دانلود رایگان

فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم قرارداد فرم قرارداد واگذاري فعاليت هاي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي خدمات نظارت بر عمليات بارگيري و كيسه گيري انواع كود شيميايي و همچنين ثبت اطلاعات در سيستم توزيع هوشمند با حجم 400 هزار تن انواع كود شيميايي با بكارگيري - دانلود رایگاندانلود رایگان فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم قرارداد فرم قرارداد واگذاری فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خدمات نظارت بر عملیات بارگیری و کیسه

دانلود رایگان فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم قرارداد فرم قرارداد واگذاري فعاليت هاي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي خدمات نظارت بر عمليات بارگيري و كيسه گيري انواع كود شيميايي و همچنين ثبت اطلاعات در سيستم توزيع هوشمند با حجم 400 هزار تن انواع كود شيميايي با بكارگيري فرم قرارداد واگذاري فعاليت هاي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي خدمات نظارت بر عمليات بارگيري و كيسه گيري انواع كود شيميايي و همچنين ثبت اطلاعات در سيستم توزيع هوشمند با حجم 400 هزار تن انواع كود شيميايي با بكارگيري شش نفر نيرو با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)8 صفحه با قابليت ويرايش و چاپ در دسترس شماست.
شرح و حدود خدمات
الف) نظارت بر عمليات کيسه گيري و بارشماري :
ب ) ثبت اطلاعات در سيستم توزيع هوشمند نهاده هاي كشاورزي :
 1. اعمال مقصد حمل کود و صدور حواله و مجوز حمل
 2. تأييدمجوز حمل استانها و صدور دستور حمل به پيمانکار حمل و نقل
 3. صدور مجوز خروج بار از پتروشيمي پس از صدور معرفي نامه توسط پيمانکار
 4. ثبت بارنامه هاي صادره
 5. تهيه گزارش حمل 30 روزه كود اوره و ارسال گزارش به استانها جهت اعلام وصول
 6. پيگيري بارنامه هاي به مقصد نرسيده.
 7. اخذ حواله از استانها براساس سهميه .
 8. ارسال آمار روزانه .
 9. ارسال آمار ماهيانه ، طراحي و تايپ جداول و نمودارهاي مختلف برحسب ضرورت .
 10. بررسي حمل روزانه با پيمانكار حمل
 11. حفظ و نگهداري سيستمهاي رايانه اي در اختيار و روز آمد نمودن امکانات
 12. ثبت و صدور اظهارنامه واگن هاي بارگيري شده
 13. ارسال آمار روزانه ستاد
 14. بايگاني اسناد و مدارک بصورت استاندارد
 15. ثبت آمار کيسه هاي خالي ، تحويلي و مصرفي در سيستم
 16. ارائه گزارشات به مدير نمايندگي
 17. ارائه گزارشات سيستم در خصوص كيسه ها
 18. انجام مکاتبات مربوطه
12- نحوه پرداخت:
پرداخت بر اساس تأئيد کارفرما در12 مرحله صورت ميگيرد :
1-12- پرداختهاي ماهانه به مبلغ ............. ريال در پايان هر ماه پس از کسر کليه کسورات قانوني ( بدون احتساب اضافه کاري پرسنل خدماتي ) مي باشد .
2-12- كارفرما ازهر صورتحساب ارائه شده توسط پيمانكار ، معادل ده درصد بعنوان تضمين حسن انجام كار كسر و مابقي به پيمانكار پرداخت ميشود . كسورات ده درصد تضمين حسن انجام كار پس از انجام كامل مفاد قرارداد و درصورت تائيد كارفرما ، به پيمانكار پرداخت خواهد شد .
13- افزايش و كاهش قرارداد :
کارفرما ميتواند مقادير موضوع قرارداد را با حفظ ساير شرايط و در مدت قرارداد حداكثر تا 25% کاهش يا افزايش دهد .
14- تعهدات کارفرما :
1-14- کارفرما موظف است با اعلام وزارت کار و امور اجتماعي مبني بر عدم رعايت پرداختهاي قانوني و حقوق حقه کارگران از سوي پيمانکار ذيربط ، که پس از دوبار اخطار با فاصله يکماه صورت ميگيرد با رعايت مقررات مربوطه نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد و پس از آن عقد هرگونه قرارداد با پيمانکار مزبور ممنوع ميباشد .
2-14- کارفرما يک نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود جهت همکاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم کتباً به پيمانکار معرفي مينمايد .
3-14- کارفرما متعهد ميشود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختيارپيمانکار قراردهد
4-14- کارفرما مجاز است بر اساس ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به واريز ماليات متعلقه پس از کسر مبالغ پرداختي به پيمانکار به حسابهاي مربوط در رأس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد .
5-14- کار فرما در خصوص غذا ، سرويس اياب و ذهاب و ساير امکانات رفاهي به پرسنل پيمانكار هيچ گونه مسئوليت و تعهدي ندارد بديهي است در صورت تحويل غذا نرخ قيمت تمام شده از صورت حساب پيمانكار کسر ميگردد .
