

بررسی بروز عفونت های بیمارستانی در شهرستان های منتخب دانشگاه ...

میزان عفونت در 15 بیمارستان استان در سال 90 برابر با 79/0 درصد و در سال 91
برابر 21/1 درصد به دست آمد. بیش‌ترین بروز عفونت‌ها مربوط به عفونت‌های پنومونی،
...

پنومونی

ﻋﻔﻮﻧﺖ رﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي، وﯾﺮوس و ﯾﺎ ﻗﺎرچ ﺑﺎﺷﺪ ... ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ رﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﮐﻨﻨﺪه. ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ. : وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﮐﻮس ﯾﺎ اﻧﺴﺪاد راه ... اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع اﻧﻮاع ﻏﯿﺮﻋﺎدي ﺳﯿﻨﻪ.

بررسي شيوع عوامل باکتریال عفونت دستگاه تنفسی در بيماران ...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﯿﻮﻉ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﻝ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ(ICU) ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ. ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ.
ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ... ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ (ICU) ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﻭﺯ ﺁﻥ 10% ﺗﺎ ...

بررسی عفونت‌های بیمارستانی در بیمارستان نکویی شهر قم، سال 1391

کنترل عفونت از طریق معاینه بالینی بیمار، بررسی پرونده و. مصاحبه با پرستاران
و پزشکان مسئول ..... گزارش شده است و زخم جراحی و پنومونی بیمارستانی و خون.

بررسی فاکتور های اپیدمیولوژی پنومونی ناشی از ونتیلاتور در بخش ...

عنوان کنگره / همایش: کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری, ,تهران-دانشگاه شهید ...
عنوان فارسی مقاله, بررسی فاکتور های اپیدمیولوژی پنومونی ناشی از ونتیلاتور در ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ آدﻧﻮوﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ Im

ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﺑﺎ. ﺷﻴﻮع. 40% . ﺑﻮد. ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﮔﻴﺮي. : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ
آدﻧﻮوﻳﺮوﺳﻲ و ﺳﻦ ﺷﺎﻳﻊ اﺑﺘﻼ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دا. رد. وﻟﻲ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ از ﻣﻮارد ﺷﺎﻳﻊ اﺑﺘﻼ
ﻣﻲ.

پنومونی

پنومونی (ذات‌الریه) التهاب ریه بر اثر یک عفونت جدی ریوی است. اغلب موارد ... که
پنومونی را ایجاد کرده است، آزمایش خون و بررسی نمونه‌ی خلط در آزمایشگاه انجام خواهد شد
.

evidence-based intervention ، در کنترل آن روند ابتال به به پنومونی و ...

پنومونی شایع ترین عفونت در بخش های. ICU. در بیماران ... وند ابتال به پنومونی و
تعیین تاثیر ... بررسی مقطعی بوده که به توصیف و تحلیل جامعه شرکت کننده. 128
.

بررسی عفونت در بخش نوزادان | دکتر ایرج حق شناس - فوق تخصص ...

بنابراين براي بررسي عفونت لازم است که پس از مرخص کردن نوزاد از ... تظاهرات
کلينيکي بيماري از امفاليت خفيف تا سلوليت پنوموني سپتيسمي و مننژيت
متفاوت ...

بررسی فراوانی عوامل خطرزای پنومونی زودرس وابسته به ونتیلاتور در ...

سابقه و هدف: پنومونی وابسته به ونتیلاتور Ventilator Associated Pneumonia (VAP
) شایع‌ترین عفونت بیمارستانی در بخش مراقبت‌های ویژه و دومین عفونت ...

برای دانلود کلیک کنید

ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ. •. ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ در اﺛﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ رﯾﻪ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ....
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻋﻮد ﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺧﺼﻮص ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ.

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/2/25 پنومونی آتیپیک ...

14 مه 2016 ... جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/2/25 پنومونی آتیپیک و معرفی ...
انواع zoonotic این پنومونی با کلامیدیا فانسیلا تولارنسیس و ...

بررسی میزان بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور و الگوی مقاومت ...

