دانلود رایگان

ﻣﺮوري ﺑﺮ روشﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻮاﻣﻊ - دانلود رایگاندانلود رایگان مروری بر روش های پیشنهادی دوستی با استفاده از تشخیص جوامع

دانلود رایگان ﻣﺮوري ﺑﺮ روشﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻮاﻣﻊ 9 صفحه PDF
ﭼﮑﯿﺪه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﺎرﺑﺮان را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و دﻋﻮت دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ آن ﻫﺎ و ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ و ﭘﯿﺎمﻫﺎي ﻓﻮري ﺑﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدي ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ، ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ، ﻓﺎﯾﻞﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ و وﺑﻼگ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻦ زﯾﺮﮔﺮافﻫﺎﯾﯽ از ﮔﺮاف ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت در داﺧﻞ زﯾﺮﮔﺮاف ﺑﺎﻫﻢ)زﯾﺮﮔﺮافﻫﺎي ﻣﺘﺮاﮐﻢﺗﺮ (و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت را در ﺧﺎرج از آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮدﻫﺎي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﺷﺒﮑﻪ را دارﻧﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﺳﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.


مروری بر روش های پیشنهادی دوستی با استفاده از تشخیص جوامع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد ورزش پاورلیفتینگ

پاورپوینت با موضوع اسب و سوارکاری

تحقیق در مورد آموزش مقدماتي فتوشاپ

پاورپوینت پژوهشی آداب و رسوم و دیدنی های منطقه ی برخوار (یکی از شهرستان های استان اصفهان)

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

هارپ چیست؟

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....اسکچاپ....PART 6

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....فایل های آموزشی....PART 12

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل دوم....لومیون....PART 4

طرح های معماری داخلی

ناو هواپیمابر USS Enterprise با مقیاس 1:300

روانشناسی در نوجوانان

تصاویر سه بعدی

ترفندهای قید گذاری در اسمبلی سالیدورکز SolidWorks

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

پاورپوینت آب سنگین اراک

رام گوشی چینی LG G4

دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کاشی مریم

مسئوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

تحقیق در مورد هنر کاشی کاری در ایران

كارآموزي كارخانة كاشي اصفهان

دانلود مقاله موزائيك

پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان

تحقیق در مورد پختن كوزه‌ها و كاشی‌ها