دانلود رایگان

مقاله درباره دستگاه گردش خون انسان -18 صفحه word - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله درباره دستگاه گردش خون انسان

دانلود رایگان مقاله درباره دستگاه گردش خون انسان -18 صفحه word مشخصات فایل
عنوان: دستگاه گردش خون انسان
محتویات
دستگاه گردش خون انسان
خون
گلبول های قرمز (Erthrocytes)
ساختمان و کار گلبولهای قرمز
گلبول های قرمز (Erthrocytes)
ساختمان و کار گلبولهای قرمز
هموگلوبین چیست و چگونه بوجود می آیند؟
نقش هموگلوبین ها چیست؟
گلبولهای سفید
گرانولوسیتها
نوتروفیلها
بازوفیلها
ائوزینوفیلها
آگرانولوسیتها
لنفوسیتها
مونوسیتها
پلاکتها (Plackets)
قلب
شریانهای کرونری
رگها
لایه داخلی
لایه میانی
لایه خارجی یا ادونتیس
ويژگي هاي قلب
قسمتی از متن
دستگاه گردش خون انسان
دستگاه گردش خون و لنف شامل ، خون ، قلب و رگهاست. خون پمپ شده از قلب که حاوی مواد غذایی و اکسیژن می باشد، توسط سرخرگها در بدن توزیع می گردند. شریانها پس از انشعاب به شاخه های باریک ، شریانچه ها را بوجود می آورند و شریانچه ها نیز به انشعابات باریکتری به نام مویرگ ختم می شوند. مبادله مواد بین خون و سلولهای اندامهای مختلف در سطح مویرگها انجام می گیرد. پس از مبادله مواد ، خون مویرگی به وریدچه ها منتقل شده و نهایتا توسط وریدهای بزرگ مجددا به قلب برمی گردد.
خون
خون بافت همبند تخصص یافته ای است که سلولهای آن در داخل ماده زمینه ای مایعی به نام پلاسمای خون شناورند.
خون 7 الی 8 درصد وزن بدن را تشکیل می دهد و حجم آن در یک فرد بالغ بطور متوسط 5 لیتر می باشد. خون به واسطه گردش در داخل رگهای خونی عامل اصلی توزیع مواد غذایی ، اکسیژن و حرارت در بدن و انتقال دی اکسید کربن و مواد زاید حاصل از فعالیت سلولها از بافتها به ارگانهای دفعی است. خون همچنین هورمونهای مترشحه از غدد داخلی را به ارگانهای مورد نظر حمل می کند.
خون در خارج از بدن منعقد شده و سلولها و مواد غیر محلول آن به صورت توده ای نسبتا سفت به نام لخته خون درمی آید. و قسمت محلول آن به صورت مایعی زرد و روشن به نام سرم از آن جدا می گردد. برای جلوگیری از انعقاد خون ، به منظور مطالعات خونی ، مقداری هپارین (یک ماده ضد انعقاد) یا سیترات به آن افزوده می شود. در این حالت اگر اجازه داده شود سلولهای خونی ته نشین شوند ، ملاحظه خواهد شد از نظر حجمی حدود 55 درصد خون از پلاسما و 45 درصد آن از سلولهای خونی تشکیل شده است. سلولهای خونی شامل گویچه های قرمز ، گویچه های سفید و پلاکتها هستند
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
الف)گلبول های قرمز (Erthrocytes)
به سلولهای قرمز خون مشهورند و بیشترین سلولهای خونی را تشکیل می دهند. سلولهایی بدون هسته و مقعر الطرفین هستند. در شرایط طبیعی قطر آنها بطور متوسط 7.5 میکرون می باشد. اگر اندازه سلول کوچکتر از 6 میکرون باشد میکروسیت و اگر بزرگتر از 9 میکرون باشد، ماکروسیت نامیده می شوند. حضور گویچه های قرمز با اندازه های مختلف در خون را آنیزوسیتوزیس و حضور گویچه های قرمز با اشکال متفاوت در خون را پویکیلوسیتوزیس می نامند. که در حالات مرضی دیده می شوند .
