دانلود رایگان

پروژه روانشاسی با عنوان شناخت رفتار درماني - دانلود رایگاندانلود رایگان رفتار درمان شناختی اصلاح کلی است برای روشهای درمانی که در آنها از فنون تغییر رفتار استفاده می شود و علاوه بر آن راهکارهای طراحی شده برای تغیی

دانلود رایگان پروژه روانشاسی با عنوان شناخت رفتار درمانينوع فایل: word
قابل ویرایش 168 صفحه

چکیده:
در شيوه هاي رفتار درماني مستقيماً بر رفتار تأکيد مي شد و به تفکر و استدلال فرد کمتر توجه مي شد.
در آغاز درمانگران به اهميت شناخت اعتقاد نداشتند و نگرش محرک – پاسخ سفت و سختي را ترجيح مي دادند. آنها هر ملاحظه اي در مورد اعتقادات و نگرشها را به عنوان بازگشتي به گونه اي از درونگري غير علمي مي دانستند. اما در پاسخ به شواهدي که نشان مي داد عوامل شناختي (يعني افکار شخص، انتظارات و تفسير وي از رويدادها) اهميت تعيين کننده در رفتار شخص دارد، بسياري از رفتار درمانگران تأکيد بر شناخت را هم وارد درمان کردند (بندورا 1986).
رفتار درمان شناختي اصلاح کلي است براي روشهاي درماني که در آنها از فنون تغيير رفتار استفاده مي شود و علاوه بر آن راهکارهاي طراحي شده براي تغيير عقايد ناسازگار نيز به آن فنون الحاق شده است. درمانگر به فرد کمک مي کند که واکنشهاي هيجاني ناراحتي کننده نظير اضطراب و افسردگي را با يادگرفتن شيوه هاي موثر تري براي تفسير و تفکر درباره تجاربش کنترل کند. مثلاً در نظريه شناختي بک در مورد افسردگي، افراد افسرده تمايل دارند رويدادها را از ديدگاهي منفي و خود منتقدانه ارزيابي کنند. آنها شکست را به جاي موفقيت انتظار مي کشند و در ارزيابي عملکردشان تمايل به بزرگ کردن شکستها و کوچک کردن موفقيتهادارند. رفتار درمانگران شناختي در درمان افسردگي، به مراجعان کمک مي کنند که تحريف را در تفکرشان تشخيص دهند و آنها را به واقعيت نزديک کنند.
برنامه رفتاري – شناختي براي کمک به کسي که مي خواهد به بازار هراسي خود غلبه کند، مي تواند شامل آموزش مثبت انديشي همراه با مواجهه زنده باشد. درمانگر به مراجع ياد مي دهد که گفت و گوهاي خودشکنانه دروني را با دستورات مثبت به خود جايگزين کند. رفتار درمانگران شناختي اتفاق نظر دارند که تغيير عقايد فرد براي ايجاد تغييري با ثبات در رفتار مهم است. اغلب اعتقاد دارند که شيوه هاي رفتاري قدرتمند از شيوه هاي کلامي در تأثير گذاري بر فرايندهاي شناختي اند. براي مثال، براي غلبه بر اضطراب صحبت کردن در کلاس، تفکر مثبت مفيد است : من درس را خوب مي دانم و مطمئن هستم که مي توانم ايده هايم را به طور موثر بيان کنم ؛ موضوع جذاب است و بقيه بچه ها از آنچه من مي گويم لذت مي برند . اما ارائه موفق سخنراني به يک همکلاسي و دوباره براي گروهي از دوستان نيز احتمالاً از شدت اضطراب کم خواهد کرد. عملکرد موفق احساس مهارت و تسلط ما را افزايش مي دهد . در واقع گفته شده است که همه فرايندهاي درماني موثر به فرد احساس تسلط يا خودکارايي مي دهند.
با مشاهده افراد موفق و مسلط، متقاعد شدن به اين که مي توانيم مشکل را حل کنيم و قضاوت از روي نشانه هاي دروني که، آرام و مسلط هستيم، در ايجاد احساس خود کارايي دخيل است. اما بيشترين احساس کارايي و عملکرد واقعي و احساس تسلط شخص ناشي مي شود. خلاصه اينکه هيچ چيز مثل موفقيت فرد را موفق نمي کند (بندور، 1995).

