دانلود رایگان

ٍپروژه بررسی نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذایی و ارائه راهکارهای محیط زیستی - دانلود رایگاندانلود رایگان یکی از بحرانهای زیست محیطی مسئله انتخاب الگوهای نامناسب مصرف و در واقع مصرف بی رویه است.افزایش مصرف به معنی افزایش ضایعات و آلودگی محیط زیست

دانلود رایگان ٍپروژه بررسی نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذایی و ارائه راهکارهای محیط زیستی


نوع فایل: word
قابل ویرایش 160 صفحه

چکیده:
يکي از بحرانهاي زيست محيطي مسئله انتخاب الگوهاي نامناسب مصرف و در واقع مصرف بي رويه است.افزايش مصرف به معني افزايش ضايعات و آلودگي محيط زيست است و غذا يکي از مهمترين بخشهاي اقتصادي است, که توليد آن به اندازه کافي بستگي به توليد در بخش کشاورزي و روند افزايش جمعيت دارد.
زنان ميتوانند به عنوان همسر , مادر, مدير, و برنامه ريز خانواده و کسيکه نقش اصلي را در تنظيم خريد و چگونگي مصرف بعهده دارد و نيز بعنوان مربي و فرهنگساز نسل آينده نقش بسيار مهمي در تغيير الگوي مصرف غذايي و در نتيجه کاهش آلودگي محيط زيست داشته باشد.
در اين تحقيق محقق بدنبال اهداف اصلي خويش يعني افزايش نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذايي مناسب و نهايتا کاهش فشار وارد بر محيط زيست به علت الگوهاي بي رويه مصرف مي باشد.
جامعه آماري در اين تحقيق , زنان منطقه ٦تهران مي باشند که تعداد ١١۰۵٧نفر را تشکيل مي دهند. افراد نمونه به حجم ٣۲۵ نفر بر اساس نمونه گيري چند مرحله اي خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق, پرسشنامه ويژه اي براي کسب اطلاعات تهيه شده که براي بررسي صحت و سقم فرضيات تحقيق از آزمون کي دو و اسپيرمن استفاده گرديد و نتايج آن اينچنين بيان گرديد. مطابق نظر پاسخگويان در مورد فرضيه اول با توجه به اينکه ضرائب ۲٦٣/۰و۲۲٣/۰از مقدار جدول ١۴٨/۰ بيشتر است بين سطح سواد و نوع الگوي مصرف غذا ,رابطه معني دار وجود دارد, يعني هرچه ميزان تحصيلات زنان افزايش مي يابد، ميزان آشنايي آنان با الگوهاي مصرف غذايي افزايش مي يابد.همچنين با توجه به اينکه اکثر پاسخها ۲/٣۴درصد در مورد ارتباط سن با الگوي مصرف غذا به سمت گزينه متوسط بوده , پس ارتباط معني داري بين ايندو وجود ندارد. در مورد رابطه شاغل بودن زنان و نوع الگوي مصرف ٣/٦۸ درصد به سمت گزينه هاي خيلي زياد و زياد گرايش داشته و کي دو بدست آمده٧٧/١٣٨از مقدار جدول بزرگتر است , پس رابطه معني دار مي باشد. در مورد تاثير نقش زنان در اقتصاد خانواده در زمينه الگوي مصرف غذا پاسخها به سمت گزينه خيلي زياد گرايش داشته و در مورد تاثير نقش زنان بدون همکاري دولت در الگوي مصرف غذا با توجه به مقادير کي دو بدست آمده٦۴٦/۴۲۴و ۵۲٣/۲١٦ از مقدار جدول بزرگتر است, پس نقش زنان به تنهايي نمي تواند موثر باشد. بين آموزش زنان و کاهش ميزان پسماندها و کاهش در اسراف مواد غذايي و کاهش مشکلات زيست محيطي ارتباط معني دار وجود دارد , همپنين هر چه سواد تغذيه اي زنان بيشتر باشد وضعيت تغذيه و سلامت خانواده بهتر مي شود. بين نقش زنان و سلامت غذاي مصرفي ارتباط معنا دار وجود دارد. بين افزايش درآمد و بهبود در وضعيت تغذيه خانواده ارتباط معنا دار وجود دارد.
در آخر به ارائه پيشنهاد در دو بخش مجزا , يعني پيشنهاداتي براي دولت و زنان پرداخته شده است.