تعداد گویچه های قرمز در حالت طبیعی در خون زنان 3.6 تا 5.5 میلیون در هر میکرولیتر و در خون مردان 4.1 تا 6 میلیون در هر میکرولیتر می باشد. نسبت حجم سلولهای خون به کل خون برحسب درصد را هماتوکریت می نامیم. هماتوکریت در زنان سالم و بالغ 45 - 35 درصد و در مردان سالم و بالغ 50 - 40 درصد می باشد.
ساختمان و کار گلبولهای قرمز
گلبولهای قرمز سلولهایی مقعرالطرفین و قابل انعطاف هستند که ضمن عبور از مویرگها بهم چسبیده و به صورت میله ای استوانه ای درمی آیند که رولکس نامیده می شود. شکل ویژه و انعطاف پذیری زیاد گویچه های قرمز را به پروتئینهای محیطی ویژه ای نسبت می دهند که به سطح داخلی غشای اریترویسیتها چسبیده اند. برخی از بیماریهای ارثی خون مانند کروی یا بیضی شکل بودن گویچه های قرمز از نقص پروتئینهای فوق ناشی می گردد.
غشای این سلولها همچنین حاوی رسپتورهای مربوط به گروههای خونی می باشد. گویچه های قرمز خون حاوی مولکول پیچیده ای به نام هموگلوبین می باشد. عمر گلبولهای قرمز 120 روز می باشد. و پس از پایان این مدت بوسیله ماکروفاژهای طحال ، کبد و مغز استخوان فاگوسیته می شوند. کاهش تعداد گویچه های قرمز در خون را کم خونی Anemia و افزایش گویچه های قرمز در خون را پلی سیتمی Polycytemia می نامند
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
الف)گلبول های قرمز (Erthrocytes)
به سلولهای قرمز خون مشهورند و بیشترین سلولهای خونی را تشکیل می دهند. سلولهایی بدون هسته و مقعر الطرفین هستند. در شرایط طبیعی قطر آنها بطور متوسط 7.5 میکرون می باشد. اگر اندازه سلول کوچکتر از 6 میکرون باشد میکروسیت و اگر بزرگتر از 9 میکرون باشد، ماکروسیت نامیده می شوند. حضور گویچه های قرمز با اندازه های مختلف در خون را آنیزوسیتوزیس و حضور گویچه های قرمز با اشکال متفاوت در خون را پویکیلوسیتوزیس می نامند. که در حالات مرضی دیده می شوند .
تعداد گویچه های قرمز در حالت طبیعی در خون زنان 3.6 تا 5.5 میلیون در هر میکرولیتر و در خون مردان 4.1 تا 6 میلیون در هر میکرولیتر می باشد. نسبت حجم سلولهای خون به کل خون برحسب درصد را هماتوکریت می نامیم. هماتوکریت در زنان سالم و بالغ 45 - 35 درصد و در مردان سالم و بالغ 50 - 40 درصد می باشد.
ساختمان و کار گلبولهای قرمز
گلبولهای قرمز سلولهایی مقعرالطرفین و قابل انعطاف هستند که ضمن عبور از مویرگها بهم چسبیده و به صورت میله ای استوانه ای درمی آیند که رولکس نامیده می شود. شکل ویژه و انعطاف پذیری زیاد گویچه های قرمز را به پروتئینهای محیطی ویژه ای نسبت می دهند که به سطح داخلی غشای اریترویسیتها چسبیده اند. برخی از بیماریهای ارثی خون مانند کروی یا بیضی شکل بودن گویچه های قرمز از نقص پروتئینهای فوق ناشی می گردد.
غشای این سلولها همچنین حاوی رسپتورهای مربوط به گروههای خونی می باشد. گویچه های قرمز خون حاوی مولکول پیچیده ای به نام هموگلوبین می باشد. عمر گلبولهای قرمز 120 روز می باشد. و پس از پایان این مدت بوسیله ماکروفاژهای طحال ، کبد و مغز استخوان فاگوسیته می شوند. کاهش تعداد گویچه های قرمز در خون را کم خونی Anemia و افزایش گویچه های قرمز در خون را پلی سیتمی Polycytemia می نامند
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