مقدمه:
اختلالهاي رواني در جوامع انساني بسيار مشهود و فراوان است. در هر طبقه و صنفي، در هر گروه و جمعي، افراد نامتعادل وجود دارند بنابراين در مورد همه اعم از کارگر، محصل، معلم، پزشک، زارع، استاد دانشگاه و غير خطر ابتلا به ناراحتي هاي رواني وجود دارد، به عبارت ديگر هيچ فردي در برابر امراض رواني مصونيت ندارد. پيچيدگي هاي تمدن و مشکلات همراه با آن، فشارهاي رواني ناشي از زندگي اجتماعي، فقر و مشکلات اقتصادي، نابساماني هاي خانوادگي، الگوهاي ناصحيح تربيتي والدين و نظاير اينها عوامل به وجود آورنده اختلال ها و ناهنجاري رواني هستند (شاملو، 1366، ص17).
براي برخورد با اختلال هاي رواني نظريه هاي متفاوتي وجود دارد، شش ديدگاه نظري که امروزه نفوذ فراوان دارند عبارتند از : (1) ديدگاه زيست شناختي، که بر نقش فرآيندهاي بدني تأکيد مي ورزد (2) ديدگاه روانکاوي که بر نقش اضطراب و تعارض دروني تأکيد دارد (3) ديدگاه يادگيري، که چگونگي تأثير محيط بر رفتار را بررسي مي کند (4) ديدگاه شناختي که تفکر ناقص و مشکلات حل مسئله را علل رفتار غير عادي مي داند (5) ديدگاه انسانگرايي – هستي گرايي که بر فرديت آدمي و آزادي او براي تصميم گيري در مورد خود تأکيد دارد و (6) ديدگاه اجتماعي، که متوجه نقش روابط اجتماعي و تأثير شرايط اقتصادي و اجتماعي بر رفتار غير انطباقي است. در پاسخ به اينکه کداميک از اين ديدگاههاي نظري درست است ؟ بايد گفت نظريه ها، مطالبي ايستا نيستند، همه آنها داراي اهميت بوده و به طور فعال مورد پژوهش قرار گرفته و به کار براه مي شوند، با اين حال هر يک از آنها واکنشي به جلو مسلط زمانه ي خود بوده و يا هستند (سارسون و ساراسون، 1377، ترجمه نجاريان و همکاران، ص132).
نظريه پردازان و درمانگران متأخر بر اهميت فرايندهاي شناختي تأکيد ورزيده و براي آنها نقش عليت در تبيين رفتار قائل شده اند. مفاهيم مهمي که اين رويکردهاي شناختي با آن ها سروکار دارند عبارتند از ادراک هاي فرد از رويدادها، تغيير و اسنادهاي فرد از رفتار خود، الگوهاي فکري، بيانات شخصي و راهبردهاي شناختي، به طور کلي مضمون اصلي نظريه هاي شناختي رفتار درماني و تغيير رفتار اين است که تفکر افراد، چگونگي احساس و رفتار آنها را تعيين مي کند (سيف، 1374، ص71 و 221).
نظريه هاي رفتاري، عوامل محيطي و نظريه هاي شناختي، افکار، ادراکات و تغييرهاي فرد از موقعيت ها را علل عمده رفتارهاي بهنجار و نابهنجار مي دانند. در اين پژوهش تلفيقي از اين دو رويکرد تحت عنوان رفتار درماني شناختي ، که در برگيرنده آميزه ي پيچيده اي از فنون شناختي و رفتاري است مورد بررسي قرار مي گيرد.
تفکر و شناخت در احساس، رفتار و به طور کلي در زندگي انسان نقش مهمي دارد. انسان از نظر داشتن عقل، قدرت انديشيدن و قدرت استنباط نتايج از مقدمات از ساير حيوانات متمايز مي گردد (نجاتي ، 1367)
اخيراً در روانشناسي و روانپزشکي شناخت جايگاه خاصي را در سيب شناسي و درمان اختلالات هيجاني به خود اختصاص داده است. گفته مي شود روان شناسي دوباره به نقطه آغازين خود بازگشته است (اتکينسون و اتکينسون و هيلگارد ،1369)، و روان شناختي شده است.
تأکيد بر عوامر شناختي بارزترين خصوصيت رفتار درماني در دهه مربوط به سالهاي پس از 1970 به شمار مي رود (ويلسون و اوليري، 1980، نقل از قاسم زاده، 1370)
ادراک ما از اشياء و موقعيتهاي دنياي پيرامون يکي از تعيين کننده هاي اصلي اعمال ماست. بنابراين، افکار نقش اساسي را در رفتار انسان بازي مي کنند (ولپر 1990) . لاز اروس (1964) معتقد است که استرس زايي حوادث به تنهايي موجب اختلال رواني نمي شود، بلکه تغيير و ارزيابي استرس توسط فرد است که نقش اساسي را در ايجاد بيماري بازي مي کند (بروين 1989). براون، بي فوکلو و هاريس (1987) نيز به نقش عوامل اجتماعي و شناختي اهميت خاصي مي دهند.