مقدمه:
با توجه به الگوهاي بي رويه مصرف و توليد که تشديد کننده فقر و عدم تعادل در جهان است و اهميت بخش غذا بعنوان محور اقتصادي و نياز به رسيدن به امنيت غذايي و کاهش جمعيت گرسنه جهان, توجه به تدابير اصلاح الگوي تغذيه, لازم و ضروري ميباشد.(آل ياسيين , احمد,١٣٨٦),چرا که تدابير اصلاح الگوي مصرف غذايي, تضمين امنيت غذايي را به سمت شرايط برقراري سلامت جامعه هدف قرار داده است.براي ايجاد امنيت غذايي, شناخت ترکيب مواد غذايي به منظور جوابگويي به نيازهاي فيزيولوژيکي ضروري است و بر اساس آن ساختار توليد را مي توان برنامه ريزي کرد و جهت داد.علاوه بر توليد, مراحل توزيع مواد غذايي نيز در تضمين در دسترس قرار دادن غذا نقش اساسي بعهده دارد.(عيسی , کلانتری, ١٣٧۵)
يکي از بحرانهاي زيست محيطي مسئله انتخاب الگوهاي نامناسب مصرف و در واقع مصرف بي رويه است.افزايش مصرف به معني افزايش ضايعات و آلودگي محيط زيست است و غذا يکي از مهمترين بخشهاي اقتصادي است, که توليد آن به اندازه کافي بستگي به توليد در بخش کشاورزي و روند افزايش جمعيت دارد. در اين بين توجه به نقش زنان با توجه به اينکه نيمي از جمعيت جهان را تشکيل مي دهند , اما نقش آنها در توسعه و پيشرفت جوامع بسيار بيشتر از يک نيمه است , ضروري ميباشد. بديهي است که هر چه انديشه زنان و مادران يعني آموزگاران و مربيان جامعه بازتر و هر چه دانسته هاي ايشان از اصول فرهنگي, اجتماعي, اقتصادي بيشتر باشد, بهتر مي توانند در راه پيشرفت و تعالي و رفاه و سرافرازي جامعه آينده گام بر دارند, به عبارت ديگر , هر چه آگاهي زنان افزايش يابد, اين آگاهي به جامعه امروز و نسل هاي آينده منتقل شده و موجب سير جامعه به سوي ترقي و تکامل ميشود.زنان ميتوانند با انتخاب الگوي مصرف صحيحي براي خانواده سطح بهره وري خانواده را افزايش دهند و به عنوان همسر , مادر, مدير, و برنامه ريز خانواده و کسيکه نقش اصلي را در تنظيم خريد و چگونگي مصرف بعهده دارد و نيز بعنوان مربي و فرهنگساز نسل آينده و سرانجام بعنوان پيوند دهنده کودکان به خانه و جامعه مي توانند نقش بسيار مهمي در تغيير الگوي مصرف غذايي و در نتيجه کاهش آلودگي محيط زيست داشته باشد.(معروفی,پروين , دانستنيهای زيست محيطی برای زنان)
مطالعه انجام شده در زمينه نقش و تاثير زنان بر شکل گيري عادات و رفتارهاي تغذيه اي فرزندان و تاثير بر روي الگوي مصرف غذايي و اصلاح آن جهت دستيابي به امنيت غذايي اجرا گرديده است, چرا که مطالعه در اين زمينه بسيار محدود ميباشد. اميد است نتايج اين پژوهش در طراحي و ارائه راهکارهاي مناسب براي آموزش صحيح تغذيه در خانواده و بهبود سلامت جامعه و اصلاح الگوهاي توليد و مصرف و در نهايت حمايت ازمحيط زيست و بقاء بشريت مفيد واقع گردد.

