دانلود رایگان

دانلود تحقیق ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه مقالات دانشجویی

دانلود رایگان دانلود تحقیق ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم دانلود تحقیق ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم
دانلود تحقیق ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم چکیدهفصل اول – کلیاتمقدمه 2بیان مسئله 2ضرورت پژوهش 3اهداف پژوهش 6اهداف فرعی 6سوالات تحقیق 6تعاریف عملیاتی و واژه های کلیدی 7تعریف و مفهوم جامعه و اجتماع 7تعریف و مفهوم ارتباط 8انواع ارتباطات اجتماعی 9انواع ارتباطات انسان 10فصل دوم- مطالعات نظریمقدمه 12جامعه گرایی از دیدگاه عقلی 13اهمیت ارتباطات اجتماعی 15مفهوم ارتباط 16مفهوم ارتباط اجتماعی 16ارتباط اجتماعی از نگاه قرآن 17مفهوم جامعه در قرآن 18رابطه انسان با اجتماع 21فصل سوم- چهارچوب نظریمقدمه 233-1روش تحقیق 233-2 جامعه آماری مورد پژوهش 233-3 حجم نمونه 243-4 ابزار جمع آوری اطلاعات 243-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 25فصل چهارم-تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشمقدمه 27الف-توصیف یافته های پژوهش 28ب-بررسی سوالات تحقق 29ب-1 بررسی سوال اول تحقیق 30تبیین اصول ده گانه 31اصل اول-عدالت 31اصل دوم-احسان و محبت 35اصل سوم-ادب 37اصل چهارم-صبر و استقامت 41اصل پنجم-صداقت 43اصل ششم-تواضع 45اصل هفتم –رعایت قانون و منطق 49اصل هشتم-حفظ عزت 51اصل نهم-آگاهی و عقلانیت 52اصل دهم-رعایت حدود شرعی 54ب-2 بررسی سوال دوم تحقیق 57تبیین ده الگوی بهنجار ارتباطی از منظر قرآن کریم 59تشکیل خانواده 59ارتباط با خویشاوندان 62تعاون در امور پسندیده 64ایجاد پیوند دوستی و همدلی(وحدت مطلوب) 65ارتباط در نتیجه هم آیین بودن 69ارتباط با هم نوع 74ارتباط در نتیجه اطاعت و پیروی سودمند 76ارتباط در فرایند یاد دهی و یاد گیری(تعلیم و تعلم) 79ارتباط در اثر مشورت کردن 81ارتباط در فرآیند تبلیغ 83شرح و تفضیل ده الگوی نابهنجار ارتباطی از منظر قرآن84رابطه سلطه جویانه 84رابطه منافقانه 87رابطه متعصبانه 99رابطه متکبرانه 108نمامی کردن(سخن چینی،نجوا) 111غیبت کردن 115بخل و حسد نسبت به دیگران 119سوء ظن به دیگران 124شایعه پراکنی و فتنه انگیزی در جامعه 128رابطه خصمانه 134ب-3 بررسی سوال سوم تحقیق 135جدول شماره 1-داستان های تاریخی 136ادامه جدول شماره 1-چهره های تاریخی 137ب-4 بررسی سوال چهارم تحقیق 138جدول شماره 2- سظح جهت گیری و مضمون ارتباطی 139فصل پنجم-نتیجه گیریمقدمه 1505-1 چند مصداق ارتباطی در قرآن کریم 1505-2 ابعاد ارتباطی در قرآن کریم 1515-3 ابعاد اجتماعی قرآن کریم 153فهرست منابع 157الف- منابع قرآنی 157ب- سایر منابع158 مقدمهقرآن ، پیام روشن الهی است که همه ی انسان ها را به راستی و رستگاری دعوت می کندانسان در قرآن موجودی اجتماعی و مسئول است ؛ موجودی اجتماعی که بر او فرض شده در همه ابعاد زندگی ، مسائل انسانی را که جایگاه خلیفه اللهی او را تثبیت می کند رعایت کند شخصیت وی در جامعه شکل می گیرد و هویت واقعی اش در اجتماع ظهور و بروز می یابد ، بنابراین قرآن کریم نه تنها به جامعه و اجتماع انسانی اهتمام دارد ، بلکه بهترین شکل جامعه و متمدن ترین صورت آن را بیان و معرفی