فهرست مطالب:
چکيده
فصل اول : کليات
مقدمه
بيان مسئله
فصل دوم : مباحث نظري
تاريخچه
شکل گيري و رشد رفتاري درماني
کاربرد اوليه اصول رفتاري در زمينه باليني
کاربرد فنون کنشگر : تحليل کاربردي رفتاري
تکنيکهاي رفتار درماني
خاستگاه رويکرد رفتاري
فنون سنتي رفتار درماني
ارزيابي رفتار درماني
پيدايي شناخت درماني
رويکردهاي شناختي نسبت به شخصيت
مفروضات کلي شناخت درماني
تلفيق رويکردهاي شناختي رفتاري
ويژگي ها و مفروضه هاي رويکرد شناختي – رفتاري
درمان شناختي – رفتاري
تکنيکهاي رفتار درمان شناختي
پژوهش در زمينه مداخله رفتاري – شناختي
پژوهش در زمينه مداخله رفتاري – شناختي و دارويي
بنياد علمي درمان رفتاري - شناختي
اصول کلي در شيوه هاي درماني شناختي – رفتاري
ارزشيابي شناختي – رفتاري
سنجش در ارزيابي و درمان شناختي – رفتاري
فصل سوم : بحث و نتيجه گيري
پيش بيني روندها
برايند بحث
اصطلاحات مهم
فهرست منابع
منابع فارسي
منابع انگليسي
پيوست
مقاله انگليسي (1)
ترجمه
مقاله انگليسي (2)