فهرست مطالب:
چکيده
مقدمه
فصل اول- کليات
١‐١‐ فرضيه ,ضرورت ها و اهداف
١‐١‐١‐بيان مسئله
١‐١‐٢‐فرضيه
١‐١‐٣‐ضرورت و اهميت تحقيق
١‐١‐۴‐اهداف
١‐١‐۴‐١‐اهداف اصلي
١‐١‐۴‐٢‐اهداف فرعي
١‐١‐۵‐متغيرها
١‐١‐٦‐محدوديت هاي تحقيق
١‐۲-تعاريف نظري و عملياتي
١‐۲‐١‐تعاريف نظري
١‐۲‐۲‐تعاريف عملياتي
١‐٣‐تاريخچه تغذيه و الگوی مصرف
١‐٣‐١‐تاريخچه تغذيه و الگوی مصرف در جهان
١‐٣‐١‐١‐تغيير دادن الگوي مصرف از نظر دستور کار
١‐٣‐١‐۲‐افزايش دسترسي به غذا و تغذيه از نظر دستور کار
١‐٣‐١‐٣‐اهميت موضوع تغذيه و زنان از ديدگاه کنفرانسهاي بين المللي
١‐٣‐۲‐ تاريخچه تغذيه در ايران
١‐٣‐۲‐ ١‐اهميت الگوي مصرف غذا در برنامه هاي توسعه کشور
١‐۴‐فيزيولوژي تغذيه
١‐۴‐١‐الگوي تغذيه
١‐۴‐٢‐جريان توليد و تغذيه
١‐۴‐٢‐١‐تعريف تغذيه
١‐۴‐٢‐٢‐ماده مغذي
١‐۴‐٢‐٣‐سوء تغذيه
١‐۴‐٢‐۴‐تغذيه متعادل
١‐۴‐٢‐۵‐عادات غلط غذايي
١‐۴‐٢‐٦‐کربوهيدراتها
١‐۴‐٢‐٧‐پروتئينها
١‐۴‐٢‐٨‐چربيها
١‐۴‐٢‐۹‐ويتامينها
١‐۴‐٢‐١۰‐عناصر معدني
١‐۴‐٣‐تحقيق و توسعه
١‐۴‐٣‐١‐صنايع غذايي ايران
١‐۴‐۴‐اثرات زيست محيطي توليد و مصرف غذا
١‐۴‐۴‐١‐اثرات زيست محيطي کشاورزي
١‐۴‐۴‐۲‐اثرات زيست محيطي توليد محصولات دامي
١‐۴‐۴‐٣‐اثرات زيست محيطي فاز فرايند مواد غذايي
١‐۴‐۴‐۴‐اثرات زيست محيطي مصرف کننده
١‐۵‐بررسي تغذيه در ابعاد فرهنگي, اقتصادي, اجتماعي
١‐۵‐١‐اثرات توسعه فرهنگي بر تغذيه
١‐۵‐١‐١‐الگوهاي فرهنگي غذا
١‐۵‐۲‐اثرات توسعه اقتصادي
١‐۵‐۲‐١‐اقتصاد مواد غذايي
١‐۵‐۲‐۲- دامنه امنيت غذايي در ايران و جهان
١‐۵‐۲‐٣‐اثرات توسعه اقتصادي بر تغذيه
١‐۵‐۲‐۴‐اثرات تغذيه بر توسعه اقتصادي
١‐۵‐۲‐۵‐ارزشيابي سياست تغذيه در کلان اقتصاد
١‐۵‐۲‐٦‐بحران افزايش قيمت مواد غذايي
١‐۵‐۲‐٧‐رابطه بين درآمد و مصرف
١‐۵‐۲‐٨‐الگوي مصرف مواد غذايي
١‐۵‐۲‐۹‐ويژگي الگوي مصرف در کشورهاي ثروتمند
۲‐۵‐۲‐١۰‐ويژگي الگوي مصرف در کشورهاي فقير
١‐۵‐۲‐١١‐وضعيت الگوي مصرف در ايران
١‐۵‐۲‐١۲‐روند مصرف سرانه مواد غذايي در کشور
١‐۵‐۲‐١٣‐موادغذايي و روند عرضه سرانه آنها
١‐۵‐۲‐١۴‐روند توليد محصولات کشاورزي
١‐۵‐۲‐١۵- وضعيت توليد و مصرف مواد غذايي
١‐۵‐۲‐١٦‐کيفيت الگوي توليد و مصرف
١‐۵‐۲‐١٧‐مرکز ثقل توليد محصولات کشاورزي در کشور
١‐۵‐۲‐١۸‐تصويري از توليد موادغذايي در کشور
١‐۵‐۲‐١۹‐بررسي وضعيت عرضه محصولات کشاورزي و تاثير آن در الگوي مصرف مواد غذايي در ايران
١‐۵‐۲‐۲۰‐استراتژي کاهش ضايعات , وضعيت ايران و ارائه راهکارها
١‐۵‐٣‐ اثرات اجتماعي
١‐۵‐٣‐١‐رشد جمعيت وغذا
١‐۵‐٣‐۲‐سياست عصر کميابي غذا
١‐۵‐٣‐٣‐چشم انداز آينده غذا
١‐۵‐٣‐۴‐اثرات بهبود تغذيه بر سطح نيروي انساني
١‐۵‐٣‐۵‐اثرات سوء تغذيه بر توسعه اجتماعي
١‐۵‐٣‐٦‐تاثير عوامل اجتماعي بر الگوي مصرف موا غذايي و نقش خانواده
١‐٦‐ زنان
١‐٦‐١‐زنان و توسعه پايدار در دستور کار٢١
١‐٦‐١‐١‐ نقش زنان در تغيير الگوي مصرف
١‐٦‐١‐۲‐ راهکارهاي کاهش مصرف
١‐٦‐١‐٣‐نقش آموزش زنان در تغيير الگوي مصرف
١‐٦‐١‐۴‐توانمند سازي زنان در الگوها و نحوه مصرف
١‐٦‐۲‐نقش زنان در کاهش آلودگي محيط زيست, کاهش جمعيت, کمبود مواد غذايي وکمبود آب)
١‐٦‐٣‐ نقش زنان در تغييرات در الگوي مصرف غذايي و سلامت کودکان
