دانلود رایگان

چگونگی تاثیر اقتصاد رشدمحور بر امنیت زیست­ محیطی - دانلود رایگاندانلود رایگان چگونگی تاثیر اقتصاد رشدمحور بر امنیت زیست محیطی

دانلود رایگان چگونگی تاثیر اقتصاد رشدمحور بر امنیت زیست­ محیطی چگونگی تاثیر اقتصاد رشدمحور بر امنیت زیست­ محیطی
word فایل
تعداد صفحات 180
چکیده:
به دنبال تحولات روابط بین­الملل طی نیم قرن گذشته، مفهوم امنیت نیز دگرگون شده است. تحول از امنیت ملی به امنیت انسانی و تغییر مرجع امنیت از دولت به یکایک افراد بشر و سازمان­ها و گروه­های فرو ملی و فرا ملی از نتایج این تحول بوده است. امنیت زیست­محیطی نیز از جمله موضوعات مورد مطالعه اندیشمندان حوزه امنیت انسانی بوده است. شدت تخریب محیط زیست و ناامنی­های بوجود آمده از آن پژوهشگران بسیاری را به کنکاش در مورد چرایی و چگونگی بروز این پدیده واداشته است. مدل اقتصاد رشدمحور، چگونه امنیت زیست­محیطی را به خطر می­اندازد؟ پرسشی است که این پایان نامه برای پاسخ به آن تدوین گشته و بنابراین پژوهش حاضر درصدد است تا با برجسته­سازی نقش اقتصاد رشدمحور مبتنی بر شاخص تولید و مصرف انبوه به بررسی چگونگی تأثیرگذاری این مدل اقتصادی بر امنیت زیست­محیطی بپردازد. بدین منظور ابتدا با بررسی گزینشی سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به توصیف وضعیت کنونی اقتصاد بین­الملل در چارچوب اقتصاد رشد­محور پرداخته و سپس با توصیف و تحلیل وضعیت محیط­زیست در چارچوب دو شاخص جای­پای زیست­محیطی و ظرفیت زیستی و نیز بررسی موردی انتشار گاز­های گلخانه­ای، پوشش جنگلی، تنوع زیستی، لایه ازون، بلایای طبیعی و پسماندهای رادیواکتیو، وخامت اوضاع زیست­محیطی را گزارش کرده­ایم. آزمون تاثیر اقتصاد رشدمحور بر محیط­زیست نشان می­دهد که انسان با اتخاذ این مدل اقتصادی و تولید ومصرف انبوه منابع، کالا وخدمات، و نیز تولید گستره ضایعات و آلودگی­های ناشی از آن، دست به تخریب محیط­زیست زده و امنیت زیست­محیطی را در معرض تهدید قرار داده است.
کلید واژه­ها
اقتصاد رشدمحور، امنیت انسانی، امنیت زیست­محیطی، مصرف، جای­پای زیست­محیطی، ظرفیت زیستیفهرست مطالب
عنوان............................................................................................................................................................................صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش...............................................................................................................................................1
1-1- تعریف مسأله..............................................................................................................................................................2
1-2- سوال اصلی.................................................................................................................................................................7
1-3- سوالات فرعی.............................................................................................................................................................7
1-4- پیش فرض­ها.............................................................................................................................................................8
1-5- فرضیه تحقیق............................................................................................................................................................8
1-6- متغیرهای تحقیق.....................................................................................................................................................8
1-7- مفهوم اقتصاد رشدر­­محور........................................................................................................................................8
1-8- امنیت زیست­محیطی...............................................................................................................................................9
1-9- مواد و روش انجام تحقیق....................................................................................................................................10
1-10- پیشینه تحقیق....................................................................................................................................................10
1-11- جنبه جدید بودن و نوآوری..............................................................................................................................13
1-12- سازماندهی تحقیق.............................................................................................................................................14
فصل دوم: پیشینه نظری، مفاهیم و شاخص­های عملیاتی.............................................................................15
2-1- مقدمه.......................................................................................................................................................................16
2-2- اقتصاد رشد محور..................................................................................................................................................19
2-2-1- مکتب کلاسیک................................................................................................................................................20
2-2-2- مکتب نئوکلاسیک...........................................................................................................................................21
2-2-3- مکتب شیکاگو..................................................................................................................................................21
2-2-4- نئولیبرالیسم......................................................................................................................................................22
2-3- امنیت زیست محیطی..........................................................................................................................................26
2-3-1- تعریف محیط زیست.......................................................................................................................................26
2-3-2- امنیت زیست محیطی.....................................................................................................................................27
2-3-3- شاخص­های امنیت زیست­محیطی...............................................................................................................30
2-3-3-1- شاخص جای­پای زیست­محیطیو شاخص ظرفیت زیستی.................................................................31
2-3-3-2- شاخص پایداری محیط زیست................................................................................................................37
2-3-3-3- شاخص عملکرد زیست­محیطی...............................................................................................................41
2-4- مصرف......................................................................................................................................................................46
2-4-1- تعاریف مصرف..................................................................................................................................................48
2-4-2- مصرف­گرایی......................................................................................................................................................51
2-5- جمع­بندی...............................................................................................................................................................52
فصل سوم: حاکمیت جهانی اقتصاد رشد محور..................................................................................................53
3-1- مقدمه.......................................................................................................................................................................54
3-2- بخش صنعت...........................................................................................................................................................57
3-2-1- انرژی...................................................................................................................................................................57
3-2-2- آهن و فولاد.......................................................................................................................................................61
3-2-3- مس.....................................................................................................................................................................64
3-2-4- خودرو.................................................................................................................................................................66
3-3- بخش کشاورزی.....................................................................................................................................................69
3-3-1- غذا.......................................................................................................................................................................69
3-3-2- آب.......................................................................................................................................................................72
3-3-3- کود......................................................................................................................................................................74
3-4- بخش خدمات.........................................................................................................................................................74
3-5- جمع­بندی...............................................................................................................................................................80
فصل چهارم: تهدید جهانی امنیت زیست­محیطی............................................................................................81
4-1- مقدمه.......................................................................................................................................................................82
4-2- وضعیت شاخص جای­پای زیست­محیطی و شاخص ظرفیت­زیستی..............................................................83
4-3- شاخص عملکرد زیست­محیطی............................................................................................................................88
4-4- انتشار گاز­های گلخانه­ای.......................................................................................................................................92
4-4-1- انتشار دی­اکسید­کربن......................................................................................................................................93
4-4-2- انتشار اچ­اف­سی.................................................................................................................................................95
4-5- پوشش جنگلی........................................................................................................................................................96
4-6- تنوع زیستی..........................................................................................................................................................102
4-7- لایه ازون...............................................................................................................................................................104
4-8- بلایای طبیعی......................................................................................................................................................107
4-9- پسماند­های رادیواکتیو........................................................................................................................................109
4-10- جمع­بندی........................................................................................................................................................110
فصل پنجم: اقتصاد رشد محور و امنیت زیست­محیطی................................................................................111
5-1- مقدمه....................................................................................................................................................................112
5-2- جای­­پای زیست­محیطی و ظرفیت زیستی......................................................................................................115
5-3- شاخص عملکرد زیست­محیطی........................................................................................................................129
5-3-1- شاخص انتشار دی­اکسید گوگرد.................................................................................................................129
5-3-2- تغییرات آب و هوایی.....................................................................................................................................134
5-3-3- آلودگی هوا......................................................................................................................................................137
5-3-4- تنوع زیستی....................................................................................................................................................138
5-4- لایه ازون...............................................................................................................................................................139
5-5- مصرف­گرایی و تولید زباله..................................................................................................................................140
5-6- جمع­بندی.............................................................................................................................................................146
فصل ششم: نتیجه­گیری...........................................................................................................................................149
6-1- نتیجه­گیری..........................................................................................................................................................150
6-2- پیشنهادات...........................................................................................................................................................153
6-2-1- اتخاذ سیاست­های عدالت محورانه و پرهیز از تمرکزگرایی.....................................................................153
6-2-2- تصویب و اجرای قوانین در جهت حفاظت از محیط ­زیست....................................................................153
6-2-3- ایجاد و حمایت از سازمان­های مردم نهاد زیست­محیطی........................................................................154
6-2-4- اجرای سیاست­های اصلاح الگوی مصرف....................................................................................................154
6-2-5- آموزش و آگاهی بخشی به مردم...................................................................................................................155
فهرست نمودارها
نمودار 2-1- ساختار محاسبه جای­پای بوم­شناختی و ظرفیت زیستی....................................................................35
نمودار 2-2- مقایسه ظرفیت زیستی و ردپای زیست­محیطی جهان در دوره­های زمانی بین 1996 تا 2006..................................................................................................................................................................................36
نمودار 2-3 - اجزای شاخص ها و متغیرهای شاخص پایداری محیط زیست سال 2005...................................38
نمودار 2-4- شاخص عملکرد زیست­محیطی، 2012.............................................................................................44
نمودار 2-5- روند بهداشت محیط و پویایی محیط­زیست بین سال­های 2000 تا 2010.............................45
نمودار 3-1- میزان جمعیت جهان از سال 1960 تا سال 2011...........................................................................56
نمودار 3-2- مصرف جهانی نفت از سال 1950 تا سال 2004..............................................................................57
