دانلود رایگان

ارزشیابی کارکرد طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان روحانی بابل - دانلود رایگاندانلود رایگان یکی از شاخص های سنجش کار آمدی و توسعه از جمله در بخش های بهداشت و درمان, رضایت ارباب رجوع خدمات دستگاه های دولتی می باشد که به منظور ارتقای آن

دانلود رایگان ارزشیابی کارکرد طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان روحانی بابل یکی از شاخص های سنجش کار آمدی و توسعه از جمله در بخش های بهداشت و درمان, رضایت ارباب رجوع خدمات دستگاه های دولتی می باشد که به منظور ارتقای آن اقدام به اجرای طرح تکریم ارباب رجوع شده است.
هدف:این مطالعه با هدف ارزیابی نحوه ی اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان روحانی بابل در سال 1389 انجام شده است.
مواد و روش ها:پژوهش به صورت مقطعی و توصیفی صورت گرفته است.جامعه اماری این تحقیق بیمارستان روحانی بابل می باشد. ابزار سنجش مورد استفاده در مطالعه ی چک لیست بوده که روایی و پایایی آن مورد تأیید کمیته ی ارتقای کیفیت وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و با سه روش مشاهده, استفاده از مستندات و داده های ثبت شده و مصاحبه انجام گرفته است.
نتیجه گیری: اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان تأمین اجتماعی روحانی بابل با توفیق نسبی رو به رو شده است.با استقرار برنامه تحول در نظام های مدیریتی به عنوان یکی از ملزومات مهم طرح تکریم ارباب رجوع و هم چنین تغییر ملاک های تشویق و تنبیه کارکنان و مدیران از روش سنتی به نحوی که نظرات مشتریان در این خصوص لحاظ شود می توان شاهد موفقیت روز افزون این طرح بود.
کلید واژه ها:ارزیابی,عملکرد,طرح تکریم,ارباب رجوع,بیمارستان,تأمین اجتماعی و مدل E.F.Q.M
فهرست
چکیده ............................................................................................................................................................. 1
فصل اول: کلیات .............................................................................................................................. 2
1-1)مقدمه .................................................................................................................................................. 3
1-2)بیان مسئله................................................................................................................................................. 4
1-3)اهمیت موضوع ........................................................................................................................................ 5
1-4)اهداف تحقیق .......................................................................................................................................................5
1-4-1)اهداف اصلی ......................................................................................................................................... 5
1-4-2)اهداف فرعی ............................................................................................................................................6
1-5)فرضیه تحقیق ............................................................................................................................................. 6
1-5-1)فرضیه اصلی .................................................................................................................................... 6
1-5-2)فرضیه فرعی .......................................................................................................................................... 6
1-6)تعریف مفهومی اصطلاحات و واژه ها ........................................................................................................ 7
1-7)تعریف عملیاتی اصطلاحات و واژه ها ........................................................................................................ 8
1-8)قلمرو تحقیق ................................................................................................................................................. 9
1-8-1)قلمرو موضوعی .................................................................................................................................. 9
1-8-2)قلمرو مکانی .................................................................................................................................... 9
1-8-3)قلمرو زمانی ........................................................................................................................................ 9
1-9)مدل EFQM .................................................................................................................................................... 10
1-10)خلاصه فصل اول ............................................................................................................................................. 11
1-11)منابع و مآخذ فصل اول ................................................................................................................. 12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ......................................................................................................... 14
2-1)بخش اول:(مباحث تئوریک) فرهنگ .................................................................................................................. 15
2-1-1)مقدمه ..................................................................................................................................................... 15
2-1-2)تاریخچه .................................................................................................................................................... 16
2-1-3)قانون پارتو یا قانون 20-80 ...................................................................................................................... 17
2-1-4)راههای جلب رضایت و نگهداری مشتریان وفادار .................................................................................... 18
2-1-5)ضرورت اخذ بتزخورد از مشتری ............................................................................................................ 20
2-1-6)اندازه گیری رضایت مشتری .............................................................................................. ...................... 21
2-1-7)نحوه ی برخورد و ارتباط با مشتری ............................................................................................................ 25
2-1-8)نقش کارکنان در جلب رضایت مشتری ...................................................................................................... 26
2-1-9)طرح تکریم ارباب رجوع در نظام اداری ایران ............................................................................................. 29
2-1-10)اهداف طرح تکریم ارباب رجوع در نظام اداری ایران ................................................................................ 30
2-1-11)محورهای اجرایی طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری ایران ............................ 33
2-2)پیشینه تحقیق ............................................................................................................................................................ 39
2-2-1)مقدمه ........................................................................................................................................................... 39
2-2-2)مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات داخل کشور ................................................................................... 39
2-2-3)مروری بر مطالعات و تحقیقات خارج از کشور ............................................................................................. 44
2-2-4)جمع بندی سابقه مطالعات و تحقیقات ........................................................................................................... 47
2-3)خلاصه فصل دوم .................................................................................................................................................. 51
2-4)منابع و مآخذ فصل دوم ........................................................................................................................................ 51
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ...................................................................................................................... 53
3-1)مقدمه .................................................................................................................................................................... 54
3-2)روش تحقیق ......................................................................................................................................................... 55
3-3)جامعه آماری ........................................................................................................................................................ . 56
3-4)نمونه آماری .......................................................................................................................................................... 56
3-5)ابزار گردآوری اطلاعات ....................................................................................................................................... 57
3-6)روش تجزیه و تحلیل داده ها ................................................................................................................................ 57
3-7)خلاصه فصل سوم ................................................................................................................................................. 58
3-8)منابع و مآخذ .......................................................................................................................................................... 58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................................................. 60
4-1) مقدمه ................................................................................................................................................................... 61
4-2) تجزیه و تحلیل داده ها ....................................................................................................................................... 62
4-2-1)آمارهای توصیفی ........................................................................................................................................ 62
4-2-1-1)توزیع جامعه نمونه بر اساس جنس ................................................................................................. 62
4-2-1-2)توزیع جامعه نمونه بر اساس سن ..................................................................................................... 64
4-2-1-3)توزیع جامعه نمونه بر اساس وضعیت تأهل ..................................................................................... 67
4-2-1-4)توزیع جامعه نمونه بر اساس سطح تحصیلات ................................................................................. 69
4-2-1-5)توزیع مراجعه کنندگان بر اساس شغل ......................................................................................... 71
4-2-1-6)توزیع جامعه نمونه بر اساس بخش مورد رجوع .......................................................................... 72
4-2-1-7)توزیع جامعه نمونه بر اساس تعداد روزهای بستری شدن در بیمارستان ..................................... 75
4-2-1-8)توزیع مراجعه کنندگان بر اساس سطح درآمد .............................................................................. 76
4-2-2)آمارهای استنباطی .................................................................................................................................... 78
4-2-2-1)آلفای کرونباخ ................................................................................................................................ 78
4-2-2-2)آزمون فریدمن ................................................................................................................................ 80
4-3)جمع بندی فصل چهارم ....................................................................................................................................... 91ارزیابی


