دانلود رایگان

اخلاق پیامبر - دانلود رایگاندانلود رایگان نتیجه آنکه عدالت کلی در اعتقادات مسلمانان نیرویی دیگر و عامل معنوی قدرتمندی است که به سود مسئله عدالت در هستی دخالت می‌کند و در برابر ظلم و س

دانلود رایگان اخلاق پیامبر پيش از سخن گفتن از اين جنبه مهم در سيره پيامبر(ص)، بهتر آن مي بينيم چند نکته زير را يادآور شويم: يکم: عاطفه، بخش مهمي از شخصيت بشري را تشکيل مي دهد و واقع گرايي، به عنوان مهمترين ويژگي عمومي اسلام، ايجاب مي کند آنرا مورد توجه قرار دهيم و در راستاي تحقق ثمرات مورد انتظار، رهنمونش سازيم؛در اينجاست که مي بينيم حضرت علي (عليه السلام) در توصيف هماهنگي موجود ميان عوامل تشکيل دهنده شخصيت انساني يعني عقل، انديشه، عاطفه، حواس و رفتار، مي فرمايد: خردها، راهبر و پيشواي انديشه ها و انديشه ها، راهبر و پيشوا
پيش از سخن گفتن از اين جنبه مهم در سيره پيامبر(ص)، بهتر آن مي بينيم چند نکته زير را يادآور شويم:
يکم: عاطفه، بخش مهمي از شخصيت بشري را تشکيل مي دهد و واقع گرايي، به عنوان مهمترين ويژگي عمومي اسلام، ايجاب مي کند آنرا مورد توجه قرار دهيم و در راستاي تحقق ثمرات مورد انتظار، رهنمونش سازيم؛ در اينجاست که مي بينيم حضرت علي (عليه السلام) در توصيف هماهنگي موجود ميان عوامل تشکيل دهنده شخصيت انساني يعني عقل، انديشه، عاطفه، حواس و رفتار، مي فرمايد: خردها، راهبر و پيشواي انديشه ها و انديشه ها، راهبر و پيشواي دل ها و دل ها، راهبر و پيشواي حواس و حواس، راهبر و پيشواي اندام هاي آدمي اند. [1] و بدين ترتيب، ريشه هاي رفتار آگاهانه انسان را با دقت بازمي گويد.
اسلام در همه اين مراحل، تمامي تلاش و کوشش خود را در جهت پرورش انسان به کار مي گيرد:
الف ـ عنصر خردورزي غريزي را در انسان مي پروراند و او را به تأمل و تدبر و تعقل و استدلال و نظر و امثال آنها، سوق مي دهد.
ب ـ بر روش هاي منطقي روند خردورزي انگشت مي گذارد و از هر شيوه مغاير با گفت وگوي سالم و درستي که نتايج آنرا مورد خدشه قرار مي دهد، دوري مي جويد.
ج ـ عنصر عاطفي را مي پروراند و آن را با عشق ناب و اصيلي نسبت به پرشکوهترين محبوب يعني پروردگار متعالي که جامع همه گونه کمال مطلق است، سيراب مي سازد و عاطفه را به اوج والايي و شکوهش مي رساند.
د ـ به شريعت مقدس خود، فطرت گرايي اصيلي را مي بخشد که رفتارها را سامان مي دهد و نقشه سعادت و خوشبختي آدمي را ترسيم مي کند.
ﻫ ـ اراده قوي و آگاهي را پرورش مي دهد که فراتر از هر انگيزه عاطفي برافروخته اي، اطمينانمان مي بخشد که جهت گيري عاطفه، جهت گيري درستي است و در عين حال آزادي خود در شکل دهي به رفتارها را حفظ مي کند و از همين آزادي است که مسئوليت، زاده مي شود. ما در شمار آن کسان نيستيم که "اراده" را "عواطف برافروخته" توصيف مي کنند وگرنه گرفتار "جبري" مي شويم که هم به لحاظ وجداني و هم از نظر شرعي، غيرقابل قبول است. عواطف و احساسات نيز نقش مؤثر خود را بر اراده و رفتار آدمي دارند و هم از اينروست که اسلام به شيوه ها و روش هاي گوناگون، بر آن انگشت گذارده است؛ از جمله:
1ـ شيوه هاي ارشادي مستقيمي که ما را از هواهاي لجام گسيخته و طغياني برحذر مي دارند. قرآن کريم مي گويد: أرايت من اتخذ الهه هواه أفانت تکون عليه وکيلا (سوره فرقان ـ43) (آيا آن کس را ديدي که هواي نفس خود را خداي خويش گرفته است؟ و آيا تو بر او مراقب تواني بود؟)
2ـ شيوه هاي غيرمستقيم از جمله استفاده از امثال و داستان هايي در ستايش از کساني چون پيامبران که بر هواهاي نفس و اراده خود تسلط يافتند و زمام آن را در اختيار خود گرفتند.
3ـ ارايه الگوهاي عملي از رفتار پيامبراکرم(ص) و ديگر پيشوايان اهل بيت بزرگوار و ياران گرامي آن حضرت که در مکتب وي پرورش يافتند .
