دانلود رایگان

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮه ﻫﺎي ﮐﺎوﺷﮕﺮ - دانلود رایگاندانلود رایگان تعیین مکان حمله های کرم چاله در شبکه های حسگربیسیم به کمک کاوشگر

دانلود رایگان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮه ﻫﺎي ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﭼﮑﯿﺪه ﯾﮑﯽ از ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك و راﯾﺞ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ، ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﮔﺮه ﻫﺎي ﺑﺪﺧﻮاه در دو ﺳﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ، ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎي دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﯿﻠﯽ دور از ﻫﻢ در ﺷﺒﮑﻪ را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد را ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،ﮐﻪ ﮔﺮه ﻫﺎي ﮐﺎوﺷﮕﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﮔﺮه ﻫﺎي ﮐﺎوﺷﮕﺮ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ )ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮه ﻫﺎ (در ﻧﻮاﺣﯽ دو ﺳﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﻞ وﻗﻊ ﺣﻤﻠﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﮔﺮه ﻫﺎي ﮐﺎوﺷﮕﺮ درواﻗﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي از ﻫﻤﺎن ﮔﺮه ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺎص، ﻣﺜﻼً ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ را در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اراﺋﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.


تعیین مکان حمله های کرم چاله در شبکه های حسگربیسیم به کمک کاوشگر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

نرم افزار ساخت بنر در سایت

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی

طرح لایه باز آگهی ترحیم

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ ایمنی برق ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1386

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1385

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

سوالات کنکور تجربی +پاسخ تشریحی 92

آلبوم " شاخه گل 1 " غلام حسین بنان

روابط صنعتی

فیلم آموزش رسم نمودارهای پویا فروش برای یک کارخانه