نمودار 3-3- مصرف گاز طبیعی از 1964 تا 2008..................................................................................................58
نمودار 3-4- تولید برق.....................................................................................................................................................59
نمودار 3-5- مصرف نفت مناطق بر اساس میلیون بشکه در روز...............................................................................60
نمودار 3-6- سرانه مصرف انرژی در سال 2003........................................................................................................61
نمودار 3-7- تولید جهانی فولاد خام، 1950 تا 2011............................................................................................62
نمودار 3-8- مصرف جهانی فولاد خام، 1989 تا 2012..........................................................................................63
نمودار 3-9- تقاضای جهانی مس...................................................................................................................................65
نمودار 3-10- تولید دوچرخه و اتومبیل(سواری)، 1950 تا 2007......................................................................67
نمودار 3-11- تولید خودرو از 1990 تا 2015.........................................................................................................68
نمودار 3-12- تولید مواد غذایی ، 1961 و 2011...................................................................................................70
نمودار 3-13- تعداد گرسنگان بر اساس منطقه..........................................................................................................71
نمودار 3-14- تفکیک استفاده از آب شیرین...............................................................................................................73
نمودار 3-15- درصد افزایش برداشت آب در سال 2025........................................................................................73
نمودار 3-16- حمل و نقل هوایی مسافر.......................................................................................................................75
نمودار 3-17- حمل و نقل هوایی.................................................................................................................................76
نمودار 4-1- سرانه جای پای زیست­محیطی و ظرفیت زیستی در جهان ...........................................................85
نمودار 4-2- مقایسه جای پای زیست­محیطی و ظرفیت زیستی 2007............................................................86
نمودار 4-3- جای پای زیست­محیطی جهان 1960 تا 2050 .......................................................................... 88
نمودار 4-4- انتشار دی اکسید کربن ........................................................................................................................ 94
نمودار 4-5- روند تغییرات دما و غلظت دی اکسید کربن در جو ........................................................................95
نمودار 4-6- انتشار گازهای هایدروفلوروکربن .........................................................................................................96
نمودار 4-7- روند وقوع حوادث..................................................................................................................................108
نمودار 5-1- استخراج جهانی مواد، 2005-1900.............................................................................................116
نمودار 5-2- ظرفیت زیستی مناطق، 2003..........................................................................................................117
نمودار 5-3- جای­پای زیست­محیطی بشریت 2005-1961..............................................................................118
نمودار 5-4- انتشار جهانی گازهای گلخانه­ای.........................................................................................................122
نمودار 5-5- استفاده از زمین کشاورزی و مرتع و تغییر جهانی بین سال­های 1960 و 2010...............124
نمودار 5-6- منبع انتشار دی اکسید گوگرد...........................................................................................................130
نمودار 5-7- انتشار جهانی گوگرد.............................................................................................................................131
نمودار 5-8- منابع تولید برق 2040-1990 .......................................................................................................133
نمودار 5-9- انتشار جهانی گازهای گلخانه­ای.........................................................................................................134
فهرست جداول
جدول 3-1-میزان نسبی مصرف منابع در کشورهای صنعتی و کشورهای درحال توسعه .............................55
جدول 3-2- مصرف جهانی فولاد خام 1989 تا 2012........................................................................................64
جدول 3-3- مصرف فلز مس از 1989تا 2012.....................................................................................................66
جدول 3-4- تعداد خودروهای تولید شده از سال 1970 تا کنون.......................................................................68
جدول 3-5- تولید مواد غذایی 1961 و 2011......................................................................................................70
جدول 3-6- تعداد ودرصد افراد دچار سوءتغذیه ـ..................................................................................................72
جدول 3-7- مصرف جهانی کود....................................................................................................................................74
جدول 3-8- ارزش کالای صادرشده در جهان 1960 تا 2012..........................................................................77
جدول 4-1- مصرف الوار و فیبر 2002 و 2008....................................................................................................98
جدول 5-1- جدول جای­پای زیست­محیطی............................................................................................................128
فهرست تصاویر
شکل 4-1- شاخص عملکرد زیست­محیطی................................................................................................................89
شکل 4-2- پیامدهای گرم­شدن کره زمین.................................................................................................................91
شکل 4-3- میزان جنگل­زدایی در جزیره برونئی 1950 تا 2010.....................................................................99
شکل 4-4- جنگل­زدایی در غرب آفریقا(ساحل عاج)، 1955 تا 1988.............................................................100
شکل4-5- جنگل­زدایی 1970 تا 1990 ( برمه،کامبوج، لائوس، ویتنام، تایلند، مالزی و اندونزی).........101
شکل 4-6- قطب شمال، 1982 و 2007.............................................................................................................102
شکل 4-7- تنوع زیستی زمین 1700، 2000 و 2050...................................................................................104
شکل 4-8- محل استقرار لایه ازون.........................................................................................................................106
شکل 4<

چگونگی تاثیر اقتصاد رشدمحور بر امنیت زیست محیطی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درس هفتم تاریخ معاصر ایران یازدهم ( کودتای 1299)

پاورپوینت چاه آب و قنات

سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

دانلود نقشه کامل توپوگرافی شهر رشت

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود جزوه و خلاصه کتاب علم النفس (روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان) - بر اساس کتاب هاشمیان - روانشناسی پیام نور - pdf

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

اموزش

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

علم فسیل شناسی

زمين شناسي اقتصادي

زلزله

زمين شناسي در منطقه كپه داغ

سنگهاي دگرگوني

عدد ثابت گاز براي هوا

كانيها

لرزه نگاري

مكانيك خاك

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای دکتر محمود جمعه پور- فصل 8