دانلود رایگان

پروژه بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از اساتيد دانشگاه - دانلود رایگاندانلود رایگان دانشگاههای ما, به دلیل گرفتاریها و مسائل گوناگون, کمتر فرصت این را داشته اند به نظرات دانشجویان, که در حقیقت دریافت کنندگان اصلی آموزش عالی ه

دانلود رایگان پروژه بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از اساتيد دانشگاهنوع فایل word
قابل ویرایش 155 صفحه

مقدمه:
دانشگاههاي ما، به دليل گرفتاريها و مسائل گوناگون، كمتر فرصت اين را داشته اند به نظرات دانشجويان، كه در حقيقت دريافت كنندگان اصلي آموزش عالي هستند، وقوف پيدا كنند و ملاحظه نمايند كه آيا آموزش عالي در راه صحيح و مناسب حركت مي كند، يا آن كه چنين نيست و تلاشها فاقد جهت هستند.
يك رودخانه هميشه مسير خودش را پيدا مي كند و به دريا مي ريزد، ما هم بايد هدف و راه خودمان را پيدا كنيم، هدف اصلي همه انسانها خوشبخت زيستن است و لازمه خوشبختي خوب دانستن است و اگر دانشگاه مي رويم به دليل بهتر ياد گرفتن و خوشبخت شدن در زندگي است.
تمام سازمانهاي آموزش دنيا بايد از خودشان اين سئوال را داشته باشند كه آيا ما مي توانيم اين كساني را كه به اين مراكز آمده اند راضي، موفق و در نهايت خوشبخت كنيم؟ اين رسالت بزرگ در دست معلمين و استادان معظم ماست، بنابراين آشنا شدن با ديدگاهها و نظرات دانشجويان نسبت به يك استاد خوب كمك مي كند تا استاد از دريچه چشم و عقايد دانشجو ديده شود. همانطور كه ملاحظه مي شود دانشگاهها يكي از مراكز يا مجامع تبادل افكار، اطلاعات و مفاهيم در هر جامعه اي مي باشد و ميزان كار آيي استادان به نحوه آموزش آنها بستگي دارد، شناخت يك استاد خوب هم بستگي به شناخت ويژگيهاي او دارد. معيارهاي ارزشيابي فرمول از قبل تعيين شده و ثابت نيستند و در شرايط متفاوت آموزشي دستخوش تنوع و دگرگوني مي شوند. رضايت دانشجو از اساتيد موجب دلگرمي و تلاش او در درس شده و همين رضايت آينده درخشان تر ي را براي او و جامعه رقم مي زند، بنابراين اين آگاهي از نظرات دانشجويان كه از سرمايه هاي ثابت و هميشگي هر نهاد آموزشي اند و انديشيدن به تجارب و گرايش آنان ضرورت مهم ديگري است كه نمي توان از آن غافل بود، اطلاعات بدست آمده به ميزان زيادي مي تواند زمينه اي عيني و مشخص و روشن، بر حل بسياري از مسائلي كه هم اكنون اكثر دانشگاهها ما با آن مواجهند فراهم آورد و مسئولان را بر پاره اي از مشكلات و نقاط ضعف والبته نقاط قوت در آموزش عالي واقف سازد و تغييراتي در برنامه هاي موجود به وجود آورد.اين فصل از تحقيق شامل سه بخش فرعي است که عبارتند از پيشينه تحقيق و پس از آن به نقد و بررسي تحقيقات مزبور پرداخته است. در نهايت تعريفي از رضايت به عنوان چارچوب مفهومي کار ارائه گرديده است.
در اين فصل به توضيح روش شناسي تحقيق مي پردازيم که شامل روش تحقيق، جامعه آماري، حجم نمونه، روش نمونه گيري، فرضيات تحقيق، ابزار جمع آوري اطلاعات، اعتبار و روايي ابزار اندازه گيري و روش هاي تجزيه و تحليل داده ها مي شود.