هموگلوبین چیست و چگونه بوجود می آیند؟

گویچه های قرمز حاوی مولکول پیچیده ای به نام هموگلوبین می باشد که هموگلوبین از یک قسمت پروتئینی به نام گلوبین و یک رنگدانه آهن دار به نام هِم تشکیل شده است. گلوبین مرکب از 4 زنجیره پلی پپتیدی است که به هر زنجیره یک پورفیرین آهن دار (هِم) متصل شده است. بر اساس نوع زنجیره های پلی پپتیدی سه نوع هموگلوبین (Hb) در انسان قابل تشخیص می باشد که شامل HbA12 که 2% هموگلوبین افراد بالغ را تشکیل می دهد و گلوبین آن مرکب از دو زنجیره آلفا و دو زنجیره دلتا می باشد و HbF که حدو 1% هموگلوبین بالغین را تشکیل می دهد و در ساختمان گلوبین آن دو زنجیره آلفا و دو زنجیره گاما شرکت دارند، است. HbF در دوره جنین ، هموگلوبین غالب می باشد و پس از تولد بوسیله HbA1 جایگزین می گردد. یکی از راههای تخمین میزان گویچه های قرمز خون ، اندازه گیری مقدار هموگلوبین با استفاده از دستگاه اسپکترو فتومتر می باشد. در این روش که مقدار هموگلوبین برحسب گرم در دسی لیتر بیان می گردد. در مردان 18-14 گرم بر دسی لیتر و در زنان 16-12 گرم بر دسی لیتر می باشد.
سنتز مولکول هموگلوبین در گلبولهای قرمز اولیه شروع می شود و تا زمانی که گلبول قرمز ، مغز استخوان را ترک می کند و وارد خون می شود، برای حدود یک روز به تشکیل مقادیر ناچیزی هموگلوبین ادامه می دهند. هر مولکول هم پس از تشکیل شدن با یک زنجیره پلی پپتیدی بسیار دراز موسوم به گلوبین که در ریبوزومها ساخته می شود، ترکیب شده و یکی از اجزا هموگلوبین موسوم به یک زنجیره هموگلوبین را تشکیل می دهد. هر یک از این زنجیره ها دارای وزن مولکولی 16000 بوده و چهار عدد از آنها به نوبه خود بطور سست به یکدیگر متصل شده و مولکول کامل را می سازند. چون هر زنجیره یک گروه هم دارد، چهار اتم آهن در هر مولکول هموگلوبین وجود دارد که هر یک از آنها می تواند یک مولکول اکسیژن را حمل کند. هموگلوبین دارای وزن مولکولی 64458 است.


مقاله درباره دستگاه گردش خون انسان


گلبول‌های قرمز


ساختمان و کار گلبولهای قرمز


ساختمان و کار گلبولهای قرمز


آگرانولوسیتها


شریانهای کرونری


ل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

روانشناسی در نوجوانان

تصاویر سه بعدی

ترفندهای قید گذاری در اسمبلی سالیدورکز SolidWorks

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

دانلود پایان نامه رشته نساجی پیرامون پشم ورنگهای گیاهی

گزارش کار آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

جزوه آموزش پیشرفته روش های اجزاء محدود (Finite Element Methodes) پروفسور عیسی سلاجقه

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

دانلود پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شار در تهران

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

نوزما بیماری مناطق مرطوب

فیلم نوزما بیماری زنبوران بالغ

خرید و دانلود پروژه (دام و طیور) موضوع:پرورش طیور گوشتی

پاور پوینت پنگوئنها

ورمی کمپوست

آموزش همراه اسکور بدنی گاو شیری BCS (نصب روی موبایل های دارای سیستم عامل اندروید)

تغذیه زودهنگام جوجه ها

امبریولوژی گوسفند

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولیدی لباس کار