دانلود رایگان

دانلود تحقیق حسابداری صنعتی و هزینه یابی استاندارد و تجزیه و تحلیل انحرافات - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه مقالات دانشجویی

دانلود رایگان دانلود تحقیق حسابداری صنعتی و هزینه یابی استاندارد و تجزیه و تحلیل انحرافات دانلود تحقیق حسابداری صنعتی و هزینه یابی استاندارد و تجزیه و تحلیل انحرافات
دانلود تحقیق حسابداری صنعتی و هزینه یابی استاندارد و تجزیه و تحلیل انحرافات حسابداری صنعتیوظایف حسابداری صنعتیتفاوتهای حسابداری صنعتی با حسابداری مالیاهداف سیستم حسابداریسه هدف عمده سیستم حسابداریآشنایی با برخی از واژه ها و اصطلاحات و طبقه بندیها در حسابداری صنعتیبهای تمام شده (cost)هزینه (Expense)زیان (Loss)هزینه یابی (Costing)عامل هزینه یا شاخص فعالیت (Cost driver)مرکز هزینه (Cost Center)حسابداری بخش مسئولیتهزینه های قابل کنترلهزینه های غیرقابل کنترلمقایسه Expense , Costتفاوت هزینه و زیان (Loss , Expense)هر سیستم حسابداری صنعتی، حداقل دارای دو عنصر یا دو مرحله استهزینه های مستقیمهزینه های غیرمستقیمانواع هزینه های مستقیممواد مستقیم (Direct Material)دستمزد مستقیم (Direct Label)هزینه های غیرمستقیمطبقه بندی هزینه ها (Cost classification)طبقه بندی براساس ماهیت هزینهطبقه بندی براساس رفتار هزینهطبقه بندی براساس دوره های انتفاع هزینه هاطبقه بندی براساس عملکرد مدیریتطبقه بندی براساس کل یا متوسط بودن هزینه هاطبقه بندی براساس ماهیت هزینههزینه محصولهزینه متغیر (varible cost)تغییرات هزینه ها را به سه دسته تقسیم می کنندطبقه بندی براساس دوره های انتفاع از هزینهطبقه بندی براساس کل یا متوسط بودنطبقه بندی براساس عملکرد مدیریتوظایف حسابداری صنعتی چیستگردش حسابهای صنعتیثبت حسابهای صنعتیثبت های مربوط به سربارثبت های مربوط به سربار واقعیثبت مربوط به جذب سرباربستن سربار جذب شده و تعیین اضافه یا کسر جذبسربارثبت مربوط به تکمیل کالا و انتقال آن از کارخانه به انبارثبت مربوط به فروش کالاتسهیم حقوق و دستمزدهزینه یابی سفارش کارنحوه حسابداری در سیستم سفارش کارتسهیمهزینه یابی مرحله ایانواع خطوط تولیدجریان متوازی محصولجریان انتخابی محصولموزونجدول مقداری تولیدگزارش هزینه تولیدهزینه های منظور شده به حساب دایرهبهای تمام شده هر واحد کالای تکمیل شدههزینه: (روش میانگین)محاسبه معادل آحاد تکمیل شده و بهای تمام شده هر واحد کالای تکمیل شدهسیستم هزینه یابی مرحله ای به روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO)نحوه تخصیص هزینه هاضایعاتحسابداری ضایعات عادیحسابداری ضایعات غیرعادیسربارسربار مستقیمسربار غیرمستقیمبرای تسهیم هزینه های دوایر پشتیبانی (تعیین سربار غیرمستقیم) سه روش وجود داردروش مستقیم یا یکطرفه (Direct Method)روش پله ای یا