دانلود رایگان

دانلود تحقیق سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مستقیم فایل

دانلود رایگان دانلود تحقیق سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی فرمت ورد قابل ویرایش
شامل: 62 صفحه
منابع کامل
مقدمه
در تعارض كه پديده اجتناب ناپذير زندگي مي باشد؛ فرد هم زمان با دو تمايل معارض رو به رو است. كه يكي مانع بروز ديگري مي شود. رويدادهاي بيروني و دروني (تعارض هاي دروني حل نشده ناهشيار و هشيار) بسيار تنش زا هستند و سلامت آدمي را به مخاطره مي اندازند. اجتناب از فشار رواني، واكنشي سازگارانه است. اما فشار رواني مستمر و غير قابل كنترل واكنش ناسازگارانه را دربردارد. تعارض یکی از موانع عمده تحقق هدف های یک سازمان در بین افراد است (قنبری و دیگران، 1389: 43). تعارض به عنوان جزء اجتناب ناپذیر و لاینفک از زندگی سازمانی قلمداد می شود که اغلب به علت ویژگی های سازمانی پدید می آید. تعارض هنگامی پدید می آید که تضاد منافع وجود داشته باشد. واکنش طبیعی پدیده تـــــعارض در سازمان این است که می توان آن را به عنوان یک نیروی بازدارنده به حساب آورد که تحت شرایط مشمئــزکننده به وجود می آید. تعارض به عنوان یک وضـع یا حالـت تاسف بار به حساب می آید، ولی در اوضاع و شرایط مطلوب، از آن دیـار رخت بر می بندد. در همه جا و در هر سازمانی تعارض وجود دارد (قلی زاده، 1389). در واقع، تعارض پديده اي است كه آثار مثبت و منفي روي عملكرد افراد و سازمان ها دارد. استفاده صحيح و موثر از تعارض موجب بهبود عملكرد و ارتقاي سطح سلامتي سازمان مي گردد و استفاده غير موثر از آن موجب كاهش عملكرد و ايجاد كشمكش و تشنج در سازمان مي شود. استفاده موثر از تعارض مستلزم شناخت و درك كامل ماهيت آن و هم چنين علل خلق كننده و كسب مهارت در اداره و كنترل آن است كه البته امروز به عنوان يكي از مهم ترين مهارت هاي مديريت به شمار مي آيد. توانايي برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقيت مديران سازمان ها نقش ارزنده اي دارد. اگر تعارض ها سازنده باشند، موجب بروز افكار نو و خلاق مي شوند و زمينه تغيير و نوآوري و تحول سازنده را در سازمان فراهم مي سازند و در نهايت به مديريت كمك مي كنند تا به اهداف سازماني خويش نایل آيد (راهکار مدیریت، 1385). بروز تعارض در سازمان به دور از انتظار نیست و زدودن آن هم به انرژي و وقت زیادي نیاز دارد. مدیران براي اداره تعارض ها زمان زیادي صرف می کنند. یک بررسی نشان داده است به طور میانگین، مدیران 20 % از وقت خود را به اداره تعارض می گذرانند (افشار و دیگران، 1390: 46).
اين پژوهش مفهوم تعارض، ديدگاه هاي سنتي، روابط انساني و تعاملي و انواع تعارض را تبيين و به مديران سازمان ها كمك كند تا با مهارت هاي مديريت تعارض آشنا و در مواقع لزوم آن را به كار گيرند.
در فرهنگ لغات فارسي، تعارض به معناي متعرض و مزاحم يكديگر شدن، با هم خلاف كردن و اختلاف داشتن معني شده است. رابينز در تعريفي مي گويد: تعارض فرآيندي است كه در آن، شخص الف به طور عمدي مي كوشد تا به گونه اي بازدارنده سبب ناكامي شخص در رسيدن به علايق و اهدافش گردد . وي توضيح مي دهد كه در اين تعريف، مفاهيم ادراك[1] يا آگاهي، مخالفت[2]، كميابي[3] و بازدارندگي [4]نشان دهنده ماهيت تعارض هستند (راهکار مدیریت، 1385). ساير وجوه مشترك تعريف هاي واژه تعارض عبارتند از: رقابت، ضدیت، ناسازگاری، وفق ناپذیری، عدم هماهنگی، مخالفت، ستیزه، مشاجره (فرهنگ عمید، 1389).
تعريف مفهومی تعارض
تعارض امري طبيعي و پديده اي اجتناب ناپذير در زندگي فردي و سازماني است و به دلايل متعدد و در اشكال مختلف ظهور مي كند. به دليل فراواني و اهميت بسیار اين پديده در زندگي فردي، گروهي و سازماني، اصطلاح تعارض به صورت هاي گوناگون معني، تعبير و تفسير شده است (فیاضی، 1388: 92). در اين بخش به اختصار به مهم ترين تعاريف ارایه شده در مورد آن اشاره مي شود:
فرهنگ لغت وبستر، تعارض را به صورت نبرد و اختلاف نيروهاي متضاد و تضاد موجود بين غرايز با اخلاقيات و ايده آل هاي ديني و اخلاقي تعريف مي كند. به اعتقاد دوبرين[5] تعارض در افراد و گروه ها يك امر طبيعي و نتيجه محيط رقابتي است و زمـــاني اتفاق مي افتد كه نيازها، خواسته ها، اهداف، عقايد يا ارزش هاي دو يا چند نفر با هم متفاوت باشد و اغلب با احساساتي نظير خشم، درماندگي، دلسردي، تشويش، اضطراب و ترس، همراه است (دوبرین، 2004: 193). طبق نظر گرينبرگ و بارون[6] تعارض فرآيندي است كه در آن يك طرف احساس مي كند طرف ديگر فعاليت هايي انجام مي دهد كه مانع رسيدن وي به علايق و اهدافش مي شود. كونراد و اسكات[7] معتقدند تعارض، تعاملات ارتباطي افرادي است كه به همديگر وابسته اند واحساس مي كنند كه علايقشان متضاد؛ متناقض يا ناسازگار است. به اعتقاد گراي[8] و همكاران، تعارض، ادراك فعاليت هاي (اهداف، ارزش ها، عقايد، باورها، خواسته ها، احساسات و غیره) مغاير و ناسازگار است كه باعث تداخل، ممانعت و صدمه و آسيب مي گردد. طبق تعريف رابينز، تعارض فرآيندي است كه در آن نوعي تلاش آگاهانه به وسيله الف انجام مي گيرد تا تلاش هاي ب را خنثي كند در نتيجه ب در مسير هدف خود مستاصل شده يا الف بر ميزان منافع خود مي افزايد (فیاضی، 1388: 93). دفت[9] نيز معتقد است كه تعارض نوعي رفتار بين گروه هاي سازماني است كه آن ها چنين مي پندارند که ساير گروه ها مانع رسيدن آن ها به اهداف و مقصودشان مي شوند (دفت، 2007: 826). در تعريفي ديگر، تعارض، بيان مستقيم ديدگاه فرد (افكار و احساسات) از موقعيت تعارض و دعوت از طرف ديگر براي بيان ديدگاهش تعريف شده است. تعارض مبين اين نكته است كه افراد به نظرات خود علاقه مند هستند، ضمن اينكه ميزان معقولي از آن براي رشد فردي و سازماني لازم و ضروري به نظر مي رسد (فرومو[10]، 2009: 67).
با توجه به سير پيشرفت مكاتب فكري مديريت در طول سال هاي اخير، سه نظريه متفاوت در مورد تعارض در سازمان ها وجود دارد. طبق نظريه سنتي تعارض، بايد از تعارض دوري جست چرا كه كاركردهاي زيان باري در درون سازمان خواهد داشت. نظريه روابط انساني، تعارض را امري طبيعي مي داند که در هر سازماني پيامدهاي حتمي و مسلمي دارد؛ بی ضرر و به طور بالقوه نيروي مثبتي را براي كمك به عملكرد سازمان ايجاد مي كند. بر اساس سومين نظريه و مهم ترين ديدگاه در سال های اخیر (نظريه تعاملی)، تعارض نه تنها مي تواند يك نيروي مثبت در سازمان ايجاد كند، بلكه يك ضرورت بديهي براي فعاليت هاي سازماني به شمار مي آيد (فیاضی، 1388: 93). والز (1995) در یک تعریف جامع می گوید: تعارض فراگردی است که در آن یک طرف (فرد یا گروه) در می یابد که منافعش با مخالفت یا واکنش منفی طرف دیگر مواجه گردیده است (zibaweb، 1392).
امروزه نيروي انساني به عنوان اصلي ترين دارايي سازمان ها و به عنوان مزيت رقابتي آن مطرح است و جزء با ارزش ترين منابع و سرمايه هاي آن سازمان محسوب مي شود. به طوري كه بسياري از صاحب نظران معتقدند كه مديران بايد با اقدامات شايسته و صحيح، اين نيروي بالقوه را به نيروي بالفعل تبديل نموده و آن را در جهت اهداف سازمان هدايت كنند. لذا اهميت جذب، حفظ و توانمندسازي اين سرمايه ها همواره مد نظر انديشمندان قرار گرفته است (حیدری و دیگران، 1389: 66). وجود همکاری و همدلی بین این منابع ارزشمند از جمله مهم ترین عوامل اساسی برای موفقیت در همه سازمان ها است. تعارض در سازمان اجتناب ناپذیر و لزوما برای سازمان غیر ضروری نیست. تعارض می تواند خلاقیت را بیشتر و نوآوری و تغییر را ترویج دهد و یا ممکن است باعث اتلاف و تحلیل انرژی و منابع سازمان شود. مدیران برای مدیریت صحیح تعارض باید آن را به عنوان نیروی دایمی در نظر گرفته و با برخورد سازنده و صحیح در جهت پویایی سازمان، آن را مدیریت نمایند. بنابراین توانایی هدایت و کنترل پدیده تعارض در سازمان ها از مهم ترین مهارت های مدیران محسوب می شود. بقا و موفقیت سازمان ها در محیط پر رمز و راز و رقابتی دنیای معاصر که تغییر و تحول، سرعت، پیچیدگی و عدم اطمینان، خاصیت اصلی آن است نیازمند اتخاذ و اجرای استراتژی های اثربخش و بهبود مستمر عملکرد است. شایستگی های یک سازمان برای اجرای استراتژی بستگی تام به زیربناهای مختلف دارد. تعارض سازنده و مدیریت صحیح آن می تواند یکی از زیربناهای نرم افزاری هر سازمان تلقی شود (احمدی و دیگران، 1391: 99-98). تعارض سازمانی، به عنوان یکی از متغیرهایی که به نوعی در تمام موانع فوق حضور دارد. اگر به درستی هدایت نشود می تواند سد مهمی در راه اجرای استراتژی های سازمانی باشد. لذا شناخت سطح تعارض سازمانی و مدیریت صحیح آن می تواند در اجرای اثربخش استراتژی های سازمانی موثر واقع شود (احمدی و دیگران، 1391: 99).
2-1-2-1) جايگاه تعارض در مديريت
آنچه كه تعارض را ايجاد مي كند، وجود نظرات مختلف و سپس ناسازگاري يا ضد و نقيض بودن آن نظريات است. درك نظرات مختلف به مديران كمك مي كند تا شيوه مناسبي را براي حل تعارض انتخاب كنند. با توجه به سير پيشرفت مكاتب فكري مديريت در طول سال هاي اخير، سه نظريه متفاوت در مورد تعارض در سازمان ها وجود دارد: (جهاندیده کاظم پور، 1384: 10)

[1] Perception
[2] Opposition
[3] Scarcity
[4] Blockage
[5] Dubrin, 2004
[7] Conrad and Scott, 2002
[8] Gray, Coleman & Putnam, 2007
[9] Daft, 2007
[10] Furumo, 2009


دانلود تحقیق سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی


سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی


مدیریت تعارض


اثربخشی سازمانیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه مدیریت

پرسشنامه مدیریت مادسیج نویسنده: mahmodi - ۱۳٩٤/۸/۱۱ . انواع پرسشنامه های استاندارد در سایت مادسیج

مدیران آموزشی Educational Administrators

قابل توجه بازدیدکنندگان‘ مراجعین و هم رشته ای های محترم‘ پرسشنامه های این صفحه شامل دو ...

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - دانلود پرسشنامه ...

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه ...

کافی نت دانشجویان

کافی نت دانشجویان - - کافی نت دانشجویان ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات پیشین در ...

مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام پروپوزال سمینار

مشاوره رایگان 09123600694،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری، گروه ...

مجله اینترنتی برترین ها | پورتال خبری و سبک زندگی

اخبار روز، اخبار ورزشی، سبک زندگی، چهره ها، گردشگری، آشپزی، سلامت، دکوراسیون، فرهنگ و هنر ...

همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

کنفرانس های مدیریت سال 1395 - کنفرانس های مدیریت سال های گذشته - اطلاع رسانی آخرین همایش های ...

فایل تمام متن نمونه پروژه های برنامه ریزی استراتژیک ...

من : #مربی و مشاور مدیریت #کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات #مدرس دانشگاه و موسسات آموزش ...

آشنایی با دکتر سید مهدی الوانی - انجمن علمی مدیریت دانشگاه ...

مخالفم که دکتر الوانی را پدر مدیریت دولتی ایران قلمداد کرده اید و حکایت از کم اطلاعی ...

آشنایی با دکتر سید مهدی الوانی - انجمن علمی مدیریت دانشگاه ...

مخالفم که دکتر الوانی را پدر مدیریت دولتی ایران قلمداد کرده اید و حکایت از کم اطلاعی ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

دریافت جدیدترین پروژه ها و مقالات. هدف این سایت انتشار مقالات، تحقیق، پروژه ها و پایان نامه ...

پارک بازاریابی ایران | مقایسه سبک مدیریت درایران با ...

بررسی سبک مدیریت در ایران و مقایسه و تفاوت های آن با کشور های آرژانتین و آمریکا و ژاپن را در ...

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی ...

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته روانشناسی و علوم تربیتی و دیدن لینک دانلود آن ها ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی همتی نژاد طولی

مهرعلی همتی نژاد طولی رتبه علمی: استاد. دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

پرسشنامه مدیریت

پرسشنامه مدیریت مادسیج نویسنده: mahmodi - ۱۳٩٤/۸/۱۱ . انواع پرسشنامه های استاندارد در سایت مادسیج

مدیران آموزشی Educational Administrators

قابل توجه بازدیدکنندگان‘ مراجعین و هم رشته ای های محترم‘ پرسشنامه های این صفحه شامل دو ...

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - دانلود پرسشنامه ...

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه ...

کافی نت دانشجویان

کافی نت دانشجویان - - کافی نت دانشجویان ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات پیشین در ...

مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام پروپوزال سمینار

مشاوره رایگان 09123600694،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری، گروه ...

مجله اینترنتی برترین ها | پورتال خبری و سبک زندگی

اخبار روز، اخبار ورزشی، سبک زندگی، چهره ها، گردشگری، آشپزی، سلامت، دکوراسیون، فرهنگ و هنر ...

همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

کنفرانس های مدیریت سال 1395 - کنفرانس های مدیریت سال های گذشته - اطلاع رسانی آخرین همایش های ...

فایل تمام متن نمونه پروژه های برنامه ریزی استراتژیک ...

من : #مربی و مشاور مدیریت #کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات #مدرس دانشگاه و موسسات آموزش ...

آشنایی با دکتر سید مهدی الوانی - انجمن علمی مدیریت دانشگاه ...

مخالفم که دکتر الوانی را پدر مدیریت دولتی ایران قلمداد کرده اید و حکایت از کم اطلاعی ...

پاورپوینت پژوهشی آداب و رسوم و دیدنی های منطقه ی برخوار (یکی از شهرستان های استان اصفهان)

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....اسکچاپ....PART 6

طرح های معماری داخلی

ناو هواپیمابر USS Enterprise با مقیاس 1:300

روانشناسی در نوجوانان

تصاویر سه بعدی

ترفندهای قید گذاری در اسمبلی سالیدورکز SolidWorks

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کاشی مریم

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

دانلود پایان نامه رشته نساجی پیرامون پشم ورنگهای گیاهی

گزارش کار آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

جزوه آموزش پیشرفته روش های اجزاء محدود (Finite Element Methodes) پروفسور عیسی سلاجقه

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

دانلود پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شار در تهران

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شهری شوشتر نو-خوزستان

شناخت فضای شهری- میدان امام حسین-منطقه 7 تهران

دانلود حل المسائل کتاب CMOS بهزاد رضوی

تحقیق درباره پستهای انتقال وتوزیع برق و مهمترین سوالات همراه با جوابهای آزمون استخدامی اپراتوری پستهای انتقال

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فناوری ترانزیستورهای CMOS در 52 اسلاید

مقاله 264 صفحه ای کامل درباره بررسی سخت افزار PLC های سرس s7300/400 زیمنس

مجموعه سوالات PLC برای آمادگی آزمون فنی حرفه ای