دانلود رایگان

پروژه بررسي عزت نفس دانشجويان خودشكوفا در زمينه هاي ورزشي و تحصيلي - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه بررسی عزت نفس دانشجویان خودشکوفا در زمینه های ورزشی و تحصیلی. doc پرداخته است.

دانلود رایگان پروژه بررسي عزت نفس دانشجويان خودشكوفا در زمينه هاي ورزشي و تحصيلي
نوع فایل: word
قابل ویرایش 110 صفحه

چکیده:
هدف تحقيق حاضر با عنوان بررسي عزت نفس دانشجويان خود شكوفا در زمينه عزت نفس دانشجويان دختر و پيشرفت تحصيلي رابطه بيشتري وجود دارد و در پسران بين عزت نفس دانشجويان پسر پيشرفت ورزشي رابطه عميق تري وجود دارد . براي اين كار جامعه آماري ما دانشگاه آزاد اسلامي بود كه 200 نمونه انتخاب شد 100 نمونه دختر و 100 نمونه پسر و نيز براي سنجش خود شكوفايي از ميانگين معدل كل در آزمودنيها در ترم هاي گذرانده استفاده شد و نيز با مراجعه به پرونده تحصيلي و يا سوال از خود آنها به عنوان نمره خود شكوفايي ورزشي و تحصيلي استفاده شد. و از پرسشنامه كوپر اسميت استفاده شد و از دو روش آمار استنباطي و توصيفي استفاده شده و در آمار توصيفي به نشان دادن ميانگين و نمرات عزت نفس دانشجويان دختر و پسر پرداخته ايم و از نمودار و جداول فراواني استفاده شده است و در مقايسه آمار استنباطي از روش آماري خي دو براي معني داري و رابطه عزت نفس با خود شكوفايي در متغيير ورزش و تحصيل استفاده كرده ايم. و متغيير مستقل عزت نفس و متغيير وابسته خود شكوفايي و يا عدم شكوفايي تحصيلي و ورزشي دانشجويان است.

مقدمه:
ويژگي ها و خصوصيات شخصيتي همواره مورد توجه و مطالعه و تحقيق صاحب نظران و فلاسفه و حكيمان و پزشكان و عرفا در سال هاي اخير روان شناسان و روان كاوان و متخصّصان رفتاري و كارشناسان مختلف مددكاري و مشاروه و روان شناسي بوده و هست.
علّت اين توجه و علاقه كاملاً روشن است. انسان اگر هم در يك هيأت و كُلّ مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرد نمي توان از خصوصيات قد و وزن و علايق و استعدادها و توان و هوش و اراده و تصميم گيري و انزوا و گريز از گروه و افسردگي و اضطراب و ويژگي هاي مهمّ او را ناديده گرفت. (توزنده جاني، 1374 ، ص 15)
اگر هم در نظر داشته باشيم به صورت قياسي رفتارها را بررسي كنيم لاجرم به پرداخت موارد فوق ناگزيريم.
در شكل استقرايي كه اين اصل است و نمي توان پارامترهاي هوش و توانايي و حافظه و احساس و ادارك و تعاملات را ناديده گرفت، اصولاً تحقيق در همين زمينه ها ما را به يك نگرش و نتيجه كلّي معطوف مي كند. و تأثير خود آگاهي از نتايج عملكرد طي تحقيقات تجربي و آزمايشگاهي در سال هاي اخير كاملاً به اثبات رسيده است.( پل فرس، 1380، ص 63)
خود شكوفايي يك واژه و اصطلاح تازه و جديد است كه وارد ادبيات روان شناسي شده ولي مفهوم آن تا حد زيادي روشن است. و در تعريف تحققّ و برآورده كردن همه قابليت ها و توانايي هاي بالّقوه و فعليت آنها در رسيدن به هدف را شامل مي شود. (دوان شولتزه، 1377، ص 366)
خودشكوفايي گاهي يك قطبي است يعني فردي هيچ گونه قابليت رفتاري و شناختي و هنري و عملي و اجتماعي ندارد. اما ممكن است در يك زمينه ديگر مثل آشپزي و يا ورزش و يا ... برجستگي و نبوغ خاصي داشته باشد. (شولتز، 1377)
ابراهام مزلو در طبقه بندي نياز كه از نيازهاي فيزيولوژيكي و ايمني و نظم و ثبات و نيازهاي عاطفي و تعلّق و عشقو نياز به احترام از جانب خود و ديگران تا نياز به خود شكوفايي و يا تحقق خود را شامل مي شود به اين نيازها و سلسله مراتب پرداخته است. (شولتز، 1377، ص 362)
شكوفايي دانشجويان در تحصيل و ورزش از اهميت بسيار زيادي برخوردار هستند. زيرا هر دو شاخصي آينده علمي و توانايي كاركردي شغلي و درآمدي و خانوادگي را از يك سو و سلامت و بهداشت روان و توانايي و قدرت رويارويي وي در مقابل مشكلات و معضلات را نشان مي دهد. و در اين تحقيق قصد داريم. شاخص هاي ورزش و تحصيل دانشجويان خود شكوفا را در مقايسه با دانشجويان عادي به تحقيق و مطالعه نشان دهيم.