در اين فصل به توضيح نتايج يافته هاي تحقيق مي پردازيم که شامل جداول فراواني، نمودارهاي مختص به هر متغير، جداول توافق، آزمون همبستگي بين متغيرها و نمودارهاي مقايسه اي مي شود. در جداول زير ابتدا توزيع فراواني متغيرهاي زمينه اي آمده است. سپس متغير اصلي و وابسته تحقيق قرار گرفته است.
اين پژوهش با هدف شناسايي رضايت دانشجويان از اساتيد و مولفه هاي آن و رابطه بين متغير وابسته تحقيق با متغيرهاي مستقل در بين دانشجويان دانشگاه آزاد انجام شد. پس از بيان اهميت موضوع و اهداف مطالعه ،به برسي مطالعات اكتشافي و پيشينه تحقيق پرداخته شده است و جامعه آماري اين تحقيق را كليه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد تشكيل مي دهند كه با توجه به فرمول كوكران حجم نمونه پس از محاسبه 254 نفر بدست آمد كه 135 نفر مخصوص زنان و 119 نفر متعلق به مردان بودند و طرح نمونه گيري به صورت طبقه اي متناسب با حجم است و ابزار سنجش پرسشنامه مي باشد كه سوالات بصورت بسته و باز طراحي شد ابتدا براي اينكه حجم نمونه بدست آيد و مشخص شود كه پرسشنامه اشكالي دارد يا خير؟ آزمون مقدماتي انجام داديمكه آلفاي كرانباخ بالاي 80 درصد بود سپس پرسشنامه نهايي تهيه شد كه توسط پاسخگويان تكميل گرديد سپس داده ها را وارد نرم افزار spssكرديم و اين تحقيق به روش پيمايشي و در سطح توصيفي ، كاربردي و طبقه بندي است.
مهمترين نتايج پژوهش عبارتند از
1- زنان نسبت به مردان رضايت بيشتري از اساتيد خود دارند.
2- گروه سني زير 20 سال بيشترين ميزان رضايت را داشتند و گروه سني بالاي 25 سال در مرتبه دوم رضايت قرار گرفتند و گروه بين 20 تا 25 سال در مرتبه سوم رضايت جاي داشتند.
3- رشته پرستاري بيشترين ميزان رضايت را از اساتيد خود داشتند، رشته كنترل كيفي و بهداشت در مرتبه دوم ميزان رضايت از اساتيد بودند. رشته هاي زبان و ادبيات انگليسي- كارداني و آموزش ابتدايي-كارداني به ترتيبدر مرتبه سومو چهارم از ميزان رضايت قرار گرفتند. رشته كاردان فني صنايع غذايي در مجموع بيشترين ميزان نارضايتي را داشتند وكارداني علمي كاربردي كامپيوتر در مرتبه دوم نارضايتي از اساتيد قرار گرفتند. رشته علوم اجتماعي، گرايش مردم شناسي در مرتبه سوم نارضايتي از اساتيد قرار گرفتند. دانشجويان پژوهشگري نسبت به گرايشها ي ديگر رشته علوم اجتماعي رضايت بيشتري از اساتيد خود داشتند.
4- ميزان رضايت دانشجويان كارشناسي نسبت به كارداني بيشتر است. يعني دانشجويان مقطع كارشناسي راضي تر بودند تا كارداني.
5- بالاترين ميزان رضايت در دانشجويان ترم اول و دوم مشاهده شد و بيشترين نارضايتي در بين دانشجويان ترم سوم و چهارم ديده مي شود.
6- ميزان رضايت دانشجويان بيكار نسبت به شاغلين بيشتر بود.
7- آمارها نشان مي دهد كه دانشجويان متاهل نسبت به دانشجويان مجرد رضايت بيشتري از اساتيد خود ابراز كرده اند.
8- دانشجوياني غير بومي نسبت به بومي رضايت بيشتري را ابراز نموده اند.
9- رضايت با جنس، رشته تحصيلي و تحصيلات پدر رابطه معنا داري داشت و با ساير متغيرهاي مستقل هيچگونه رابطه معناداري نداشت.

