دانلود رایگان

پروژه قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه قوانین مجازات اسلامی, قانون حدود وقصاص, مصوب ٣٦١٣٦١ به صورت فایل ورد پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١. doc نوع فایل: word
قابل ویرایش 157 صفحه

مقدمه:
ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.
ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
(اکراه در قتل)
ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.
تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
ماده ٥
هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.
ماده ٦
هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
ماده ٧
هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.
(شرکت در قتل)
ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.
تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.
تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.
ماده ٩
هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.
ماده ١٠
شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.
ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.
ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.
ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.
ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فهرست مطالب:
فصل اول
(شرکت در قتل)
فصل دوم
شرایط قصاص
فصل سوم
شرائط دعوی قتل
فصل چهارم
فصل پنجم
کیفیت استیفاء قصاص
(قسم دوم قصاص عضو)
حدود و مقررات آن
فصل اول ـ حد زنا
راههای ثبوت زنا در دادگاه
اقسام حد زنا
کیفیت اجرای حد
فصل دوم ـ حد مسکر
کیفیت اجراء حد
شرایط سقوط حد یا عفو از آن
فصل سوم ـ حد لواط
راههای ثبوت لواط در دادگاه
مساجقه
قوادی
قذف
(٢ـ راههای ثبوت محاربه و افسار فی الارض)
(٣ـ حد محاربه و افساد فی الارض)
حد سرقت
(١ـ تعریف)
(٢ـ راههای ثبوت سرقت)
(٣ـ شرایط اجراء حد)
(٤ـ حد سرقت)
قانون مجازات اسلامی دیات
موارد دیه
مقدار دیه قتل نفس
مهلت پرداخت دیه
مسئول پرداخت دیه
(عاقله) مسئول پراخت دیه جنایتهای خطائی
موجبات ضمان
اشتراک در جنایت
تسبیت در جنایت
اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب
دیه اعضاء
دیه بینی
دیه گوش
دیه لب
دیه زبان
دیه دندان
دیه گردن
دیه فک
دیه دست
دیه ناخن
دیه نخاع
دیه پا
دیه دنده
دیه نشیمن گاه
دیه استخوانها
دیه عقل
دیه حس شنوائی
دیه بینائی
دیه حس بویائی
دیه چشائی
دیه صوت و گویائی
دیه سلس و ریزش ادرار
دیه جراحت سر و صورت
دیه جراحتی که در اعضاء انسان فرو میرود
دیه جنایت بر حیوان
دیه سگ ها
قانون راجع به مجازات اسلامی
فصل اول ـ مواد عمومی
مصوب ٢١/٧/٦١
فصل چهارم ـ شروع به جرم
فصل پنجم ـ تکرار جرم
فصل هفتم ـ تعدد جرم
فصل هشتم ـ حدود مسئولیت جزائی
فصل نهم ـ تخفیف مجازات
آزادی مشروط زندانیان
تعلیق اجرای مجازات
قانون مجازات اسلامی تعزیرات
مصوب ١٨/٥/٦٢
مبحث چهارم تعزیرات
در جرائم برضد امنیت داخلی مملکت
در سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی
سکه قلب
ماده ٢٠ـ جعل و تزویر عبارتست از
در فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرین
در غصب عناوین و مشاغل
تخریب اموال دولتی
در تقصیرات وزراء و مأمورین دولتی
در تجاوز مأمورین دولتی از حدود مأموریت خود و تقصیراتشان در اداء وظیفه
در امتناع از انجام وظایف قانونی
تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
جرائم نسبت به مأمورین دولت
در تمرد نسبت به مأمورین دولت
در هتک حرمت اشخاص
در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم
در جرائم علیه اشخاص و اطفال
جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی
در قسم دروغ و افشاء سر
در تهدید و اکراه
در ورشکستگی و کلاهبرداری
خیانت در امانت
دسیسه و تقلب در کسب و تجارت
در حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
در افترا و توهین و هتک حرمت
تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی
جرائم ناشی از تخلفات رانندگی
?مصوب ٣١/٤/١٣٥٩
مصوب ٢٥/١٢/١٣٥٨
مصوب ٣ تیر ماه ١٣٥٩
لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف
مصوب ١/١٠/١٣٥٨
لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس
مصوب ١٥/٥/١٣٥٨
لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی بمنظور مداوا و اشتغال به کار معتادین
مصوب ١٩/٣/ ٥٩
لایحه قانونی راجع به تشکیل هیأت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده های مربوط به مواد مخدر
مصوب ٢٨/٢/٥٩
لایحه قانونی راجع به رفع ابهام قوانین مربوط به مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری
مصوب ١٣/٢/٥٩


پروژه قوانین مجازات اسلامی


قانون حدود وقصاص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

طرح لایه باز آگهی ترحیم

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

طرح درس تدریس مفهوم ضرب

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

مونوگرافی شهر جدید گلبهار

آموزش کامل درس آمار مهندسی بصورت پاورپوینت

تغذیه دام

علم دامپزشكی