فصل دوم – مواد و روشها
۲‐١‐ويژگي منطقه ٦ تهران
۲‐۲‐روش تحقيق
۲‐۲‐١‐نوع تحقيق
۲‐۲‐۲‐ جامعه آماري
۲‐۲‐٣‐ نمونه آماري
۲‐۲‐٣‐١‐حجم نمونه
۲‐۲‐٣‐۲‐ روش نمونه گيري
۲‐٣‐ابزار گردآوري اطلاعات
۲‐٣‐١- مشخصات پرسشنامه
۲‐٣‐۲- روايی و پايايی پرسشنامه
فصل سوم- نتايج
٣‐١‐ آمار توصيفي
٣‐١‐١- توزيع سن پاسخگويان
٣‐١‐۲- توزيع وضع تاهل پاسخگويان
٣‐١‐٣- سطح تحصيلات پاسخگويان
٣‐١‐۴- توزيع وضعيت شغل پاسخگويان
٣‐١‐۵- توزيع وضعيت درآمد ماهيانه(خانوار)پاسخگويان
٣‐۲‐ آمار استنباطي
٣‐۲‐١‐پاسخ به فرضيه اول ( بين نقش زنان و نحوه استفاده در الگوهاي مصرف غذايي
رابطه وجود دارد.)
٣‐۲‐١‐١‐پاسخ به سوال ١( آيا سطح سواد زنان در اصلاح الگوهاي مصرف غذايي نقش موثر دارد؟)
٣‐۲‐١‐۲‐پاسخ به سوال ۲( آيا بين سن زنان و نوع الگوهاي مصرف غذايي رابطه وجود دارد؟)
٣‐۲‐١‐٣‐پاسخ به سوال ٣( آيا زنان مي توانند با انتخاب الگوهاي مصرف غذايي مناسب در اقتصاد خانواده تاثيرگذار باشند؟)
٣‐۲‐١‐۴‐پاسخ به سوال ۴( آيا نقش زنان به تنهايي و بي پشتوانه دولت مي تواند در الگوي مصرف غذا تاثيرگذار باشد؟)
٣‐۲‐١‐۵‐پاسخ به سوال ۵( آيا شاغل بودن زنان در الگوي مصرف غذايي خانواده مي تواند تاثيرگذار باشد؟)
٣‐۲‐۲‐پاسخ به فرضيه دوم ( بين نقش زنان و کاهش در مصرف (آب, انرژي, پسماند, غذا....) رابطه وجود دارد؟)
٣‐۲‐۲‐١‐پاسخ به سوال ١( آيا بين آموزش زنان و نوع الگوي مصرف( غذا,آب , انرژي ...) ارتباط برقرار است؟)
٣‐۲‐۲‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آيا بين آموزش زنان و کاهش در اسراف مواد غذايي ارتباط برقرار است؟)
٣‐۲‐۲‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آيا بين آموزش زنان و کاهش توليد پسماندها ارتباط برقرار است؟ )
٣‐۲‐۲‐۴‐ پاسخ به سوال ۴( آيا بين آموزش زنان و کاهش مشکلات زيست محيطي رابطه برقرار است؟ )
٣‐۲‐٣‐ پاسخ به فرضيه سوم ( بين نقش زنان در بهبود وضعيت تغذيه ارتباط برقرار است.)
٣‐۲‐٣‐١‐ پاسخ به سوال ١( آيا بين افزايش درآمد خانواده و بهبود وضعيت تغذيه ارتباط برقرار است؟)
٣‐۲‐٣‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آيا سطح سواد تغذيه اي زنان در بهبود وضعيت تغذيه و سلامت کودکان و خانواده نقش مؤثر دارد؟)
٣‐۲‐٣‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آيا بين نقش زنان و سلامت غذاي مصرفي در خانواده ارتباط وجود دارد؟)
فصل چهارم- نتيجه گيری و پيشنهادات
۴‐١‐ بحث و نتيجه گيري
۴‐١‐١‐ مقدمه
۴‐١‐٢‐بحث و نتيجه گيري پرسشنامه
۴‐١‐٢‐١- نتيجه گيري از فرضيه اول و سوالات پژوهشي مربوطه
۴‐١‐٢‐۲- نتيجه گيري از فرضيه دوم و سوالات پژوهشي مربوطه
۴‐١‐٢‐٣- نتيجه گيري از فرضيه سوم و سوالات پژوهشي مربوطه
۴‐١‐٢‐۴- نتيجه گيري از سوالات مربوط به ميزان مصرف مواد غذايي
۴‐۲‐پيشنهادات
۴‐۲‐١‐نقش دولت
۴‐۲‐١‐١‐ پيشنهاداتی برای دولت در ارائه برنامه های آموزشی
۴‐۲‐١‐۲‐ساير فعاليتهای مؤثر دولت در زمينه الگوی مصرف غذا
۴‐۲‐۲‐نقش زنان
۴‐۲‐۲‐١‐پيشنهادات براي زنان
پيوست
پيوست الف- پرسشنامه در خصوص نقش زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذايی
منابع
منابع فارسي
منابع انگليسي
اينترنت
چکيده انگليسي