منابع ومأخذ:
ژالت .م. زارب ، ارزيابي و شناخت رفتار درماني نوجوانان ، مترجم:دكتر محمد خداياري فرد و ياسمين عابديني ( 1383) ، انتشارات رشد .
اي . جي – فيرس – تيموتي جي . توان ، مترجم : مهرداد فيروز بخت با همكاري دكتر سيف الله بهاري ( 1386) ، انتشارات رشد .
هاوتون ، كرك ، سالكووس كس ، كلارك ( 1997) ، راهنماي كاربردي در درمان اختلال هاي رواني ، مترجم : دكتر حبيب الله قاسم زاده ( 1376) ، انتشارات ارجمند
ديويوم . كلارك، كريستوفر ج . فربورن ( 1954) م ، درمان هاي شناختي – رفتاري ترجمه : حسين كاوياني ( 1385) ، تهران : نشر مهركاويان .
لك . احمد ، اثر بخشسي تكنيكهاي شناختي –رفتاري در درمان حملات پانيك همراه يا بدون گذر هراسي – به راهنمايي : فضيله ذوالفقاري – با مشاوره : محمد نقي براهني ، يعقوب سپهري . پايان نامه كارشناسي ارشد تهران : دانشگاه علوم پزشكي ، دانشكده انسيتوپزشكي تهران ، 1372 .
اتكينسون و اتكينسون و همكارانش ، زمينه روانشناسي هيلگارد ، ترجمه حسن رفيعي و ديگران ( 1383) ، انتشارات ارجمند .
شاملو ، س .( 1366) بهداشت رواني . تهران : انتشارات رشد .
ساراسون و ساراسون .( 1987) . روانشناسي مرضي . ترجمه : ب . نجاريان و همكاران ( 1377) جلد اول تهران : انتشارات رشد .
سيف ، ع .( 1374) . تغيير رفتار و رفتار درماني ( نظريه ها و روشها ) تهران :نشر دانا
گلد فريد ، ام . ديويسون ، جي . سي .( 1976) . رفتار درماني باليني . ترجمه : ا.احمدي علون آبادي .( 1371) تهران : انتشارات ارجمند .
كاپلان ، هـ سادوك ، ب .( 1988) خلاصه روانپزشكي ( علوم رفتاري – روانپزشكي باليني ) ترجمه : ن.پورافكاري .( 1373) . تهران : انتشارات آزاده .
نجابتيان ، م .( 1379) . بررسي تائيد درمان شناختي – رفتاري بر ميزان اضطراب دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد در سال 79- 78 . پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي . دانشكده تحصيلات تكميلي واحد خوراسگان اصفهان
هاوتون و همكاران .( 1989) . رفتار درماني شناختي ، ترجمه : ج . قاسم زاده ( 1376) تهران : انتشارات ارجمند .
شفيع آبادي ، ع. ناصري ، ع .( 1365 ) . نظريه هاي مشاوره و روندرماني . تهران : نشر دانشگاهي .
حجاران ، محمود ، ( 1373) ، نقش مداخلات رفتاري شناختي ، داروي در كاهش آشفتگي ناشي از شيوه هاي پزشكي در كودكان سرطاني ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي ايران .
نجاتي ، عثمان ( 1367) ، روانشناسي از ديدگاه غزالي ودانشمندان اسلامي .( ترجمه :حجتي ،محمد باقر ) تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامي .

منابع لاتين:
Beck ,A.T.Rush, A.J.,Shau , B.F.And Emery .G. ( 1979) Cognitive Therapy Of Depression – Guilford , Newyork .
Kapllan , H.L And Sadock , B.J .( 1998) . Synopsis Of Psychiatry : BEHAVIORAL Sciences Clinical Psychiatry Newyork .
Masters , Johnc , Burish , Thomus , G,Hollon , Steven, D.Rimm, David.C. ( 1987) . Behavior Therapy .
Hyharcourt Brace – Iovanovich , Inc.
Bendura, A.( 1977) . Self – Efficacy : Towarda Unifingtheory Od Behavioral Change Psychological Reiew , 84 – 191- 915.
Beck , A.T ., Eermy . G , Greenherg , R.( 1985) . Anxicty Disorders And Phobias : A Congnitive Prespective . Newyork : Basic Books.
Brewin , C.R.(1988). Cognitive Foundations Of Chinicah Psychology. L. Wrence Erlbaum Association Publishers.
Blakburnn, I.M.,& Pavidson , K.M.(1990). Cognitive Therapy For Depression And Anxiety. Blac Kwell Scientific Publication .
Dember, W.N.(1974)Motivation And The Cognitive Revolution. American Psychologist , 99.161-168.
Hobbs, W.R.(1988). The Physiology Of Anxiety States . In Roth, M., & Noyes , J.R.(1988). Hand Book Of Anxiety (Vol.I) Amsterdam : Else Vier.
Hawton , K.,Salkovs Kis , P.M.,Kirk,J., & Clark ,D.M.(1990) . Cogaitive Behavior Therapy For Psychiatric Problems : A Practial Guide . Oxford University Press.
Masters,J.G,Burish , T. G., Hollon , S.D., Rimm, D.C.(1987) . Behavior Therapy Aarcourt Brace Jorano Vich, Publishers.


