دانلود رایگان

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تجزیه مقادیر بسیار کم در 182 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تجزیه مقادیر بسیار کم در 182 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تجزیه مقادیر بسیار کم در 182 اسلاید


شیمی تجزیه (Analytical Chemistry) شاخه ای از دانش بنیادین شیمی است که به مطالعه روش های جداسازی، شناسایی و بررسی کمی اجزای طبیعی یا مصنوعی یک ماده می پردازد. انواع آنالیز و تجزیه و تحلیل که در این دانش به کار گرفته می شوند در یک نگاه کلی به دو دستهٔ کمّی و کیفی تقسیم می شوند. در تجزیهٔ کیفی نوع اجزای موجود در نمونه تعیین می شود و در تجزیهٔ کمّی مقدار یا غلظت هر یک از این اجزا تعیین می شود. در حالت کلی آنالیز کیفی بر آنالیز کمّی تقدم دارد در واقع ابتدا نوع اجزا و سپس مقادیر کمّی آن ها تعیین می شود. روش های تجزیه به دو دسته روش های کلاسیک و روش های دستگاهی تقسیم می شوند. روش های کلاسیک که به روش هایشیمی تَر هم شهرت دارند از ابزار یا سامانه های سنجش چندان پیشرفته ای بهره نمی برند. اصلی ترین انواع روش های کلاسیک روش هایوزن سنجی و روش های تیتراسیون هستند. در مقابل در روش های دستگاهی سامانه ها و دستگاه های تجزیه و تحلیل نقش اساسی را ایفا می کنند. از جملهٔ روش های ابزاری می توان به روش های الکتروشیمیایی، روش های طیف سنجی و روش های کروماتوگرافی اشاره کرد.
مفاهیم پایهنمونهعبارت است از بافتی کلان که عمل تجزیه و تحلیل بر روی آن انجام می شود.
آنالیتآن بخشی از نمونه است که قصد بررسی کمّی آن را داریم. به عنوان مثال در عمل اندازه گیری میزان منیزیم در خاک، خاکْ نمونه و منیزیمْ آنالیت می باشد یا در اندازه گیری میزان اوریک اسید در خون، خونْ نمونه و اوریک اسیدْ آنالیت می باشد.
در متون علمی در ارتباط با نمونه اغلب لفظ آنالیز یا تجزیه را به کار می برند و در مورد آنالیت لفظ تعیین و همچنین محاسبه کاربرد دارد.
عوامل مهم در کارایی روش های تجزیهنخستین عامل حائز اهمیت گزینش پذیری روش است به عنوان مثال فرض کنید که ما قصد اندازه گیری یون منیزیم را در یک محلول داریم اما روشی اتخاذ کرده ایم که یون های دیگری مثلاً یون آلومینیمیا اسکاندیم هم به آن جواب می دهد این انتخاب ما را درگیر تلاش و صرف هزینه برای کنار گذاشتن چنین عوامل مزاحمی می کند که باعث می شوند نتیجه بررسی با آنچه حقیقتاً به دنبال آن هستیم مغایرت داشته باشد. از این جهت بسیار مهم است که تا جایی که امکان دارد از روش های گزینش پذیر که به تعداد کم تری از آنالیت ها پاسخگوست، بهره ببریم. عامل دوم حساسیت روش است در بررسی هایی که حتی تغییرات کوچک آنالیت در برآورد نتیجه نقش اساسی دارند بهره گیری از دستگاهی که تنها به تغییر در مقیاس بزرگ پاسخ می دهد مطلوب نیست. عامل مهم سوم سرعت است برای مثال در حین عمل های جراحی گاهی لازم است که آنالیز روی خون شخص انجام شود ونتیجه این آزمایش در ادامه روند جراحی اثر گذار است در چنین مواردی به کار بردن یک روش زمان گیر مطلوب نخواهد بود و در نهایت این که روش ما از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد نیز حائز اهمیت است.
روش های کلاسیکبا وجود آن که علم شیمی تجزیه امروزه تحت اثر عمده روش های ابزاری قرار دارد با این حال این روش های کلاسیک هستند که از بسیاری جهات شالوده علم شیمی تجزیه را تشکیل می دهند و هم چنین اساس بسیاری از ابزارها و سامانه های اندازه گیری بر روش های کلاسیک است که در ادامه شرح داده می شود.
آنالیز کیفیآنالیز کیفی وجود یا نبود یک ترکیب در یک نمونه را معین می کند ولی در رابطه با جرم یا غلظت ترکیب های یاد شده اطلاعاتی نمی دهد. همان گونه که از نام آنالیز کیفی پیداست این نوع آنالیز با اندازه گیری مقدار سر و کار ندارد.
آزمون های شیمیاییآزمون های شیمیایی بیشماری وجود دارند که کارکرد کیفی دارند از جمله آزمون اسید که در تشخیص طلا کاربرد دارد یا آزمون کسل-مایر که برای تعیین وجود خون کاربرد دارد.
آزمون شعلهآزمون شعله نیز از روش های آنالیز کیفی می باشد. در این آزمایش شعله در اثر تماس با محلول آنالیت های خاص تغییر رنگ می دهد. به عنوان مثال کات کبود به دلیل آن که حاوی یون های مس مس باشد به شعله رنگ سبز می دهد. البته صرف تحلیل رنگ شعله با چشم غیر مسلح نتیجه این آزمون را قابل اعتماد نمی کند بلکه اغلب این نورهای تغییر رنگ داده را به عنوان ورودی به دستگاه طیف بین استفاده کرده و از روی طیف حاصله و تططبیق آن با طیف های اتمی به وجود یا نبود عنصر یا ترکیب خاصی در نمونه اولیه پی می برند. رابرت بونزن و همکارش گوستاو کیرشهف پیشگام بهره گیری از آزمون شعله بودند و با همین روش هنگام بررسی طیف ناشی از یک سنگ معدنی لیتیم دار دو عنصر جدید روبیدیم(Rb) و سزیم(Cs) را کشف نمودند.
روش های وزن سنجیوزن سنجی نوعی از آنالیز کمی هست که مقدار ماده را معین می کند. یک نمونه از چنین آنالیزی که در آزمایش های سطوح مقدماتی صورت می گیرد تعیین میزان آب موجود در یک ترکیب آب پوشیده از طریق حرارت دادن به نمونه و اندازه گیری اختلاف جرم آن پیش و پس از حرارت دادن است که میزان آب تبخیر شده را نشان می دهد.
سنجش های حجمیسنجش های حجمی (تیتراسیون) نوع دیگری از روش های آنالیز کمی می باشد که هدف آن یافتن یک نقطه هم ارزی است که مقدار یک گونه خاص را در یک محلول معین می کند. یکی از نمونه های سنجش حجمی که برای بسیاری آشناست سنجش های حجمی اسید-باز می باشد که در آن نقطه هم ارزی با تغییر رنگ یک شناساگر شناسایی می شود. انواع دیگری از سنجش های حجمی وجود داند از جمله سنجش های حجمی پتانسیومتری.
روش های دستگاهیدر روش های ابزاری از سامانه های اندازه گیری و ابزارها برای تجزیه و تحلیل استفاده می شود این روش ها نوعاً به این صورت هستند که یک محرک اولیه (نور، گرما، جریان الکتریکی، ولتاژ و…)به نمونه داده می شود و نمونه در پاسخ به این عمل سیگنال هایی را گسیل می کند که وارد شناساگر می شوند. در شناساگر این سیگنال ها به روش های گوناگون تقویت می شوند و نتیجه نهایی روی صفحه نمایشگر یک رایانه نمایش داده می شود.

