دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت گزارش‌ نويسي در پرستاری - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت گزارش‌ نویسی در پرستاری

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت گزارش‌ نويسي در پرستاری هدف هاي آموزشي:
در پايان اين فصل شما مي توانيد:سابقه و هدف و خصوصيات پرونده سازي را توضيح دهيد.اصول ثبت گزارشات را توضيح دهيد.موارد ثبت در پرونده بيمار را شرح دهيد.موارد ثبت وقايع به طور روزانه را بيان نمائيد.روش هاي گزارش دهي را توضيح داده و مزايا و معايب آنها را بيان نمائيد.انواع گزارش شفاهي در پرستاري را نام برده و موارد استفاده آن را توضيح دهيد.انواع ثبت گزارشات را نام برده و با ذكر مثال توضيح دهيد.پرونده سازي:

پرونده سازي Documentation عبارت از: انتقال اطلاعات به صورت نوشتن وقايع اساسي، جهت پيگيري سير بيماري و پيشرفت بهبودي بيمار گزارش نويسي Reporting:
گزارش نويسي Reporting عبارتند از :انتقال اطلاعات به فرد يا گروهي مشخص به صورت كتبي و شفاهي
سابقه پرونده سازي :
ثبت گزارش يا چارت كردن، از زمان فلورانس نايتينگل در قرن 19 آغاز و از سال 1970، پرستاران از كلمات حرفه اي در ثبت گزارش خود استفاده مي نمايند. ثبت، نوشته اي قانوني است كه در بر دارنده ي كليه فعاليت هاي انجام شده براي بيمار از جمله بررسي، تشخيص و برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي مي باشدپرونده:پرونده مددجويان يك سند قانوني Legal documentationاست؛ و محتوي مدارك قانوني مراقبت انجام شده براي مددجو است. پرستاران از نظر قانوني و اخلاقي موظف به حفظ اطلاعات مربوط به بيماري ها و درمان هاي مددجويان هستند. فقط كاركناني كه به طور مستقيم در مراقبت از مددجو دخيل هستند، دسترسي قانوني به پرونده دارند.
خصوصيات گزارش و يا ثبت در پرونده:واقعي Factualدقيق Accurateكامل Completeبه موقع Timelyسازماندهي شده Organize واقعي Factual:پرونده حاوي اطلاعات توصيفي و عيني درباره آنچه كه پرستار مي بيند، مي شنود، احساس مي كند، و مي بويد، مي باشد. استدلال بدون اطلاعات واقعي قابل قبول نيست.(مانند: استفاده از كلماتي هم چون ظاهراً، يا به نظر مي رسد.) هنگام گزارش اطلاعات ذهني Subjective، در صورت نياز، كلمات واقعي مددجو را داخل گيومه ثبت كنيد. يافته هاي عيني نيزمي توانند ثبت شوند. دقيق Accurate:* تمام گزارش ها در پرونده ها بايد تاريخ داشته و نويسنده آن مشخص باشد.* پرستاران بايد فقط مشاهدات و اعمال خود را ثبت نمايند.* هر ثبت در پرونده با اسم كامل و سمت مراقب، مشخص مي شود.* دانشجوي پرستاري بايد اسم كامل و مؤسسه آموزشي خود را ثبت كند.* گزارش بايد نشان دهد كه چه كاري ،توسط چه كسي انجام شده است؛ و حتماً امضاء داشته باشد. كامل Complete:* از كلمات غيرضروري و شرح جزئيات نامربوط، اجتناب كنيد.* اطلاعات مندرج در گزارش بايد در عين كامل بودن، مختصر نيز باشد.* اطلاعات بايد مناسب و صحيح باشد. به موقع Timely:اطلاعات زير در هر شيت[1] كنار تخت مددجو ثبت مي شوند:علائم حياتيتجويز دارو و درمان آمادگي براي آزمون هاي تشخيصي يا جراحيتغيير وضعيت مددجوپذيرش، انتقال، ترخيص يا مرگ مددجودرمان و تغييرات ناگهاني در وضعيت مددجو
[1]- Sheet سازماندهي شده Organize:مثال: يادداشت سازماندهي شده در مورد درد مددجو، ارزيابي و اقدامات پرستار و پاسخ مددجو را توصيف مي نمايد. پرستار بايد براي ثبت گزارش هابه صورت سازماندهي شده، درباره موقعيت فكر كند، و پيش از ثبت آن در پرونده ، آن را جداگانه يادداشت نمايد بايدها و نبايدها در ثبت گزارشات:
