دانلود رایگان

زمان بندی ماشین های موازی یکسان با در نظر گرفتن تاثیرات یادگیری وابسته به توالی ، زمان آماده سازی و زمان آزادسازی کارها با هدف حداقل کردن مجموع زود کرد و دیر کرد وزنی کارها - دانلود رایگاندانلود رایگان زمان بندی ماشین های موازی یکسان با در نظر گرفتن تاثیرات یادگیری وابسته به توالی , زمان آماده سازی و زمان آزادسازی کارها با هدف حداقل کردن مجم

دانلود رایگان زمان بندی ماشین های موازی یکسان با در نظر گرفتن تاثیرات یادگیری وابسته به توالی ، زمان آماده سازی و زمان آزادسازی کارها با هدف حداقل کردن مجموع زود کرد و دیر کرد وزنی کارها زمان بندی ماشین های موازی یکسان با در نظر گرفتن تاثیرات یادگیری وابسته به توالی ، زمان آماده سازی و زمان آزادسازی کارها با هدف حداقل کردن مجموع زود کرد و دیر کرد وزنی کارها
تعداد صفحات 80
فایل word

چکیده
در یک محیط زمان بندی به موقع، چنانچه یک کار پیش از موعد تحویل آماده گردد می­بایست در انبار نگهداری شود و از طرفی، در صورتی­که دیرتر از زمان تحویل تکمیل گردد موجبات نارضایتی مشتریان را مهیا می­سازد. از این رو، یک زمان بندی زمانی ایده­آل است که تمامی کارها در موعد قرارداد شده با مشتری آماده گردند. در این مطالعه، مسئله زمان­بندی ماشین­های موازی یکسان با محدودیت زمان­های آزاد سازی کارها به همراه زمان آماده­سازی وابسته به توالی و تاثیر یادگیری با در نظر گرفتن زمان­های بیکاری، به منظور کمینه نمودن مجموع زودکردها و دیرکردها در نظر گرفته شده است. برای مسئله مورد بحث یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط ارائه شده. از آنجا که طبیعت این مسئله NP-hardمی­باشد، مدل ارائه شده فقط برای مسائل با اندازه­های کوچک قابل استفاده می­باشد. از این رو، به منظور حل مدل با اندازه­های بزرگ در یک زمان محاسباتی معقول، از الگوریتم­های ژنتیک و تبرید شبیه­سازی شده استفاده شده است.

کلمات کلیدی: زمانبندی به­موقع، ماشین­های موازی یکسان، زمان آزادسازی، زمان آماده­سازی، تاثیر یادگیری


فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق... 1
1-1. مقدمه. 2
1-2. تعریف مسئله. 3
1-3. اهداف تحقیق.. 5
1-4. مفروضات مسئله. 5
1-5. جنبه­های نوآوری تحقیق.. 6
1-6. محتویات تحقیق.. 6
فصل دوم: مرور ادبیات... 7
2-1. مقدمه. 8
2-2. زمان آماده سازی.. 9
2-3. زمان آزادسازی کارها 11
2-4. تاثیرات یادگیری.. 12
2-5. زمان­های زودکرد و دیرکرد. 14
2-6. نتیجه گیری.. 15
فصل سوم: مدل ریاضی پیشنهادی... 16
3-1. مقدمه. 17
3-2. تعریف مسئله. 17
3-3. مفروضات مسئله. 18
3-4. مدل پیشنهادی.. 18
3-4-1. نمادها 18
3-4-2. پارامترهای ورودی.. 18
3-4-3. متغییرهای تصمیم گیری.. 19
3-4-4. مدل ریاضی.. 20
3-5. اعتبار سنجی مدل ریاضی.. 22
3-6. پیچیدگی مسئله. 23
3-7. نتیجه گیری.. 25
فصل چهارم: الگوریتم­های پیشنهادی و نتایج محاسباتی... 26
4-1. مقدمه. 27
4-2. الگوریتم ژنتیک.... 27
4-2-1. واژگان الگوریتم ژنتیک.... 30
4-2-2. کد گذاری.. 30
4-2-3. جمعیت اولیه. 31
4-2-4.تابع شایستگی.. 31
4-2-5.عملگرهای ژنتیک.... 31
4-2-5-1. عملگر انتخاب... 31
4-2-5-2. عملگرتقاطع. 33
4-2-5-3. عمل جهش.... 34
4-2-6. شرط توقف... 34
4-3. تبرید شبیه سازی شده. 34
4-3-1. مفاهیم الگوریتم تبرید شبیه­سازی­شده. 36
4-4. الگوریتم­های پیشنهادی.. 38
4-4-1. طراحی الگوریتم ژنتیک.... 39
4-4-1-1.تولید جمعیت اولیه. 39
4-4-1-2. جمعیت اولیه. 40
4-4-1-3. نمونه گیری.. 41
4-4-1-4. تابع برازش... 41
4-4-1-5. عملگر تقاطع. 41
4-5-1-6. عملگر جهش.... 43
4-4-2. اجرای الگوریتم تبرید شبیه سازی شده. 43
4-4-2-1. تعیین دمای اولیه. 44
4-4-2-2. تعیین دمای نهایی.. 45
4-4-2-3. روش کاهش دما 45
4-4-2-4. روش همسایگی.. 45
4-5. مجموعه داده­ها 45
4-6. تنظیم پارامترها 47
4-6-1. اندازه جامعه اولیه. 48
4-6-2. تقاطع. 48
4-6-3. نرخ جهش.... 48
4-6-4. حداکثر تعداد نسل­ها 48
4-7.. تنظیم پارامتر چند عاملی.. 49
4-8.. ارزیابی الگوریتم­ها 56
4-9. جمع­بندی.. 61
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 62
5-1. نتیجه گیری.. 63
5-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 63
فهرست منابع.. 64

