دانلود رایگان

ﺷﺒﮑﻪي ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دادهﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاي اﻧﯿﻤﺸﯿﻦ ﺳﯿﺎﻻت ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ GPU - دانلود رایگاندانلود رایگان شبکه ی محله ساختار داده های نوین برای انیمیشن سیالات محاسبه GPU

دانلود رایگان ﺷﺒﮑﻪي ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دادهﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاي اﻧﯿﻤﺸﯿﻦ ﺳﯿﺎﻻت ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ GPU 13 صفحه PDF
ﭼﮑﯿﺪه ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺒﮑﻪي ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ﺳﯿﺎل GPU ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي اﻧﯿﻤﺸﯿﻦ ﺳﯿﺎﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ GPUs از ﻋﻨﺎﺻﺮ ذرهاي ﺑﺮ روي ذره اي ﻫﻤﻮاره اﺳﺖ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .روش ﻧﯿﺮوي ﺑﺮوﺗﯽ SPHﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺴﻠﺘﺰم ﺟﻮﯾﺶﻫﺎي ﻣﺠﺎورﺗﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﻔﺖ ذرات ﺳﯿﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر o(n)2 ذرهي ﻣﺤﻠﻪ داراي ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ n ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي دادهي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ را در ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ذرات را در ﻣﯿﺎن ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺸﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﯾﻦ روش در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ذرات در ﺳﻠﻮل ﯾﮑﺴﺎن ﮔﺮوهﺑﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش، ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر دادهﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ذرات را در دورن ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮي از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي دادهﻫﺎي ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪي ﻣﺤﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﻓﻘﻂ ﺣﺎوي ﯾﮏ ذره اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ . ﺑﺮاﺑﺮ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاﻫﺎي 9 ﺷﺒﮑﻪي ﻣﺤﻠﻪ، ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ از ذرات را ﭘﺮدازش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻣﯿﺪار ﮐﻨﻨﺪهاي را .ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ100GPU


شبکه ی محله ساختار داده های نوین برای انیمیشن سیالات محاسبه GPU


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

کتاب راهکارهای درمان ریزش مو

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

آرایه ها در کنکور

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 90

نمونه سوالات كنكور ژنتيك

داروشناسی

دانلود قالب htmlگروه طراحی سی سی طرح

دانلود پاورپوینت درس یازدهم پیام های آُسمانی نهم متوسطه مسئولیت همگانی

قالب بیا 2 موزیک

حل مشکل آنتن و وای فای و کد های ussd سامسونگ SM-G5520

nokia 150 rm 1190

I747M_M8960A-AAAANAZM-1.0.443100_11-9-2014_17-30-33

ELINK-MR706-D3-V6

LT26i lock remove hard rest ftf file

Xperia U ST25i HARD RESET