متوالی یا گام به گام یا مرحله ایروش متقابل یا ریاضیاولویت تسهیم معمولاً براساس دو عامل تعیین می‎شودروش متقابل (ریاضی)مراحل روش ریاضیتسهیم هزینه های سربار دوایر خدماتیروش مستقیمروش مرحله به مرحله یا پله ایهزینه یابی استانداردتجزیه و تحلیل انحرافاتمقدمهاهداف هزینه های استانداردبطور کلی دو نوع استاندارد داریمکارت استانداردانواع ظرفیت تولید برای تعیین نرخهای سربارظرفیت عملیظرفیت عادیانحرافات مربوط به موادانحراف مصرف خودانحرافات دستمزدانحرافات سربارانحرافات سربار متغیرانحرافات سربار ثابتانحراف هزینهانحراف حجمتجزیه و تحلیل انحرافات کل سر بارثبت انحرافاتشیوه جهت وارد نمودن هزینه های استاندارد بجای هزینه های واقعی در دفاتر وجود داردروش ناقصروش مختلطبستن انحرافاتانحرافات نامساعدانحرافات مساعدهزینه یابی محصولات مشترک و فرعیدر خصوص تخصیص هزینه مشترک به محصول فرعی دو دیدگاه وجود داردنحوه تخصیص هزینه مشترک به محصولات فرعینحوه تخصیص هزینه های مشترک به محصولات اصلیبرای تسهیم هزینه ها بر مبنای ارزش یا ریال 4 روش وجود دارداهداف تسهیم هزینه های مشترکروش مقادیر نسبی فیزیکیروش میانگین با ضرایبمعایب روشمحاسن روشروش ارزش نسبی فروش در مرحله نهاییروش ارزش خالص بازیافتنی نسبی در نقطه تفکیک (ارزش برآوردی فروش در نقطه تفکیک)اشکالات وارد براین روشروش درصد سود ناخالص ثابتفرمول تولیدهزینه های موادنقطه سربه سر (Break even point)انتظاری که از حاشیه فروش داریممکمل ضریب حاشیه اطمینان چیستهزینه های ثابت قابل احتراز (اجتناب یاحذف)نقطه بی تفاوتی قیمت تمام شدههزینه یابی جذبی (Absorbtion / full costingهزینه یابی مستقیم (Dicect / variable costing)تحت شرایط استفاده از هزینه یابی استانداردتعیین سربار ثابت بودجه شدهتعیین سود روش مستقیمکاربردهای هزینه یابی جذبیکاربردهای هزینه یابی مستقیمنتایج مقایسه هزینه یابی جذبی و مستقیممزایای روش هزینه یابی جذبیمعایب روش هزینه یابی جذبیمحاسن روش مستقیممعایب روش مستقیمنمودار در آمد و هزینه هر واحددر نقطه سر به سرنمودار خط سودنمودار خط سود در شرکت های چند محصولیانحرافات فروشانحرافات سود ناخالص و بهای تمام شدهتفکیک انحراف فروش به انحراف نرخ و انحراف حجم فروشتفکیک انحراف حجم فروش به انحراف مقدار فروشانحراف ترکیب فروشتفکیک انحراف مقدار فروش به انحراف اندازه بازارانحراف سهم از بازارتعیین انحراف حجم سود ناخالصتفکیک انحراف حجم سود ناخالص به انحراف مقدارانحراف ترکیب سود ناخالصبودجه جامع Master Budgerبودجه نقدیدریافت های نقدیپرداخت های نقدیفروشخریدمخارج سرمایه ایطرحی ریزی ، ارزیابی و کنترلدوره بازیافت سرمایهنرخ بازده حسابدارینرخ بازده داخلیخالص ارزش فعلیتجزیه و تحلیل بهای تمام شده تفاضلیعمده ترین موارد کاربرد بهای تمام شده تفاضلیجمع هزینه های متغیر


وظایف حسابداری صنعتی
1- تعیین بهای تمام شده کالا یا خدمات تولید یا ارائه شده بمنظور قیمت گذاری
2- تعیین بهای تمام شده کالای ساخته شده جهت ارائه در صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان)
3- مشارکت در امر برنامه ریزی و بودجه بندی (اولین بودجه هر شرکت، بودجه فروش است)
4- مشارکت در امر کنترل:
حسابداری صنعتی هم در تهیه برنامه و بودجه به مدیریت کمک می‎کند و هم درگزارش عملکرد به مدیریت.
کار مهم دیگراین است که عملکرد را با بودجه مقایسه می‎کند، مغایرتها (انحرافات) را محاسبه
نموده و نتیجه را به مدیریت ارجاع می‎دهد لذا حسابداری صنعتی فقط اظهار نظر نموده و تصمیم گیری با مدیریت است.
علت مغایرت یا برنامه بوده و یا عملکرد، که حسابداری صنعتی اینها را مجدداً بررسی می نماید.
5- تهیه اطلاعات مربوط جهت تصمیم گیری مدیریت منظور تهیه اطلاعاتی است که بتوان بطور بالقوه، تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار دهد.

تفاوتهای حسابداری صنعتی با حسابداری مالی
1. هدف از تهیه و ارائه صورتهای مالی و گزارشات در حسابداری مالی و حسابداری صنعتی متفاوت است بطوریکه در حسابداری مالی هدف، ارائه اطلاعات به تصمیم گیرند گان برون سازمانی است ولی در حسابداری صنعتی هدف، ارائه اطلاعات به تصمیم گیرندگان درون سازمانی می باشد.
2. نوع گزارشی که در حسابداری مالی ارائه می‎شود محدود به صورتهای مالی اساسی و یادداشت های پیوست می‎باشد در حالیکه در حسابداری صنعتی اطلاعات و گزارشهایی که تهیه می گردد بستگی به نیاز مدیریت شرکت تجاری دارد.
3. در تهیه اطلاعات (صورتهای مالی) حسابداری مالی استانداردهای پذیرفته شده حسابداری (GAAP)باید رعایت شود ولی در حسابداری صنعتی استاندارد خاصی رعایت نمی گردد.
4. گزارشات حسابداری مالی برای سال مالی (در برخی از کشورها بطور 3 ماهه) تهیه می‎شوند. در حالیکه در حسابداری مدیریت گزارشات مورد نظر ممکن است برای یک ساعت، یکروز، یک هفته، یک ماه و …در سال باشد (یعنی دوره اش کوتاهتر از حسابداری مالی است)
5. اندازه گیری های حسابداری مالی طبق اصول حسابداری برحسب واحد پولی صورت می‎گیرد در حالی که واحدهای اندازه گیری که برای گزارشات حسابداری مدیریت استفاده می‎شود ممکن است غیر از آن (واحد پول) باشد مثلا ممکن است ساعت، کیلو، بسته و …باشد.
6. گزارشات حسابداری مالی معمولاً گذشته نما هستند ولی گزارشات حسابداری مدیریت عمدتاً به آینده می پردازند.
7. گزارشات حسابداری مالی براساس بهای تمام شده تاریخی تهیه می‎شوند در حالیکه در حسابداری مدیریت بیشتر تاکید بر قیمت روز و یا قیمتهای آتی می‎باشد.

نوع فایل : docxتعداد صفحه :

حسابداری صنعتی و هزینه یابی استاندارد و تجزیه و تحلیل انحرافات


دانلود تحقیق حسابداری صنعتی


پروژه حسابداری صنعتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حسابدار خبره البرز - هزینه یابی استاندارد و یا بهایابی ...

... هزینه یابی استاندارد. مقدمه: ... مقایسه و انحرافات تجزیه و تحلیل و ... حسابداری صنعتی

پروژه انحرافات در حسابداری صنعتی و هزینه یابی استاندارد ...

پروژه انحرافات در حسابداری صنعتی و هزینه یابی استاندارد

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در قالب اکسل و پروژه حسابداری ...

دانلود رایگان دانلود تجزیه و تحلیل ... و تحلیل. .... دانلود تحقیق ... در حسابداری صنعتی و هزینه

حسابداری سنجش مسئولیت و تجزیه و تحلیل انحرافات

ًتجزیه و تحلیل انحرافاتً ... حسابداری، هزینه یابی یا ... هزینه یابی استاندارد ...

پروژه انحرافات در حسابداری صنعتی و هزینه یابی استاندارد ...

پروژه انحرافات در حسابداری صنعتی و هزینه ... تجزیه و تحلیل انحرافات ... هزینه یابی استاندارد

دانلود تحقیق به حداقل رساندن هزینه و افزایش سودآوری در ...

... و عملی حسابداری صنعتی و ... بمنظور هزینهیابی و ... دانلود تحقیق تجزیه تحلیل ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com ...

... حسابداری دانلود ... صنعتی و هزینه یابی استاندارد و تجزیه و تحلیل انحرافات ...

پایان نامه بررسی سیستم حسابداری و بهای تمام شده کالا در ...

... کاری در حسابداری و هزینه سرمایه ... تجزیه و تحلیل انتخاب ... هزینه یابی گاو و شیر در ...

هزینه یابی استاندارد - datakala.com

... و تحقیق درباره هزینه یابی استاندارد و ... تجزیه و تحلیل هزینه‌ها ... حسابداری صنعتی 1

دانلود مقاله و پروژه - حسابداری بهای تمام شده (صنعتی)

دانلود تحقیق رشته ... وتولید از طریق تجزیه و تحلیل ... حسابداری صنعتی کارا و ...

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود هزاران فایل حقوقی

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

آموزش کامل درس آمار مهندسی بصورت پاورپوینت

مقاله:برنامه ريزي آموزشي

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

دانلود کتابچه تغذیه و ورزش در دوران بارداری

پایان نامه بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1387