4ـ فراخواندن مسلمانان به هرچه پرشکوه تر و والاتر ساختن عشق خود يعني عشق به خدا، عشق به پيامبر و عشق به اهل بيت پاک و ياران مخلص آن حضرت (ص) که تنها در آن صورت، عواطف و احساسات در منظومه اي پرشکوه و هماهنگ با انديشه و آفريننده کار نيک، سامان مي گيرند.
دوم: اين روند تربيتي عواطف و احساسات در پي ريشه گيري و تعميق ايمان به خداوند، جامع همه کمالات و نيز پيوند حداکثري انسان با او از يک سو و پروراندن تصور وي از هستي و زندگي با تأکيد بر قرار گرفتن آن دو بر اصولي که مهمترين آنها حق، عدالت، عشق و مهر و محبت است و انديشه و عاطفه پس از قرار گرفتن در اين فضا، راه کمال مي پويند، از سوي ديگر انجام مي پذيرد. سيره پيامبراکرم (ص) و سنت آن حضرت نيز در راستاي ريشه اي کردن اين مفاهيم والا و ارايه تجسم عيني برتري از آنها مطرح مي شود. براي توضيح بيشتر اشاره اي به اين اصول خواهيم داشت:
1ـ حق، راز هستي است
"راغب اصفهاني" در "مفردات" خود ـ با اندکي تصرف ـ مي گويد: حق، مطابقت و سازگاري همچون مطابقت لولاي در با گردش پايدار آنست. حق را بر چند وجه گويند:
وجه نخست: براي پيدايش چيزي به علتي برگرفته از اقتضاي حکمت . لذا خداوند متعال را "حق" مي گويند: ثم ردوا الى الله مولاهم الحق (سوره انعام ـ62) (سپس به سوي سرور برحقشان، خداوند برگردانده مي شوند.)
وجه دوم: براي پديد آورنده به اقتضاي حکمت به کار مي گيرند، لذاست که گفته مي شود: خداوند متعال، همه حق است: وانه للحق من ربک (سوره بقره ـ 149) ( و بي گمان اين فرمان از سوي پروردگارت، راستين است.)
وجه سوم: از اعتقاد به چيزي مطابق با آنچه که در خود دارد، مثل اينکه بگوييم: اعتقاد و باور ما در رستاخيز و ثواب و ...، حق است: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق (سوره بقره ـ 213) (... آن گاه خداوند به اراده خويش، مؤمنان را در حقيقتي که در آن اختلاف داشتند، رهنمون شد.)
وجه چهارم: براي کرده و گفته واقع طبق آنچه لازم است و به اندازه لازم و در زمان لازم است. مثل اينکه بگوييم: کرده ات حق است. حق القول منى لأملان جهنم (سوره سجده ـ 13) ( اما گفته من چنين تحقق يافته است که دوزخ را از پريان و آدميان همگي پر خواهم کرد.)[2]
مي توان از مجموعه کاربردهاي فوق نتيجه گرفت که "حق" در عبارتي فشرده عبارت از امر واقع يا واقعي است.
مراد ما از "واقع" نيز همان موجود متعين در واقعيت عيني يا جهان مستقل از تصور ذهني است؛ مراد از "واقعي" نيز چيزي است که با مقتضيات واقعيت خارجي، مطابقت داشته باشد.
پرشکوه ترين تطبيق حق در ذات الهي است؛ زيرا براي فطرت انساني آنچنان آشکار و واضح است که ايمان به آن، ايماني کاملاً بديهي است.
مثلاً انوار خداوند متعال چنان سرواسر هستي را در بر گرفته که در همه چيز، تنها او ديده مي شود و لذا همو، حق بي ترديد و واقعيت غيرقابل ترديد، جلوه مي کند.
آفريده ها و تشريعاتي که در قرآن کريم "حق" ناميده شده است، به اعتقاد من صفت حق را از دو وجه زير بدست آورده اند:
الف: از اين جهت که واقعيتي (ملموس) هستند، همچنان که در اين آيه کريمه ديده مي شود: يوم يقوم الناس بالحق در اينجا تأکيد بر موارد پنهان بر حسّ آدمي و اعطاي ويژگي حقانيتي است تا بر ايمان به آن، انگشت گذارده شده باشد .
ب: از اين جهت که در چارچوب برنامه کلي خداوند براي جهان هستي پديد آمده و هر جزء آن براي تداوم حرکت هستي ضروري است و در تحقق هدف از آفرينش آن، دخالت دارد؛ همه اشيا اعم از آفريده هاي تکويني يا قوانين و احکام تشريعي، در اين بخش قرار مي گيرند، خداوند متعال مي گويد: ذلك بان الله نزل الکتاب بالحق (سوره بقره ـ 176) ( ... بدان رو که خداوند کتاب خود را به حق فرو فرستاده است


پیامبر و خرد ورزی


روش های منطقی اخلاق پیامبر


فطرت گرایی


اراده قوی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كتاب Basis and clinical pharmacology زبان اصلي

جزوه فارماکوگنوزی 1 دانشگاه تهران

دانلود نت و تبلچر آهنگ عشق اول از مهدی احمدوند

رام F761S-MAINBOARD-V2.0.0

گزارش کاراموزی کارخانه اروم ادا برای رشته صنایع غذایی

عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

دانلود مقاله صنعت روغن کشی از پنبه دانه

دانلود کاتالوگ یاتاقان های FAG , دانلود کاتالوگ یاتاقان فگ

نرم افزار ساخت بنر در سایت

ریکاوری j710 mount ok

دانلود پروژه Flash برای درس گرافیک و محیط های چندرسانه ای

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود پروژه Flash برای درس گرافیک و محیط های چندرسانه ای

بازی گلف با دوراااا

روش ساخت سیستم لوپ توسط دو موتور پل شکسته (shaded pole) انرژی الکتریکی رایگان

طرح توجيهي توليد و مونتاژ بردهاي الكترونيكي

پاسخ نامه حسابداری میانه 1 اسکندری

پاورپوینت آموزشی فصل اول ریاضی هشتم- عددهای صحیح و گویا

مجله آشپزی sauce - July,2014

آشپزی

آموزش تهیه 50 نوع سُُس

آموزش آشپزی غذاهای شرقی، غربی، ترکی و عربی

پکیج کسب در آمد از اینترنت ماهانه ۵ میلیون, تضمین بازگشت پول در صورت نرسیدن به این مبلغ

صنعت روستا در ایران

79 اسلاید کتاب زیبا و مفید سنگفرش هر خیابان از طلاست

کسب درآمد از تلگرام

دانلود پاورپوینت اقتصاد دوره دوم سوم متوسطه

چگونه در بورس 2 میلیون دلار به دست آوردم؟ + آموزش رفتار قیمتی

روانشناسی فروش برایان تریسی

راهنمای عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور