دانلود رایگان

پروژه بررسي و مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر - دانلود رایگاندانلود رایگان موضوع پژوهش حاضر,و بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند و آنهایی که مادرشان بع

دانلود رایگان پروژه بررسي و مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدرنوع فایل: word
قابل ویرایش 64 صفحه

چکیده:
موضوع پژوهش حاضر،و بررسي و مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهايي كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نكرده اند وهمچنين دانش آموزان دخترو پسر داراي هر دو والد اصلي، مي باشد كه اين افراد در پايه سوم راهنماييو در محدوده سن16-14سال قرار گرفته اند و نمونه گيري بصورت تصادفي از كليه مدارس راهنمايي دخترانه و پسرانه شهر تهران در سال تحصيلي84-83 انجام گرفته است 0
بررسي و مقايسه به وسيله اجراي آزمون اضطراب آر0بي0كتل صورت گر فته است وهمچنين پرسشنامه اي به منظورتفكيك دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اندودانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند همچنين بررسي نظارت آنها دراين امر تهي هشده واز دانش آموزان خواسته شد كه پس از اتمام پاسخگويي به آزمون به سوالات اين پرسشنامه جواب دهند.
سرانجام اينكه فرض كلي پژوهش مبني بر معناداربودن تفاوت ميزان اضطراب دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند وآنهايي كه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند تاييد نشد0 البته بين ميانگين اين دو گروه تفاوت وجودداشت بطوريكه ميانگين اضطراب گروه اول كمتر ازميانگين اضطراب گروه دوم بود0 ولي دوفرض ديگر پژوهش مبني برتفاوت ميزان اضطراب دوگروه ذكرشده دربالا بادانش آموزان داراي هردو والدتاييد شد0 همچنين مطابق بانتايج پاسخهاي دانش آموزان به پرسشنامه دوم اينطور گزارش مي شودكهاكثرا" باامرازدواج مجدد مادرمخالف بوده وآنهايي كه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند دليل اين امررابيشتراصرار اطرافيان مي دانند.
تقديم به: پدرومادرم، عزيزاني كه وجودشان برايم همه مهرووجودم برايشان همه رنج ، آنان كه فروغ نگاهشان، گرمي وروشني رويشان سرمايه هاي زندگي ام بوده وخواهد بود.
خواهرانم، كه محبت هايش را هرگز فراموش نخواهم كرد