6-14- كارفرما هيچ گونه تعهدي در قبال افزايش دستمزد و قيمتها در طول قرارداد ندارد و هيچ گونه افزايش نرخي تا زمان اتمام قرارداد مورد عمل قرار نخواهد گرفت .
7-14 – کارفرما موظف است حسب کميت و کيفيت موضوع قرارداد با افراد ( حقيقي و حقوقي) واجد شرايط را که صلاحيت آنان به تأييد بالاترين مقام دستگاه رسيده است بعنوان ناظر به پيمانکار معرفي نمايد .
8-14- در صورت نياز به اعزام نيروهاي پيمانكار به ماموريت از جانب كارفرما هزينه هاي مربوطه طبق اسناد مثبته توسط كارفرما قابل پرداخت مي باشد .
15- تعهدات پيمانكار
1- 15- کليه تعهدات پرسنلي مربوط به قانون کار بعهده پيمانکار ميباشد و دستگاههاي اجرايي ( کارفرما جز در اجراي تبصره يک ماده 13 قانون کار هيچگونه تعهدي در اين زمينه نخواهد داشت )
2-15- در صورتي که دستگاه اجرايي متوجه تخلف پيمانکار شود ، پرداختي به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طريق ذيحساب يا مسئول امور مالي ، حسب مورد انجام خواهد دا د و متناسباً هزينه هاي مديريت پيمانکار کاهش خواهد يافت.
3-15- پيمانکار موظف است نسبت به معرفي يک نفر به عنوان نماينده تام الاختيار خود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي لازم در انجام امور موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفي مينمايد .
4-15- پيمانکار متعهد ميگردد نيروي انساني واجد شرايط ، امکانات و تجهيزات را بميزان کافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد بکار گيرد .
5-15- پيمانکار متعهد ميگردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمانبندي ( حداقل 44 ساعت کار در هفته ) که به تأئيد کارفرما ميرساند انجام دهد .
6-15- پيمانکار متعهد ميگردد مقررات قانون کار و قانون تأمين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق کارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شکايات و اجراي آراء مربوط به هيات هاي حل اختلافات کارگري و ساير تعهدات قانون کار را به عهده بگيرد . در صورت قصور ،عدم انجام تعهدات و كوتاهي يا عدم حضور هر يك از پرسنل پيمانكار درمحل كار ، به ازاء هر روز معادل دو برابر حقوق متعلقه روزانه ، از پرداختي به پيمانكار كسر مي شود .
7-15- پيمانکار حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر کلاً يا جزئاً ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) ندارد .
8-15- هرگونه تغيير در وضعيت پيمانکار ميبايستي ظرف مدت 5 روز کتباً به کارفرما اعلام گردد .
9-15- پيمانکار مکلف است ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل کارکنان خود را كه به تأئيد سازمان تأمين اجتماعي رسيده است به کارفرما ارائه نمايد .
10-15- در صورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد ، تسويه حساب قانوني کارکنان بعهده پيمانکار مي باشد .
11-15- پيمانکار متعهد ميگردد براي نيروي انساني خود در موارد ضروري که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت ارائه نمايد .
12-15- پيمانکار متعهد ميگردد آموزش هاي تخصصي و حرفه اي لازم را به کارکنان خود ( جهت واگذاري کار ) بدهد .
13-15- ضمانت حسن رفتار و اخلاق کارکنان و کيفيت انجام کار آنان به عهده پيمانکار است و پيمانکار در مقابل کارفرما پاسخگوست ومي بايست در صورت عدم تائيد کارفرما نسبت به جايگزيني نيرو اقدام نمايد .
14-15- کارگران پيمانکار متعهد به استفاده از لباس مناسب و متحد الشكل جهت انجام امورمحوله و داراي کارت شناسايي و حسن اخلاق و رعايت ماده 38 بيمه كارگران سازمان تأمين اجتماعي ميباشند .
5-15- پيمانکار ملزم به استفاده از وسائل ايمني و حفاظتي در حين انجام كار مي باشند و در صورت بروز هرگونه حوادثي کارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد .
16-15 – کارفرما حق نظارت مستمر و دائمي خود را در طول کليه مراحل انجام خدمات که توسط نيروهاي پيمانکار انجام مي شود براي خود محفوظ داشته و گزارش موارد تخطي را به پيمانکار اعلام مينمايد . پيمانکار نيز ملزم به رفع موانع و مشکلات در اسرع وقت مي باشد .
17-15- نيروي انساني که توسط پيمانکار براي اجراي موضوع قرارداد در محلهاي اجرا بکار گمارده مي شود عوامل پيمانکار محسوب شده........................................................
با تشکر
فروشگاه فايل زندگي
فروشگاه مورد اعتماد شما


فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم قرارداد فرم قرارداد واگذاری فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خدمات نظارت بر عملیات بارگیری و کیسه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم قرارداد فرم قرارداد ...

فرم کامل و قابل ويرايش ... كود شيميايي و همچنين ثبت اطلاعات در سيستم توزيع هوشمند با حجم 400 ...

فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم قرارداد فرم قرارداد ...

... گيري انواع كود شيميايي و همچنين ثبت اطلاعات در سيستم توزيع هوشمند با حجم 400 هزار تن ... فرم ...

فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم قرارداد قرارداد ...

فرم کامل و قابل ... گيري انواع كود شيميايي و همچنين ثبت اطلاعات در سيستم توزيع هوشمند با حجم ...

دانلود تغذيه در ورزش دوچرخه سواري 12 ص word – 0x20.ir

فرم کامل و قابل ويرايش ... كود شيميايي و همچنين ثبت اطلاعات در سيستم توزيع هوشمند با حجم 400 ...

عنوان مقاله : تصفيه فاضلاب صنايع غذاي-72 صفحه word - دانلود

... آب و خواص ... 2-5- انواع مصارف آب در صنايع غذايي ... 2-5-1-1- انواع سيستم هاي خنك سازي ...

استعلام قیمت تمامی مناقصات داخلی ( جاری و آرشیو )

مناقصات تمامی مناقصات داخلی ( جاری و آرشیو ) مناقصه های تمامی مناقصات داخلی ( جاری و آرشیو ...

مجموعه آئين‌نامه‌ دستورالعمل و استانداردهاي

... (دستورالعمل كنترل و نظارت بهداشتي بر ... قابل حمل و با حجم ... و همچنين كيسههاي ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

تماس با ما ; فرم ... فرم ثبت نام دوره ... تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز ...

سازمان غذا و دارو

... كه شامل ايجاد سيستم هاي نظارت و ... اطلاعات و جزئیات کار با ... ثبت گردد و فرم آن در ...

پاورپوینت سوالات متن مطالعات اجتماعی پایه هشتم بخش تاریخ ...

دانلود کافی نتی کامل برای تمام ... خدا و اصحابش چه اهدافی را با خود ... کدامند و در کجا ...

سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

اسپکتروسکوپی لیزر

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

نقشه اتوکدی شهرستان چابهار-سیستان و بلوچستان

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

علم فسیل شناسی

زمين شناسي اقتصادي

زلزله

زمين شناسي در منطقه كپه داغ

سنگهاي دگرگوني

عدد ثابت گاز براي هوا

كانيها

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای دکتر محمود جمعه پور- فصل 8

پاورپوینت برنامه ایمن سازی کودک41 اسلاید

سمینار کارشناسی ارشد طراحی و رفتار سازه ها در زلزله

پمفلت (بروشور) مسمومیت دارویی با ترامادول

پمفلت (بروشور) راههای جلوگیری از بارداری

تحقیق در مورد تنظیم خانواده و جمعیت