دانلود رایگان

ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ - دانلود رایگاندانلود رایگان ریابی هدفهای متحرک در شبکه های حسگر بیسیم به کمک اتوماتاهای یادگیر سلولی

دانلود رایگان ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭼﮑﯿﺪه دﻧﯿﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﻌﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد. از اﯾﻦ رو، در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﮐﺎراﻣﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎدف اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﺑﺎرﻫﺎي ﭘﺮدازﺷﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ، اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﻻ و ﻧﯿﺰ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﺎﻻي ﮔﻤﺸﺪﮔﯽ ﻫﺪف را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺎ، ﮔﺮه ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺳﺎﮐﻦ در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻫﻤﮑﺎري اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ،اﻗﺪام ﺑﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪف و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ آن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از ﻣﺰاﯾﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ،ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدن، ﻋﺪم ﺳﺮﺑﺎر زﯾﺎد، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮي در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ و ﭘﻮﯾﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آن را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪف در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،اراﺋﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺟﻬﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪف در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ اﺳﺖ. اﺗﻮﻣﺎﺗﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ،ﯾﮏ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺟﺰاي ﺳﺎده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮري ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻫﺮ ﺟﺰء ﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اش ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد.


ریابی هدفهای متحرک در شبکه های حسگر بیسیم به کمک اتوماتاهای یادگیر سلولی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

مطالعات و طرح تفصیلی منطقه 6 تهران

اسپکتروسکوپی لیزر

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

تحقیق درمورد بررسي شعر نو( نيمايي)

نقشه اتوکدی شهرستان چابهار-سیستان و بلوچستان

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

علم فسیل شناسی

زمين شناسي اقتصادي

زلزله

زمين شناسي در منطقه كپه داغ

سنگهاي دگرگوني

عدد ثابت گاز براي هوا

كانيها

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای دکتر محمود جمعه پور- فصل 8

پاورپوینت برنامه ایمن سازی کودک41 اسلاید

سمینار کارشناسی ارشد طراحی و رفتار سازه ها در زلزله

پمفلت (بروشور) مسمومیت دارویی با ترامادول

پمفلت (بروشور) راههای جلوگیری از بارداری