فهرست مطالب:
فصل اول: خطاهای سیستماتیک در تجزیه مقادیر کم
خطاهای سیستماتیک و اجتناب از آن
منابع اصلی خطاهای معین
تبخیر جذب
ظروف نمونه و اثر زمینه
شستشوی ظروف
اثر محیط
آلودگی بر اثر ظروف نمونه
آلودگی از طریق نمونه برداری
خطاهای معین ناشی از روش تجزیه ای
جداسازی
موارد مهم در جداسازی
قواعد اساسی برای تشخیص و حذف خطاهای سیستماتیک
و...
فصل دوم: حد تشخیص و صحت در تجزیه مقادیر کم
مشکلات تشخیصی
کاربردهای عملی
گزارش نتایج نهایی غلظتهای کم
نتیجه گیری و توصیه ها
و...
فصل سوم: نمونه برداری و تهیه نمونه
اجتناب از آلودگی
از دست دادن
تکنیکهای به حداقل رساندن از دست دادن
نکات پیش از نمونه گیری
وضع نمونه برداری
استقرار کنترل تجزیه ای
واریانس درونی و خارجی یک نمونه در آنالیز Br, Zn, Se
تجزیه نمونه
نکات خیلی مهم در تجزیه نمونه
تقسیم بندی تکنیکهای تجزیه ای از نظر کوچک سازی
و...
فصل چهارم: جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم
جداسازی از طریق رسوبگیری
هم رسوبی با گونه های معدنی
هم رسوبی با گونه های آلی
دسته بندی روشهای رسوبی با جمع کننده های آلی
جداسازی از طریق شناور سازی
جداسازی از طریق استخراج مایع – مایع
استخراج به صورت شلات فلزی
استخراج با کمپلکسهای متالواسید
و...
فصل پنجم: تعیین مقادیر کم به وسیله اسپکترومتری جذب اتمی
مقدمه
خصوصیات دستگاه
انواع شعله در این روش
و...
فصل ششم: اسپکترومتری جرمی
شماتیک کلی دستگاه
نمونه طیف
GC-MS
توان تفکیک MS
فراوانی ایزوتوپها
و...
فصل هفتم: تجزیه به روش فعالسازی نوترونی INAA
مقدمات
روابط ریاضی
مثالهای عملی
و...
فصل هشتم: تعیین مقادیر کم به روش الکتروشیمیایی
توضیحات
نمودارها
جدول ها
و...
فصل نهم: تعیین مقادیر کم به روش کروماتوگرافی
کاربردهای تجزیه ای GC
کاربردهای کروماتوگرافی مایع
کاربردهای روش کروماتوگرافی سیال فوق بحرانی
تشخیص کرو ماتوگرافیک از طریق روش اسپکتروسکوپی پلاسما - جرمی
فصل دهم: تعیین مقادیر کم در نمونه های حیاتی و زیست محیطی
مقدمه
توضیحات
نمودارها
و...


تجزیه


مقادیر کم


الکتروشیمیایی


کروماتوگرافی


اسپکترومتری


جداسازی


جذب اتمی


نمونه


خطا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود شاهنامه فردوسی (نسخه بسیار مشهور و نفیس بایسنقری) با تزئینات و مینیاتورهای زیبا

پاورپوینت درباره برنامه ریزی و سیاستگذاری فرهنگی در ایران

تهدیدی به نام کمبود جمعیت - تحقیق درس دانش خانواده و جمعیت

اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی چگونه توانستم مهارت نوشتاری دانش آموزان را در درس زبان انگلیسی بهبود بخشم ؟

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

دانلود قولنامه انتقال ملک

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده میدان بهارستان

صنایع دستی

مديريت سرمايه گذاري پيشرفته بهينه سازي پرتفوي مدل ماركويتز

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

آزمون قلمچی 5آبان 96-گروه آزمایشی تجربی (کنکوریها)

دانلود پاورپوینت جانوران مضر شهری - 6 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان لیپیدها و انواع انها در 120 اسلاید

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) کاربری ارضی استان مازندران

دانلود پروژه آزمایش لوژان (word)

پاورپوینت درباره سدهای زیرزمینی

کانی

بوژان

دانلود پاورپوینت ساختار زمین - 9 اسلاید

فسیل ها وتشکیل ان ها

سسس

بررسی آماری وضعیت تحصیلی دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی

بررسی آماری عوامل کاهش ازدواج