مقدمه:
ازدواج مسئله مهمي است كه بسيار سفارش شده است زن ومرد افريده شده اند تا دركنار يكديگر قرار گرفته وآرامش يابند. زن ومردي كه هر كدام تنها زندگي مي كنند مي توانند باازدواج به افق تازه اي از زندگي دست يافته و بامشاركت يكديگر بسياري از مشكلاتشان را كه شايد به تنهايي از عهده حل انها بر نمي امد ند را حل كنند وهمچنين از نظر سلامت رواني نيز تامين مي شوند.هر چند ممكن است بعضي از ازدواج ها سرانجام خوشايندي نداشته باشد.
و كانون به علت هاي مختلف از هم بهپاشد ولي در مجموع مي توان گفت كه در روزگار پر كشمكش امروز ، شايد تنها جاي امني كه مي توان يافت محيط خانه و زندگي در كنار افراد خانواده است.
در خانواده علاوه بر حضور زن ومرد كه بعد ها نقش مادر وپدر را بر عهده مي گيرند ، فرزنداني نيز وجود دارند كه تر بيت وپرورش آنها بسيار حائز توجه واهميت است وپدر ومادردر قبال اين امر نقش اساسي برعهده دارند كه بايد بامشاركت يكديگر اين نقش راايفا كنند. حال اگر هر يك از آنها در انجام وظيفه خود كوتاهي كنند يا اينكه در محيط خانواده حضورنداشته باشد عوارض ناگواري در پي خواهد داشت كه دامنگير همه اعضاي خانواده مخصوصاً فرزندان خواهد شد، چرا كه فرزنان والدين خود را تنها تكيه گاه خويش دانسته ودرغياب آنها ممكن است دچارآسيب هاي جبران ناپذيري شوند.
عدم حضور والدين مي تواند علل هاي مختلفي همچون طلاق مرگ آنها سفرهايطولاني و... داشته باشد كه واكنش فرزندان در قبال هر كدام متفاوت است. آنها ممكن است از والد تنها انتظار زيادي داشته ودائم نگران باشند كه آينده آنها چه خواهدشد. وظيفه والد تنها نيز بسيارمشكل مي شود چرا كه بايد در يك لحظه هم نقش پدر را بازي كندوهم مادرراوتمام مسئلوليت هاي زندگي را به تنهايي به دوش بكشد.ااو بايد تصميم بگيرد كه چگونه ازعهده وظايف خود برآيد وكوچكترين تصميم او در مورد اداره ي زندگي مي تواند تاثيرات عميقي بركل ساختار خانواده مخصوصافرزندا وسلامت رواني آنها داشته باشد. والدتنها ممكن است تصميم به ازدواج مجدد بگيردتابتواند بامشاركت همسر جديد خود مشكلات رابهتر حل كند. فرزندان در قبال اين امر واكنش هاي متفاوتي خواهند داشت كه البته بر اساس سن وجنس آنها متفاوت مي باشد.
البته كيفيت تاثير ازدواج مجدد هنوز بطور مطلق بيان نشده واحتياج به بررسي وتحقيقات گسترده اي دارد.
باتوجه به ميزان وتعداد زياد خانواده هاي تك سرپرست و واكنش هاي اطرافيان و جامعه در قبال اين مسئله به نظر مي رسد بايستي ابعاد مختلف آن مور د بررسي قرار گيرد تا شايد نتايج اين پژوهشها بتواند پشتوانه تصميم زنان ومردان همسر از دست داده جهت اخذ مناسب ترين تصميم ها و تامين بهترين شرايط براي خود و فرزندانشان وهمچنين روشن شدن وظا يف ناپدري ونامادري در برابر فرزندان باشد.

فهرست مطالب:
چكيده
تقدير
فصل اول
بيان مسئله
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
اهداف كلي
اهداف جزئي
سؤالات پژوهش
متغير ها
فرضيه ها
فرضيه هاي اصلي
فرضيه هاي فرعي
تعاريف واژه ها
تعاريف مفهومي
تعريف عملياتي
فصل دوم
پيشينه پژوهش
نقش خانواده
نقش پدر
عوارض فقدان پدر
زنان سرپرست خانواده
ازدواج مجدد مادرو حضور ناپذيري
مواضع لازم جهت كاهش اثرات منفي ازدواج مجدد
اضطراب
علائم هيجا ني
علائم جسماني
علا ئم رواني
علائم اداركي
علائم اجتماعي
مروري بر سابقه پژوهش
فصل سوم
طرح پژوهش
روش پژوهش
جامعه آ ماري
نمونه و روش نمونه گيري
شيوه جمع آوري اطلاعات
اعتبار وروايي پرسشنامه اضطراب كتل
روش اجراي آزمون
روش آماري
فصل چهارم
بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
محدوديت هاي پژوهش
پيشنها دها
فهرست منا بع
پيوست ها