فهرست جداول
جدول 3-1. پارامترهای مربوط به 5 کار بر روی 2 ماشین.. 22
جدول 3-2. پارامتر زمان آماده­سازی مربوط به 5 کار بر روی 2 ماشین.. 22
جدول 3-3. توالی بدست آمده از حل لینگو برای مثال 5 کار بر روی 2 ماشین.. 23
جدول 3-4. پارامترهای خروجی بدست آمده از حل لینگو برای مثال 5 کار بر روی 2 ماشین.. 23
جدول 4-1. نمایش رمزگشایی کروموزوم. 41
جدول 4-2. نام مسائل تولید شده با پارامترهای متغییر. 46
جدول 4-3. خلاصه­ی داده­ها 47
جدول 4-4. پارامترهای کنترل کننده الگوریتم ژنتیک و محدوده­ی موثر آن. 49
جدول 4-5. فاکتورها و سطوح آن­ها 49
جدول 4-6. ترکیب فاکتورها و سطوح پاسخ مربوطه در آزمایشات چند عاملی.. 50
جدول 4-7. ضرایب همبستگی تخمینی مدل برای نسبت­های SN.. 50
جدول 4-8. آنالیز واریانس برای نسبت­های SN.. 51
جدول 4-9. ضرایب همبستگی تخمینی مدل برای میانگین پاسخ­ها 51
جدول4-10. آنالیز واریانس برای میانگین پاسخ­ها 52
جدول4-11. پاسخ SN.. 52
جدول4-12. پاسخ میانگین­ها 52
جدول 4-13. مقادیر تنظیم شده­ی پارامترهای ژنتیک.... 54
جدول 4-14. مقادیر تنظیم شده­ی پارامترهای تبرید شبیه سازی شده. 54
جدول 4-15. مقادیر بدست آمده از الگوریتم­ها و لینگو. 57
جدول 4-16. میانگین زمان حل و RPD برای تعداد مختلف کارها 59فهرست اشکال
شکل 3-1. شکل سلسله مراتب پیچیدگی محیط­های کاری.. 24
شکل 3-2. سلسله مراتب پیچیدگی توابع هدف... 24
شکل 4-1. نمای کلی الگوریتم ژنتیک کلاسیک.... 29
شکل 4-2. چگونگی انجام عمل تقاطع با انتخاب ژن­ها از والدین.. 42
شکل 4-3. چگونگی انجام عمل تقاطع با انتخاب ژن­ها از والدین.. 42
شکل 4-4. چگونگی انجام عمل تقاطع با انتقال ژن­ها به فرزندان. 43
شکل 4-5. پاسخ میانگین­ها برای الگوریتم ژنتیک.... 53
شکل 4-6. پاسخ ضرایب SN برای الگوریتم ژنتیک.... 53
شکل 4-7. پاسخ میانگین­ها برای الگوریتم تبرید شبیه سازی شده. 55
شکل 4-8. پاسخ ضرایب SN برای تبرید شبیه سازی شده. 55
شکل 4-9. نمودار میانگین ، میانه و فواصل LSD.. 59
شکل 4-10. RPD برای تعداد مختلف کارها 60
شکل 4-11. زمان بدست آمده برای تعداد مختلف کارها 60زمان بندی ماشین های موازی یکسان با در نظر گرفتن تاثیرات یادگیری وابسته به توالی


زمان آماده سازی و زمان آزادسازی کارها با هدف حداقل کردن مجم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

نرم افزار ساخت بنر در سایت

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی

طرح لایه باز آگهی ترحیم

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ ایمنی برق ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1386

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1385

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

سوالات کنکور تجربی +پاسخ تشریحی 92

آلبوم " شاخه گل 1 " غلام حسین بنان

روابط صنعتی

فیلم آموزش رسم نمودارهای پویا فروش برای یک کارخانه