پروژه


روانشاسی


با


عنوان


شناخت


رفتار


درمانیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه روانشاسی با عنوان شناخت رفتار درماني. doc

در این پروژه روانشاسی با عنوان شناخت رفتار درمانی. doc پرداخته شده است

پایان نامه شناخت و رفتار درمانی - ویکی پروژه

با مشاهده افراد موفق ... تحت عنوان رفتار درماني شناختي ، که ... و شناخت رفتار درماني ...

فروشگاه علم فایل پروژه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين ...

در این پروژه بررسی ... پروژه روانشاسی با عنوان شناخت رفتار درماني; ... پروژه رشته حقوق با ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...

جهت مشاهده فهرست مطالب و تهیه مقالات بر روی عنوان پروژه ... بررسی شناخت ، رفتار درماني. ... با ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد بازی درمانی رفتاری

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد بازی درمانی رفتاری و پروژه ... با بازی ... شناخت ...

دانلود پروژه آلزايمر - دانلود مقاله

دانلود مقاله دانلود پروژه ... آلزايمر با pdf, پروژه ... با عنوان شناخت رفتار درماني. doc ...

شناخت و رفتار درمانی - پروژه های دانشجویی پاسارگاد

شناخت و رفتار ... نگرشها را به عنوان بازگشتی به ... ایجاد تغییری با ثبات در رفتار ...

موضوع : روان شناسی مشاوره و راهنمایی | پایان نامه ، پروژه ...

آشنایی با شناخت درمانی و کاربرد آن در درمان ... آشنايي با فنون رفتار درماني. ... عنوان ...

پروژه تعاونی کشاورزی .word - مرجع مقالات فارسی

مرجع مقالات فارسی پروژه تعاونی کشاورزی ,فرمت فایل word شامل 77 ... پست با عنوان پروژه تعاونی ...

دانلود فایل ریکاوری TWRP گوشی هواوی وای 300 مدل Huawei ...

بعدی دانلود کتاب مناظر شهری با عنوان لاتین Urban ... پروژه بررسي و شناخت چگونگي برگزاري جشن ...

دانلود نمونه سوالات ارشد پیام نور

سوالات ارشد نیمسال دوم 94-93 پیام نور,سوالات ارشد ترمی پیام نور با جواب

همایش های سایر ... : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی

همایش های شهریور ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی

دانلود نمونه سوالات ارشد پیام نور

سوالات ارشد نیمسال دوم 94-93 پیام نور,سوالات ارشد ترمی پیام نور با جواب

همایش های سایر ... : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی

همایش های شهریور ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی

تحقیق در مورد ورزش پاورلیفتینگ

پاورپوینت با موضوع اسب و سوارکاری

تحقیق در مورد آموزش مقدماتي فتوشاپ

پاورپوینت پژوهشی آداب و رسوم و دیدنی های منطقه ی برخوار (یکی از شهرستان های استان اصفهان)

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

هارپ چیست؟

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....اسکچاپ....PART 6

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....فایل های آموزشی....PART 12

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل دوم....لومیون....PART 4

طرح های معماری داخلی

ناو هواپیمابر USS Enterprise با مقیاس 1:300

روانشناسی در نوجوانان

تصاویر سه بعدی

ترفندهای قید گذاری در اسمبلی سالیدورکز SolidWorks

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

پاورپوینت آب سنگین اراک

رام گوشی چینی LG G4

دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کاشی مریم

مسئوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

تحقیق در مورد هنر کاشی کاری در ایران

كارآموزي كارخانة كاشي اصفهان

دانلود مقاله موزائيك

پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان

تحقیق در مورد پختن كوزه‌ها و كاشی‌ها