نوشته هاي وارد شده در برگه ها، بايد با خودكار آبي يا سياه نوشته شده؛ و نام و مرتبة تحصيلي نويسنده معلوم باشد.زمان نوشتن گزارش در پرونده براساس 24 ساعت ذكر شود.در صورت وجود اشتباه در ثبت، مي توان با كشيدن خط روي اطلاعات نادرست و نوشتن كلمة (اشتباه است) و امضاء كامل زير آن، متن را تصحيح نمود. مطلقاً نبايد روي اشتباهات را لاك گرفت؛ و يا آن را پاك كرد.بين نوشته ها نبايد فاصلة زياد وجود داشته باشد.زمان ثبت و زمان انجام مراقبت بايد دقيقاً نوشته شود.گزارشات تأخيري (ثبت بعد از وقوع) بايد بعد از آخرين گزارش چارت شده، نوشته شود؛ و عنوان گزارش تأخيري نيز در كنار آن ذكر شود.گزارشات خارج از دستور، بايد بعد از آخرين گزارش چارت شده، ثبت شود؛ و جملة خارج از دستور در كنار آن درج گردد.نبايد بين گزارشات فاصله باشد. در صورت وجود فاصله بايد روي آن خط كشيده شود؛ تا از نوشتن در آن محل جلوگيري به عمل آيد.در گزارش نويسي بايد اصطلاحات و اختصارات همان مؤسسه مورد استفاده قرار گيرد.گزارش بايد مختصر، بدون تكرار و فاقد كلمات نامفهوم باشد. نوشته ها بايد خوانا و با هجّي كامل كلمه باشد. از كلي گويي نيز بايد پرهيز كرد.از بكارگيري كلماتي كه معاني مختلفي را براي خوانندگان ايجاد مي نمايد؛ مانند خوب، متوسط، طبيعي و كافي، اجتناب نمائيد.از بكارگيري جملات عمومي كه مفهومي اختصاصي ندارند مانند امروز راحت به نظر مي رسد اجتناب نمائيد. مي توانيد به جاي آن از جدول امتياز بندي 1 تا 10 استفاده كنيد. مثلاً بنويسيد امتياز درد پشت بيمار امروز 3-2 بوده، در حاليكه روز گذشته 9-7 بوده است.يافته هاي كسب شده از بيمار (مشاهدات پرستار از رفتار بيمار) همانگونه كه مشاهده شده ثبت شود؛ نه تفسير يافته هاي شما.هرگز قبل از اينكه مداخله اي را انجام دهيد؛ آن را ثبت نكنيد.در هر ثبت گزارش، با استفاده از نام، نام خانوادگي و عنوان متن گزارش هاي ثبت شده را، امضا نمائيد. هرگز يادداشت ها و مداخلاتي كه شما انجام نداده ايد را، امضا نكنيد.هر صفحة گزارش را، با نام بيمار و شمارة پرونده خاص وي مشخص نمائيد.بيماران از نظر اخلاقي و قانوني انتظار دارند، كه اطلاعات كسب شده در گزارش بهداشتي آنها ثبت شده، و خصوصي باقي بماند.دانشجويان بايستي با قوانين و مقررات مؤسسات بهداشتي، در ارتباط با دسترسي به گزارشات بيمار، توسط افراد ديگر تيم مراقبتي و افراد غيرحرفه اي و فرآيند دسترسي به اطلاعات، آشنا باشند.بيشتر مؤسسات بهداشتي براي آموزش دانشجويان اجازه مي دهند تا آنها به اطلاعات دسترسي يابند. دانشجو با اينكه از گزارشات بيمار جهت آموزش استفاده مي نمايند، از نظر حرفه اي و اخلاقي بايستي تمامي اطلاعات را محرمانه نگه دارند. نام هاي حقيقي بيمار و ديگر مشخصات واقعي وي نبايستي در گزارشات بيمار جهت آموزش استفاده گردد. از نظر حرفه اي و اخلاقي بايستي تمامي اطلاعات را محرمانه نگه داشت. نام هاي حقيقي و ديگر مشخصات واقعي وي نبايستي در گزارش كتبي و يا شفاهي دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد چه مواردي توسط پرستار در پرونده بيمار بايد ثبت شود:بررسي يافته هانيازهاي مراقبتي بيمارمراقبت هاي معمول مانند اقدامات بهداشتياقدامات احتياطي لازم جهت پيشگيريمداخلات شرح داده شده در برنامه مراقبتيمعالجات پزشكي دستور داده شده توسط پزشك (دستورات پزشكي)نتايج تدابير درماني و مداخلات پرستاريفعاليت هاي بيمارداروهاي تجويز شدهدرصد غذايي كه بيمار در هر وعده دريافت مي كند.مشاوره هاي بيمارثبت گزارش تلفني در مورد مشكلات بيمار در موارد ضروري و نتايج آنانتقال بيمار به واحدهاي ديگر مثل راديولوژي، آزمايشات تشخيصي و ثبت زمان رفت و برگشت بيمارآموزش بيمار در بخش و هنگام ترخيص ويارجاع بيمار به واحدهاي مراقبتي ديگر روش هاي گزارش دهي:جلسه حضوري (رو در رو)گفتگوي تلفنيپيام هاي نوشته شدهنوار ضبط صوترايانه شامل 81 اسلاید POWERPOINT

دانلود پاورپوینت گزارش‌ نویسی در پرستاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان ( فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت )

روش پژوهش قوم نگاری

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

مدل های کمی در شهرسازی ( پاورپوینت مدل CDS )

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده خیابان ایران زمین و بلوار دادمان

دانلود پاورپوینت مصدر سیتی، کلان شهر زیست پایدار آینده

پاورپوینت جزایر مرجانی و جنگل های مانگرو(حرا)

پاورپوینت جاذبه های گردشگری ایران

خانه » باستان شناسی » پایان نامه ارشد باستان شناسی مجموعه اشیاء برنزی دوره ساسانی

دانلود پروژه پیرامون صنعت جهانگردی در جهان

مقاله اسپانیا

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

تحقیق در مورد میراث فرهنگی

پایاننامه-بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دوره متوسطه

بررسی نقش دیپلماسی شهری در توسعه توریسم

مولفه های کلیدی در توسعه گردشگری روستایی

نمونه پروپوزال

پایان نامه (به زبان انگلیسی) رشته جهانگردی با عنوان عوامل موثر بر پذیرش بلیت الکترونیک در بیش از80 صفحه پی دی اف با پرسشنامه

A model of tourism destination brand equity

تحقیق در مورد كتابخانه و کتابداری

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم آمادگی دفاعی نهم متوسطه

آینده پژوهی در کتابداری - 13 صفحه وورد

خلاصه کتاب اداره ی کتابخانه - 17 صفحه وورد

بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌ های استنادی

مقاله اولويت بندي عوامل سازماني موثر در ارتقاي بهره وري نيروي انساني در صنايع كوچ

پروپوزال رشته کتابداری در مورد تولیدات علمی با فرمت ورد

تحقیق در مورد تاريخچه ي كتاب و كتابخانه در ايران

دانلود مقاله روش آموزش طبيعي و مصنوعي

تحقیق در مورد تاريخچه ي كتابخانه