فهرست مطالب:
فصل اول كليات
الف- مقدمه
ب- بيان مسأله
ج- اهميت و ضرورت پژوهش
د- اهداف پژوهش
فصل دومادبيات تحقيق
الف- مقدمه
ب- پيشينه تحقيق
ج- نقد و بررسي تحقيقات انجام شده
د- مباني مفهومي تحقيق
فصل سومروش شناسي
الف- مقدمه
ب- روش تحقيق
ج- جامعه آماري تحقيق
د- حجم نمونه
ه- شيوه نمونه گيري
و - فرضيات تحقيق
و- 1- سوالات اصلي تحقيق
ز- روش گردآوري اطلاعات
ح- پيش آزمون، روايي (VALIDITY) و اعتبار ((RELIABILITY
ط- متغيرهاي پژوهش
ي- تعريف عملياتي متغيرها
س- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارمنتايج يافته ها
جداول و نمودارها
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات
الف- مقدمه
ب- نتيجه گيري
ب- 1- ويژگيهاي جمعيتي پاسخگويان
ب- 2- توصيف متغيرهاي وابسته و مستقل تحقيق
د- پيشنهادات و محدوديتها

منابع و مأخذ:
1- آقاجاني، سعيد، مقايسه نظرات مدرسين و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سمنان در مورد معيار يك استاد خوب دانشگاه، سال1376 محل نگهداري گزارش دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي .
2- احرامپوش، محمد حسين و ديگران، ويژگيهاي يك استاد خوب از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد. 79.
3- توانا، داريوش، بررسي پيرامون معيارهاي ارزشيابي مدرسين درس روش تدريس رياضي ابتدايي در مراكز تربيت معلم استانهاي فارس و بوشهر،به راهنماييعلي دلاور، پايان نامه ( كارشناسي ارشد)- دانشگاه علامه طباطبائي ، 1373
4- حسيني، علي اکبر، بررسي اجمالي تجارب آموزشي فرهنگي گروهي از فارغ التحصيلان دانشگاه شيراز در سه زمينه ميزان رضايتمندي، تحقق آرمانهاي آموزشي و اندازه تغييرات. مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، دوره دوازدهم، ش دوم، بهار 1376.
5- سرچشمي، رامين و مسعود حسيني، تعيين ديدگاههاي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوين در مورد اولويتهاي ارزشيابي اساتيد در نيم سال دوم تحصيلي80- 1379 دانشگاه علوم پزشكي قزوين. 1380 .
6- سلطاني عربشاهي، کامران، بررسي ويژگيهاي تدريس اثربخش از ديدگاه اساتيد و دانشجويان مرکز علوم پايه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران. 1377.
7- شمس ، خوبچهر، بررسي عقايد دانشجويان دانشگاه شيراز درباره يك استاد ايده آل، پايان نامه (كارشناسي ارشد)- دانشگاه شيراز، 1357.
8- صفري، يحيي، بررسي رابطه بين سبك رهبري مديريت كلاس و اثر بخشي تدريس مدرسين دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در نيمسال دوم تحصيلي (1375-76) به راهنمايي محمد رضا بهرنگي، پايان نامه ( كارشناسي ارشد(- دانشگاه تربيت معلم ،1376.
9- عزيزي علويجه، حسن، تجزيه و تحليل تدريس اساتيد دروس برنامه ريزي آموزشي دانشگاهها شهر تهران، به راهنماييمحمد رضا بهرنگي، پايان نامه (كارشناسي ارشد ) دانشگاه تربيت مدرس، 1373.
10- فتحي، يدالله، ميزان رضامندي دانشجويان از ارائه مشاوره و راهنمايي در دانشگاه علوم پزشکي همدان، سال 1379.
11- گرجي، يوسف، رابطه ميزان مجبوبيت اجتماعي استادان از نظر دانشجويان و نحوه ارزشيابي دانشجويان از فعاليتهاي آموزشي آنان، به راهنماييعلبي اكبر سيف، پايان نامه (كارشناسي ارشد) – دانشگاه علامه طباطبايي، تهران ، 1373.
12- مرندي، اعظم، بررسي معيار هاي استاد خوب از ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشكده پزشكي زاهدان در نيمه اول سال تحصيلي 81- 1380، به راهنمايي محمد رضا شهركي، پايان نامه ( دكتري) – دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، دانشكده پزشكي، 1380.
13- مقدم، مهدي، مقايسه نتايج خود سنجي و ارزشيابي دانشجويان از عملكرد اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در نيمسال اول و سال1379، به راهنمايي محمدرضا شهركي، پايانان نامه ( دكتري) – دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، 1380.
14- منصوري، مهشيد، مقايسه نظرات دانشجويي كارشناسي ارشد و كارشناسي رشته كتابداري دانشگاه هاي دولتي شهر تهران در مورد يك استاد خوب دانشگاهي،پايان نامه ( كارشناسي ارشد) دانشگاه علوم پزشكي ايران، 1372 .
15-ساروخاني، باقر، روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي، تهران ، انتشارات پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال 1377


پروژه


بررسی


میزان


رضایت


دانشجویان


دانشگاه


آزاد


اسلامی


از


اساتید


دانشگاه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت پژوهشی آداب و رسوم و دیدنی های منطقه ی برخوار (یکی از شهرستان های استان اصفهان)

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

هارپ چیست؟

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....اسکچاپ....PART 6

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....فایل های آموزشی....PART 12

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل دوم....لومیون....PART 4

طرح های معماری داخلی

ناو هواپیمابر USS Enterprise با مقیاس 1:300

روانشناسی در نوجوانان

تصاویر سه بعدی

ترفندهای قید گذاری در اسمبلی سالیدورکز SolidWorks

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

پاورپوینت آب سنگین اراک

رام گوشی چینی LG G4

دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کاشی مریم

مسئوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

تحقیق در مورد هنر کاشی کاری در ایران

كارآموزي كارخانة كاشي اصفهان

دانلود مقاله موزائيك

پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان

تحقیق در مورد پختن كوزه‌ها و كاشی‌ها

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

پایان نامه بررسی و شناخت سيستم ريسندگی رینگ

پایان نامه بررسي مقالات چاپ شده Autexrj (رشته نساجی)