عملکرد


طرح تکریم


ارباب رجوع


بیمارستان


تأمین اجتماعی و مدل E


F


Q


M


آلفای کرونباخ


آزمون فریدمن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بیمارستان 3 بعدی اسکچاپی ...... F8 .... شامل (تنها) فایل 3 ...

بیمارستان 3 بعدی اسکچاپی … ... ارزشیابی کارکرد طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان روحانی بابل.

Opportunities Intermediate Book - jeyfile.ir

ارزشیابی کارکرد طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان روحانی بابل; ... طرح تکریم ارباب رجوع در ...

ارتقای کیفی و فیزیکی در 3 بیمارستان اصلی دولتی آمل ...

مسئول تکریم ارباب رجوع بیمارستان آیت ... مسئول طرح تکریم ارباب رجوع ... الله روحانی بابل در ...

دانلودپاورپوینت درس 5مطالعات هشتم****آسیب های اجتماعی و ...

... (طرح در س سالانه) ... ارزشیابی کارکرد طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان روحانی بابل;

مرکز آموزشي درماني آيت ا... روحاني بابل

طرح تکريم ارباب رجوع; ... سرطانی بیمارستان روحانی بابل ... طبیعی کشور در بیمارستان روحانی.

تحقیق درمورد ارزشيابي عملكرد افراد 19ص - بزرگترین مرجع ...

پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ ...

سازمان نظام پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی ... در بابل اول ... طرح تکریم ارباب رجوع ...

آلبوم عکس بیمارستان - rajaeehosp.sums.ac.ir

ارزشیابی بیمارستان: ... سه ماهه پسماندهای عفونی بیمارستان در سال ... کمیته طرح تکریم ارباب رجوع:

سازمان نظام پزشکی بابل - babolmc.org

روحانی (ره) ، شهید ... نژاد بابل،بیمارستان 17 ... اجرای طرح تکریم ارباب رجوع بیمه ...

پاورپوینت طرح كارآفريني كشت زعفران - دانلود

در صورت نیاز ... دانلود پاورپوینت طرح كارآفريني كشت زعفران پاورپوینت طرح ...

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

کتاب راهکارهای درمان ریزش مو

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

آرایه ها در کنکور

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 90

نمونه سوالات كنكور ژنتيك

داروشناسی

دانلود قالب htmlگروه طراحی سی سی طرح

سازگاری و ناسازگاری غذا ها با هم

راهنما و ترجمه کتاب زبان تخصصی برنامه ریزی درسی - نیره سینایی

تحقیق در مورد تجلی قرآن و حدیث شعر در مثنوی مولانا

چهار مقاله بیس با موضوع بازاریابی عصبی (2016-2017)

دانلود تحقیق سحر و جادو

تصویر خوشنویسی استاد امیرخانی 21

دانلود پاورپوینت روش تحقیق و مقاله نویسی

تحقیق واژه نامه آکسفورد

تحقیق ISI چیست؟

تحقیق پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی (پارسا)

تحقیق پيكار جهانی سواد آموزی - ريشه كن كردن بيسوادی

تحقیق روش های استناد به آثار در گزارش ها و مقالات

تحقیق تاریخچه سوادآموزی بزرگسالان نوسواد

تحقیق فناوري اطلاعات و ارتباطات و كتابداران

تحقیق کتابخانه دیجیتال