فهرست جداول:
جدول شماره ١‐١- سهم درشت مغذي ها در تامين انرژي بين جهان , کشورهاي توسعه يلفته, در حال توسعه و ايران و دامنه قابل قبول سازمان بهداشت جهاني(متوسط سالهاي
جدول شماره١‐۲- روند عرضه سرانه مواد غذايي طي سالهاي (٨۰‐١٣٦۸۵)
جدول شماره ١‐٣- سهم گروههاي مختلف مواد غذايي در تامين انرژي طي سالهاي( ٨۰‐١٣٦۸)
جدول شماره ١‐۴- سهم گروههاي مواد غذايي در تامين انرژي (متوسط سالهاي ٨۰‐١٣٦٨)در ايران و جهان (واحد: درصد)
جدول شماره ١‐۵- وضعيت عرضه سرانه انرژي و مواد غذايي در چند کشور درحال توسعه و توسعه يافته جهان (در سال ۲۰۰۰)
جدول شماره ١‐٦ : برآورد درصد ضايعات محصولات کشاورزي
جدول شماره ١‐٧: پر جمعيت ترين کشورهاي جهان( در سال٢۰۰۰ و٢۰۵۰)
جدول۲‐١‐ محله هاي منطقه ٦ شهرداري تهران بر حسب تعداد خانوار , جمعيت و محدوده جغرافيايي
جدول ٣-١ - فراواني، درصد و درصد تراكمي سن پاسخگويان
جدول ٣-۲ - توزيع فراواني و درصد وضع تاهل پاسخگويان نمونه آماري
جدول ٣-٣ - توزيع فراواني، درصد و درصد تراكمي سطح تحصيلات پاسخگويان
جدول ٣-۴ - توزيع فراواني و درصد وضع شغلي پاسخگويان نمونه آماري
جدول ٣-۵ - فراواني، درصد و درصد تراكمي ميزان درآمد ماهيانه پاسخگويان
جدول ٣-٦- نتايج ضريب همبستگي بين سواد زنان و اصلاح الگوي مصرف غذايي
جدول ٣-٧- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ١٣
جدول ٣-٨- نتايج آزمون کاي دو
جدول ٣-۹- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ١۴
جدول ٣-١۰- نتايج آزمون کاي دو
جدول ٣-١١- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ٨
جدول ٣-١۲- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ۲۲
جدول ٣-١٣- نتايج آزمون کاي دو
جدول ٣-١۴- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ١٧
جدول ٣-١۵- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ١۸
جدول ٣-١٦- نتايج آزمون کاي دو
جدول ٣-١٧- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ۲۸
جدول ٣-١٨- نتايج آزمون کاي دو
جدول ٣-١۹- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال هاي ١ پژوهش
جدول ٣-۲۰- نتايج آزمون کاي دو
جدول ٣-۲١- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ١٦
جدول ٣-۲۲- نتايج آزمون کاي دو
جدول ٣-۲٣- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ۲١
جدول ٣-۲۴- نتايج آزمون کاي دو
جدول ٣-۲۵- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال هاي ۴ پژوهش
جدول ٣-۲٦- نتايج آزمون کاي دو
جدول ٣-۲٧- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال ۲۹
جدول ٣-۲۸- نتايج آزمون کاي دو
جدول ٣-۲۹- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال هاي ۲ پژوهش
جدول ٣-٣۰- نتايج آزمون کاي دو
جدول ٣-٣١- توزيع فراواني و درصد نظرات پاسخگويان به سوال هاي ٣ پژوهش
جدول ٣-٣۲- نتايج آزمون کاي دو
جدول۴‐٣٣ ميزان مصرف مواد غذايی