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
كليات (بيان مسأله)
اهميت و ضرورت مسئله
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
متغيرهاي تحقيق ( تعريف نظري متغيرها – تعريف عملياتي)
يادگيري و انگيزش در خود شكوفايي
تاريخچه كوتاه پژوهش پرورشي درباره انگيزش
هدف
كارايي شخص
منابع انتظار پيامد
نظريه انتساب
الگوگيري
موضوعات اخلاقي در تغيير رفتار
تغيير دادن رفتارهاي اكتسابي در خودشكوفايي
تحقيقات و مطالعات خارجي
فصل سوم
روش تحقيق
جامعه آماري
حجم نمون و نمونه آماري
ابزار گردآوري اطلاعات
روش گردآوري اطلاعات
روش آماري
فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافته ها :
جدول پراكندگي نمرات در 3 بخش عزت نفس ، ورزش و تحصيل
نمرات سه گانه دختران و پسران دانشجو و نتايج آماري
جدول نمرات عزت نفس و نمرات تحصيلي و ورزش پسران
جدول نمرات عزت نفس و نمرات تحصيلي و ورزش پسران
عمليات آماري
آزمون فرضيه ها
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
محدوديتها و مشكلات
پيشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم و پيوست ها

منابع ومأخذ:
نويسنده سال اثر ترجمه انتشارات محل انتشار
احمدي، سيد احمد1372روان شناسي جوانان و نوجوانان - مشعلتهران
ايوي ـ بلك برن 1374شناخت درماني اضطرابحسن توزنده جانيآستان قدسمشهد
پل فرس1380راهنماي علمي روان شناسي تجربيحمزه گنجيآستان قدسمشهد
دوان شواتز1377روان شناسي شخصيتجمعي از مترجماناربسارانتهران
حبيبيان ، احمد1374مروري بر روان آدمي-تبليغات اسلاميتهران
معيري، محمد طاهر1374مسائل آموزش و پرورش-اميركبيرتهران
مانس، هنري1373رشد شخصيت كودكمهشيد ياساييمركزتهران
همزه گنجي1380ارزشيابي-ساوالانتهران


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


رشته


روانشناسی


علوم


تربیتی


ارشد


کلاسی


تحقیق


پایان


دوره


پایان


نامه


پروژه


بررسی


عزت


نفس


دانشجویان


خودشکوفا


در


زمینه


ه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه رشته روانشناسی بررسي عزت نفس دانشجويان خودشكوفا ...

پایان نامه رشته روانشناسی بررسي عزت نفس دانشجويان خودشكوفا در زمينه هاي ورزشي و تحصيلي

بررسي عزت نفس دانشجويان خودشكوفا در زمينه هاي ورزشي و تحصيلي

بررسي عزت نفس دانشجويان خودشكوفا در زمينه هاي ورزشي و تحصيلي. بررسي عزت نفس دانشجويان ...

پایان نامه بررسي عزت نفس دانشجويان در زمينه هاي ورزشي و تحصيلي

پایان نامه بررسي عزت نفس دانشجويان در زمينه هاي ورزشي و تحصيلي ... خودشكوفا در زمينه ...

پایان نامه بررسي عزت نفس دانشجويان خودشكوفا در زمينه هاي ...

پایان نامه بررسي عزت نفس دانشجويان خودشكوفا در زمينه هاي ورزشي و تحصيلي

پروژه نرم افزاری، پایان نامه، کارآموزی،

بررسي عزت نفس دانشجويان خودشكوفا در زمينه هاي ورزشي و تحصيلي . ... پروژه بررسي و مطالعه ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...

بررسي عزت نفس دانشجويان خودشكوفا در زمينه هاي ورزشي و ... و پيشرفت تحصيلي در ...

فروش آنلاین پروژه و پایان نامه - دانلود پایان نامه ...

-بررسي عزت نفس دانشجويان خودشكوفا در زمينه هاي ورزشي و تحصيلي ... در خارج از خانه - پروژه ...

روانشناسی,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات ...

بررسي عزت نفس دانشجويان خودشكوفا در زمينه هاي ورزشي و تحصيلي : بررسي عزت نفس دانشجويان ...

روانشناسی,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات ...

روانشناسی,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه ... افسردگی,عزت نفس,دانش آموزان ... در سايت ...

پروژه نرم افزاری، پایان نامه، کارآموزی،

بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ... تقسيم بندي عزت نفس در كودكان و ... در موقعيت های ...

پاورپوینت پژوهشی آداب و رسوم و دیدنی های منطقه ی برخوار (یکی از شهرستان های استان اصفهان)

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....اسکچاپ....PART 6

طرح های معماری داخلی

ناو هواپیمابر USS Enterprise با مقیاس 1:300

روانشناسی در نوجوانان

تصاویر سه بعدی

ترفندهای قید گذاری در اسمبلی سالیدورکز SolidWorks

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کاشی مریم

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

دانلود پایان نامه رشته نساجی پیرامون پشم ورنگهای گیاهی

گزارش کار آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

جزوه آموزش پیشرفته روش های اجزاء محدود (Finite Element Methodes) پروفسور عیسی سلاجقه

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

دانلود پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شار در تهران

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شهری شوشتر نو-خوزستان

شناخت فضای شهری- میدان امام حسین-منطقه 7 تهران

دانلود حل المسائل کتاب CMOS بهزاد رضوی

تحقیق درباره پستهای انتقال وتوزیع برق و مهمترین سوالات همراه با جوابهای آزمون استخدامی اپراتوری پستهای انتقال

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فناوری ترانزیستورهای CMOS در 52 اسلاید

مقاله 264 صفحه ای کامل درباره بررسی سخت افزار PLC های سرس s7300/400 زیمنس

مجموعه سوالات PLC برای آمادگی آزمون فنی حرفه ای