می کند و به شئون اجتماعی انسان توجهی جدی دارد بی تردید ، انسان نیازمند زندگی گروهی و حیات اجتماعی است ، چون اجتماعی بودن لازم حیات او ست ممکن است کسی در دیر یا صومعه ای زندگی انفرادی داشته باشد ؛ اما چنین زیستی برای وی زندگی انسانی یعنی حیات مسئولانه نخواهد بود ، زیرا زندگی واقعی انسانی آن است که بکوشد اولاً خود هدایت شود و ثانیاً در مقام هدایت دیگران برآید اگر از علوم و فنون بهره ای ندارد ، از دیگر همنوان خویش یاد گیرد و چنانچه عالم است ، دانش خویش را به دیگران تعلیم دهد و اگر همگان عالم اند ، با تضارب آرا به مقام برتر علمی شان افزوده شود و به فن آوری و ابتکار موفق شوند چنانکه در حال ضلالت وگمراهی هستند از راهنمایان ، هدایت جوید و در مقام هدایت ، هادی گمراهان گردد در این گونه از جوامع انسانی ، فرد گوشه گیر یافت نمی شود ، چون چنین اموری لازم حیات انسانی است ؛ ولی زندگی فرد منزوی ، حیات به معنای مصطلح و واقعی نیست قوانین و مقررات قرآن به گونه ای تشریع شده است که می تواند جامعه انسانی را به کمال و سعادت رهنمون سازد و همه افراد جامعه را به فضیلت انسانی ارتقا دهد روش اجتماعی قرآن همانند شیوه جوامع امروزی بر اساس بهره وری مادی و اجتماعی بر مبنای تقوای الهی است ؛ یعنی در جامعه دینی ، عدالت اجتماعی و شئون عبادی با هم پیوند خورده اند تا روح توحید و وحدانیت را در جامعه احیا کنند لازمه حیات انسانی ، توجه به فضای جمعی و اجتماعی است ، زیرا ادامه حیات فردی برای او مقدور نبوده و ضرورت یا طبیعت ، وی را به سمت جامعه می کشاند ،از این رو لازمه خلقت آدمی ، ادامه حیات در نظام اجتماعی است بر این اساس ، دور از حقیقت و صواب است که گفته شود انسان ذاتاً تمایلی به جمع ندارد و ذات و طبیعت او انفرادی است و برای فرار از این نابسامانی ذاتی ، انسان ها دور هم گرد آمده و جوامعی را با اداره یک قدرت قانونی مرکزی تشکیل می دهند بیان مسأله انسان از بدو خلقت برای آنکه به زندگی و حیات خویش معنا ببخشد ، نیازمند شناخت بوده است و این شناخت بدون ایجاد ارتباط باخود و پیرامون خود امکان پذیر نبوده است به عبارت بهتر ارتباط انسان با خود ، اجتماع ، طبیعت و بالاخره منشاء و مبدأ خلقت ،خداوند متعال عینیت می یابد ، در پرتو این شناخت و ارتباط است که می تواند بیندیشد و به واقعیت های هستی دست یابد و بر این اساس ، نقشی تعیین کننده در رسیدن به کمال و سعادت دارد قرآن یگانه معجزه جاویدان پیام آور رحمت و راهنمای انسان از سوی خداوند است راهنمایی که راه ورسم چگونه زیستن و چگونه تعامل داشتن با دیگران را می آموزدبا توجه به شرایطدنیای امروز و ضرورت ارتباطاجتماعی بین انسانها،بهره گیری از قرآن کریم به عنوان منشور هدایت و آگاهی بخشی به توده ها بشریت بسیار اهمیت داردبهتر است برای توصیف نقش هدایت گری قرآن از خودش مدد بگیریم خداوند متعال در سوره اسراء آیه9 هدف و کارکرد قرآن را اینگونه بیان می فرماید :انّ هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم قطعاً این قرآن شما را به استوارترین راه هدایت می کند اسراء /9از این رو بررسیشرایطارتباطی مطلوب بین انسانهااز منظرآیات قرآنکریم با تاکید بر مضامین ارتباطی بسیار حایز اهمیت است و بطور مشخص باید به دنبال پاسخاین پرسش باشیم که؛نگاه قرآن کریم درباره ارتباطات انسانی در عرصه اجتماع چیست ؟ برای پاسخ به این سوال با توجه به آنچه در تقسیم انواع ارتباط انسان با پیرامون بیان گردید ارتباط با خدا ،خود ، محیط زیست (طبیعت) و اجتماع چهار حوزه ارتباطی انسان است برای نمونه به برخی از این نوع ارتباطات که در تقسیم بندی کلی از آیات قرآن برداشت می شود اشاره می کنیم : 1- ارتباط انسان با خدا موضوعاتی مانند : خداشناسی،نیاز انسان به خدا ، پرستش2- ارتباط انسان با خود : خلقت و آفرینش انسان ، از کجا آمده ام ، آمدنم برای چیست ؟ و به کجا می روم ؟3- ارتباط با طبیعت : شناخت طبیعت و محیط زیست ،زیبای آفرینش ،تعامل با محیط زیست ، منابع و نعمت های خدادادی4- ارتباط انسان با اجتماع : تعامل و ارتباط بین فردی ، گروهی و اجتماعی ،شناخت افراد جامعه ، ارتباط موثر و سودمند و ارتباط مخرب و مضر و آنچه دراین تحقیق مد نظر است ارتباطات از نوع اجتماعی است که انسان با ایجاد ارتباطات انسانی آن را محقق می نمایدقرآن کریم در آیات متعددی به این نکته اشاره دارد که برای انسان نازل شده است و اساساً مخاطب اصلی آن و به عبارت واضح تر تنها مخاطب انسان است قرآن کتاب هدایت انسانهااست هدیً للناس (سوره بقره185) ، هذا بیان للناس (سوره آل عمران 138)، هذا بصائر للناس (سوره جاثیه20) و هذا بلاغ للناس (سوره ابراهیم52)از جمله عبارات قرآنی است که به این موضوع تاکید دارد از این رو ضروری است به ابعاد ارتباطات انسانی از منظر کتاب انسان ساز قرآن پرداخته شود تا از این رهگذر توشه برگیریم و در مسیر زندگی گام برداریم صداقت ، زیرکی و دقت ، احترام متقابل ، مشورت کردن ، کنترل رفتار و عصبانیت ، صلح و دوستی ، اتحاد و همدلی ، ارتباط منافقانه ، ارتباط با خانواده شیوه های تربیت فرزند ، تعامل با همسر ، پرهیز از گمان بد یا سوء ظن ، پرهیز از غیبت ، تهمت ، تفرقه افکنی و تعاون و همدلی داشتن و از جمله مواردی هستند که به عنوان موضوعات ارتباط اجتماعی در قرآن مطرح شده است آنگونه که بررسی می شود این نوع ارتباطات به دو محور کلی قابل تقسیم هستند برخی از این ارتباطات جنبه مثبت و دارای بار ارزشی بوده و در واقع به نوعی هنجارهای اجتماعی را شکل می دهند و دسته دیگر جنبه ضد ارزشی و پایه گذار ارتباطات غلط و نابهنجار درجامعه می شوند می توان مسئله را این گونه طرح کرد که آیا انسان با طبع اولی خود متمدن است و به دیگران می پیوندند تا از آن ها نفع ببرد و متقابلاً سود رساند؛ یا طبعاً متوحش است و با دیگران می جوشد تا فقط از آنان نفع ببرد و به سخن دیگر ، آیا انسان متمدن بالطبع است یا متوحش و مستخدم بالطبع ؛ رفتار انسان با کدام یک از امور پیوند خورده است شایان ذکر است که نظام اجتماعی بر مبنای این امور و رفتارها می تواند متفاوت باشد ، به همین جهت بسیاری از دانشمندان به این فکر افتاده اند که با وضع چه قوانینی می توان سلوک راه کمال را برای انسان رسم کرد ، زیرا با اختلاف مبانی زندگی اجتماعی ، نظام های اجتماعی نیز گوناگون می شوند با چنین نگرشی در این تحقیق به گونه شناسیآیات قرآن کریم از منظر ارتباطاتاجتماعی می پردازیماما با توجه کثرت آیات قرآن کریم این تحقیق در محدوه بیست مضمون ارتباطی انجام می گیرد
نوع فایل : docxتعداد صفحه : 150

