دانلود رایگان

ﻣﺮوري ﺑﺮ روشﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻮاﻣﻊ - دانلود رایگاندانلود رایگان مروری بر روش های پیشنهادی دوستی با استفاده از تشخیص جوامع

دانلود رایگان ﻣﺮوري ﺑﺮ روشﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻮاﻣﻊ 9 صفحه PDF
ﭼﮑﯿﺪه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﺎرﺑﺮان را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و دﻋﻮت دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ آن ﻫﺎ و ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ و ﭘﯿﺎمﻫﺎي ﻓﻮري ﺑﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدي ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ، ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ، ﻓﺎﯾﻞﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ و وﺑﻼگ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻦ زﯾﺮﮔﺮافﻫﺎﯾﯽ از ﮔﺮاف ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت در داﺧﻞ زﯾﺮﮔﺮاف ﺑﺎﻫﻢ)زﯾﺮﮔﺮافﻫﺎي ﻣﺘﺮاﮐﻢﺗﺮ (و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت را در ﺧﺎرج از آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮدﻫﺎي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﺷﺒﮑﻪ را دارﻧﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﺳﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.


مروری بر روش های پیشنهادی دوستی با استفاده از تشخیص جوامع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

دانلود جزوه فیزیک پزشکی

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

راهنمای نگهداری سگ در منزل

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته امور مالی

مقاله غده هاي درون ريز

نمونه سوالات ارشد MRI

پنی سیلین ppt