فهرست نمودارها:
نمودار ١-١-اثرات زيست محيطی در سطح مصرف کننده
نمودار١‐ ۲- کشورهاي داراي اقتصاد برتر جهان در سال ٢۰٢۰
نمودار ٣-١- توزيع درصد ميزان سن پاسخگويان
نمودار ٣-۲- توزيع درصد پاسخگويان به تفكيك وضعيت تاهل
نمودار ٣-٣- توزيع درصد سطح تحصيلات پاسخگويان
نمودار ٣-۴- توزيع درصد پاسخگويان به تفكيك وضعيت شغلي
نمودار ٣-۵- توزيع درصد ميزان درآمد ماهيانه خانوار پاسخگويان

فهرست اشکل:
شکل شماره ١‐١‐ هرم غذايی
شکل شماره ١-۲- طراحی دوباره از هرم غذايی

فهرست پيوست ها:
پيوست الف- پرسشنامه در خصوص نقش زنان

منابع و مأخذ:
منابع فارسي:
١- آقاجاني قاضي, مهدي , سيستمهاي مديريت کمينه سازي ضايعات در صنايع غذايي(مطالعه موردي : کارخانه فراورده هاي گوشتي آمل-کاله), ١٣٨٦-١٣٨۵, دکتر خضري.
۲- آقاجاني مير , مسعود ,بررسي موانع مشارکت در حفاظت از محيط زيست و نقش عوامل فرهنگي, اجتماعي, اقتصادي در آموزش زيست محيطي , ٨٧-١٣٨٦ .
٣- آل ياسين, احمد, ١٣٨٦, تقابل منابع سياره زمين با الگوهاي توسعه و مصرف.
۴- افتخار, رفيع,دي ١٣٧۵, بهره وري و خانواده, مجله پيام زن, ص ١٢.
۵- انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي کشور, ٧۴-١٣٧۰, طرح جامع مطالعات مصرف مواد غذايي و تغذيه انستيتو .
٦- ايران در آيينه آمار, ١٣٨٤, مرکز آمار ايران .
٧- براون, لستر , ترجمه دکتر حميد طراوتي, خارج از تحمل زمين, ١٣٨۵, نشر آرامش.
٨- برنامه چهارم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران, ١٣٨٣-١٣٧۹, سازمان برنامه و بودجه .
۹- برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران, ١٣٨٣-١, سازمان برنامه و بودجه .
١۰- بهجتي نژاد زنجاني, زهرا, مديريت پسماند کارخانجات صنايع غذايي شهرستان رشت , ٨٧-١٣٨٦, استاد راهنما دکتر رضا ارجمندي.
١١- پاورز.ال اي و ار. مک شورلي, ترجمه عليرضا کوچکي, مجيد جامي الاحمدي, بهنام کامکار, عبدالمجيد مهدوي دامغاني, ١٣٨۰, اصول بوم شناسي کشاورزي, انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.
١۲- تمدني, داريوش, زمستان ١٣٨٦, توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي ضامن نيل به امنيت غذايي پايدار, فصلنامه علمي و کشاورزي پايدار, سال ٤شماره ۴.
١٣- جزايري, ابوالقاسم, ٧١-١٣٦٢, بررسي روند الگوي مصرف مواد غذايي و انرژي در مناطق شهري و روستايي ايران, فصلنامه علمي و پژوهشي اقتصائ کشاورزي و توسعه ١٣٧۵, جلد ٤, شماره ١٤, ص٢١۸ .
١۴- جزايري, ابوالقاسم, پائيز ١٣٧٣, کنفرانس بين المللي تغذيه و پيامد هاي آن در ايران , فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه ويژه نامه امنيت غذايي, سال دوم, ص ٢٤١-۵٦.
