دانلود رایگان

دانلود تحقیق ارتباط يادگيري سازماني و خلاقیت سازمانی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مستقیم فایل

دانلود رایگان دانلود تحقیق ارتباط يادگيري سازماني و خلاقیت سازمانی فرمت ورد قابل ویرایش
شامل: 34 صفحه
منابع کامل
ارتباط يادگيري سازماني و خلاقیت سازمانی
يادگيري سازماني
واژة يادگيري سازماني اغلب با واژة سازمان يادگيرنده به جاي هم به کار مي روند. تسانگ (1997) تفاوت آنها را بدين صورت بيان مي کند: يادگيري سازماني مفهومي است که براي انواع مشخصي از فعاليتها که درون سازمان اتفاق مي افتد، به کار مي رود؛ در حالي که سازمان يادگيرنده به نوع خاصي از سازمان اشاره دارد که يادگيري سازماني را درون خود دارد. با اين حال رابطه ساده اي بين اين دو وجود دارد، يک سازمان يادگيرنده سازماني است که در يادگيري بخوبي عمل مي کند. تفاوت مهمتر، تفاوت بين اين دو واژه در ارتباط با کساني است که از آنها استفاده مي کنند. بطور خلاصه فرايند يادگيري سازماني شامل توليد دانش جديد، مهارتها و رفتارها مي شود و به وسيله تسهيم ميان كاركردي و يادگيري همكارانه، تقويت مي شود. نتايج اين دو اصل، خلق فرهنگ يادگيري و فرهنگ مشترك درميان همه كاركنان است. هدف اوليه هر برنامه يادگيري در سازمانها حمايت از كسب اهداف راهبردهاي تجاري و بهبود عملكرد است. به عبارت ديگر، نقطه شروع براي مديريت دانش، فهم اهداف موجود سازمانهاست. اخيراً مك كنسي تحقيقي را پيرامون 40 شركت در امريكا، اروپا و ژاپن انجام داده است كه نتايج آن حاكي از اين است كه اغلب تفكر اجراي مديريت دانش و پروژه هاي يادگيري سازماني اموري هستند كه سازمانهاي امروزي دست به گريبان آن هستند. بيشتر پروژه هاي مديريت دانش با شكست روبرو مي شوند كه دليل آن ترس شركتها از روند يادگيري سازماني است كه آينده اي مبهم دارند. به منظور موفقيت در مديريت دانش نبايد مديريت دانش محور را به عنوان فرايند پايان پذير در نظر گرفت، بلكه بايد آن را به عنوان نيروي كسب اهداف واقعي تجاري به منظور بهبود عملكرد مستمر سازماني در نظر داشت (حبيبي، 1392).
راهبردهاي دانايي و نوآوريهاي مديريت دانش امور مستقلي هستند و به استراتژيهاي رقابتي ارتباطي ندارند. اين امور به نتايجي منجر خواهند شد كه به صورت مرحله اي در نظر گرفته مي شوند و مراحل آن عبارتند از توانايي بنيادي شناخت دانايي در جهت عملكرد سازماني، رهبري دانايي محور، برنامه ريزي دانايي محور، شناخت شكافهاي دانايي و دانش، تعريف و به كاربردن نوآوريها در بر طرف ساختن اين شكافها. گريس آرجريس و دونالد شون يادگيري سازماني را فرايند بازيابي ( كشف) و اصلاح خطاها. بعبارتي فرآيند اصلاح فعاليتها از ميان ادراك و دانش بهتر مي باشد. گر چه بحث بر سر اهميت يادگيري سازماني طي دهة اخير توسعه يافته است، اما اين موضوع مفهومي جديد نيست. آرگريس بيش از چهل سال است که در مورد آن مباحثي مطرح ساخته است. اما به هرحال شکي نيست که علاقه به مفهوم يادگيري سازماني يا سازمان يادگيرنده به طور قابل ملاحظه اي از دهة19990 افزايش يافت (طاهري، 40، 1386).
موضوع يادگيري سازماني به سرعت در سازمانها و ادبيات كسب و كار، اهميت پيدا كرده است. اگر چه به نظر مي رسد در حال حاضر سازمانها تلاش مي كنند تا به مسائل اساسي مانند رقابت جهاني، يشرفتهاي سريع فناوري، بازارهاي فشرده كار و تغيير ويژگيهاي جمعيتي جـــامعه پاسخ دهند، تا حدودي نگران كننده باشد. پس چگونه سازمانها، ذخيره هاي عظيم و فزاينده داده ها و اطلاعاتي را كه مولد هستند، مديريت كنند؟ ما در پشت ترافيك پست الكترونيك و همچنين زيــر فشار كارهاي سنگين تر غرق شده ايم و در حـــال مبارزه با شيوة زندگي آشفته تري هستيم. به دليل نداشتن تصوير بهتر از زندگي و آنچه كه واقعاً براي ما مهم است، زيان مي بينيم. فناوري ابزار شگفت انگيزي است كه به ما كمك مي كند تا در كارمان مؤثرتر باشيم و زندگي خود را راحت تر اداره كنيم. اما همچنان خطر جابجايي فناوري، از ابزار به ارباب وجود دارد: كدام يك به ديگري خدمت مي كند؟ (حكمت، 1392).

