دانلود رایگان

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98 - دانلود رایگاندانلود رایگان فروش محصولات و فایل های علوم دامی

دانلود رایگان اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98 مقاله ترجمه شده
گروه بندی تیمارها به صورت A3*3 که از نظر پروتئین جیره و TSAA:Lys باهم متفاوت بودند طرح شد و برای بررسی اثر جیره کم پروتئین مورد تغذیه مرغهای تخمگذار Hyline استفاده شد. فاز 1 شامل مرغ های باسن 43-20 هفتگی ، 17 و 14.4 گرم پروتئین روزانه برای هرمرغ و نیز دارای 0.97، 0.85 و 0.82، TSAA:Lys بود. تولید تخم مرغ و مصرف خوراک به ترتیب از 83.7 به 82.2% و 98.8 به 95.6% کاهش یافتند. بازده خوراک ( ضریب تبدیل ) از 1.680 به 1.645 گرم خوراک بر گرم تخم مرغ توام با کاهش پروتئین خوراک بهبود یافت. افزایش وزن روزانه برای مرغهای با جیره کم پروتئین و جیره با سطح متوسط پروتئین روند مشابهی داشت. در فاز 2 مرغهایی که 13.8 گرم در روز پروتئین مصرف می کردند نسبت به مرغهایی که 14.6 و یا 16.3 گرم مصرف می کردند کاهش معنی داری در وزن تخم مرغ تولیدی نشان دادند. درصد آلبومین خشک و مرطوب، مواد جامد آلبومین، درصد آلبومین و پروتئین زرده با جیره کم پروتئین به طور معنی داری کاهش یافت. درصد پروتئین زرده، زمانی که نسبت مذکور (AA) از 0.97 به 0.82 افزایش یافت از 14.85 به 15.11% افزایش یافت. مرغهایی که باجیره کم پروتئین تغذیه شده بودند تخم مرغهایی با پایین ترین وزن مخصوص تولید کردند. یک همبستگی برای ابقاء پروتئین در فاز 1 مشاهده شد، تغذشه 14.4 گرم پروتئین در روز و نسبت 0.97، به مقدار 9% و 16% ( به ترتیب ) ابقاء پروتئین را بهبود داد. در کل مرغهایی که 16.3 یا 14.6 گرم پروتئین در روز مصرف کرده بودند عملکرد مشابهی با مرغهایی که 1839 و 17 گرم پروتئین در روز در هردوفاز1 و 2 مصرف کرده بودند داشتند.
کلمات کلیدی: پروتئین ، نسبت، مواد تخم مرغ، آلبومین، پروتئین زرده ، قابلیت هضم پروتئین.


کلمات کلیدی: پروتئین ، نسبت، مواد تخم مرغ، آلبومین، پروتئین زرده ، قابلیت هضم پروتئین.


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر ...

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98. اثر سطوح پروتئین جیره و ...

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر ...

13 ا کتبر 2016 ... اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ محصول در مرغهای Hy Line w-98 پروانه ای انگشت ...

معرفی و دانلود فایل اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه ...

21 فوریه 2013 ... اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98.

ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺟﻮﺟﻪ درآوري و ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺛ

ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﺟ. ﻴﺮه ﻫﺎي ﻛﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. ﻣﻜﻤﻞ ﺷﺪه. ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ.
ﻫﻮﻣﻮرال. ﻣـﺮغ. ﻫـﺎي ... ﻟﻴﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻛﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﮔﺮددار ﺑﻪ ﻟﻴﺰﻳﻦ در دو ﺟﻴﺮه ﻫﻤﺴﺎن
ﮔﺮدﻳﺪ ... اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﮔﺮددار ﺑﻪ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ، ﺟﻮﺟﻪ درآوري و ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ. ﻣﺮغ.
ﻫﺎ. ي ... ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ. ، ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ. ، ﺟﻮﺟﻪ درآوري. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1. اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺣﺪود. 25. درﺻﺪ. از
ﻛـﻞ.

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺗﺨﻢ ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﺝ ﺗﻮﻟ - SID

ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﺝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺍﺯ ﺳﻦ ۲۶ ﺗﺎ ۴۲ ﻫﻔﺘﮕﻲ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﺍﺑﺘﺪﺍ ... ﺳـﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﺟﻴﺮﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﻭﺯﻥ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ،ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ، ﻣﺼﺮﻑ
ﻏﺬﺍ(p<۰/۰۱) ... ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳــﻴﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻴﻨﻪ ﺧــﻮﺭﺍﻙ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﺰ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮﺭﺍﻛﻬﺎ ﺩﺭ ... design with
4 replicate for each treatment. .... ﺑﻬﺒــﻮﺩ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺳــﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻟﻴﺰﻳﻦ.

اثرات سطوح مختلف خارشتر عمل آوري شده بر عملكرد و متابوليت هاي خون ...

استفاده از خارشتر عمل آوري شده در جیره هاي غذایي مرغ هاي تخم گذار داراي اثرات معني ...
عملکرد، صفات کیفي تخم مرغ و فراسنجه هاي خوني بود و موجب کاهش هزینه تولید شد.
... with 1% urea on egg production, egg traits, blood biochemical parameters and
... experiment 192 Hy- line W36 laying hens were used from 65-76 weeks of age
...

مواد تخم مرغ – mediate

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98 مقاله ترجمه شده چکیده گروه ...

پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت ( نگرش ...

5 سپتامبر 2016 ... ... اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98 · دانلود ...

دانلود فایل و مقاله رایگان - صفحه 838 از 14940 - فایل خود را به راحتی ...

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98 مقاله ترجمه شده چکیده گروه ...

نسبت – برگه 4 – سیستم بازاریابی فایل های آریایی

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98. مقاله ترجمه شده چکیده گروه ...

فایل یاب - صفحه 51347 از 56889 - یابنده انواع فایل

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98. مقاله ترجمه شده چکیده گروه ...

فایل یاب - صفحه 50171 از 55713 - یابنده انواع فایل

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98. مقاله ترجمه شده چکیده گروه ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های کشاورزی-علوم دامی - رز بلاگ

58. اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر
پارامترهای تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98. 59. پروتئین
ایده آل در ...

دانلود پروژه دانشجویی - مطالب ابر گزارش کار درمانگاه دام و طیور

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98پروتئین ایده آل در بوقلمون
...

h - دانشگاه تبریز

ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻭﺭﻩ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎﺕ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺗﺨﻢ
ﮔﺬﺍﺭ .... ﻣﺤﺼﻮﻻت. PCR. از ژل آﮐﺮ. ﺪﯿﻼﻣﯾ. % 8. و رﻧﮓ آﻣ. ﻧيﺰﯿ. ﯿ. ﺘﺮات ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد .ﺪﯾ. در
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻗﺰل ﺳﻪ ...... ﻟﻪ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﻟﯿﺰﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن اﻣﻌﺎ و اﺣﺸﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي
ﺣـﺎوي ... ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿـﺮه. از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻐﺬﯾـﻪ اي ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ. ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﺬاﯾﯽ ﻃﯿﻮر اﺳﺖ . ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
در ﺟﯿﺮه.

لیست تمامی فایلهای فنی و مهندسی - دام و طیور :: لیست فایل های آموزشی ...

73, تزریق اسیدهای آمینه به تخم مرغ مادران گوشتی و اثر آن بر درصد جوجه آوری. 74,
آنفولانزای مرغی .... 283, اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه
گوگرددار/لیزین بر پارامترهای تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-
98.

نسبت | مستر فایل

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98. اکتبر 6, 2015 دسته‌بندی ...

مستر فایل | یک سایت دیگر با وردپرس فارسی | برگه 6638 - اولین

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98. اکتبر 6, 2015 دسته‌بندی ...

اخبار بایگانی - صفحه 38843 از 59246 - کمپ مسابقات آنلاین ایران

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98. ۱۳۹۵-۰۳-۳۱. اثر سطوح ...

تمام محصولات بایگانی - صفحه 541 از 3356 - سایت جامع انواع مقاله و ...

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98. اثر سطوح پروتئین جیره و ...

امنیت در سایه حجاب | 0t0| مرجع کامل تحقیقات کامپیوتری و مقالات ...

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98. Search for: filesell ...

فروش آنلاین صفحه 6475

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98. اثر سطوح پروتئین جیره و ...

