دانلود رایگان

پروژه تاريخچه سفر و جهانگردي در جهان. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این در این پروژه تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان به صورت فایل ورد (داک) پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه تاريخچه سفر و جهانگردي در جهان. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 120 صفحه

مقدمه:
مردم متعلق به تمدنهاي ماقبل تاريخ با اين انگيزه مسافرت مي كردند كه بتوانند غذا به دست آورند، از خطر دوري جويند يا به مناطقي كه داراي آب و هواي مساعدتري است نقل مكان كنند. با افزايش مهارت و كسب فنون ، نياز انسان به زندگي بدوي و خانه بدوشي كاهش يافت و در دوره هاي بعد انسان با انگيزه تجارت و تهاتر كالا مسافرت مي كرد. درحاليكه امپراتوري هاي عهدباستان در قاره هاي آفريقا ، آسيا و خاورميانه رشد مي كردند ، ساختار زيربنايي ايجاب مي كرد كه جاده سازي شود و راههاي آبي بوجود آيد و براي ساده تر شدن مسافرت وسايل نقليه تهيه گردد. آغاز مسافرت هاي رسمي دولتي خود نتيجه مستقيم اقدامات حكام مناطق مختلف بود كه نمايندگان خود را به مكانهاي دوردست اعزام مي نمودند تا جنگ هاي قبيله اي را اداره كنند و از شهروندان ماليات بگيرند.
در دوره هاي حكومت خانواده هاي سلطنتي در مصر مسافرت بيشتر با قصد تجارت و تفريح انجام مي گرفت و اينگونه مسافرت ها رونق زيادي يافت. در آن زمان دولتها اقدام به جاده سازي كردند و در نقاط مختلف علامتهايي نصب گرديد كه نشان دهنده فاصله نقاط بود. يونانيان باستان در امر پيشبرد و توسعه مسافرت و جهانگردي در دو زمينه خاص فعاليتهاي چشمگيري كردند. نخست با ضرب سكه و جايگزين كردن آن به جاي كالا مشكل مسافران را در امر حمل كالا براي انجام معاملات حل كردند و دوم زبان يوناني در سراسر حوزه مديترانه رواج يافت و ارتباطات به صورت راحت تري برقرار مي شود. فردي به نام پوسانياس كه اهل يونان بود درسال 170 ميلادي كتابي به نام راهنماي يونان منتشركرد كه اين كتاب مشتمل بر 10 جلد بود و مسافران را راهنمايي مي كرد.
امپراطور روم زماني كه به اوج خود رسيد، مقامات دولتي و طبقه حاكم روزهاي صلح و آرامش را در تفريح بسر مي بردند و كساني كه از امپراطوري روم باستان به خارج ميرفتند به خريد كالا علاقه نشان مي دادند. مسئله پنهان كردن كالاهاي گمركي در آن زمان رواج يافت زيرا 25% واردات به عنوان عوارض گمركي ضبط مي گرديد.
تمدنهاي آسيايي هم تاريخ بلند بالايي از سياحت دارند كه نمونه هاي بارز آن وجود تفريحگاههايي در مناطق خوش آب و هواي چين و ژاپن در مناطق تابستاني مي باشد.

فهرست مطالب:
بررسي پيشينه پژوهش
قرون وسطي
انقلاب صنعتي
2- 1- 2- تاريخچه سفر و جهانگردي در ايران:
سفر و جهانگردي در ايران باستان
سفر و جهانگردي در دوره اشكاني و ساساني
سفر و جهانگردي در دوران اسلامي
سفر و جهانگردي در دوران مغول
سفر و جهانگردي در دوران صفوي
سفر و جهانگردي پس از صفويه
3- 1- 2- بررسي ديدگاهها
الف – ديدگاه جهانگردان پيشين
ب – ديدگاه جهانگردان كنوني
ج- ديدگاه كارشناسان جهانگردي در ايران
د – ديدگاه اسلام در زمينه سفر و جهانگردي
2- 2- مفاهيم جهانگردي
جهانگرد
1- 3- 2- اثرات اقتصادي
جهانگردي بين المللي و موازنه پرداختها
جهانگردي و موازنه سرمايه ها
تأثير جهانگردي بردرآمد ملي
تأثير تبديل ارز خارجي
تأثير جهانگردي براشتغال
جهانگردي به عنوان ابزاري براي توسعه
2- 3- 2- اثرات فرهنگي و اجتماعي
جهانگردان
3- 3- 2- اثرات سياسي
پيشبرد توسعه اقتصادي
حمايت از صنايع
تأمين درآمد
ايجاد يك محيط با ثبات اقتصادي
تأمين ساير هدفهاي سياسي
4- 3- 2- اثرات جهانگردي بر محيط فيزيكي
4- 2- راهكارهاي توسعه گردشگري
1- 4- 2- مديريت استراتژيك جهانگردي
استراتژي (راهبرد)
تجزيه و تحليل رقابتي
اجراي راهبردي
2- 4- 2- مديريت توسعه منابع انساني
برآورد نيازهاي نيروي كار
سيستم اطلاعات منابع انساني
موسسه هاي دولتي آموزشهاي نظري – عملي جهانگردي وهتلداري
3- 4- 2- مديريت بازاريابي
نظام اطلاعاتي بازاريابي و تحقيقات
الف) قيمت گذاري گران
ب) قيمت گذاري سطحي
ج) قيمت گذاري نفوذي
د) قيمت گذاري تفاضلي
و) قيمت گذاري براي بقا
هـ) قيمت گذاري برداشت
نظام توزيع درصنعت گردشگري
الف) ماهيت بازار و رقابت
ب) تخصيص منابع
ج) هزينه
نقش واسطه هاي مسافرتي
4- 4- 2- مديريت دستگاه دولتي امورجهانگردي و سيستم اطلاعات مديريت
فعاليتهاي مديريت و توسعه سازماني
سياست / استراتژي
توسعه سازماني
مديريت برمبناي هدف
فعاليتهاي نظارت براجراي قوانين و مقررات
شناسايي نيازها
اصلاحات و تغييرات.
فعاليتهاي تحقيق
سيستم اطلاعات مديريت
نظرسنجي
آثار زيست محيطي
آثاراجتماعي
5- 4- 2- مديريت توسعه محصول
بخشهاي عمده استراتژي كلي كه مستقيما به توسعه محصول مربوط هستند عبارتند از
محصول را نمايش مي دهد.
اين فعاليتها عبارتند از
ب) برنامه اجرايي
ج) تشويق سرمايه گذاري
در اين زمينه فعاليتهاي زير انجام شود
6- 4- 2- مديريت اطلاع رساني
برنامه هاي اطلاع رساني همگاني
تعيين اهداف
تعيين بودجه
بودجه برمبناي دو روش تعيين مي شود
الف) درصد ميزان فروش
ب) روش عيني و وظيفه
تصميم گيري درمورد پيام
تصميم گيري درمورد رسانه
ارزيابي برنامه
بعضي از فعاليتهاي اطلاع رساني همگاني به قرار زير هستند

فهرست جداول
جدول 1- 2: آمار ورودي جهانگردان خارجي به ايران طي سالهاي 1348 تا 1378
جدول 7- 2 ك زمينه هاي اطلاعاتي براي نظام اطلاعات مديريت
جدول 2- 2: اثرات مثبت و منفي فرهنگي- اجتماعي
جدول 3- 2: اثرات منفي بالقوه جهانگردي بر محيط فيزيكي
جدول 4- 2: متغيرهاي مهم محيطي
جدول 5- 2: اصول بنيادن بازاريابي خدمات
جدول 6- 2: الگوي توسعه گردشگري
جدول 8- 2: الگويي براي سيستم اطلاعات مديريت

فهرست نمودار:
نمودار 3- 2: چارچوبي براي راهبرد سازماني
نمودار 8- 2: عواملي كه برتصميمات مربوط به قيمت گذاري تأثير ميگذارند
نمودار 1- 2: طبقه بندي گردشگران
نمودار 2- 2: محور تفريح و فراغت
نمودار 4- 2: ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك
نمودار 5- 2: فرآيند ارزشيابي راهبردي
نمودار 6- 2: برنامه ريزي توسعه منابع انساني
نمودار 9- 2 شبكه هاي توزيع گردشگري
نمودار 10- 2: محصول جهانگردي
نمودار 11- 2: روابط متقابل در برنامه ريزي توسعه
نمودار 12- 2: برنامه هاي اطلاع رساني همگاني


پروژه


پایانی


جامعه


شناسی


علوم


اجتماعی


پایان


نامه


پایانی


جامعه


شناسی


علوم


اجتماعی


پایان


نامه تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان به صورا فایل ورد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

آموزش کامل درس آمار مهندسی بصورت پاورپوینت

مقاله:برنامه ريزي آموزشي

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

پاورپوینت دانش محصول دسـر و کـره

پاورپوینت پنیرپیتزا

مینی پوستر خواص علمی و اثبات شده هندوانه

پاورپوینت دانـش محصول پنیـر پروسـس

پاورپوینت دیابت و مکمل‌های غذایی