١۵- حيدري, غلامرضا و دکتر علي آهو منش, دکتر مصطفي ازکيا, دکتر مصطفي بستاکي , ١٣٨٣, وضعيت توليد و مصرف مواد غذايي, فصلنامه علمي و پژوهشي اقتصاد و کشاورزي , شماره ١٢, ١٧٧-١٦٧انتشارات وزارت جهاد کشاورزي .
١٦- ريحانيان, آنيتا ,مديريت نقش زنان در توسعه پايدار, ٨۴-١٣۸٣ .
١٧- سرشماري نفوس و مسکن ١٣٧۵, نتايج تفصيلي شهر تهران مناطق ٢٢گانه , مرکز آمار ايران .
١٨- سلامي, ح. و ف.اشراقي, ١٣۸۰, تاثير سياستهاي حمايت قيمتي بر روند رشد توليدات کشاورزي در ايران , فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه ١٣٨١, سال نهم , شماره ٣٦, ص ٢١-٧ .
١۹- طراوتي , حميد و سيد امير ايافت, ١٣٧٧, کنفرانس سازمان ملل درباره محيط زيست و توسعه(دستور کار ٢١), انتشارات سازمان محيط زيست.
۲۰- عزيزي, ج, وس, يزداني, ١٣٨٣, تعيين مزيت نسبي محصولات عمده باغباني ايران , فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه, سال دوازدهم, شماره ۴٦, ص ٧١-٤١.
۲١- کردواني, پرويز, ١٣٨٣, منابع و مسائل آب در ايران , انتشارات دانشگاه تهران, صفحه
۲۲- کلانتري, عيسي و ناصر خادم آدم, ١٣٧۵, سياست اصلاح الگوي تغذيه, انتشارات وزارت جهاد کشاورزي, مرکز مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي .
۲٣- کيمياگر , مسعود و مرجان باژن و بيتا صميمي, ١٣٨٣, بررسي وضعيت عرضه محصولات کشاورزي و تاثير آن در الگوي مصرف مواد غذايي در ايران, فصلنامه لقتصاد کشاورزي و توسعه, سال ١٢, شماره ۴٨, ص ١٦٧و ٢٣۵-٢٣٣.
۲۴- مجله مشعل, شماره ۴١۵ , صفحه ١٦.
۲۵- نتايج آمار گيري تهران منطقه شهرداري(٦)١٣۵۹, ١٣٦۰, مرکز آمار ايران .
۲٦- نجفي, ب, ١٣٧۹, ناهماهنگي در سياستهاي توليد و مصرف و ضرورت گذار از سياست کشاورزي به سياست غذايي , فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه, سال هشتم, شماره ٣٢, ص ٣٣- ١١.
۲٧- نشريه علمي تخصصي کشاورزي پايدار, بهمن و اسفند ١٣٨۵, امنيت غذايي , تغذيه سالم با کاربرد مواد بيولوژيک, ص١ .
۲۸- نوروزي, ف. ١٣٧٣, توليد و عرضه غذا در ايران, فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه, سال دوم, ص٧٢-٣٧.
۲۹- نوروزي, فرح آرا و بيتا صميمي, ١٣٨١,تراز نامه غذايي ايران طي سالهاي ٨۰-١٣٦۸,موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي,انتشارات وزارت جهاد کشاورزي .
٣۰- هفته نامه فرهنگي, هنري, اجتماعي سخن ملت,شهريور ١٣۸٧, سبد و سفره غذايي, سال دوم, شماره ١٦, ص ١۰.
٣١- يوسفيان , جواد, دکتر منيره مجلسي و نرگس بهادري, ١٣٨٧, هشتمين همايش سيماي زن در جامعه , مجله زن و محيط زيست, انتشارات دانشگاه الزهرا .