چکیده زمینه و هدف: پنومونی وابسته به ونتیلاتور (VAP) دارای اهمیت ویژه‌ای در بین
عفونت‌های بیمارستانی است و باعث افزایش مرگ و میر در بیماران مبتلا می گردد.

بررسی میزان شیوع عفونتهای بیمارستانی دربیمارستان های منتخب ...

شایع ترین عالم خطر پنومونی بیمارستانی لوله گزاری داخل تراشه بوده و سوند گذاری و
کارگزاری ابزار در سیستم ادراری 80 درصد از علل عفونتهای مجاری ادراری را به خود ...

اطلاعات دقیق پزشکی - پنومونی ویروسی

پنوموني ويروسي عفونت ريوي ناشي از ويروس ها. اين عفونت ... اصول كلي بررسي هاي
تشخيصي ممكن است شامل آزمايش هاي خون ، كشت خلط و عكس ساده قفسه سينه باشد.

MS and personality

هدف از انجام اين مطالعه بررسي فراوانی و زمینه پنوموني بيمارستاني در ICU هاي
دانشگاه علوم ... عوامل تهديد كننده بيماران بستري در بيمارستان از نظر ابتلا به
عفونت ...

عفونت ریه و بیماری های آن

سرفه های مداوم، تنگی تنفس، درد قفسه‌سینه و خس خس سینه از علائم عفونت ریه می
باشد که نیاز به بررسی فوری پزشک دارند . چند نمونه از عفونت های ریوی : پنومونی یا
...

دانلود رایگان پایان نامه با موضوع بررسي عفونت ريوي - بیهق مارکت ...

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوئیدس و
کاپری کولوم در گوساله‌ها و بزها مقدمه : عفونت پلوروپنومونی واگیر، بیماری ...

عوامل عفونی منجربه بستری شدن بیماران دیابتی در مرکز آموزشی و ...

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﺷـﮑﺎل ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻋﻔﻮﻧـﺖ در ﺑﯿﻤـﺎران. دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﯽ ...
ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ ،. 4. % ) 2/3( ﻧﻔﺮ. ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری و. 7. %) 7/5( ﻧﻔﺮ. ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد . ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﭘﺎی
دﯾﺎﺑﺘﯽ ...

کشت خون - نسخه

1 فوریه 2017 ... بررسی عفونت خون. مثل مننژیت، استئوماتیت، پنومونی، عفونت کلیه و یا سپسیس.
کشت همچنین می تواند نوع میکروبی را که باعث عفونت شده است ...

التهاب ریه یا پنومونی - سرماخوردگی.ویروس ها..تب.سردرد.پولیپ بینی ...

پنومونی باکتریایی عفونت و التهاب ریه در اثر باکتری ها. ... بررسی های تشخیصی
ممکن است شامل بررسی های آزمایشگاهی نظیر کشت خلط ، کشت خون و شمارش سلول ...

پنوموني :: - بيمارستان امام خميني الشتر

پنوموني. ... دم كرده گل ختمي و برگ ختمي: براي درمان عفونت‌هاي مجاري تنفسي، تورم
روده، انواع زكام، برونشيت، درد گلو، ورم حنجره و آنژين بسيار مفيد است. - جوشانده ...

بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما ... - موج دانش

8 آگوست 2016 ... فایل دانشجویی, بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از ... عفونت
پلوروپنومونی واگیر، بیماری تحلیل برنده تنفسی است كه با جای گرفتن در ...

بررسی عفونت های بیمارستانی - بیوطب | بیوطب

15 ژوئن 2016 ... طبق بررسی‌های انجام شده، عفونت ادراری، شایع‌ترین و پنومونی کشنده‌ترین عفونت‌
بیمارستانی محسوب می‌شوند، اگرچه در بعضی از مراکز، عفونت ...

بررسی شیوع پنومونی وابسته به دستگاه تهویه در بیماران ... - ویستا

سابقه و هدف: پنومونی شایع ترین عفونت بیمارستانی و عامل عمده مرگ بیماران در بخش
مراقبت های ویژه است. لوله نازوگاستریک عامل شناخته شده در ایجاد پنومنی وابسته ...