زمستان 93

بررسي اثر سطح پروتئ. ين و ليزین. جيرهبرکميت و کيفيت. توليد. مرغها ......
احلماال ادليل محصول ارگ ايشلر د نسوت ارگ اه يونجاه اااالتر در ...... وزن تخم مرغ، گرم
تخم مرغ توليدی روزانه، ضريب تبديل غذا نيز تحت ...... acid: lysine ratio on egg
production parameters and egg yield in Hy- line W -98 ...... کل اسیدهای آمینه گوگرد
دار )%(.

تقویم رومیزی زیبای مهر 93 - مای کالا| مرجع کامل تحقیقات،مقالات،پروژه ...

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98 · امتحان نهایی تأسیسات ...

دانلود مقاله Understanding security failures of two-factor ... - ویکی پست

25 سپتامبر 2016 ... ... بعدی اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر
پارامترهای تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98 ...

مصاحبه با بازیکنان تیم ملی پس از خداحافظی مهدوی - esy.es

4 نوامبر 2016 ... اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98 0 ...

پروتئین ایده آل در بوقلمون ها | صدف فایل

18 سپتامبر 2016 ... پروتئین های ایده آل بر اساس اسید های آمینه قابل هضم هستند. ... این احتیاجات زمینه را
فراهم ساخت تا جیره آغازین با پروتئین بسیار پائین تقریباَ 18 % کل CP + اسید
های آمینه ... اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر
پارامترهای تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98.

19268 - مدیا کلوپ

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98 ...

6475 - آگاه شاپ

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98. قیمت (تومان): 1000 ...

زلزله - مای مارکت

26 ژوئن 2016 ... اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98.

دام و طیور, شترمرغ, مرغداری, تحقیق احداث, آرد استخوان برای تغذیه دام و

27 ژوئن 2016 ... اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98. 1,000.

دانلود

اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺳﯿﺐ و ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ..... روﺑﺮوي آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﻞ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﺪول ﯾﮏ واﺣﺪ دارﻧﺪ در ﻋﻨﻮان ﺟﺪول ﻧﻮﺷﺘﻪ ... ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ در ﺟﯿﺮه. ﺑﺮ.
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز در ﺷﺮاﯾﻂ in vitro. Figure 1- Effects .... marginal crude protein with
adequate essential amino acids using feeds .... ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧـﺎم، ﻓﯿﺒـﺮ ﻧـﺎﻣﺤﻠﻮل در ﺷـﻮﯾﻨﺪه
ﺧﻨﺜـﯽ، ﻓﯿﺒـﺮ.

برای دانلود و یافتن فایل خود کلید ترکیبی CTRL+F را فشار دهید و ...

اثر سطوح پروتئین جیره و نسبت کل اسیدهای آمینه گوگرددار/لیزین بر پارامترهای
تولید تخم مرغ و محصول تخم مرغ در مرغهای Hy Line w-98پروتئین ایده آل در بوقلمون
...

کار در شرایط سخت (جوشکاری در هوای گرم تابستان داخل دیفوزیون ...

163 - اثر کار گرم و عملیات حرارتی بر روی ساختار و خواص میکروالیاژ 30MSV6 (
چکیده) . ... 102 - امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشور (چکیده) ...... 1040 -
اندازه گيري كلسترل تخم مرغ و رابطه آن با سن مرغ هاي تخمگذار- وزن تخم مرغ و وزن ......
1744 - اثر سطوح مختلف پروتئین و لیزین جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و دفع
ازت ...

بانک نمونه سوالات زبان پیش کتاب Thoughts and Notions 2-فصل دوم (درس های یک تا پنج به علاوه ی بخش گرامر) فصل Sports

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

گزارش کار آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

جزوه آموزش پیشرفته روش های اجزاء محدود (Finite Element Methodes) پروفسور عیسی سلاجقه

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود پاورپوینت عدالت سازمانی

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده میدان بهارستان

صنایع دستی

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت ضرب پايه سوم ابتدايي

آزمون قلمچی 5آبان 96-گروه آزمایشی تجربی (کنکوریها)

دانلود پاورپوینت ملاحظات ایمنی در کار با حیوانات آزمایشگاهی - 33 اسلاید

دانلود پاورپوینت جانوران مضر شهری - 6 اسلاید

پاور پوينت زنجيره غذايي (شبكه غذايي)

تحقیق آمیزش مگس سرکه

Chromosome

لکه سیاه سیب

ارزیابی فنی و اقتصادی روش آبیاری قطره ای در گندم و مقایسه آن با روش آبیاری سطحی