دانلود رایگان

ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ - دانلود رایگاندانلود رایگان ریابی هدفهای متحرک در شبکه های حسگر بیسیم به کمک اتوماتاهای یادگیر سلولی

دانلود رایگان ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭼﮑﯿﺪه دﻧﯿﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﻌﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد. از اﯾﻦ رو، در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﮐﺎراﻣﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎدف اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﺑﺎرﻫﺎي ﭘﺮدازﺷﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ، اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﻻ و ﻧﯿﺰ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﺎﻻي ﮔﻤﺸﺪﮔﯽ ﻫﺪف را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺎ، ﮔﺮه ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺳﺎﮐﻦ در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻫﻤﮑﺎري اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ،اﻗﺪام ﺑﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪف و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ آن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از ﻣﺰاﯾﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ،ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدن، ﻋﺪم ﺳﺮﺑﺎر زﯾﺎد، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮي در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ و ﭘﻮﯾﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آن را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪف در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،اراﺋﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺟﻬﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪف در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ اﺳﺖ. اﺗﻮﻣﺎﺗﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ،ﯾﮏ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺟﺰاي ﺳﺎده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮري ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻫﺮ ﺟﺰء ﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اش ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد.


ریابی هدفهای متحرک در شبکه های حسگر بیسیم به کمک اتوماتاهای یادگیر سلولی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود شاهنامه فردوسی (نسخه بسیار مشهور و نفیس بایسنقری) با تزئینات و مینیاتورهای زیبا

تهدیدی به نام کمبود جمعیت - تحقیق درس دانش خانواده و جمعیت

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

دانلود قولنامه انتقال ملک

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده میدان بهارستان

صنایع دستی

مديريت سرمايه گذاري پيشرفته بهينه سازي پرتفوي مدل ماركويتز

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت ضرب پايه سوم ابتدايي

آزمون قلمچی 5آبان 96-گروه آزمایشی تجربی (کنکوریها)

دانلود پاورپوینت جانوران مضر شهری - 6 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان لیپیدها و انواع انها در 120 اسلاید

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) کاربری ارضی استان مازندران

دانلود پروژه آزمایش لوژان (word)

پاورپوینت درباره سدهای زیرزمینی

کانی

بوژان

دانلود پاورپوینت ساختار زمین - 9 اسلاید

فسیل ها وتشکیل ان ها

سسس

بررسی آماری وضعیت تحصیلی دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی

بررسی آماری عوامل کاهش ازدواج

دانلودکلیه سوالات آمار دانشگاه پیام نور(کلیه ادوارگذشته)همراه باپاسخنامه