منابع ومأخذ:
1)آدامزو ه مكاران.(1370). روانشناسي كودكان محروم ازپدر( ترجمه خسروباقري ومحمد عطاران). انتشارات تربيت.
2) بي نام . (1379). تربيت وهدايت فرزند در خانواده هاي تك سرپرست. گروه اجتماعي،
همشهري، شماره 2334، 17 بهمن.
3)بي نام. (1381). نگا هي به مشكلات اقتصادي وعاطفي زنان سرپرست خانواده، گروه
اجتماعي ، همشهري ، شماره2832، 15 شهريور.
4)بي نام. (1381).زنان سرپرست خانواده با انواع نگاههاي تهديد وتحقيرآميز جامعه مواجهند. ايسنا،30 دي.
5) پارك، راس دي. (1381). پدري( ترجمه سعيد فضائلي هاشمي). مشهد، انتشارات آستان قدي رضوي.
6) پرون وپرون. (1376). روانشناسي باليني ( ترجمه پريرخ دادستان ومحمود منصور).
تهران، انتشارات بعثت.
7) جلوه، شادي. (1367). آيا زن يا مرد مي تواند در ازدواج دوم خوشبت بشود؟. مجله خانواده ،شماره 131،اول دي.
8 ) غفاري ،مريم. (1381). چند نقشه بودن زنان سرپرست خانواده. همشهري ،شماره2824؛7 شهريور
9 ) فرجاد ،حسين. (1374). مشكلات و اختلالهاي رفتار- رواني در خانواده. تهران،انتشارات بدر.
10) قائمي ،علي.(1366) كودك و خانواده نا بسامان. تهران.
11) كراز. ژ. (1368). روانشناسي مرضي عمومي بيماريهاي رواني (ترجمه پريرخ دادستان و محمود منصور ). تهران ،انتشارات ژرف.
12) گلد برگ ،ريچارد. (1371). اضطراب ( ترجمه نصرالله پور افكاري ). تبريز ،نشر تابش.
13) گيد نز،آنتوني.(1374). جامعه شناسي (ترجمه منوچهر صبوري ). تهران نشر ني.
14) مصاحبي ،محمد رضا. (1381). گام اول در پژوهش در علوم رفتاري. اصفهان ،نشر پردژ.
15) معنا ،ايرج. (1370). اضطراب. تهران ،انتشارات چاپخش.
16) نجاتي، حسين.(1371). نقش تربيتي پدردر خانواده. انتشارات چاپار فرزانگان.
17) نوربالا ، احمد.(1373). مقاله بررسي عوامل موثربر توفيق وناكامي ازدواج مجدد همسران شاهد. تهران.
18) واگن سلر ، بيل ر. (1373). شما وكودكتان ( ترجمه مختارملك پور). اصفهان، انتشارات مولانا.
19) هنري ماسن، پاول.( 1378). رشد وشخصيت كودك ( ترجمه مشهد ياسايي ). تهران نشرمركز.
20) هيمن ، سوزي.(1378). ازدواج دوم ( ترجمه مينا اعظامي). تهران، انتشارات پيكان
21)جك ،جلوه، شادي.(1376). آيا زن يا مرد مي تواند درازدواج دوم خوشبخت بشود؟. مجله خانواده ، شماره 131، اول دي.
22) غفاري، مريم. (1381). چند نقشه بودن زنان سرپرست خانواده. همشهري 2824،7 شهريور.
23) فرجاد ، حسين.(1374). مشكلات و اختلا لها ي رفتار- رواني در خانواده. تهران ،
اتشارات بدر.
24)قائمي، علي. (1366). كودك وخانواده نا بسامان. تهران.
25)كراز.ژ. (1368). روانشناسي مرضي عمومي بيماريهاي رواني (ترجمه پريرخ دادستان ومحمود منصور). تهران ، انتشارات ژرف.
26)گلدبرگ، ريچاد.(1371). اضطراب ( ترجمه نصرت1.....پورافكاري).تبريز، نشرتابش 13) 27)گيدنز،آنتوني. (1374). جامعه شناسي( ترجمه منوچهرصبوري).تهران.


پروژه


بررسی


و


مقایسه


میزان


اضطراب


کلی


دانش آموزان


دختر


و


پسر


محروم


از


پدرمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت پژوهشی آداب و رسوم و دیدنی های منطقه ی برخوار (یکی از شهرستان های استان اصفهان)

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

هارپ چیست؟

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....اسکچاپ....PART 6

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....فایل های آموزشی....PART 12

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل دوم....لومیون....PART 4

طرح های معماری داخلی

ناو هواپیمابر USS Enterprise با مقیاس 1:300

روانشناسی در نوجوانان

تصاویر سه بعدی

ترفندهای قید گذاری در اسمبلی سالیدورکز SolidWorks

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

پاورپوینت آب سنگین اراک

رام گوشی چینی LG G4

دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کاشی مریم

مسئوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

تحقیق در مورد هنر کاشی کاری در ایران

كارآموزي كارخانة كاشي اصفهان

دانلود مقاله موزائيك

پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان

تحقیق در مورد پختن كوزه‌ها و كاشی‌ها

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

پایان نامه بررسی و شناخت سيستم ريسندگی رینگ

پایان نامه بررسي مقالات چاپ شده Autexrj (رشته نساجی)