2-2-1) مفاهيم و تعاريف يادگيري سازماني
يادگيري سازماني فرايندي است پويا كه سازمان را قادر مي سازد تا به سرعت با تغيير سازگاري يابد. اين فرايند شامل توليد دانش جديد، مهارتها و رفتارها مي شود و به وسيله تسهيم ميان كاركردي و يادگيري همكارانه، تقويت مي شود. نتايج اين دو اصل، خلق فرهنگ يادگيري و فرهنگ مشترك درميان همه كاركنان است. يادگيري سازماني به عنـــوان يك عامل نجات بخش ظهور كرده و مي تواند موفقيت سازمانها را تضمين كند. هزاران شركت مشاوره در سرتاسر آمريكا، براي اداره سرمايه هاي دانش و سرمايه هاي فكري سازمانها، راهكار ارائــه مي دهند. اين راهكارها، به گونه اي ثابت، جهت گيري تكنولوژيك دارند. اما آنچه فراموش شده است بعد انساني مسئله است. مديريت موازي با مديريت دانش، همان يادگيري سازماني است. در مفهوم سنتي انجمن منابع انساني، يادگيري سازماني، به دليل فقدان ساختار از سوي مديريت دانش، مورد انتقاد قرار گرفته است. مديريت دانش، ابتدا از مديريت اطلاعات، فناوري اطلاعات، بازاريابي و مالي نشأت گرفته است و ازسوي انجمن منابع انساني، خيلي تكنولوژيك در نظرگرفته مي شود. داونپورت و پروساك[1] (1998) در كتاب خودشان دانش عملي ، توضيح مي دهند كه اگر سازمانها با تمركز بر روي يــــادگيري سازماني، به مديريت دانش نزديك شوند، بسيار مطلوب خواهد شد. آنها به يك نكته مهم به وسيله نوناكا و تاكوچي (شركت توليد دانش، 1995) تأكيد مي كنند: ... تركيب افراد، با تجربه و دانش متفاوت، يكي از شـــرايط ضروري براي خلق دانايي است (بابايي، 19، 1383). دو مؤلفه اي که واقعاً به نظر مي رسد باعث شده اند يادگيري سازماني مورد توجه قرار گيرد عبارتند از:
1) نرخ تغييرات؛
2) افزايش فشارهاي رقابتي.
که هر دو از جهاني شدن نشئت گرفته اند. در توضيح يادگيري سازماني باشل وپروبست[2] (1997) معتقدند که: يادگيري سازماني پارادايم متفاوتي را ارائه مي دهد که توسط آن سيستمها تغيير مي کنند و بنابراين به ما اجازه مي دهد تا اقتصاد و جامعه را دوباره تعريف کنيم. همچنانکه موقعيتها و ادراکات افراد نيز تغيير مي يابند، قالبهاي فكري موجود مناسبتها و وابستگيهاي خود را از دست مي دهند و قالبهاي فكري جديدي ظهور مي کنند . اما اين گفته که يادگيري سازماني قالب فكري جديدي است که توسط آن سيستمها تغيير مي کنند ادعايي تند و جسورانه است، گر چه امري است که به نظر مي رسد در ميان بيشتر نويسندگان صاحب نفوذ مشترک است. چهارگزاره مشترک كه مفهوم يادگيري سازماني را پي ريزي مي کنند عبارتند از :
1) به منظور بقا، سازمان مي بايستي حدأقل بسرعت تغييرات محيطي بياموزد. بدين معني که توانايي يک سازمان براي تطبيق با تغييرات محيطي اش به توانايي سازمان در يادگيري اش بستگي دارد.
2) ميزاني که يک سازمان نياز دارد تا از شکلهاي سنتي يادگيري به سمت يادگيري سازماني حرکت کند، به درجه بي ثباتي (تغيير) محيطش بستگي دارد.

[1] Downport and Prosack
[2] Bashell Veprobest


دانلود تحقیق ارتباط یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی


ارتباط یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی


یادگیری سازمانی


خلاقیت سازمانی


خلاقیت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقالات و پاورپوینت مدیریتی (managerial.ir)

اين سايت در سال 1385 با هدف ترويج علوم مديريتي در ايران اسلامي عزيز و پياده سازي فرامين رهبري ...

سطوح تجزیه و تحلیل سازمان: 2. سطح سازمانی | وب سایت ...

تئوري هاي مديريت پيشرفته سطوح تجزیه و تحلیل سازمان: 2. سطح سازمانی استاد : دكتر احمد ورزشكار ...

پایان نامه های علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات ، جامعه شناسی ...

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات ، جامعه شناسی و دیدن لینک ...

مدیران آموزشی Educational Administrators

پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، دانلود رایگان پرسشنامه ... قابل توجه بازدیدکنندگان‘ مراجعین و ...

کافی نت دانشجویان

کافی نت دانشجویان - - کافی نت دانشجویان ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و ...

مدارس هوشمند چیست - fekreno.org

: تافلر ,الوین (1373) شوک آینده , ترجمه حشمت الله کامرانی توما , ژان (1369) مسائل جهانی آموزش ...

پنجمي ها سلام - • .• •.فارسي پنجم•

جستجو عبارت مورد نظر را وارد کرده و دکمه جستجو را کليک کنيد

دانلود مقالات و پاورپوینت مدیریتی (managerial.ir)

اين سايت در سال 1385 با هدف ترويج علوم مديريتي در ايران اسلامي عزيز و پياده سازي فرامين رهبري ...

سطوح تجزیه و تحلیل سازمان: 2. سطح سازمانی | وب سایت ...

تئوري هاي مديريت پيشرفته سطوح تجزیه و تحلیل سازمان: 2. سطح سازمانی استاد : دكتر احمد ورزشكار ...

پایان نامه های علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات ، جامعه شناسی ...

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات ، جامعه شناسی و دیدن لینک ...

مدیران آموزشی Educational Administrators

پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، دانلود رایگان پرسشنامه ... قابل توجه بازدیدکنندگان‘ مراجعین و ...

کافی نت دانشجویان

کافی نت دانشجویان - - کافی نت دانشجویان ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و ...

مدارس هوشمند چیست - fekreno.org

: تافلر ,الوین (1373) شوک آینده , ترجمه حشمت الله کامرانی توما , ژان (1369) مسائل جهانی آموزش ...

پنجمي ها سلام - • .• •.فارسي پنجم•

جستجو عبارت مورد نظر را وارد کرده و دکمه جستجو را کليک کنيد

دانلود مقالات و پاورپوینت مدیریتی (managerial.ir)

اين سايت در سال 1385 با هدف ترويج علوم مديريتي در ايران اسلامي عزيز و پياده سازي فرامين رهبري ...

سطوح تجزیه و تحلیل سازمان: 2. سطح سازمانی | وب سایت ...

تئوري هاي مديريت پيشرفته سطوح تجزیه و تحلیل سازمان: 2. سطح سازمانی استاد : دكتر احمد ورزشكار ...

پایان نامه های علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات ، جامعه شناسی ...

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات ، جامعه شناسی و دیدن لینک ...

مدیران آموزشی Educational Administrators

پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، دانلود رایگان پرسشنامه ... قابل توجه بازدیدکنندگان‘ مراجعین و ...

کافی نت دانشجویان

کافی نت دانشجویان - - کافی نت دانشجویان ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و ...

مدارس هوشمند چیست - fekreno.org

: تافلر ,الوین (1373) شوک آینده , ترجمه حشمت الله کامرانی توما , ژان (1369) مسائل جهانی آموزش ...

پنجمي ها سلام - • .• •.فارسي پنجم•

جستجو عبارت مورد نظر را وارد کرده و دکمه جستجو را کليک کنيد

پاورپوینت درس هفتم تاریخ معاصر ایران یازدهم ( کودتای 1299)

پاورپوینت چاه آب و قنات

سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

دانلود نقشه کامل توپوگرافی شهر رشت

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود جزوه و خلاصه کتاب علم النفس (روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان) - بر اساس کتاب هاشمیان - روانشناسی پیام نور - pdf

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

اموزش

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

علم فسیل شناسی

زمين شناسي اقتصادي

زلزله

زمين شناسي در منطقه كپه داغ

سنگهاي دگرگوني

عدد ثابت گاز براي هوا

كانيها

لرزه نگاري

مكانيك خاك

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای دکتر محمود جمعه پور- فصل 8