عفونت های شایع در افراد سالمند بستری در بخش عفونی بیمارستان ...

ﻋﻔﻮﻧﺖ در. ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﻮد . از ﺗﻤﺎم. ﺑﻴﻤﺎران. ﺷﺮح ﺣﺎل و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ. ي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ.
از ﺟﻤﻠـﻪ ... ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮي و ﻣﺮگ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ و ﺳﭙﺴﻴ. ﺲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﻠﻴﺪ واژه.

پایان نامه بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوپلاسما ...

دانلود پایان نامه بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما ... عفونت
پلوروپنومونی واگیر، بیماری تحلیل برنده تنفسی است که با جای گرفتن در ...

تحقیق بررسی عفونت ریوی—48254 - مقاله و پروژه 2015!

30 آوريل 2016 ... در این فایل بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوپلاسما ... هنوز
گزارشی از شناسایی و جداسازی گونه‌های درگیر از عفونت پلوروپنومونی ...

مقالات تخصصی - پنومونی درگوساله‌ها

هنگامی که با شیوع پنومونی در گوساله‌های با تغذیه دستی مواجه می‌شویم، بررسی
تغذیه ... اغلب به نظر می‌رسد که عوامل ویروسی و مایکوپلاسمایی عفونت‌های اولیه باشند
و ...

بررسی تأثیر مراقبت‌های استاندارد راه هوایی مصنوعی بر پنومونی ...

بررسی تأثیر مراقبت‌های استاندارد راه هوایی مصنوعی بر پنومونی وابسته به ... چهارم
مطالعه، میانگین نمره مقیاس بالینی عفونت پولمونر تعدیل‌شده در هر دو گروه مداخله و ...

سینه‌پهلو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سینه پهلو، پنومونی (به انگلیسی: Pneumonia:نِمُنیا ) یا ذات‌الریه وضعیت التهابی
ریه ... واکسن‌هایی برای جلوگیری از انواع خاصی از سینه پهلو در دسترس می‌باشد. ...
افراد مبتلا به سینه پهلو عفونی اغلب سرفه همراه با خلط، تب همراه با لرز شدید، تنگی
...

پورتال-معاونت بهداشتی-زیرپورتال معاونت بهداشتی/پنومونی(ذات الریه ...

بیماری پنومونی که نام قدیمی آن ذات الریه است عفونت یا التهاب شدید یک یا هر دو ریه
به ... انواع متعددی از ش ویروس ها و باکتری ها می توانند در ریه ها عفونت ایجاد کند و ...

Pneumonia - وبلاگ پرستاری و مامایی ارومیه

15 ژانويه 2009 ... عفونت بیشتر کیسه های هوایی موجود در ریه و به میزان کمتر مجاری هوایی ... پنومونی
لژیونلائی یکی از انواع پنومونی است که توسط جرم هایی ایجاد ...

پنومونی چیست، چه علائمی دارد و چگونه درمان می شود؟

4 سپتامبر 2014 ... شفا آنلاين-باکتری ها، ویروس ها، قارچ، پنومونی اکتسابی از امکانات مراکز درمانی و
پنومونی ایجاد شده در بیمارستان از علل اصلی پنومونی یا عفونت ریه هستند. ... انواع
پنومونی پنومونی اکتسابی از مراکز درمانی افرادی که مداوم در معرض ...

پنومونی - سالم سا: سلامت هوشمند

علائم پنومونی به علت عفونت و وضعیت سلامتی عمومی فرد بستگی دارد. هیچ نشانه ای
نیست که در تمام انواع سینه پهلوها به چشم بخورد. به طور کلی در صورت بروز هر ...

پرستاران - عفونت های بیمارستانی

پنومونی. اهمیت عفونت بیمارستانی. تاریخچه عفونت های بیمارستانی. در سال های اخیر
ساختمانهای جدید و مجهز به نام بیمارستان ساخته شده اند که انواع خدمات تشخیصی و ...