تعریف و مفهوم ارتباط


جامعه گرایی از دیدگاه عقلی


دانلود مقاله ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم


دانلود مقاله درباره قران کریم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارتباطات اجتماعی از منظر قران

دانلود تحقیق ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم. دانلود تحقیق ارتباطات اجتماعی از منظر ...

ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم » 290990 دات کام

پایان نامه ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم پایان نامه ارتباطات در قرآن موضوع قرآنی برای ...

پروپوزال ارشد علوم اجتماعی ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم

پروپوزال ارشد علوم اجتماعی ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم بافرمت ورد وقابل ویرایش ...

ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم » پایان نامه دات کام ...

پایان نامه ارتباطات اجتماعی از منظر ... را دانلود ... آیات قرآن کریم این تحقیق در ...

پروپوزال رشته روانشناسی ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم

اختصاصی از حامی فایل پروپوزال رشته روانشناسی ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم دانلود با ...

تحقیق ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم

تحقیق ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و ...

شیوا فایل دانلود تحقیق ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم

دانلود تحقیق ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم. دانلود تحقیق ارتباطات اجتماعی از منظر ...

پایان نامه ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم

پایان نامه ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن ... قرآن کریم, تحقیق ارتباطات ... دانلود آنلاین ...

روانشناسی,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات ...

روانشناسی,دانلود,رایگان ... ارتباطات اجتماعی از منظر ... ارتباطی از منظر قرآن کریم.

ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم - پرفروش ترینها

ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم. دوشنبه 8 خرداد 1396. ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم

مروری بر جایگاه اخلاق در اسلام

تربیت و اهداف آن از منظر قرآن و سنت نبوی; توجیهـاتی ارزشمنــد بر تعاملـی روشمنــد با سنت ...

ورود به سیـستم - سهبا - دانشگاه پیام نور - www sahba pnu ...

برای مشاهده مطلب فوق، از لینک مقابل استفاده نمایید: ورود به سیـستم - سهبا - دانشگاه پیام نور

گردهمایی مدیران مراکز تخصصی تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم

گردهمایی مدیران مراکز تخصصی تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم. حوزه/ گردهمایی مدیران مراکز ...

همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

کنفرانس های مدیریت سال 1395 - کنفرانس های مدیریت سال های گذشته - اطلاع رسانی آخرین همایش های ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

sakha.adliran.ir at WI. درگاه خدمات الکترونیک قضایی - www ...

برای مشاهده مطلب فوق، از لینک مقابل استفاده نمایید: sakha.adliran.ir at WI. درگاه خدمات الکترونیک قضایی

پورتال ( پرتال ) حقوق

تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان نویسنده: ... - ۱۳٩٤/٥/٢۸ . شخصیت، مجموعه‌ای از ویژگی‌های ظاهری ...

قاموس قرآن - tebyan.net

هميشه. پيوسته. اين كلمه 28 بار در قرآن مجيد بكار رفته است [كهف:3] يعنى مؤمنان در آن اجر هميشگى ...

حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران

واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش ...

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله شنبه, ‏1387/07/13 ‏20:17:18 اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند، این صف به ...

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله شنبه, ‏1387/07/13 ‏20:17:18 اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند، این صف به ...

گروه فرهنگی صالحون

بنام خدا به پایگاه گروه فرهنگی صالحون خوش آمدید گروه فرهنگی صالحون جمعی از دانشجویان ...

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

فاکتورهاي کليدي که مستقيماً روي دامنه کلي فعاليتهاي نظامي تأثير دارد از قبيل (استراتژي ...

‌طب اسلامی وسنتی حکیم عقیلی خراسانی - طب سنتی

به نظر میرسد روند بحث در طول تاریخ دچار نوساناتی است که ناشی از سطح درک و فهم انسانهای مقاطع ...

عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

طرح لایه باز آگهی ترحیم

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

طرح درس تدریس مفهوم ضرب

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

دعای فرج امام زمان(عج) 115در150

بنرمشاوراملاک...200در165 و 100% لایه باز و قابل ویرایش درفتوشاپ

دانلود بیلبورد ماه مبارک رمضان