دانلود رایگان

پروژه استيفاء در قانون مدني. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه استیفا در قانون مدنی به صورت فایل ورد پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه استيفاء در قانون مدني. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 170 صفحه

مقدمه:
مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب ضمان قهري آمده است و به معني بهره مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.
ماده 337- هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.
اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گسترده اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان دارا شدن غير عادلانه طبقه بندي نموده و گفته اند: اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود. بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل ايفاي ناروا و اداره مال غير و استفاده بلا جهت را نيز شامل مي شود.
از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر كجا كه شخص از مال يا كار ديگري استفاده مي كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او نيز زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.
در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليتهاي اقتصادي محدود بود و افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني را انجام مي دادند و در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصي بودند كه در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشته هاي علماي حقوق بيان شده است. تكافوي نياز جامعه را مي كرد، اما با تشكيل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روز افزون روابط اقتصادي و تجاري بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي و دريايي و زميني كشوري در داخل كشورهاي ديگر فراهم آمد و بهره مندي از وسايل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب ميكند كه خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاح دارد.
پيشرفت تكنولوژي و ماشين آلات صنعتي هر چه بيشتر نياز جامعه بين المللي را به تعاون و همكاري با يكديگر تشديد مي كرد به طوري كه مثلاً هواپيمايي از خطوط هوايي كشور با مسافر و كالا به فرودگاه كشوري ديگر وارد مي شود، و طبق عرف بين المللي از خدمات و سرويس كشور ميزبان بهره مند مي شود، و چه بسا بين خطوط هوايي كشور ميزبان و هواپيمايي ميهمان قرارداد الزام آوري منعقد نشده باشد يا مستفيد، از قيمت سرويسهاي انجام شده نيز بي اطلاع باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
چكيده كار تحقيقي
پيشينه تاريخي
نتيجه
فصل اول. استيفاء از عمل شخص
بخش نخست – كليات
گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع
گفتار دوم – ماهيت استيفاء
گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني
نتيجه
بخش دوم. شرايط و آثار
گفتار اول – روابط معرفين
گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل
فصل دوم. استيفاء از سال غير
بخش نخست – كليات
گفتار اول – تعاريف
گفتار دوم – كليات
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني
گفتار اول – مباني فقهي
گفتار دوم – مباني قانوني
بخش سوم. شرايط و احكام و آثار
گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري
گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري
گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري
گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم
منابع و مآخذ

منابع ومأخذ:
1- قرآن مجيد
2- امامي دكتر حسن، حقوق مدني، جلد اول، كتابفروشي اسلاميه، سال 1356.
3- امامي دكتر حسن، حقوق مدني، جلد دوم، كتابفروشي اسلاميه، سال 1356.
4- اخلاقي، دكتر بهروز، اظهارنظر حقوقي، مورخ 10/10/1363.
5- انصاري شيخ مرتضي، مكاسب، چاپ تبريز، انتشارات اطلاعات، چاپ 1375 هجري.
6- بروجردي عبده محمد، كليات حقوق اسلامي، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، 1329 هـ.ش.
7- جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، دايره المعارف حقوق مدني و تجارت، جلد اول، انتشارات مشعل آزادي، سال 1357.
8- جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوقي، چاپ دوم.
9- جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، شرح قانون مدني، حقوق اموال، جلد اول، انتشارات مشغل آزادي، سال 1356.
10- جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، حقوق ايران، انتشارات كانون معرفت.
11- جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات مدرسه عالي قم، سال 1354.
12- حايري شاهباغ سيد علي، شرح قانوني مدني، جلد 3، سال 1329.
13- حسيني نژاد دكتر حسينقلي، جزوه درس مسئوليت مدني، درس فوق ليسانس، دانشگاه آزاد اسلامي.
14- حكيم عبدالمجيد، الموجزفي شرح القانون المدني، مصادر التزام، جلد اول.
15- امام خميني (ره) روح الله، تحرير الوسيله، جلد اول، انتشارات دارالعلم قم.
16- امام خميني (ره) روح الله، تحرير الوسيله، جلد دوم، انتشارات دارالعلم قم.
17- ديوان داوري ايران، ايالات متحده آمريكا پرونده 33 شعبه يك.
18- ديوان داوري ايران، ايالات متحده آمريكا پرونده 140 شعبه دو.
19- دهخدا علي اكبر، لغت نامه، جلد 10، انتشارات گلشن تهران، سال 1330.
20- ابن رجب حنبلي، القواعد في الفقه الاسلامي، جلد اول، مصر سال 1391.
21- سهنوري دكتر عبدالرزاق احمد، الوسيط في الشرح القانون المدني، داراحياء التراث العربي، قاهره 1952.
22- شهيدي دكتر مهدي، كتاب سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، سال 1368.
23- شهيدي دكتر مهدي، جزوه درس حقوق مدني (استيفاء- قولنامه) دوره فوق ليسانس، حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
24- شيرازي دكتر اكبر، تئوري دارا شدن غير عادلانه، مقاله مجله حقوقي، دفتر خدمات شماره 5، بهار 1365.
25- صبحي محمصاني قوانين فقه اسلامي، ترجمه جمال الدين جمالي، مجلد اول، چاپ آبان 1358.
26- صبحي محمصاني، قوانين فقه اسلامي، ترجمه جمال الدين جمالي، مجلد دوم، چاپ آبان 1347.
27- صفايي دكتر حسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، تعهدات و قرار دادها، جلد دوم، انتشارات موسسه عالي حسابداري، سال 1351.
28- صفايي دكتر حسين، استناد به استفاده بلاجهت، نقل از مجله حقوق شماره 2، دفتر خدمات حقوقي، بهار 63.
29- شيخ طوسي، ابن جعفر محمد بن الحسن بن علي طوسي، النهايه، به كوشش محمد تقي دانش پژوه جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1343.
30- عدل مصطفي (منصور السلطنه)، حقوق مدني، چاپ هفتم، آذر 1342 تهران.
31- علامه حلي حسن بن يوسف بن علي مطهر حلي، قواعد.
32- فصل نامه حق، مركز مطالعات حقوقي و قضايي شماره 9، بهار 1366.
33- قائم مقامي دكتر عبدالمجيد، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ كيهان، سال 1347.
34- كاتبي دكتر حسين قلي، حقوق مدني، عقود و تعهدات و الزامات، انتشارات آبان، چاپ دوم 1356.
35- كاتوزيان دكتر ناصر، حقوق مدني (ضمان قهري – مسئوليت مدني)، كتابفروشي دهخدا، سال 62.
36- كاتوزيان دكتر ناصر، حقوق مدني (عقود اذني – وثيقه هاي دين)، عقود معين جلد 3، انتشارات بهمنش سال 1363.
37- كاتوزيان دكتر ناصر، حقوق مدني (معاملات معوض و عقود تمليكي)، عقود معين جلد1، انتشارات بهمنش سال 1363.
38- كاتوزيان دكتر ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات اقبال، سال 1364.
39- كاشاني دكتر محمود، كتاب الزامات غير قرار دادي، دارا شدن غير عادلانه، ضمان قهري، چاپ روزنامه رسمي، 1360.
40- گرجي، دكتر ابوالقاسم، فصلنامه حق شماره 9 (يد مالكي- يد ضماني)
41- گرجي، دكتر ابوالقاسم، مقالات حقوقي وزارت ارشاد اسلامي، سال 1365.
42- گرجي دكتر ابوالقاسم، جزوه آيات الاحكام، دوره فوق ليسانس، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
43- گرجي دكتر ابوالقاسم، جزوه حقوق اسلامي، دوره فوق ليسانس، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
44- محقق حلي، شرايع الاسلام، ترجمه فارسي به كوشش محمد تقي دانش پژوه، جلد اول، چاپ چهارم، دانشگاه تهران 1364.
45- محقق حلي، شرايع الاسلام، ترجمه فارسي به كوشش محمد تقي دانش پژوه، جلد دوم، چاپ سوم، دانشگاه تهران 1362.
46- محقق داماد مصطفي، قواعد فقه، چاپ اول، انتشارات علوم اسلامي سال 1363.
47- مجله حقوقي شماره 1، دفتر خدمات حقوق بين المللي جمهوري اسلامي ايران، زمستان 63.
48- مجله حقوقي شماره 2، دفتر خدمات حقوق بين المللي جمهوري اسلامي ايران بهار 64.
49- مجله حقوقي شماره 2، دفتر خدمات حقوق بين المللي جمهوري اسلامي ايران بهار 65.
50- نجفي خوانساري شيخ موسي، منيه الطالب في حاشيه المكاسب (تقريرات حاج شيخ محمد حسن غروي نائيني) جلد اول، چاپخانه محمديه قم، سال 1373.
51- نجفي شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، جلد 4.
52- شهيد ثاني لعمه مشقيه با تعليقات سيد محمد كلانتر.


استیفا در قانون مدنی


استیفا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر مهرانی و سیدحسینی و جهرومی

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

آموزش کامل درس آمار مهندسی بصورت پاورپوینت

مقاله:برنامه ريزي آموزشي

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

کتاب راهکارهای درمان ریزش مو

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

آرایه ها در کنکور

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 89

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 90

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 91