منابع انگليسي:

منابع اينترنتي:
 1. Ushnfo.state.gov
 2. unicef.org/Iran
 3. Sanayenews.com
 4. resalatnews.com
 5. tiknews.com
 6. taravat-bahar.com/ghale.htm
 7. farara.com
 8. hamshahrionline.ir/news/?id=29671
 9. foodconsumption\chashni-co.mht
 10. foodconsumption\diabetsupportive.mht
 11. foodconsumption\farsdailynewsIsna.mht
 12. myisfahan.com
 13. aftab.ir/articles/social/environment
 14. aftab.ir/articles/economy-marketing-business/agriculture-fishery
 15. sustainability.blo

  ٍپروژه


  بررسی


  نقش


  زنان


  در


  انتخاب


  الگوهای


  مصرف غذایی


  و


  ارائه


  راهکارهای


  محیط زیستی  مقاله


  پاورپوینت


  فایل فلش


  کارآموزی


  گزارش تخصصی


  اقدام پژوهی


  درس پژوهی


  جزوه


  خلاصه


عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

کتاب راهکارهای درمان ریزش مو

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

آرایه ها در کنکور

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 90

نمونه سوالات كنكور ژنتيك

داروشناسی

دانلود قالب htmlگروه طراحی سی سی طرح

فوت و فن آشپزی آبزیان (The know cooking fish)

سازگاری و ناسازگاری غذا ها با هم

دانلود مقاله رنگها در صنایع غذایی

ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت