دانلود رایگان

ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﭼﻨﺪﺑﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی پایدار ساز سیستم قدرت چندبانده به کمک الگوریتم بهینه سازی فرا ابتکاری ترکیبی

دانلود رایگان ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﭼﻨﺪﺑﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 10صفحه PDF
ﭼﮑﯿﺪه (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ MBPSS) 1 در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﭼﻨﺪﺑﺎﻧﺪه روﺷﯽ ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري اﺳﺖ CPCE (ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .روش CPCE) 3 (و روش ﻓﺮﻫﻨﮓ-ﺗﺠﻤﻊ ذرات PSO) 2ﺑﻬﯿﻨﻬﺴﺎزي ﺗﺠﻤﻊ ذرات 4 اﺳﺖ .ﺷﺒﯿﻬﺴﺎزﯾﻬﺎي ﺑﺮ روي ﺷﺒﮑﻪ PSO ( و CEA) 5 (و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ CA) 4 ﮐﻪ از ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺳﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻬﺴﺎزي ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ MATLAB/SIMULINK ﺑﻪ ﮐﻢ ﻧﺮم اﻓﺰار KUNDURﻣﺎﺷﯿﻨﻪ . ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖPSO در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ CPCE، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ PSSاﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ


طراحی پایدار ساز سیستم قدرت چندبانده به کمک الگوریتم بهینه سازی فرا ابتکاری ترکیبی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

نرم افزار ساخت بنر در سایت

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی

طرح لایه باز آگهی ترحیم

اسپکتروسکوپی لیزر

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ ایمنی برق ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1386

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1385

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

سوالات کنکور تجربی +پاسخ تشریحی 92

آلبوم " شاخه گل 1 " غلام حسین بنان

امیرکبیر از کودکی تا مرگ