بررسی بیماران بستری به علت پنومونی در بیمارستان حضرت ...

بررسی بیماران بستری به علت پنومونی در بیمارستان حضرت علی‌اصغر(ع) در مدت 3
سال ... عفونت‌های حاد تنفسی ( ARI ) از علل مهم مرگ و میر در کودکان می‌باشد. در اغلب ...

بررسی شیوع عفونت بیمارستانی باکتریایی با مقاومت چند داروئی در ...

هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع عفونت های بیمارستانی با مقاومت چند داروئی ...
همچنین بیشترین موارد این عفــونت ها از نمونه های پنومونی(8/74 درصد) و زخــم (9/16 ...

بررسی مقایسه ای آموزش راهنمای بالینی پیش‌گیری از پنومونی وابسته ...

پنومونی، که به التهاب پارانشیم ریه توسط عوامل میکروبی اطلاق می‌شود، شايع‌ترين
عفونت تنفسي است. از انواع پنومونی می توان به پنومونیِ اکتسابی از جامعه و ...

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری‌های جدا شده از عفونت‌های ...

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری‌های جدا شده از عفونت‌های ادراری زنان ...
عامل عفونت با 83 نمونه (1/60%) و بعد از آن گونه‌هاي کلبسيلا پنوموني با 28نمونه ...

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه - بررسی عفونت بیمارستانی در ...

بررسی عفونت بیمارستانی در بخش مراقبت ویژه نوزادان. چکیده مقاله پاب مد ... 92
مورد پنومونی شامل 38 مورد پنومونی مرتبط با دستگاه تهویه VAP گزارش شده است.

: پنومونی پنوموسیستیس کارینی - دانشنامه رشد

پنومونی‌ پنوموسیستیس‌ کارینی‌ التهاب‌ ریه ها ناشی‌ از یک‌ تک‌ یاخته‌ (یک‌ موجود ... و
سایر بیماری‌های‌ تضعیف‌ کننده‌ دستگاه‌ ایمنی‌ به‌ بدن‌ تهاجم‌ کرده‌ و عفونت ایجاد
می‌کنند. ... تنفسی‌ فوقانی‌; داروهای‌ جدید در این‌ زمینه‌ در حال‌ حاضر تحت‌ بررسی‌ قرار
دارند.

آموزش کنترل عفونت ویژه کادر درمان

اعضاي تيم كنترل عفونت بيمارستان نيكان; جناب اقاي دكتر يعقوبي رياست ... طبق
بررسي ها عفونت ادراري شايع ترين و عفونت پنوموني كشنده ترين عفونت هاي ...

بررسی شیوع پنومونی وابسته به دستگاه تهویه در بیماران ... - آفتاب

10 نوامبر 2008 ... پنومونی شایع ترین عفونت بیمارستانی و عامل عمده مرگ بیماران در بخش مراقبت های
ویژه است. ○ سابقه و هدف: پنومونی شایع ترین عفونت ...

پنومونی ( عفونت ریوی ) چیست؟ - باشگاه خبرنگاران

28 ژوئن 2012 ... عفونت ریه بیماری شایعی است و در سال یک درصد افراد بالغ را گرفتار ... و معمولا در
اثر عفونت ایجاد می‌شود پنومونی یا عفونت ریه گفته می‌شود.

بررسی عوامل خطر و علل باکتریال عفونت های بیمارستانی درNICU و ...

هدف از مطالعه حاضر بررسی ریسک فاکتورها و مقاومت باکتریایی در عفونتهای ... و
کلبسیلا پنومونی 6/18% و اینتروباکتر 14/3% از شایعترین باکتری‌های جدا شده
در ...

پنومونی - مراقبت هاي پرستاري در اختلالات تنفسي حاد

پنومونی - مراقبت هاي پرستاري در اختلالات تنفسي حاد - علایم پنومونی. ... پنومونی‌
ویروسی‌ عفونت‌ ریوی‌ ناشی‌ از ویروس‌ها. این‌ عفونت‌ ممكن‌ است‌ مجاری‌ ... اولويت بررسي:

راهنمای بررسی عفونت بیمارستانی - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ...

روش ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ، ﺛﺒﺖ و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت. آذر. ﻣﺎه. 1391 .... در ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در
ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮي ، ﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﺎ .... ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ ( ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ ).

بررسی عفونت‌های قارچی اکتسابی از سه بیمارستان کرمان - مجله علمی ...

ﺑﺮرﺳﯽ. ﻓﺮاواﻧﯽ. ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﻫﺎي. ﻗﺎرﭼﯽ. اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ. از. ﺑﯿ. ﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻣﻮاد. و. روش. :ﻫﺎ.
اﯾﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ از ... ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ و ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ. در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ.

پنوموني يا عفونت ريه‌ها - تبیان

28 سپتامبر 2011 ... ... و معمولا در اثر عفونت ایجاد می‌شود، پنومونی یا عفونت ریه گفته می‌شود... ... و برگ
ختمی: برای درمان عفونت‌های مجاری تنفسی، تورم روده، انواع زکام، ...

پزشکی - پنومونی ( عفونت ریوی ) چیست؟

تخمین عامل مسبب بیماری کودک بستگی به سن، سابقه سلامتی ، سابقه عفونت ،
نتاج بررسی فیزیکی ، مطالعات آزمایشگاهی و پرتونگاری دارد. پنومونی باکتریال: ...

بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوپلاسما مایکوئیدس ...

27 نوامبر 2016 ... بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوپلاسما مایکوئیدس ... اخیرا
شیوعهای بازپدیدی از عفونتهای پلوروپنومونی نشخوارکنندگان در ...

مرکز نگهداری بیماران روانی بوعلی - پنومونی Penumonia

پنومونی بنا به تعریف ؛ به التهاب پارانشیم ریه گفته می شود ؛ عفونت مجاری ...
درگيری، شدت بيماری و وجود و يا عدم وجود عارضه همراه آن به انواع مختلف تقسيم می شود
.

ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺩﺭ - مجله پرستاری مراقبت ویژه

ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ]۱[. ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ. ،. ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ. ]۲ ،۳ ،۴ ،۵[.
ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ .... ۵/۲۷(ﻧﻔﺮ ۲۲. ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﭼﺎﺭ. ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ.

بررسی مقایسه‌ای تشخیص لژیونلا پنوموفیلا به دو روش کشت خلط و ...

روش بررسی : در این مطالعه از 118 بیمار مبتلا به عفونت تنفسی (پنومونی، بیماری
انسدادی مزمن ریه و آسم) در بیمارستان مسیح دانشوری طی سال 1383 نمونه گرفته شد.

بهترين روش پيشگيري در پنوموني ناشي از ونتيلاتور در بيماران ...

پنومونی ناشی از ونتیلاتور دومین عامل عفونت شایع در بخش مراقبتهای ویژه ICU در ...
بررسی ها نشان داده است که رفع آلودگی دهان با یک آنتی بیوتیک موضعی غیر قابل ...

متن کامل مقاله... - آزمایشگاه پارسه| آزمایشگاه پاتوبیولوژی |آزمایشگاه ...

ارگانیسم‌های مسئول ایجادکننده پنومونی اکتسابی- جمعی(CAP) در بزرگسالان با ....
در بیماران مبتلا به تماس‌های محیطی مناسب با خطرات میزبان برای بررسی عفونت سل
...

پنومونی همراه ونتیلاتور، شایع ترین عفونت بیمارستانی در بخش ICU ...

14 آوريل 2014 ... پنومونی همراه ونتیلاتور (VAP) شایع ترین عفونت اکتسابی ... بیماری را مورد
بررسی قرار‌دادند که 393 مورد رویداد پنومونی همراه ونتیلاتور مرتبط با ...

عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

طرح لایه باز آگهی ترحیم

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

طرح درس تدریس مفهوم ضرب

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

دعای فرج امام زمان(عج) 115در150

بنرمشاوراملاک...200در165 و 100% لایه باز و قابل ویرایش درفتوشاپ

دانلود بیلبورد ماه مبارک رمضان